Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Brouci Vysočiny

Václav Křivan [ed] (2017)
ZO ČSOP Kněžice
 
1) Střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) Vysočiny
2) Tesaříkovití (Coleoptera: Cerambycidae) Vysočiny
3) Rákosníčci (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) Vysočiny
4) Systematický přehled brouků Vysočiny
5) Vydané publikace:
5.1) Střevlíci Kraje Vysočina (Václav Křivan, 32 str., PDF ke stažení)
5.2) Tesaříci Kraje Vysočina (Václav Křivan, 32 str., PDF ke stažení)

5.3) Rákosníčci Kraje Vysočina (Václav Křivan, 24 str., PDF ke stažení)

1) Střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) Vysočiny

Václav Křivan (2017)

 

1.1) Obsah

1.2) Úvod

1.3) Přírodní poměry

1.4) Materiál a metodika

1.4.1) Zkratky a vysvětlivky

1.5) Výsledky

1.5.1) Abecední seznam střevlíkovitých Vysočiny podle českých jmen

1.5.2) Abecední seznam střevlíkovitých Vysočiny podle vědeckých jmen

1.5.3) Významné lokality střevlíkovitých na Vysočině

1.6) Závěr

1.7) Literatura

 

1.2) Úvod

Střevlíkovití brouci tvoří významnou složky fauny brouků téměř ve všech typech prostředí v naší krajině. Pro svou estetickou hodnotu, dostatek poznatků o jejich životě a literatury k určování patří k nejatraktivnějším a nejlépe prozkoumaným čeledím brouků u nás i v okolních zemích. Poznatky o výskytu a biologii střevlíků se také významně promítají do ochrany přírody. Tato skupina je tradičně využívána k bioindikačním účelům, zejména k hodnocení zachovalosti biotopů nebo sledování stavu a změn prostředí. Výhodou je poměrně těsná vazba řady druhů na konkrétní typy stanovišť, vlhkost či zastínění. Díky dobrému stavu poznání fauny téměř ve všech územích ČR je využití střevlíků, jako modelové skupiny převážně epigeických predátorů, často využíváno při biologických hodnoceních a posuzování vlivu staveb na životní prostředí.

Území Českomoravské vrchoviny patří dosud spíše k méně prozkoumaným územím. Přestože se zde vyskytují nejrůznější typy prostředí od podhorských lesů, rašelinišť a mokřadů až po stepi a světlomilné lesy, nebylo tyto území nikdy entomology příliš podrobně zkoumáno. Komplexní poznatky o fauně téměř všech skupin brouků úplně chybí. Shrnutí dosavadních poznatků, nálezového materiálu a cílené průzkumy vybraných druhů či typů stanovišť bylo hlavním cílem této části projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny.

 

1.3) Přírodní poměry

Kraj Vysočina leží v oblasti Českomoravské vrchoviny. Na jihu zahrnuje západní část Jevišovické pahorkatiny a sever Javořické pahorkatiny, na západě je Křemešnická vrchovina, na severozápadě leží Hornosázavská pahorkatina, na severu Žďárské vrchyHornosvrateckou pahorkatinou, na východě a v centru je Křižanovská vrchovina. V Jihlavských vrších (Javořické pahorkatině) se nachází nejvyšší hora Javořice (836,5 m). Druhé nejvyšší místo je vrchol Devět skal (836 m) ve Žďárských vrších.

V Kraji Vysočina se nachází rozvodí moří. Severozápadní polovina kraje patří k úmoří Severního moře (v kraji např. řeka Sázava), jihovýchodní polovina patří k úmoří Černého moře (např. řeky Svratka a Jihlava).

Z hlediska střevlíků je území Českomoravské vrchoviny průnikovým územím, kde se díky přírodním poměrům a geografické poloze setkávají různé zoogeografické prvky i ekologické skupiny. Nejvyšší polohy s rozsáhlými lesy a rašeliništi se blíží svou faunou horským oblastem. Naopak jihovýchod regionu s častými říčními kaňonovitými údolími a rozsáhlou bezlesou krajinou nabízí vhodná stanoviště teplomilným stepním či lesostepním druhů. Mokřady ve všech oblastech a podobách pak hostí pestrou faunu hygrofilních střevlíků, která je díky mísení chladnomilných a teplomilných prvků často velmi bohatá a co do druhového složení unikátní.

V minulosti bohužel došlo k rozsáhlým změnám prostředí jak v lesních, tak především v nelesních biotopech. Tyto změny do značné míry pozměnily podmínky pro život střevlíků a měly za následek značnou proměnu zdejší fauny. V lesních ekosystémech převládly hospodářské lesy s převahou jehličnanů a díky tomu silně ustoupila typická fauna středoevropských listnatých lesů. Snad nejvíce jsou postiženy lesy vyšších poloh, naopak poměrně rozsáhlé oblasti zejména v říčních údolích tvoří dodnes přírodě blízká a velmi pestrá lesní společenstva. V bezlesé krajině se výrazně proměnila dřívější jemná mozaika zemědělské krajiny tvořené typickými vlhkými loukami, drobnými políčky a pastvinami na obtížně obhospodařovatelných suchých či kamenitých místech. Právě tento typ krajiny hostil zřejmě nejpestřejší společenstva střevlíků. V důsledku rychlých změn v zemědělství došlo k výrazné proměně této krajiny na rozsáhlé lány polí. Se zánikem tradiční pastvy zanikly i pastviny v okolí vesnic či měst a plošné meliorace zničily velkou část vlhkých luk a mokřadů. V důsledku těchto změn došlo k proměně společenstev střevlíkovitých brouků a k vymizení nebo výraznému úbytku řady druhů.

 

1.4) Materiál a metodika

Cílem projektu bylo shromáždit dostupné údaje o střevlících na území Kraje Vysočina. Zdroje dat byly tvořeny údaji publikovanými v literatuře, dále sbírkovým materiálem muzeí a soukromých sběratelů, údaji obsaženými v Nálezové databázi ochrany přírody (NDOP) a vlastními sběry zpracovatelů projektu z území kraje z minulých období i v průběhu trvání projektu.

Literární údaje:

Nejvýznamnějším zdrojem publikovaných dat z území kraje je práce Střevlíkovití brouci České a Slovenské republiky ve sbírce Jana Pulpána (Skoupý 2004), další dílčí údaje byly publikovány v rámci prací shrnující zajímavé nálezy střevlíků z území ČR pocházející z odbobí od roku 1997 (Veselý et al. 2002, Farkač 2005, Křivan et Stejskal 2009).

Excerpce databáze NDOP:

Podstatná část dat byla získána excerpcí databáze NDOP, kde jsou obsaženy zejména nepublikované výsledky inventarizačních průzkumů MZCHÚ a EVL a také terénní pozorování některých snadno určitelných druhů.

Revize sbírkového materiálu:

Revize sbírkového materiálu muzeí a soukromých sběratelů proběhla v regionálních muzejních sbírkách a u několika regionálních sběratelů. Další zdroje v muzeích mimo region, zejména velké sbírky Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně nebylo možné vzhledem jejich obrovskému rozsahu revidovat.

Vlastní průzkumy zpracovatelů projektu:

Víc než polovina zjištěných údajů o střevlících z území kraje byla získána vlastní činností zpracovatelů projektu. Jedná se jednak o data získaná v minulých obdobích při realizaci inventarizačních průzkumů řady lokalit nebo sběratelské činnosti. V období trvání projektu v letech 2014 – 2016 byly průzkumy zaměřeny na některé významné druhy, typy stanovišť nebo nedostatečně probádané oblasti kraje.

Zpracování dat:

Veškeré získané údaje byly zapisovány do nálezové databáze a následně zpracovány do podoby mapových výstupů k vybraným druhům. Mapová pole jsou podle síťového mapování fauny (Pruner & Míka 1996). Označení každé lokality zahrnuje název obce, případně části obce a bližší lokalizaci (např. jméno rybníka, řeky, potoka apod.). Stanovení obce a části obce je podle práce Pruner & Míka (1996).

 

1.4.1) Zkratky a vysvětlivky

AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

EVL – evropsky významná lokalita

CHKO – chráněná krajinná oblast

MZCHÚ – maloplošné zvláště chráněné území

NDOP – Nálezová databáze ochrany přírody AOPK

NP – národní park

NPP – národní přírodní památka

NPR – národní přírodní rezervace

PP – přírodní památka

PR – přírodní rezervace

 

1.5) Výsledky

Na území Kraje Vysočina bylo na základě shromážděných dat zaznamenáno 328 druhů střevlíků (62 % fauny střevlíků zjištěné na území ČR). Z nich 47 druhů je uvedeno v různých kategoriích ohrožení v Červeném seznamu bezobratlých (Farkač et al. 2005). V kategorii ohrožený (EN) je to 7 druhů, v kategorii zranitelný (VU) 30 druhů a v kategorii téměř ohrožený (NT) pak 10 druhů. Databáze shromážděných údajů z jednotlivých zdrojů obsahuje zhruba 8000 údajů. Z toho 4800 údajů bylo získáno vlastním terénním průzkumem zpracovatelů projektu, z toho 2748 záznamů bylo získáno v letech 2014 – 2016 v průběhu realizace projektu.

Komentáře k přehledu druhů obsahují základní charakteristiku bionomie a rozšíření na území České republiky. Tyto údaje jsou převzaty z publikací o střevlíkovitých broucích, především z nejnovějšího klíče (Hůrka 1996) a údaje o rozšíření také z přehledu nálezů ze sbírky Jana Pulpána (Skoupý 2004). Dále je uvedeno rozšíření na území Kraje Vysočina na základě shromážděných dat o výskytu jednotlivých druhů. Komentovány jsou druhy evidované pouze v Kraji Vysočina. Ve výjimečných případech jsou zmíněny i druhy nalezené v blízkosti Kraje Vysočina, jejichž výskyt lze předpokládat.

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:

= současný výskyt (od r. 2000)
= historický výskyt (do r. 1999)

 

1.5.1) Abecední seznam střevlíkovitých Vysočiny podle českých jmen

 1. Hrbáč (Zabrus spinipes)
 2. Hrbáč osenní (Zabrus tenebrioides)
 3. Krajník hnědý (Calosoma inquisitor)
 4. Krajník pižmový (Calosoma sycophanta)
 5. Krajník zlatotečký (Calosoma auropunctatum)
 6. Prskavec (Aptinus bombarda)
 7. Prskavec (Brachinus crepitans)
 8. Prskavec (Brachinus explodens)
 9. Prskavec (Brachinus psophia)
 10. Střevlíček (Abax carinatus)
 11. Střevlíček (Abax ovalis)
 12. Střevlíček (Abax paralellus)
 13. Střevlíček (Abax parallelepipedus)
 14. Střevlíček (Acupalpus brunnipes)
 15. Střevlíček (Acupalpus exiguus)
 16. Střevlíček (Acupalpus flavicollis)
 17. Střevlíček (Acupalpus luteatus)
 18. Střevlíček (Acupalpus maculatus)
 19. Střevlíček (Acupalpus meridianus)
 20. Střevlíček (Acupalpus parvulus)
 21. Střevlíček (Agonum duftschmidi)
 22. Střevlíček (Agonum emarginatum)
 23. Střevlíček (Agonum ericeti)
 24. Střevlíček (Agonum fuliginosus)
 25. Střevlíček (Agonum gracile)
 26. Střevlíček (Agonum gracilipes)
 27. Střevlíček (Agonum lugens)
 28. Střevlíček (Agonum marginatum)
 29. Střevlíček (Agonum micans)
 30. Střevlíček (Agonum muelleri)
 31. Střevlíček (Agonum piceum)
 32. Střevlíček (Agonum sexpunctatum)
 33. Střevlíček (Agonum thoreyi)
 34. Střevlíček (Agonum versutum)
 35. Střevlíček (Agonum viduum)
 36. Střevlíček (Amara aenea)
 37. Střevlíček (Amara apricaria)
 38. Střevlíček (Amara aulica)
 39. Střevlíček (Amara bifrons)
 40. Střevlíček (Amara communis)
 41. Střevlíček (Amara consularis)
 42. Střevlíček (Amara convexior)
 43. Střevlíček (Amara cursitans)
 44. Střevlíček (Amara curta)
 45. Střevlíček (Amara equestris)
 46. Střevlíček (Amara eurynota)
 47. Střevlíček (Amara familiaris)
 48. Střevlíček (Amara fulva)
 49. Střevlíček (Amara ingenua)
 50. Střevlíček (Amara littorea)
 51. Střevlíček (Amara lucida)
 52. Střevlíček (Amara lunicollis)
 53. Střevlíček (Amara majuscula)
 54. Střevlíček (Amara makolskii)
 55. Střevlíček (Amara montivaga)
 56. Střevlíček (Amara municipalis)
 57. Střevlíček (Amara nitida)
 58. Střevlíček (Amara ovata)
 59. Střevlíček (Amara plebeja)
 60. Střevlíček (Amara pulpani)
 61. Střevlíček (Amara sabulosa)
 62. Střevlíček (Amara similata)
 63. Střevlíček (Amara spreta)
 64. Střevlíček (Amara tibialis)
 65. Střevlíček (Amblystomus niger)
 66. Střevlíček (Anchomenus dorsalis)
 67. Střevlíček (Anisodactylus binotatus)
 68. Střevlíček (Anisodactylus nemorivagus)
 69. Střevlíček (Anisodactylus signatus)
 70. Střevlíček (Anthracus consputus)
 71. Střevlíček (Asaphidion flavipes)
 72. Střevlíček (Asaphidion pallipes)
 73. Střevlíček (Badister bulatus)
 74. Střevlíček (Badister collaris)
 75. Střevlíček (Badister dilatatus)
 76. Střevlíček (Badister lacertosus)
 77. Střevlíček (Badister meridionalis)
 78. Střevlíček (Badister peltatus)
 79. Střevlíček (Badister unipustulatus)
 80. Střevlíček (Bembidion articulatum)
 81. Střevlíček (Bembidion assimile)
 82. Střevlíček (Bembidion azurescens)
 83. Střevlíček (Bembidion biguttatum)
 84. Střevlíček (Bembidion bipunctatum)
 85. Střevlíček (Bembidion bruxelense)
 86. Střevlíček (Bembidion decoratum)
 87. Střevlíček (Bembidion decorum)
 88. Střevlíček (Bembidion deletum)
 89. Střevlíček (Bembidion dentellum)
 90. Střevlíček (Bembidion doris)
 91. Střevlíček (Bembidion femoratum)
 92. Střevlíček (Bembidion fumigatum)
 93. Střevlíček (Bembidion gilvipes)
 94. Střevlíček (Bembidion guttula)
 95. Střevlíček (Bembidion humerale)
 96. Střevlíček (Bembidion illigeri)
 97. Střevlíček (Bembidion inoptatum)
 98. Střevlíček (Bembidion lampros)
 99. Střevlíček (Bembidion laticolle)
 100. Střevlíček (Bembidion litorale)
 101. Střevlíček (Bembidion lunulatum)
 102. Střevlíček (Bembidion mannerheimi)
 103. Střevlíček (Bembidion minimum)
 104. Střevlíček (Bembidion modestum)
 105. Střevlíček (Bembidion monticola)
 106. Střevlíček (Bembidion nigricorne)
 107. Střevlíček (Bembidion obtusum)
 108. Střevlíček (Bembidion octomaculatum)
 109. Střevlíček (Bembidion prasinum)
 110. Střevlíček (Bembidion properans)
 111. Střevlíček (Bembidion punctulatum)
 112. Střevlíček (Bembidion pygmaeum)
 113. Střevlíček (Bembidion quadrimaculatum)
 114. Střevlíček (Bembidion semipunctatum)
 115. Střevlíček (Bembidion stephensi)
 116. Střevlíček (Bembidion tenellum)
 117. Střevlíček (Bembidion tetracolum)
 118. Střevlíček (Bembidion tibiale)
 119. Střevlíček (Bembidion varium)
 120. Střevlíček (Blemus discus)
 121. Střevlíček (Bradycellus caucasicus)
 122. Střevlíček (Bradycellus csikii)
 123. Střevlíček (Bradycellus harpalinus)
 124. Střevlíček (Bradycellus ruficollis)
 125. Střevlíček (Bradycellus verbasci)
 126. Střevlíček (Calathus ambiguus)
 127. Střevlíček (Calathus cinctus)
 128. Střevlíček (Calathus erratus)
 129. Střevlíček (Calathus fuscipes)
 130. Střevlíček (Calathus melanocephalus)
 131. Střevlíček (Calathus micropterus)
 132. Střevlíček (Callistus lunatus)
 133. Střevlíček (Calodromius spilotus)
 134. Střevlíček (Clivina collaris)
 135. Střevlíček (Clivina fossor)
 136. Střevlíček (Cychrus attenuatus)
 137. Střevlíček (Cychrus caraboides)
 138. Střevlíček (Cymindis angularis)
 139. Střevlíček (Cymindis axillaris)
 140. Střevlíček (Cymindis cingulata)
 141. Střevlíček (Cymindis humeralis)
 142. Střevlíček (Cymindis miliaris)
 143. Střevlíček (Cymindis vaporariorum)
 144. Střevlíček (Demetrias atricapillus)
 145. Střevlíček (Demetrias imperialis)
 146. Střevlíček (Demetrias monostigma)
 147. Střevlíček (Diachromus germanus)
 148. Střevlíček (Dicheirotrichus placidus)
 149. Střevlíček (Dicheirotrichus rufithorax)
 150. Střevlíček (Dolichus halensis)
 151. Střevlíček (Dromius agilis)
 152. Střevlíček (Dromius angustus)
 153. Střevlíček (Dromius fenestratus)
 154. Střevlíček (Dromius kuntzei)
 155. Střevlíček (Dromius quadrimaculatus)
 156. Střevlíček (Dromius schnederi)
 157. Střevlíček (Drypta dentata)
 158. Střevlíček (Dyschirius aeneus)
 159. Střevlíček (Dyschirius digitatus)
 160. Střevlíček (Dyschirius globosus)
 161. Střevlíček (Dyschirius nitidus)
 162. Střevlíček (Dyschirius rufipes)
 163. Střevlíček (Dyschirius tristis)
 164. Střevlíček (Elaphrus aureus)
 165. Střevlíček (Elaphrus cupreus)
 166. Střevlíček (Elaphrus riparius)
 167. Střevlíček (Elaphrus uliginosus)
 168. Střevlíček (Harpalus affinis)
 169. Střevlíček (Harpalus atratus)
 170. Střevlíček (Harpalus autumnalis)
 171. Střevlíček (Harpalus calceatus)
 172. Střevlíček (Harpalus caspius)
 173. Střevlíček (Harpalus distinguendus)
 174. Střevlíček (Harpalus froelichi)
 175. Střevlíček (Harpalus griseus)
 176. Střevlíček (Harpalus honestus)
 177. Střevlíček (Harpalus latus)
 178. Střevlíček (Harpalus luteicornis)
 179. Střevlíček (Harpalus modestus)
 180. Střevlíček (Harpalus progrediens)
 181. Střevlíček (Harpalus pumilus)
 182. Střevlíček (Harpalus qaudripunctatus)
 183. Střevlíček (Harpalus rubripes)
 184. Střevlíček (Harpalus rufipalpis)
 185. Střevlíček (Harpalus rufipes)
 186. Střevlíček (Harpalus serripes)
 187. Střevlíček (Harpalus signaticornis)
 188. Střevlíček (Harpalus smaragdinus)
 189. Střevlíček (Harpalus solitaris)
 190. Střevlíček (Harpalus subcylindricus)
 191. Střevlíček (Harpalus tardus)
 192. Střevlíček (Harpalus tenebrosus)
 193. Střevlíček (Harpalus xanthopus)
 194. Střevlíček (Harpalus zabroides)
 195. Střevlíček (Chlaenius nigricornis)
 196. Střevlíček (Chlaenius nitidulus)
 197. Střevlíček (Chlaenius spoliatus)
 198. Střevlíček (Chlaenius tristis)
 199. Střevlíček (Chlaenius vestitus)
 200. Střevlíček (Laemostenus terricola)
 201. Střevlíček (Lebia cruxminor)
 202. Střevlíček (Lebia cyanocephala)
 203. Střevlíček (Lebia chlorocephala)
 204. Střevlíček (Leistus ferrugineus)
 205. Střevlíček (Leistus piceus)
 206. Střevlíček (Leistus rufomarginatus)
 207. Střevlíček (Leistus terminatus)
 208. Střevlíček (Licinus cassideus)
 209. Střevlíček (Licinus depressus)
 210. Střevlíček (Loricera pilicornis)
 211. Střevlíček (Masoreus wetterhalli)
 212. Střevlíček (Microlestes corticalis)
 213. Střevlíček (Microlestes maurus)
 214. Střevlíček (Microlestes minutulus)
 215. Střevlíček (Molops elatus)
 216. Střevlíček (Molops piceus)
 217. Střevlíček (Nebria brevicollis)
 218. Střevlíček (Nebria livida)
 219. Střevlíček (Notiophilus aestuans)
 220. Střevlíček (Notiophilus aquaticus)
 221. Střevlíček (Notiophilus biguttatus)
 222. Střevlíček (Notiophilus palustris)
 223. Střevlíček (Notiophilus rufipes)
 224. Střevlíček (Ocys quinquestriatus)
 225. Střevlíček (Odacantha melanura)
 226. Střevlíček (Olistophus rotundatus)
 227. Střevlíček (Olistophus sturmi)
 228. Střevlíček (Omophron limbatum)
 229. Střevlíček (Oodes helopioides)
 230. Střevlíček (Ophonus azureus)
 231. Střevlíček (Ophonus laticollis)
 232. Střevlíček (Ophonus melleti)
 233. Střevlíček (Ophonus puncticeps)
 234. Střevlíček (Ophonus puncticollis)
 235. Střevlíček (Ophonus rufibarbis)
 236. Střevlíček (Ophonus rupicola)
 237. Střevlíček (Ophonus schaubergerianus)
 238. Střevlíček (Oxypselahus obscurus)
 239. Střevlíček (Panagaeus bipustulatus)
 240. Střevlíček (Panagaeus cruxmajor)
 241. Střevlíček (Paradromius linearis)
 242. Střevlíček (Paradromius longiceps)
 243. Střevlíček (Paranchus albipes)
 244. Střevlíček (Patrobus assimilis)
 245. Střevlíček (Patrobus atrorufus)
 246. Střevlíček (Patrobus septentrionis)
 247. Střevlíček (Perileptus areolatus)
 248. Střevlíček (Philorhizus crucifer)
 249. Střevlíček (Philorhizus notatus)
 250. Střevlíček (Philorhizus sigma)
 251. Střevlíček (Platyderus rufus)
 252. Střevlíček (Platynus assimilis)
 253. Střevlíček (Platynus livens)
 254. Střevlíček (Poecilus cupreus)
 255. Střevlíček (Poecilus lepidus)
 256. Střevlíček (Poecilus sericeus)
 257. Střevlíček (Poecilus versicolor)
 258. Střevlíček (Porotachys bisulcatus)
 259. Střevlíček (Pterostichus aethiops)
 260. Střevlíček (Pterostichus anthracinus)
 261. Střevlíček (Pterostichus burmeisteri)
 262. Střevlíček (Pterostichus diligens)
 263. Střevlíček (Pterostichus elongatus)
 264. Střevlíček (Pterostichus gracilis)
 265. Střevlíček (Pterostichus macer)
 266. Střevlíček (Pterostichus melanarius)
 267. Střevlíček (Pterostichus melas)
 268. Střevlíček (Pterostichus minor)
 269. Střevlíček (Pterostichus niger)
 270. Střevlíček (Pterostichus nigrita)
 271. Střevlíček (Pterostichus oblongopunctatus)
 272. Střevlíček (Pterostichus ovoideus)
 273. Střevlíček (Pterostichus quadrifoveolatus)
 274. Střevlíček (Pterostichus rhaeticus)
 275. Střevlíček (Pterostichus strenuus)
 276. Střevlíček (Pterostichus vernalis)
 277. Střevlíček (Sericoda quadripunctata)
 278. Střevlíček (Stenolophus discophorus)
 279. Střevlíček (Stenolophus mixtus)
 280. Střevlíček (Stenolophus skrimshiranus)
 281. Střevlíček (Stenolophus teutonus)
 282. Střevlíček (Stomis pumicatus)
 283. Střevlíček (Syntomus foveatus)
 284. Střevlíček (Syntomus obscuroguttatus)
 285. Střevlíček (Syntomus pallipes)
 286. Střevlíček (Syntomus truncatellus)
 287. Střevlíček (Synuchus vivalis)
 288. Střevlíček (Tachys bistriatus)
 289. Střevlíček (Tachys micros)
 290. Střevlíček (Tachyta nana)
 291. Střevlíček (Tachyura diabrachys)
 292. Střevlíček (Tachyura parvula)
 293. Střevlíček (Tachyura quadrisignata)
 294. Střevlíček (Thalassophilus longicornis)
 295. Střevlíček (Trechoblemus micros)
 296. Střevlíček (Trechus obtusus)
 297. Střevlíček (Trechus pilisensis)
 298. Střevlíček (Trechus pulchellus)
 299. Střevlíček (Trechus quadristriatus)
 300. Střevlíček (Trechus rivularis)
 301. Střevlíček (Trechus rubens)
 302. Střevlíček (Trechus secalis)
 303. Střevlíček (Trechus splendens)
 304. Střevlíček (Trechus striatulus)
 305. Střevlíček (Trichotichnus laevicollis)
 306. Střevlíček hlaváč (Broscus cephalotes)
 307. Střevlík (Carabus problematicus)
 308. Střevlík (Carabus scabriusculus)
 309. Střevlík fialový (Carabus violaceus)
 310. Střevlík hajní (Carabus nemoralis)
 311. Střevlík hladký (Carabus glabratus)
 312. Střevlík kožitý (Carabus coriaceus)
 313. Střevlík lesklý (Carabus nitens)
 314. Střevlík lesní (Carabus sylvestris)
 315. Střevlík Linneův (Carabus linnaei)
 316. Střevlík měděný (Carabus cancellatus)
 317. Střevlík nepravidelný (Carabus irregularis)
 318. Střevlík polní (Carabus arvensis)
 319. Střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri)
 320. Střevlík Ullrichův (Carabus ullrichi)
 321. Střevlík vrásčitý (Carabus intricatus)
 322. Střevlík vypouklý (Carabus convexus)
 323. Střevlík zahradní (Carabus hortensis)
 324. Střevlík zlatolesklý (Carabus auronitens)
 325. Střevlík zrnitý (Carabus granulatus)
 326. Svižník lesomil (Cicindela sylvicola)
 327. Svižník polní (Cicindela campestris)
 328. Svižník zvrhlý (Cicindela hybrida)

 

1.5.2) Abecední seznam střevlíkovitých Vysočiny podle vědeckých jmen

 1. Abax carinatus - Střevlíček
 2. Abax ovalis - Střevlíček
 3. Abax paralellus - Střevlíček
 4. Abax parallelepipedus - Střevlíček
 5. Acupalpus brunnipes - Střevlíček
 6. Acupalpus exiguus - Střevlíček
 7. Acupalpus flavicollis - Střevlíček
 8. Acupalpus luteatus - Střevlíček
 9. Acupalpus maculatus - Střevlíček
 10. Acupalpus meridianus - Střevlíček
 11. Acupalpus parvulus - Střevlíček
 12. Agonum duftschmidi - Střevlíček
 13. Agonum emarginatum - Střevlíček
 14. Agonum ericeti - Střevlíček
 15. Agonum fuliginosus - Střevlíček
 16. Agonum gracile - Střevlíček
 17. Agonum gracilipes - Střevlíček
 18. Agonum lugens - Střevlíček
 19. Agonum marginatum - Střevlíček
 20. Agonum micans - Střevlíček
 21. Agonum muelleri - Střevlíček
 22. Agonum piceum - Střevlíček
 23. Agonum sexpunctatum - Střevlíček
 24. Agonum thoreyi - Střevlíček
 25. Agonum versutum - Střevlíček
 26. Agonum viduum - Střevlíček
 27. Amara aenea - Střevlíček
 28. Amara apricaria - Střevlíček
 29. Amara aulica - Střevlíček
 30. Amara bifrons - Střevlíček
 31. Amara communis - Střevlíček
 32. Amara consularis - Střevlíček
 33. Amara convexior - Střevlíček
 34. Amara cursitans - Střevlíček
 35. Amara curta - Střevlíček
 36. Amara equestris - Střevlíček
 37. Amara eurynota - Střevlíček
 38. Amara familiaris - Střevlíček
 39. Amara fulva - Střevlíček
 40. Amara ingenua - Střevlíček
 41. Amara littorea - Střevlíček
 42. Amara lucida - Střevlíček
 43. Amara lunicollis - Střevlíček
 44. Amara majuscula - Střevlíček
 45. Amara makolskii - Střevlíček
 46. Amara montivaga - Střevlíček
 47. Amara municipalis - Střevlíček
 48. Amara nitida - Střevlíček
 49. Amara ovata - Střevlíček
 50. Amara plebeja - Střevlíček
 51. Amara pulpani - Střevlíček
 52. Amara sabulosa - Střevlíček
 53. Amara similata - Střevlíček
 54. Amara spreta - Střevlíček
 55. Amara tibialis - Střevlíček
 56. Amblystomus niger - Střevlíček
 57. Anchomenus dorsalis - Střevlíček
 58. Anisodactylus binotatus - Střevlíček
 59. Anisodactylus nemorivagus - Střevlíček
 60. Anisodactylus signatus - Střevlíček
 61. Anthracus consputus - Střevlíček
 62. Aptinus bombarda - Prskavec
 63. Asaphidion flavipes - Střevlíček
 64. Asaphidion pallipes - Střevlíček
 65. Badister bulatus - Střevlíček
 66. Badister collaris - Střevlíček
 67. Badister dilatatus - Střevlíček
 68. Badister lacertosus - Střevlíček
 69. Badister meridionalis - Střevlíček
 70. Badister peltatus - Střevlíček
 71. Badister unipustulatus - Střevlíček
 72. Bembidion articulatum - Střevlíček
 73. Bembidion assimile - Střevlíček
 74. Bembidion azurescens - Střevlíček
 75. Bembidion biguttatum - Střevlíček
 76. Bembidion bipunctatum - Střevlíček
 77. Bembidion bruxelense - Střevlíček
 78. Bembidion decoratum - Střevlíček
 79. Bembidion decorum - Střevlíček
 80. Bembidion deletum - Střevlíček
 81. Bembidion dentellum - Střevlíček
 82. Bembidion doris - Střevlíček
 83. Bembidion femoratum - Střevlíček
 84. Bembidion fumigatum - Střevlíček
 85. Bembidion gilvipes - Střevlíček
 86. Bembidion guttula - Střevlíček
 87. Bembidion humerale - Střevlíček
 88. Bembidion illigeri - Střevlíček
 89. Bembidion inoptatum - Střevlíček
 90. Bembidion lampros - Střevlíček
 91. Bembidion laticolle - Střevlíček
 92. Bembidion litorale - Střevlíček
 93. Bembidion lunulatum - Střevlíček
 94. Bembidion mannerheimi - Střevlíček
 95. Bembidion minimum - Střevlíček
 96. Bembidion modestum - Střevlíček
 97. Bembidion monticola - Střevlíček
 98. Bembidion nigricorne - Střevlíček
 99. Bembidion obtusum - Střevlíček
 100. Bembidion octomaculatum - Střevlíček
 101. Bembidion prasinum - Střevlíček
 102. Bembidion properans - Střevlíček
 103. Bembidion punctulatum - Střevlíček
 104. Bembidion pygmaeum - Střevlíček
 105. Bembidion quadrimaculatum - Střevlíček
 106. Bembidion semipunctatum - Střevlíček
 107. Bembidion stephensi - Střevlíček
 108. Bembidion tenellum - Střevlíček
 109. Bembidion tetracolum - Střevlíček
 110. Bembidion tibiale - Střevlíček
 111. Bembidion varium - Střevlíček
 112. Blemus discus - Střevlíček
 113. Bradycellus caucasicus - Střevlíček
 114. Bradycellus csikii - Střevlíček
 115. Bradycellus harpalinus - Střevlíček
 116. Bradycellus ruficollis - Střevlíček
 117. Bradycellus verbasci - Střevlíček
 118. Brachinus crepitans - Prskavec
 119. Brachinus explodens - Prskavec
 120. Brachinus psophia - Prskavec
 121. Broscus cephalotes - Střevlíček hlaváč
 122. Calathus ambiguus - Střevlíček
 123. Calathus cinctus - Střevlíček
 124. Calathus erratus - Střevlíček
 125. Calathus fuscipes - Střevlíček
 126. Calathus melanocephalus - Střevlíček
 127. Calathus micropterus - Střevlíček
 128. Callistus lunatus - Střevlíček
 129. Calodromius spilotus - Střevlíček
 130. Calosoma auropunctatum - Krajník zlatotečký
 131. Calosoma inquisitor - Krajník hnědý
 132. Calosoma sycophanta - Krajník pižmový
 133. Carabus arvensis - Střevlík polní
 134. Carabus auronitens - Střevlík zlatolesklý
 135. Carabus cancellatus - Střevlík měděný
 136. Carabus convexus - Střevlík vypouklý
 137. Carabus coriaceus - Střevlík kožitý
 138. Carabus glabratus - Střevlík hladký
 139. Carabus granulatus - Střevlík zrnitý
 140. Carabus hortensis - Střevlík zahradní
 141. Carabus intricatus - Střevlík vrásčitý
 142. Carabus irregularis - Střevlík nepravidelný
 143. Carabus linnaei - Střevlík Linneův
 144. Carabus nemoralis - Střevlík hajní
 145. Carabus nitens - Střevlík lesklý
 146. Carabus problematicus - Střevlík
 147. Carabus scabriusculus - Střevlík
 148. Carabus scheidleri - Střevlík Scheidlerův
 149. Carabus sylvestris - Střevlík lesní
 150. Carabus ullrichi - Střevlík Ullrichův
 151. Carabus violaceus - Střevlík fialový
 152. Cicindela campestris - Svižník polní
 153. Cicindela hybrida - Svižník zvrhlý
 154. Cicindela sylvicola - Svižník lesomil
 155. Clivina collaris - Střevlíček
 156. Clivina fossor - Střevlíček
 157. Cychrus attenuatus - Střevlíček
 158. Cychrus caraboides - Střevlíček
 159. Cymindis angularis - Střevlíček
 160. Cymindis axillaris - Střevlíček
 161. Cymindis cingulata - Střevlíček
 162. Cymindis humeralis - Střevlíček
 163. Cymindis miliaris - Střevlíček
 164. Cymindis vaporariorum - Střevlíček
 165. Demetrias atricapillus - Střevlíček
 166. Demetrias imperialis - Střevlíček
 167. Demetrias monostigma - Střevlíček
 168. Diachromus germanus - Střevlíček
 169. Dicheirotrichus placidus - Střevlíček
 170. Dicheirotrichus rufithorax - Střevlíček
 171. Dolichus halensis - Střevlíček
 172. Dromius agilis - Střevlíček
 173. Dromius angustus - Střevlíček
 174. Dromius fenestratus - Střevlíček
 175. Dromius kuntzei - Střevlíček
 176. Dromius quadrimaculatus - Střevlíček
 177. Dromius schnederi - Střevlíček
 178. Drypta dentata - Střevlíček
 179. Dyschirius aeneus - Střevlíček
 180. Dyschirius digitatus - Střevlíček
 181. Dyschirius globosus - Střevlíček
 182. Dyschirius nitidus - Střevlíček
 183. Dyschirius rufipes - Střevlíček
 184. Dyschirius tristis - Střevlíček
 185. Elaphrus aureus - Střevlíček
 186. Elaphrus cupreus - Střevlíček
 187. Elaphrus riparius - Střevlíček
 188. Elaphrus uliginosus - Střevlíček
 189. Harpalus affinis - Střevlíček
 190. Harpalus atratus - Střevlíček
 191. Harpalus autumnalis - Střevlíček
 192. Harpalus calceatus - Střevlíček
 193. Harpalus caspius - Střevlíček
 194. Harpalus distinguendus - Střevlíček
 195. Harpalus froelichi - Střevlíček
 196. Harpalus griseus - Střevlíček
 197. Harpalus honestus - Střevlíček
 198. Harpalus latus - Střevlíček
 199. Harpalus luteicornis - Střevlíček
 200. Harpalus modestus - Střevlíček
 201. Harpalus progrediens - Střevlíček
 202. Harpalus pumilus - Střevlíček
 203. Harpalus qaudripunctatus - Střevlíček
 204. Harpalus rubripes - Střevlíček
 205. Harpalus rufipalpis - Střevlíček
 206. Harpalus rufipes - Střevlíček
 207. Harpalus serripes - Střevlíček
 208. Harpalus signaticornis - Střevlíček
 209. Harpalus smaragdinus - Střevlíček
 210. Harpalus solitaris - Střevlíček
 211. Harpalus subcylindricus - Střevlíček
 212. Harpalus tardus - Střevlíček
 213. Harpalus tenebrosus - Střevlíček
 214. Harpalus xanthopus - Střevlíček
 215. Harpalus zabroides - Střevlíček
 216. Chlaenius nigricornis - Střevlíček
 217. Chlaenius nitidulus - Střevlíček
 218. Chlaenius spoliatus - Střevlíček
 219. Chlaenius tristis - Střevlíček
 220. Chlaenius vestitus - Střevlíček
 221. Laemostenus terricola - Střevlíček
 222. Lebia cruxminor - Střevlíček
 223. Lebia cyanocephala - Střevlíček
 224. Lebia chlorocephala - Střevlíček
 225. Leistus ferrugineus - Střevlíček
 226. Leistus piceus - Střevlíček
 227. Leistus rufomarginatus - Střevlíček
 228. Leistus terminatus - Střevlíček
 229. Licinus cassideus - Střevlíček
 230. Licinus depressus - Střevlíček
 231. Loricera pilicornis - Střevlíček
 232. Masoreus wetterhalli - Střevlíček
 233. Microlestes corticalis - Střevlíček
 234. Microlestes maurus - Střevlíček
 235. Microlestes minutulus - Střevlíček
 236. Molops elatus - Střevlíček
 237. Molops piceus - Střevlíček
 238. Nebria brevicollis - Střevlíček
 239. Nebria livida - Střevlíček
 240. Notiophilus aestuans - Střevlíček
 241. Notiophilus aquaticus - Střevlíček
 242. Notiophilus biguttatus - Střevlíček
 243. Notiophilus palustris - Střevlíček
 244. Notiophilus rufipes - Střevlíček
 245. Ocys quinquestriatus - Střevlíček
 246. Odacantha melanura - Střevlíček
 247. Olistophus rotundatus - Střevlíček
 248. Olistophus sturmi - Střevlíček
 249. Omophron limbatum - Střevlíček
 250. Oodes helopioides - Střevlíček
 251. Ophonus azureus - Střevlíček
 252. Ophonus laticollis - Střevlíček
 253. Ophonus melleti - Střevlíček
 254. Ophonus puncticeps - Střevlíček
 255. Ophonus puncticollis - Střevlíček
 256. Ophonus rufibarbis - Střevlíček
 257. Ophonus rupicola - Střevlíček
 258. Ophonus schaubergerianus - Střevlíček
 259. Oxypselahus obscurus - Střevlíček
 260. Panagaeus bipustulatus - Střevlíček
 261. Panagaeus cruxmajor - Střevlíček
 262. Paradromius linearis - Střevlíček
 263. Paradromius longiceps - Střevlíček
 264. Paranchus albipes - Střevlíček
 265. Patrobus assimilis - Střevlíček
 266. Patrobus atrorufus - Střevlíček
 267. Patrobus septentrionis - Střevlíček
 268. Perileptus areolatus - Střevlíček
 269. Philorhizus crucifer - Střevlíček
 270. Philorhizus notatus - Střevlíček
 271. Philorhizus sigma - Střevlíček
 272. Platyderus rufus - Střevlíček
 273. Platynus assimilis - Střevlíček
 274. Platynus livens - Střevlíček
 275. Poecilus cupreus - Střevlíček
 276. Poecilus lepidus - Střevlíček
 277. Poecilus sericeus - Střevlíček
 278. Poecilus versicolor - Střevlíček
 279. Porotachys bisulcatus - Střevlíček
 280. Pterostichus aethiops - Střevlíček
 281. Pterostichus anthracinus - Střevlíček
 282. Pterostichus burmeisteri - Střevlíček
 283. Pterostichus diligens - Střevlíček
 284. Pterostichus elongatus - Střevlíček
 285. Pterostichus gracilis - Střevlíček
 286. Pterostichus macer - Střevlíček
 287. Pterostichus melanarius - Střevlíček
 288. Pterostichus melas - Střevlíček
 289. Pterostichus minor - Střevlíček
 290. Pterostichus niger - Střevlíček
 291. Pterostichus nigrita - Střevlíček
 292. Pterostichus oblongopunctatus - Střevlíček
 293. Pterostichus ovoideus - Střevlíček
 294. Pterostichus quadrifoveolatus - Střevlíček
 295. Pterostichus rhaeticus - Střevlíček
 296. Pterostichus strenuus - Střevlíček
 297. Pterostichus vernalis - Střevlíček
 298. Sericoda quadripunctata - Střevlíček
 299. Stenolophus discophorus - Střevlíček
 300. Stenolophus mixtus - Střevlíček
 301. Stenolophus skrimshiranus - Střevlíček
 302. Stenolophus teutonus - Střevlíček
 303. Stomis pumicatus - Střevlíček
 304. Syntomus foveatus - Střevlíček
 305. Syntomus obscuroguttatus - Střevlíček
 306. Syntomus pallipes - Střevlíček
 307. Syntomus truncatellus - Střevlíček
 308. Synuchus vivalis - Střevlíček
 309. Tachys bistriatus - Střevlíček
 310. Tachys micros - Střevlíček
 311. Tachyta nana - Střevlíček
 312. Tachyura diabrachys - Střevlíček
 313. Tachyura parvula - Střevlíček
 314. Tachyura quadrisignata - Střevlíček
 315. Thalassophilus longicornis - Střevlíček
 316. Trechoblemus micros - Střevlíček
 317. Trechus obtusus - Střevlíček
 318. Trechus pilisensis - Střevlíček
 319. Trechus pulchellus - Střevlíček
 320. Trechus quadristriatus - Střevlíček
 321. Trechus rivularis - Střevlíček
 322. Trechus rubens - Střevlíček
 323. Trechus secalis - Střevlíček
 324. Trechus splendens - Střevlíček
 325. Trechus striatulus - Střevlíček
 326. Trichotichnus laevicollis - Střevlíček
 327. Zabrus spinipes - Hrbáč
 328. Zabrus tenebrioides - Hrbáč osenní

 

1.5.3) Významné lokality střevlíkovitých na Vysočině

Rašeliniště a rašelinné louky

Nejrůznější typy rašelinných stanovišť nacházíme v celé oblasti centrální Vysočiny zejména ve vyšších polohách. Zastoupeny jsou zde jak kyselá rašeliniště a rašelinné lesy, tak různé typy přechodných lučních rašelinišť, pramenišť i přechodů k minerálně bohatým slatinným biotopům. V nejvyšších polohách Jihlavských a Žďárských vrchů nechybí některé spíše horské druhy vrchovišť jako je Patrobus assimillis nebo v minulosti také Agonum ericeti. Vyznívají zde také druhy rašelinných biotopů vcelku hojné v jižních Čechách na Třeboňsku a Jindřichohradecku, jako je Bembidion humerale nebo Trechus rivularis. Pro Vysočinu typické rašelinné louky hostí pestrá společenstva acidofilních střevlíků s typickými druhy Agonum gracile, A. piceum nebo Pterostichus rhaeticus. K zajímavostem patří např. výskyt střevlíka Carabus arcensis, který se vyskytuje pouze na jediné lokalitě na zachovalém rašeliništi na západě kraje u Batelova, i když na Jindřichohradecku je místy hojný jak na rašeliništích, tak v rašelinných lesích.

Příklady nejvýznamnějších lokalit:

 

Mokřady a vodní toky

Nejrůznější typy mokřadů patří na Vysočině k vůbec nejzajímavějším a na střevlíky nejbohatším biotopům. Krajina Vysočiny je bohatá na četná prameniště, vlhké louky, rybníky a navazující litorální porosty, ale také nivy řek a potoků s tůněmi. V těchto biotopech se často mísí fauna acidofilních druhů vyšších poloh s teplomilnými prvky otevřené krajiny v nížinách. Z tohoto důvodu jsou společenstva střevlíků v této oblasti velmi pestrá a zajímavá. K významným teplomilným prvkům nezastíněných břehů vod a litorálů patří např. Agonum lugens, Pterostichus elongatus, Diachromus germanus, Amblystomus niger, Chlaenius spoliatus nebo Chhlaenius tristis. Tyto druhy nacházíme zejména ve východní části Třebíčska, ale některé pronikají zejména podél říčních údolí také na Jihlavsko či Žďársko. K nejzajímavějším nálezům dokládajícím mimořádnou hodnotu některých mokřadních lokalit patří např. střevlíček Patrobus septentrionis, který byl zjištěn na jedné lokalitě na Třebíčsku v PP Ptáčovské rybníky.

Poněkud méně zajímavá je na Vysočině fauna stěrkových a štěrkopískových břehů větších toků. Díky přírodním podmínkám a značné degradaci tohoto typu prostředí je většina významnějších druhů dnes již vymizelá a k dispozici máme jen historické či zcela ojedinělé nálezy. K druhům, které v minulosti jistě obývali břehy řek, což dokládají starší údaje, patří např. Perilaptus areolatus, Dyschirius digitatus nebo Elaphrus aureus. K zcela výjimečným patří také nálezy druhů Tachys micros nebo Bembidion litorale. Také zachovalé břehy potoků a říček ve vyšších polohách patří k ohroženým stanovištím stejně jako jejich nejvzácnější obyvatelé jako např. Thalassophilus longicornis, Bembidion monticola nebo Bembidion prasinum.

Příklady nejvýznamnějších lokalit:

 

Přírodě blízké lesy

Lesní fauna zachovalých přírodě blízkých lesních stanovišť je poměrně bohatá a to hlavně v pestrých lesních společenstvech v říčních údolích. I když se zachovalejší lesy vyskytují často jen v malých fragmentech, nacházíme v nich pestrá společenstva střevlíků na rozdíl od rozsáhlých ploch kulturních lesů tvořených převážně smrkem. Ve vyšších polohách v bučinách a suťových lesích lze nají relitkní druhy jako je Carabus irregularis nebo Cychrus attenuatus. K velmi vzácným patří také Cymindis cingulata. V nižších polohách Třebíčska a Svratecka podél toků řek jsou místy hojně rozšířené druhy karpatské oblasti Aptinus bombarda, Leistus rufomarginatus nebo Harpalus marginellus.

K typickým druhům listnatých lesů, se kterými se můžeme setkat od nižších poloh až po zachovalé listnaté porosty na nejvyšších vrcholech Žďárských vrchů, je střevlík vrásčitý (Carabus intricatus). Spíše ve vlhčích bučinách je místy hojný také Trechus pulchellus.

Lesostepní biotopy a světliny na jižně exponovaných stanovištích v údolích řek na Třebíčsku obývají teplomilné druhy jako Notiophilus rufipes nebo Syntomus pallipes.

Příklady nejvýznamnějších lokalit:

 

Suché louky a pastviny

Nejrůznější suché travnaté biotopy najdeme v různých podobách a v různé zachovalosti po celém území kraje. V teplejších oblastech Třebíčska a Ždárska se prolínají se stanovišti stepními, ve vyšších polohách kraje se jedná spíše o podhorské smilkové trávníky na mělkých půdách, nejčastěji bývalé pastviny nebo suché okraje lesů. Fauna těchto stanovišť je velmi pestrá a patří k významným složkám jejich biodiverzity. Lokality však bývají často plošně velmi omezené a jejich zachovalost závisí na způsobu obhospodařování. K charakteristickým druhům těchto stanovišť lze zařadit např střevlíky Amara equestris, Platyderes rufus, Panagaeus bipustulatus, Cymindis humeralis nebo Poecilus lepidus. Na nejzachovalejších lokalitách s vyšším podílem ploch s řídkou vegetací lez najít také střevlíčka Massoreus wetterhallii. Z velkých střevlíků patří k typickým, ale jen řídce se vyskytujícím Carabus convexus.

Příklady nejvýznamnějších lokalit:

 

Stepi a pole

Zejména do oblasti Třebíčska a Svratecka významně zasahuje řada druhů střevlíků reprezentující stepní faunu jižní Moravy. Jedná se jak o reliktní druhy nejzachovalejších stepních biotopů, tak i o druhy teplých stanovišť v podobě okrajů polí, ruderálů a úhorů. K vysloveně stepním prvkům s vazbou na zachovalá travnatá stanoviště lez zařadit druhy jako Cymindis angularis, Cymindis miliaris, Olistophus sturmii nebo Harpalus subcylindricus. Řada stepních teplomilných druhů však obývá spíše různé typy narušovaných stanovišť, zejména okraje stepních biotopů a polí, úhory a podobně. K takovým patří např. krajník Calosoma auropunctatum, Poecilus sericeus, Zabrus tenebrioides, Pterostichus macer nebo Calathus cinctus. Na vápencových podložích na nejzachovalejších stepních stanovištích lze najít také střevlíka Pterostichus melas. Suchá písčitá stanoviště na okrajích polí a skalnatých výchozech obývá vzácně  Harpalus smaragdinus a v minulosti také byl také zjištěn Broscus cephalotes. Polní biotopy, louky a pastviny v minulosti hojně obýval střevlík měděný (Carabus cancellatus). Tento brouk je příkladem rychlého vymizení dříve běžného druhu, který v mnoha oblastech zcela vymizel nebo přežívá v izolovaných populacích (např. Pelhřimovsko, Žďárské vrchy).

Příklady nejvýznamnějších lokalit:

 

1.6) Závěr

Na území Kraje Vysočina bylo na základě shromážděných dat zaznamenáno 328 druhů střevlíků (62 % fauny střevlíků zjištěné na území ČR). Z nich 47 druhů je uvedeno v různých kategoriích ohrožení v Červeném seznamu bezobratlých. V kategorii ohrožený (EN) je to 7 druhů, v kategorii zranitelný (VU) 30 druhů a v kategorii téměř ohrožený (NT) pak 10 druhů. Databáze shromážděných údajů z jednotlivých zdrojů obsahuje zhruba 8000 údajů. Z toho 4800 údajů bylo získáno vlastním terénním průzkumem zpracovatelů projektu, 2748 záznamů bylo získáno v letech 2014 – 2016 v průběhu realizace projektu.

 

1.7) Literatura

 • BÁRTA F., FARKAČ J. et MORAVEC J., 2006: Nové údaje o rozšíření střevlíka linneova, Carabus linnei (Coleoptera: Carabidae) na území CHKO Železné hory. Vč. sb. přír. – Práce a studie, 16.
 • BAŠTA J., KALÁB J. et MORAVEC P., 2002: Distribution and ecology of Epaphius rivularis (Coleoptera: Carabidae) in the Czech Republic. (Rozšíření a ekologie druhu Epaphius rivularis (Coleoptera: Carabidae) na území České republiky). Klapalekiana, 38: 163-171 (in English, Czech abstr.).
 • BENEDIKT S. et TĚŤÁL I., 1990: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1989 a doplněk sběrů za rok 1988. (Interessante Funde der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) in der Tschechoslowakei im Jahre 1989 und der Nachtrag zu den Funden im Jahre 1988). Zprav. západočes. poboč. Čs. společ. entomol. v Plzni, 8: 19-40 (in Czech, German summary).
 • BENEDIKT S. et TĚŤÁL I., 1991: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1990 a doplněk sběrů z předcházejícího období. (Interesting findings of carabids (Coleoptera, Carabidae) in Czechoslovakia in the year 1990 and supplement of prior period collections). Zprav. západočes. poboč. Čs. společ. entomol. v Plzni, Series Carabidologica, 1: 9-40 (in Czech, English summary).
 • BENEDIKT S. et TĚŤÁL I., 1994: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1991 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of carabids (Coleoptera, Carabidae) in Czechoslovakia in the year 1991 and supplementary data of prior period collections). Zprav. západočes. poboč. Čs. společ. entomol. v Plzni, Series Carabidologica, 2: 15-30 (in Czech, English summary).
 • FARKAČ J., 2005: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z České republiky. (Interesting records of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the Czech republic). Klapalekiana, 41: 17-31 (in Czech, English summary).
 • FARKAČ J., KOPECKÝ T. et VESELÝ P., 2007: Využití střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) fauny Slovenska k indikaci kvality prostředí (Carabid beetles utilization (Coleoptera: Carabidae) of Slovak fauna from quality environment indication). Ochrana Prírody, Banská Bystrica, 25: 226-242 (2006) (in Slowak, English abstr.).
 • HESOUN P., JELÍNEK A. et KŘIVAN V., 2008: Inventarizační průzkum vybraných skupin bezobratlých PP Toužínské stráně. Acta rer. natural., 5: 229–242.
 • HŮRKA K., 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín, 565 pp (in English and Czech).
 • HŮRKA K., VESELÝ P. et FARKAČ J., 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality prostředí. (Die Nutzung der Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) zur Indikation der Umweltqualität). Klapalekiana, 32: 15 - 26 (in Czech, German summary and English abstr.).
 • KALÁB J., 2003: Faunistic Records from the Czech Republic - 167. Klapalekiana, 39: 135.
 • KŘIVAN V., MORAVEC P. et VESELÝ P., 2009: Faunistic records from the Czech Republic – 289. Klapalekiana, 45: 283-285.
 • NENADÁL S., 1982: Sezónní výskyt střevlíkovitých v polích CHKO Žďárské vrchy (Coleoptera, Carabidae). Zprávy Čs. společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 18: 109-114.
 • NENADÁL S., 1984: Vazba střevlíkovitých na rozdílné geobiocenozy v Ranském lesním komplexu (Coleoptera – Carabidae). Zprávy Čs. společ. entomol. při ČSAV, Praha, 20: 33-45.
 • NENADÁL S., 1987a: Vazba střevlíkovitých (Col. Carabidae) na některá sukcesní stadiarašelinišť a slatinišť v CHKO Žďárské vrchy. Vlastivědný sborník Vysočiny, Jihlava, VIII: 193- 202.
 • NENADÁL S., 1987b: Sukcese střevlíkovitých na rekultivované skládce slévárenského odpadu u Stržanova v CHKO Žďárské vrchy. Zprávy Čs. společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 23: 24-31.
 • NENADÁL S., 1989: Střevlíkovití brouci (Coleoptera Carabidae) Hornosvratecké vrchoviny a přilehlého okolí. Okresní muzeum, Žďár nad Sázavou, 49 pp.
 • NENADÁL S., 1989b: Abundance aktivity střevlíkovitých (Carabidae) v návaznosti na primární trofické úrovně v rozdílných lesních geobiocenózách Žďárských vrchů. Vlastivědný sborník Vysočiny, Jihlava, IX: 177- 182.
 • NENADÁL S., 1993: Střevlíkovití brouci Col. Carabidae Arnoleckých hor a okolí. Vlastivědný sborník Vysočiny, Jihlava, XI: 251-259.
 • PRUNER L. et MÍKA P., 1996: Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. Klapalekiana, 32 (Suppl.): 1-115.
 • SKOUPÝ V., 2004: Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) České a Slovenské republiky ve sbírce Jana Pulpána. Ground beetles (Coleoptera. Carabidae) of the Czech and Slovak republics of Jan Pulpán´s collection. Dr. Jan Farkač, CSc., Mgr. V. Skoupý & Public History, Praha, 213 pp + CD (in Czech and English).
 • VESELÝ P., MORAVEC P. et STANOVSKÝ J., 2005: Carabidae (střevlíkovití). - In FARKAČ J., KRÁL D. et ŠKORPÍK M. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha: 406-411.
 • VESELÝ P., RESL K. et TĚŤÁL I., 2002: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) z České republiky v letech 1997-2001 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of carabids (Coleoptera, Carabidae) from Czech republic in the years 1997-2001 and supplementary data of prior period collections). Klapalekiana, 38: 85-109 (in Czech, English summary).
 • VESELÝ P., RESL K. et TĚŤÁL I., 2002: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) ze Slovenska v letech 1997 - 2001 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of carabids (Coleoptera, Carabidae) from Slovakia in the years 1997-2001 with supplementary pre-1997 data). Unpubl. msc. depon. in coll. P. Veselý, Praha, 10 pp in Czech, English summary).

 

2) Tesaříkovití (Coleoptera: Cerambycidae) Vysočiny

Václav Křivan (2017)

 

2.1) Obsah

2.2) Úvod

2.3) Přírodní poměry

2.4) Materiál a metodika

2.4.1) Zkratky a vysvětlivky

2.5) Výsledky

2.5.1) Abecední seznam tesaříkovitých Vysočiny podle českých jmen

2.5.2) Abecední seznam tesaříkovitých Vysočiny podle vědeckých jmen

2.5.3) Nejvýznamnější lokality tesaříkovitých na Vysočině

2.6) Závěr

2.7) Literatura

 

2.2) Úvod

Tesaříci patří mezi naše nejkrásnější brouky. Je to dáno jejich elegantním vzhledem, často značnou velikostí nebo nápadnými barvami těla. Velikost našich druhů se pohybuje v rozmezí od zhruba 5 mm po 5 cm. Tesaříci patří mezi brouky s vazbou na rostliny, převážně dřeviny. Vývoj většiny druhů probíhá pod kůrou nebo ve dřevě stromů a keřů. Výjimkou však nejsou druhy, jejichž larvy žijí ve stoncích trav či bylin nebo v zemi na kořenech rostlin. Délka vývoje je u jednotlivých druhů velmi různá, od několika týdnů až po několik let. Druhy jsou často vázány na konkrétní druhy rostlin, méně časté jsou druhy široce polyfágní. Důležitý je také stav dřevin, některé druhy kladou vajíčka do živých částí rostlin a zde také probíhá vývoj, většinou však slouží k vývoji uvadající či zcela odumřelé dřeviny. V případě druhů s vazbou na byliny a trávy žijí larvy vždy v živých jedincích. Dospělé brouky nacházíme často na květech, čerstvě pokáceném dřevě nebo na listech hostitelských druhů rostlin.

Území Českomoravské vrchoviny patří, z hlediska tesaříků, dosud spíše k méně prozkoumaným územím. Přestože se zde vyskytují nejrůznější typy prostředí od podhorských lesů, rašelinišť a mokřadů až po stepi a světlomilné lesy, nebylo toto území nikdy entomology příliš podrobně zkoumáno. Komplexní poznatky o fauně téměř všech skupin brouků úplně chybí. Shrnutí dosavadních poznatků, nálezového materiálu a cílené průzkumy vybraných druhů či typů stanovišť bylo hlavním cílem této části projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny.

 

2.3) Přírodní poměry

Kraj Vysočina leží v oblasti Českomoravské vrchoviny. Na jihu zahrnuje západní část Jevišovické pahorkatiny a sever Javořické pahorkatiny, na západě je Křemešnická vrchovina, na severozápadě leží Hornosázavská pahorkatina, na severu Žďárské vrchyHornosvrateckou pahorkatinou, na východě a v centru je Křižanovská vrchovina. V Jihlavských vrších (Javořické pahorkatině) se nachází nejvyšší hora Javořice (836,5 m). Druhé nejvyšší místo je vrchol Devět skal (836 m) ve Žďárských vrších.

V Kraji Vysočina se nachází rozvodí moří. Severozápadní polovina kraje patří k úmoří Severního moře (v kraji např. řeka Sázava), jihovýchodní polovina patří k úmoří Černého moře (např. řeky Svratka a Jihlava).

Z hlediska tesaříků je území Českomoravské vrchoviny významné díky pestrým přírodním poměrům a geografické poloze. Setkávají se zde různé zoogeografické i ekologické prvky. Nejvyšší polohy s rozsáhlými lesy se blíží svou faunou horským oblastem. Naopak jihovýchod regionu s častými říčními kaňonovitými údolími a rozsáhlou bezlesou krajinou nabízí vhodná stanoviště teplomilným stepním či lesostepním druhů. Významným fenoménem je také pestrá kulturní krajina s množstvím alejí, parků a jiných typů nelesní zeleně, která pro mnoho druhů tesaříků představuje vhodné prostředí díky vysokému podílu původních druhů dřevin. V minulosti bohužel došlo k rozsáhlým změnám prostředí zejména v lesích. Tyto změny do značné míry pozměnily podmínky pro život tesaříků a měly za následek značnou proměnu zdejší fauny. V lesních ekosystémech převládly hospodářské lesy s převahou jehličnanů a díky tomu silně ustoupila typická fauna středoevropských listnatých lesů. Snad nejvíce jsou postiženy lesy vyšších poloh, naopak poměrně rozsáhlé oblasti zejména v říčních údolích tvoří dodnes přírodě blízká a velmi pestrá lesní společenstva, která jsou nejzajímavějšími lokalitami tesaříků na Vysočině.

 

2.4) Materiál a metodika

Cílem projektu bylo shromáždit dostupné údaje o tesařících na území Kraje Vysočina. Zdroje dat byly tvořeny údaji publikovanými v literatuře, dále sbírkovým materiálem muzeí a soukromých sběratelů, údaji obsaženými v Nálezové databázi ochrany přírody (NDOP) a vlastními sběry zpracovatelů projektu z území kraje z minulých období i v průběhu trvání projektu.

Literární údaje:

Nejvýznamnějším zdrojem publikovaných dat z území kraje je práce Slámy (1998) shrnující poznatky o výskytu tesaříků na území ČR. Dílčí publikované údaje k některým územím nebo druhům tesaříků z oblasti Vysočiny prakticky chybí.

Excerpce databáze NDOP:

Podstatná část dat byla získána excerpcí databáze NDOP, kde jsou obsaženy zejména nepublikované výsledky inventarizačních průzkumů MZCHÚ a EVL a také terénní pozorování některých snadno určitelných druhů.

Revize sbírkového materiálu:

Revize sbírkového materiálu muzeí a soukromých sběratelů proběhla v regionálních muzejních sbírkách a u několika regionálních sběratelů. Další zdroje v muzeích mimo region, zejména velké sbírky Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně nebylo možné vzhledem k jejich obrovskému rozsahu revidovat.

Vlastní průzkumy zpracovatelů projektu:

Víc než polovina zjištěných údajů o tesařících z území kraje byla získána vlastní činností zpracovatelů projektu. Jedná se jednak o data získaná v minulých obdobích při realizaci inventarizačních průzkumů řady lokalit nebo sběratelské činnosti. V období trvání projektu v letech 2014 – 2016 byly průzkumy zaměřeny na některé významné druhy, typy stanovišť nebo nedostatečně probádané oblasti kraje.

Zpracování dat:

Veškeré získané údaje byly zapisovány do nálezové databáze a následně zpracovány do podoby mapových výstupů ke všem druhům. Mapová pole jsou podle síťového mapování fauny (Pruner & Míka 1996). Označení každé lokality zahrnuje název obce, případně části obce a bližší lokalizaci (např. jméno rybníka, řeky, potoka apod.). Stanovení obce a části obce je podle práce Pruner & Míka (1996).

 

2.4.1) Zkratky a vysvětlivky

AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

EVL – evropsky významná lokalita

CHKO – chráněná krajinná oblast

MZCHÚ – maloplošné zvláště chráněné území

NDOP – Nálezová databáze ochrany přírody AOPK

NPP – národní přírodní památka

NPR – národní přírodní rezervace

PP – přírodní památka

PR – přírodní rezervace

 

2.5) Výsledky

Na území Kraje Vysočina bylo na základě shromážděných dat zaznamenáno 147 druhů tesaříků. Z nich 27 druhů je uvedeno v různých kategoriích ohrožení v Červeném seznamu bezobratlých. V kategorii kriticky ohrožený (CR) bylo zaznamenáno 6 druhů, v kategorii ohrožený (EN) je to 6 druhů, v kategorii zranitelný (VU) 4 druhy a v kategorii téměř ohrožený (NT) pak 10 druhů. Databáze shromážděných údajů z jednotlivých zdrojů obsahuje zhruba 3700 údajů. Z toho asi 2000 údajů bylo získáno vlastním terénním průzkumem zpracovatelů projektu, ostatní data pocházejí z databáze, z publikovaných zdrojů nebo sbírek uložených v regionálních muzeích nebo u soukromých sběratelů. Komentovány jsou druhy evidované pouze v Kraji Vysočina. Ve výjimečných případech jsou zmíněny i druhy nalezené v blízkosti Kraje Vysočina.

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:

= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 

2.5.1) Abecední seznam tesaříkovitých Vysočiny podle českých jmen

 1. Kozlíček (Acanthocinus griseus)
 2. Kozlíček (Aegomorphus clavipes)
 3. Kozlíček (Agapanthia dahli)
 4. Kozlíček (Agapanthia intermedia)
 5. Kozlíček (Agapanthia villosoviridescens)
 6. Kozlíček (Agapanthia violacea)
 7. Kozlíček (Anaesthetis testacea)
 8. Kozlíček (Calamobius filum)
 9. Kozlíček (Exocentrus adspersus)
 10. Kozlíček (Exocentrus lusitanus)
 11. Kozlíček (Exocentrus punctipennis)
 12. Kozlíček (Exocentrus stierlini)
 13. Kozlíček (Leiopus nebulosus)
 14. Kozlíček (Menesia bipunctata)
 15. Kozlíček (Mesosa curculionoides)
 16. Kozlíček (Mesosa nebulosa)
 17. Kozlíček (Monochamus galloprovincialis)
 18. Kozlíček (Oberea erythrocephala)
 19. Kozlíček (Oberea linearis)
 20. Kozlíček (Oberea pupilata)
 21. Kozlíček (Oplosia fennica)
 22. Kozlíček (Phytoecia argus)
 23. Kozlíček (Phytoecia coerulescens)
 24. Kozlíček (Phytoecia cylindrica)
 25. Kozlíček (Phytoecia nigricornis)
 26. Kozlíček (Phytoecia nigripes)
 27. Kozlíček (Phytoecia pustulata)
 28. Kozlíček (Pogonocherus decoratus)
 29. Kozlíček (Pogonocherus fasciculatus)
 30. Kozlíček (Pogonocherus hispidulus)
 31. Kozlíček (Pogonocherus hispidus)
 32. Kozlíček (Pogonocherus ovatus)
 33. Kozlíček (Saperda octopunctata)
 34. Kozlíček (Saperda perforata)
 35. Kozlíček (Saperda similis)
 36. Kozlíček (Stenostola dubia)
 37. Kozlíček (Stenostola ferrea)
 38. Kozlíček (Tetrops starki)
 39. Kozlíček dazule (Acanthocinus aedilis)
 40. Kozlíček dvojtečný (Oberea oculata)
 41. Kozlíček hnědý (Dorcadion fulvum)
 42. Kozlíček jedlový (Acanthocinus reticulatus)
 43. Kozlíček jilmový (Saperda punctata)
 44. Kozlíček mrkvový (Phytoecia icterica)
 45. Kozlíček osikový (Saperda populnea)
 46. Kozlíček ovocný (Tetrops praeusta)
 47. Kozlíček ozdobný (Saperda scalaris)
 48. Kozlíček písečný (Dorcadion pedestre)
 49. Kozlíček topolový (Saperda carcharias)
 50. Kozlíček vrbový (Lamia textor)
 51. Tesařík (Akimerus schaefferi)
 52. Tesařík (Alosterna tabacicolor)
 53. Tesařík (Anaglyptus mysticus)
 54. Tesařík (Anastrangalia dubia)
 55. Tesařík (Anastrangalia sanguinolenta)
 56. Tesařík (Anisarthron barbipes)
 57. Tesařík (Anoplodera rufipes)
 58. Tesařík (Anoplodera sexguttata)
 59. Tesařík (Asemum striatum)
 60. Tesařík (Axinoplapis gracilis)
 61. Tesařík (Brachyleptura maculicornis)
 62. Tesařík (Callidium aeneum)
 63. Tesařík (Carilia virginea)
 64. Tesařík (Clytus arietis)
 65. Tesařík (Clytus lama)
 66. Tesařík (Clytus tropicus)
 67. Tesařík (Cortodera femorata)
 68. Tesařík (Cortodera humeralis)
 69. Tesařík (Corymbia erythroptera)
 70. Tesařík (Dinoptera collaris)
 71. Tesařík (Echinocerus floralis)
 72. Tesařík (Evodinus clathratus)
 73. Tesařík (Glaphyra marmottani)
 74. Tesařík (Glaphyra umbellatarum)
 75. Tesařík (Grammoptera abdominalis)
 76. Tesařík (Grammoptera ruficornis)
 77. Tesařík (Grammoptera ustulata)
 78. Tesařík (Chlorophorus figuratus)
 79. Tesařík (Chlorophorus herbsti)
 80. Tesařík (Chlorophorus sartor)
 81. Tesařík (Chlorophorus varius)
 82. Tesařík (Isotomus speciosus)
 83. Tesařík (Leioderes kollari)
 84. Tesařík (Leptura aethiops)
 85. Tesařík (Leptura aurulenta)
 86. Tesařík (Necydalis major)
 87. Tesařík (Necydalis ulmi)
 88. Tesařík (Nothorhina punctata)
 89. Tesařík (Obrium brunneum)
 90. Tesařík (Obrium cantharinum)
 91. Tesařík (Oxymirus cursor)
 92. Tesařík (Pachytodes erraticus)
 93. Tesařík (Pedostrangalia revestita)
 94. Tesařík (Phymatodes alni)
 95. Tesařík (Phymatodes rufipes)
 96. Tesařík (Phymatodes testaceus)
 97. Tesařík (Pidonia lurida)
 98. Tesařík (Plagionotus detritus)
 99. Tesařík (Pronocera angusta)
 100. Tesařík (Pseudovadonia livida)
 101. Tesařík (Pyrrhidium sanguineum)
 102. Tesařík (Rhagium bifasciatum)
 103. Tesařík (Rhagium mordax)
 104. Tesařík (Rhagium sycophanta)
 105. Tesařík (Rhamnusium bicolor)
 106. Tesařík (Ropalopus femoratus)
 107. Tesařík (Ropalopus macropus)
 108. Tesařík (Ropalopus varini)
 109. Tesařík (Saphanus piceus)
 110. Tesařík (Semanotus undatus)
 111. Tesařík (Stenhomalus bicolor)
 112. Tesařík (Stenocorus meridianus)
 113. Tesařík (Stenocorus quercus)
 114. Tesařík (Stenopterus flavicornis)
 115. Tesařík (Stenopterus rufus)
 116. Tesařík (Stenurella nigra)
 117. Tesařík (Stenurella septempunctata)
 118. Tesařík (Stictoleptura scutellata)
 119. Tesařík (Strangalia attenuata)
 120. Tesařík (Tetropium fuscum)
 121. Tesařík (Tetropium gabrieli)
 122. Tesařík (Xylotrechus antilope)
 123. Tesařík (Xylotrechus arvicola)
 124. Tesařík (Xylotrechus pantherinus)
 125. Tesařík (Xylotrechus rusticus)
 126. Tesařík alpský (Rosalia alpina)
 127. Tesařík borový (Spondylis buprestoides)
 128. Tesařík broskvoňový (Purpuricenus kaehleri)
 129. Tesařík bukový (Cerambyx scopoli)
 130. Tesařík černohrotý (Stenurella melanura)
 131. Tesařík čtyřpásý (Leptura quadrifasciata)
 132. Tesařík čtyřskvrnný (Pachyta quadrimaculata)
 133. Tesařík dubový (Plagionotus arcuatus)
 134. Tesařík dvojpásý (Stenurella bifasciata)
 135. Tesařík fialový (Callidium violaceum)
 136. Tesařík hnědý (Arhopalus rusticus)
 137. Tesařík korový (Rhagium inquisitor)
 138. Tesařík krovový (Hylotrupes bajulus)
 139. Tesařík obecný (Corymbia rubra)
 140. Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)
 141. Tesařík piluna (Prionus coriarius)
 142. Tesařík pižmový (Aromia moschata)
 143. Tesařík polokrový (Molorchus minor)
 144. Tesařík skvrnitý (Rutpela maculata)
 145. Tesařík smrkový (Tetropium castaneum)
 146. Tesařík tesaříkovitý (Pachytodes cerambyciformis)
 147. Tesařík zavalitý (Ergates faber)

 

2.5.2) Abecední seznam tesaříkovitých Vysočiny podle vědeckých jmen

 1. Acanthocinus aedilis - Kozlíček dazule
 2. Acanthocinus griseus - Kozlíček
 3. Acanthocinus reticulatus - Kozlíček jedlový
 4. Aegomorphus clavipes - Kozlíček
 5. Agapanthia dahli - Kozlíček
 6. Agapanthia intermedia - Kozlíček
 7. Agapanthia villosoviridescens - Kozlíček
 8. Agapanthia violacea - Kozlíček
 9. Akimerus schaefferi - Tesařík
 10. Alosterna tabacicolor - Tesařík
 11. Anaesthetis testacea - Kozlíček
 12. Anaglyptus mysticus - Tesařík
 13. Anastrangalia dubia - Tesařík
 14. Anastrangalia sanguinolenta - Tesařík
 15. Anisarthron barbipes - Tesařík
 16. Anoplodera rufipes - Tesařík
 17. Anoplodera sexguttata - Tesařík
 18. Arhopalus rusticus - Tesařík hnědý
 19. Aromia moschata - Tesařík pižmový
 20. Asemum striatum - Tesařík
 21. Axinoplapis gracilis - Tesařík
 22. Brachyleptura maculicornis - Tesařík
 23. Calamobius filum - Kozlíček
 24. Callidium aeneum - Tesařík
 25. Callidium violaceum - Tesařík fialový
 26. Carilia virginea - Tesařík
 27. Cerambyx cerdo - Tesařík obrovský
 28. Cerambyx scopoli - Tesařík bukový
 29. Clytus arietis - Tesařík
 30. Clytus lama - Tesařík
 31. Clytus tropicus - Tesařík
 32. Cortodera femorata - Tesařík
 33. Cortodera humeralis - Tesařík
 34. Corymbia erythroptera - Tesařík
 35. Corymbia rubra - Tesařík obecný
 36. Dinoptera collaris - Tesařík
 37. Dorcadion fulvum - Kozlíček hnědý
 38. Dorcadion pedestre - Kozlíček písečný
 39. Echinocerus floralis - Tesařík
 40. Ergates faber - Tesařík zavalitý
 41. Evodinus clathratus - Tesařík
 42. Exocentrus adspersus - Kozlíček
 43. Exocentrus lusitanus - Kozlíček
 44. Exocentrus punctipennis - Kozlíček
 45. Exocentrus stierlini - Kozlíček
 46. Glaphyra marmottani - Tesařík
 47. Glaphyra umbellatarum - Tesařík
 48. Grammoptera abdominalis - Tesařík
 49. Grammoptera ruficornis - Tesařík
 50. Grammoptera ustulata - Tesařík
 51. Hylotrupes bajulus - Tesařík krovový
 52. Chlorophorus figuratus - Tesařík
 53. Chlorophorus herbsti - Tesařík
 54. Chlorophorus sartor - Tesařík
 55. Chlorophorus varius - Tesařík
 56. Isotomus speciosus - Tesařík
 57. Lamia textor - Kozlíček vrbový
 58. Leioderes kollari - Tesařík
 59. Leiopus nebulosus - Kozlíček
 60. Leptura aethiops - Tesařík
 61. Leptura aurulenta - Tesařík
 62. Leptura quadrifasciata - Tesařík čtyřpásý
 63. Menesia bipunctata - Kozlíček
 64. Mesosa curculionoides - Kozlíček
 65. Mesosa nebulosa - Kozlíček
 66. Molorchus minor - Tesařík polokrový
 67. Monochamus galloprovincialis - Kozlíček
 68. Necydalis major - Tesařík
 69. Necydalis ulmi - Tesařík
 70. Nothorhina punctata - Tesařík
 71. Oberea erythrocephala - Kozlíček
 72. Oberea linearis - Kozlíček
 73. Oberea oculata - Kozlíček dvojtečný
 74. Oberea pupilata - Kozlíček
 75. Obrium brunneum - Tesařík
 76. Obrium cantharinum - Tesařík
 77. Oplosia fennica - Kozlíček
 78. Oxymirus cursor - Tesařík
 79. Pachyta quadrimaculata - Tesařík čtyřskvrnný
 80. Pachytodes cerambyciformis - Tesařík tesaříkovitý
 81. Pachytodes erraticus - Tesařík
 82. Pedostrangalia revestita - Tesařík
 83. Phymatodes alni - Tesařík
 84. Phymatodes rufipes - Tesařík
 85. Phymatodes testaceus - Tesařík
 86. Phytoecia argus - Kozlíček
 87. Phytoecia coerulescens - Kozlíček
 88. Phytoecia cylindrica - Kozlíček
 89. Phytoecia icterica - Kozlíček mrkvový
 90. Phytoecia nigricornis - Kozlíček
 91. Phytoecia nigripes - Kozlíček
 92. Phytoecia pustulata - Kozlíček
 93. Pidonia lurida - Tesařík
 94. Plagionotus arcuatus - Tesařík dubový
 95. Plagionotus detritus - Tesařík
 96. Pogonocherus decoratus - Kozlíček
 97. Pogonocherus fasciculatus - Kozlíček
 98. Pogonocherus hispidulus - Kozlíček
 99. Pogonocherus hispidus - Kozlíček
 100. Pogonocherus ovatus - Kozlíček
 101. Prionus coriarius - Tesařík piluna
 102. Pronocera angusta - Tesařík
 103. Pseudovadonia livida - Tesařík
 104. Purpuricenus kaehleri - Tesařík broskvoňový
 105. Pyrrhidium sanguineum - Tesařík
 106. Rhagium bifasciatum - Tesařík
 107. Rhagium inquisitor - Tesařík korový
 108. Rhagium mordax - Tesařík
 109. Rhagium sycophanta - Tesařík
 110. Rhamnusium bicolor - Tesařík
 111. Ropalopus femoratus - Tesařík
 112. Ropalopus macropus - Tesařík
 113. Ropalopus varini - Tesařík
 114. Rosalia alpina - Tesařík alpský
 115. Rutpela maculata - Tesařík skvrnitý
 116. Saperda carcharias - Kozlíček topolový
 117. Saperda octopunctata - Kozlíček
 118. Saperda perforata - Kozlíček
 119. Saperda populnea - Kozlíček osikový
 120. Saperda punctata - Kozlíček jilmový
 121. Saperda scalaris - Kozlíček ozdobný
 122. Saperda similis - Kozlíček
 123. Saphanus piceus - Tesařík
 124. Semanotus undatus - Tesařík
 125. Spondylis buprestoides - Tesařík borový
 126. Stenhomalus bicolor - Tesařík
 127. Stenocorus meridianus - Tesařík
 128. Stenocorus quercus - Tesařík
 129. Stenopterus flavicornis - Tesařík
 130. Stenopterus rufus - Tesařík
 131. Stenostola dubia - Kozlíček
 132. Stenostola ferrea - Kozlíček
 133. Stenurella bifasciata - Tesařík dvojpásý
 134. Stenurella melanura - Tesařík černohrotý
 135. Stenurella nigra - Tesařík
 136. Stenurella septempunctata - Tesařík
 137. Stictoleptura scutellata - Tesařík
 138. Strangalia attenuata - Tesařík
 139. Tetropium castaneum - Tesařík smrkový
 140. Tetropium fuscum - Tesařík
 141. Tetropium gabrieli - Tesařík
 142. Tetrops praeusta - Kozlíček ovocný
 143. Tetrops starki - Kozlíček
 144. Xylotrechus antilope - Tesařík
 145. Xylotrechus arvicola - Tesařík
 146. Xylotrechus pantherinus - Tesařík
 147. Xylotrechus rusticus - Tesařík

 

2.5.3) Nejvýznamnější lokality tesaříkovitých na Vysočině

NPR Žákova hora

Významná lokalita ve Žďárských vrších chránící fragment pralesovitého porostu na ploše necelých 40 ha. Porost je tvořen bučinou a suťovým lesem s pestrou druhovou i věkovou strukturou. Z hlediska tesaříků se jedná o velmi významnou lokalitu hostící společenstvo druhů horských lesů. Jedná se o jedinou doloženou lokalitu tesaříka alpského (Rosalia alpina) na Vysočině. K recentně potvrzeným významným druhů patří např. Evodinus clathratus, Pidonia lurida nebo Stictoleptura scutellata.

PP Náměšťská obora a PR Údolí Oslavy a Chvojnice

Jedná se o nejvýznamnější lokality saproxylického hmyzu na Vysočině. Rozsáhlý komplex přírodních lesů, který se táhne od Náměště nad Oslavou podél Oslavy až po Oslavany hostí mimořádně zachovalé a druhově velmi pestré lesní ekosystémy. Zjištěno zde bylo téměř 90 druhů tesaříků včetně řady velmi významných a ohrožených druhů v rámci celé ČR. Za pozornost stojí především stabilní populace tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) v oboře, stabilní výskyt druhu Akimerus schaefferi, výskyt řady významných pralesních druhů jakou jsou Necydalis ulmi nebo Corymbia erythroptera a také řady teplomilných druhů lesostepních formací jako je Echinocerus floralis nebo Stenopterus favicornis.

Údolí Rokytné u Šemíkovic (Výrova skála, Knížecí seč)

Tato lokalita byla dlouho stranou zájmu entomologů, avšak průzkumy z posledních let naznačují, že se jedná o jednu z nejvýznamnějších lokalit teplomilných doubrav na Vysočině. Fragmenty rozvolněných doubrav hostí řadu významných druhů tesaříků vázaných na duby, jako jsou Stenocorus quercus, Ropalopus varini nebo Pedostrangalia revestita. Hojný je také výskyt stepního druhu Echinocerus floralis.

NPR Mohelenská hadcová step

Jedna z nejvýznamnějších entomologických lokalit v ČR hostí také řadu významných druhů tesaříků. Rozvolněné porosty borovic na extrémních stanovištích vyhledávají druhy reliktních borů, jako je Nothorhina punctata nebo Glaphyra marmottani. K významným stepním druhům patří kozlíčci Dorcadion pedestre a především Phytoecia argus, jehož výskyt je zde stále pravděpodobný. K poměrně hojným druhům stepních a lesostepních lokalit zde patří Echinocerus floralis, Chlorophorus sartor nebo Chlorophorus varius, který zde má jedinou známou lokalitu na Vysočině.

 

2.6) Závěr

Na území Kraje Vysočina bylo na základě shromážděných dat zaznamenáno 147 druhů tesaříků. Z nich 27 druhů je uvedeno v různých kategoriích ohrožení v Červeném seznamu bezobratlých. V kategorii kriticky ohrožený (CR) bylo zaznamenáno 6 druhů, v kategorii ohrožený (EN) je to 6 druhů, v kategorii zranitelný (VU) 4 druhy a v kategorii téměř ohrožený (NT) pak 10 druhů.

 

2.7) Literatura

 • Farkač J., Král D. et Škorpík M. [eds.], 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
 • Heyrovský L, Sláma M., 1992: Tesaříkovití – Cerambycidae (Řád: Brouci – Coleoptera) s dodatkem M. Slámy. Nakl. Kabourek, Zlín, 368 pp.
 • Jelínek J. [ed. ], 1993: Seznam československých brouků (Coleoptera). Folia Heyrovskyana, Supplementum I, Praha, 172 pp.
 • Sama G., 2002: Atlas of the Cerambycidae of Europe and Mediterranea Area. Vol. I, Northem, Western, Central and Eastern Europe, Brithis Isles and Continental Europe from France (excl. Corsica) to Scandinavia and Urals. Nakl. Kabourek, Zlín, 173 pp.
 • Sláma M., 1998: Tesaříkovití – Cerambycidae České a Slovenské republiky. Krhanice, 383 pp.
 • Sláma M., 2006: Icones Insectorum Europae Centralis: Coleoptera: Cerambycidae. Folia Heyrovskyana, Séries B, No. 4., Nakl. Kabourek, Zlín, 40 pp.

 

3) Rákosníčci (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) Vysočiny

Roman Mlejnek & Václav Křivan (2017)

 

3.1) Obsah

3.2) Úvod

3.3) Přírodní poměry

3.4) Materiál a metodika

3.4.1) Charakteristika indikátorů 1. až 3. stupně

3.4.2) Zkratky a vysvětlivky

3.5) Výsledky

3.5.1) Abecední seznam rákosníčků Vysočiny podle českých jmen

3.5.2) Abecední seznam rákosníčků Vysočiny podle vědeckých jmen

3.5.3) Významné lokality rákosníčků na Vysočině

3.6) Závěr

3.7) Literatura

 

3.2) Úvod

Podčeleď rákosníčků (Donaciinae) představuje charakteristickou skupinu mandelinkovitých brouků (Chrysomelidae) s vazbou na hydrofilní vegetaci. Rákosníčci jsou vzhledem ke svému způsobu života ideální skupinou pro bioindikaci cenných mokřadních společenstev, která se z naší přírody dlouhodobě vytrácejí. Mlejnek & Křivan (2016) stanovili bioindikační hodnotu našich rákosníčků do tří stupňů (indikátor 1., 2. a 3. stupně). Mezi indikátory 1. stupně byly zařazeny: Donacia brevicornis, D. brevitarsis, D. impressa, D. malinovskyi, D. obscura, D. reticulata, D. sparganii, D. springeri, D. tomentosa, Macroplea appendiculata a Plateumaris braccata. Uvedené druhy patří k indikačně nejvýznamnějším rákosníčkům, které dokládají výjimečnou zachovalost a přírodní hodnotu daného stanoviště.

Cílem studie bylo nejen podchycení údajů recentních i historických, ale především posouzení mokřadních biotopů regionu s ohledem na jejich přírodní hodnotu.

 

3.3) Přírodní poměry

Kraj Vysočina leží v oblasti Českomoravské vrchoviny. Na jihu zahrnuje západní část Jevišovické pahorkatiny a sever Javořické pahorkatiny, na západě je Křemešnická vrchovina, na severozápadě leží Hornosázavská pahorkatina, na severu Žďárské vrchyHornosvrateckou pahorkatinou, na východě a v centru je Křižanovská vrchovina. V Jihlavských vrších (Javořické pahorkatině) se nachází nejvyšší vrchol Javořice (836,5 m). Druhé nejvyšší místo je vrchol Devět skal (836 m) ve Žďárských vrších.

V Kraji Vysočina se nachází rozvodí moří. Severozápadní polovina kraje patří k úmoří Severního moře (v kraji např. řeka Sázava), jihovýchodní polovina patří k úmoří Černého moře (např. řeky Svratka a Jihlava).

V kraji je rovněž velice pestrá mozaika mokřadů. Významné jsou především četná rašeliniště (např.: Radostínské rašeliniště (NPR), Doupský a Bažantka (PR), Ranská jezírka (PR), Rašeliniště Kaliště (PR), V Lisovech (PR)), rašelinné a slatinné louky (např.: Maršálka (PR)), meandrující vodní toky (např.: Meandry Svratky u Milov (PR)), ale i zachovalé litorály rybníků a vlhkomilná luční společenstva na ně navazující (např.: Zhejral (NPP)) nebo oligotrofní lesní rybníky (např.: Velký Pařezitý rybník (PR)). V kraji je dále celá řada jiných mokřadů, které nejsou zahrnuty do maloplošných chráněných území. Vedle menších lokálních rašelinišť to je především velké množství rybníků, z nichž mnohé mají hodnotná mokřadní společenstva.

 

3.4) Materiál a metodika

Základem práce byly sběry a pozorování rákosníčků od řady entomologů i revize materiálu deponovaného v muzeích. Vždy se jednalo o materiál dospělců. Determinace byla provedena R. Mlejnkem a V. Křivanem.

Systematické řazení rákosníčků a nomenklatura je podle práce Bezděk & Mlejnek (2016). Názvosloví rostlin je podle botanického klíče Kubát (2002). Determinaci některých rostlinných taxonů provedli botanici Zdeněk Kaplan a Naděžda Gutzerová. Kompletní soupis rákosníčků je uveden v „Přehledu druhů“.

Byla sestavena databáze záznamů rákosníčků na území Kraje Vysočina, ve které je uveden název taxonu, mapové pole, lokalita, datum, počet exemplářů (sbírkové údaje), příp. počet pozorovaných exemplářů, jméno sběratele (lgt.), případně toho, kdo pozoroval (observ.) a umístění ve sbírce (coll.), případně literární zdroj. Mapová pole jsou podle síťového mapování fauny (Pruner & Míka 1996). Označení každé lokality zahrnuje název obce, případně části obce a bližší lokalizaci (např. jméno rybníka, řeky, potoka apod.). Stanovení obce a části obce je podle práce Pruner & Míka (1996). K dispozici byly pouze tři literární údaje (Bechyně 1945), a to pro vzácné druhy Donacia malinovskyi a D. sparganii, u nichž autor neuvádí počty exemplářů. Na historických lokalitních štítcích se velice často u jména entomologa místo zkratky (lgt.) psala zkratka (coll.). Jméno pak mohlo udávat jak sběratele, tak místo uložení příslušného exempláře ve sbírce. V takových případech je ponechána zkratka (coll.) ve spojitosti se jménem. V případě evidence identického materiálu umístěného ve více sbírkách jsou zkratky soukromých sběratelů, resp. muzeí řazeny v závislosti od nejvyššího počtu exemplářů v příslušné sbírce sestupně.

Bioindikační hodnota rozděluje druhy rákosníčků do tří stupňů na základě práce Mlejnek & Křivan (2016).

 

3.4.1) Charakteristika indikátorů 1. až 3. stupně

Indikátor 1. stupně

Indikačně nejvýznamnější druhy dokládající výjimečnou zachovalost a přírodní hodnotu daného stanoviště. Druhy zasluhují mimořádnou pozornost a ochranu (např. Macroplea appendiculata). Vždy se jedná o reliktní a ohrožené druhy přirozených, nepříliš poškozených ekosystémů (např. Donacia obscura). Do skupiny mohou patřit i druhy s výskytem na stanovištích lidskou činností víceméně poškozených, které svou povahou připomínají původní stanoviště.

Druhy zařazené do této skupiny: Donacia brevicornis Ahrens, 1810; D. brevitarsis C. G. Thomson, 1884; D. impressa Paykull, 1799; D. malinovskyi Ahrens, 1810; D. obscura Gyllenhal, 1813; D. reticulata Gyllenhal, 1817; D. sparganii Ahrens, 1810; D. springeri J. Müller, 1916; D. tomentosa Ahrens, 1810; Macroplea appendiculata (Panzer, 1794); Plateumaris braccata (Scopoli, 1772).

Indikátor 2. stupně

Indikačně významné druhy, které podtrhují hodnotu stanoviště (např. Plateumaris rustica). Přítomnost více druhů indikátorů 2. stupně v rámci jedné lokality poukazuje na přírodně cenné lokality, které ve spojitosti s dalšími živými, případně neživými složkami životního prostředí zasluhují péči a ochranu. Druhy v této skupině lze označit jako adaptabilní, osídlující přirozené nebo přirozenému stavu blízké habitaty. Vyskytují se i na druhotných, dobře regenerovaných biotopech, zvláště v blízkosti původních ploch (např. Donacia simplex).

Druhy zařazené do této skupiny: Donacia bicolora Zschach, 1788; D. clavipes Fabricius, 1792; D. crassipes Fabricius, 1775; D. dentata Hoppe, 1795; D. marginata Hoppe, 1795; D. simplex Fabricius, 1775; D. thalassina Germar, 1811; D. versicolorea (Brahm, 1790); Plateumaris rustica (Kunze, 1818).

Indikátor 3. stupně

Indikačně méně významné druhy, které jsou obecně rozšířené a hojné. Druhy často nemají žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, ve kterém se vyskytují a lze je označit jako eurytopní. Zpravidla obývají nestabilní, měnící se biotopy, stejně jako antropogenně ovlivněnou a poškozenou krajinu (např. Donacia semicuprea, D. vulgaris).

Druhy zařazené do této skupiny: Donacia aquatica (Linnaeus, 1758); D. cinerea Herbst, 1784; D. semicuprea Panzer, 1796; D. vulgaris Zschach, 1788; Plateumaris consimilis (Schrank, 1781); P. sericea (Linnaeus, 1760).

 

3.4.2) Zkratky a vysvětlivky

Zkratky soukromých a muzejních sbírek (s uvedením kurátora příslušné sbírky):

DKO – coll. David Kopr, Budeč

JMMZ – Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Znojmo (Antonín Reiter)

JSR – coll. Jaromír Strejček, Praha

JST – coll. Jiří Stanovský, Ostrava‑Výškovice

JVA – coll. Jiří Vávra, Ostrava

JVO – coll. Jiří Voříšek, Jirkov

KRE – coll. Květoslav Resl, Šumice

LER – coll. Ladislav Ernest, Nymburk

LSK – coll. Lukáš Skořepa, Peč

MHKC – Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Miroslav Mikát)

MHO – coll. Miroslav Honců, Česká Lípa

MJMZ – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín (Dušan Trávníček)

MKL – coll. Miloš Klekner, Plzeň

MMUL – Muzeum města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Jiří Spružina)

MVJI – Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava (Pavel Bezděčka)

MVTR – Muzeum Vysočiny Třebíč, Třebíč (Pavlína Peřinková)

MZMB – Moravské zemské muzeum, Brno (Jiří Kolibáč)

NHMW – Naturhistorisches Museum, Wien (Manfred Jäch)

NMPC – Národní muzeum, Praha (Jiří Hájek)

OMMC – Oblastní muzeum v Mostě, Most (Ivan Táborský)

PHE – coll. Petr Hesoun, Strmilov

RML – coll. Roman Mlejnek, Pardubice

RMMI – Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov (Pavel Pokorný)

SNMB – Slovenské národné múzeum, Bratislava (Vladimír Janský)

TKO – coll. Tomáš Kopecký, Hradec Králové

VCMP – Východočeské muzeum v Pardubicích, Pardubice (Jan Dolanský)

VKR – coll. Václav Křivan, Štěměchy

VTY – coll. Václav Týr, Žihle

Zkratky chráněných území:

PP – přírodní památka

PR – přírodní rezervace

NPP – národní přírodní památka

NPR – národní přírodní rezervace

Ostatní zkratky:

JV – jihovýchod

JZ – jihozápad

SV – severovýchod

SZ – severozápad

 

3.5) Výsledky

Komentovány jsou druhy evidované pouze v Kraji Vysočina. Ve výjimečných případech (druhy zařazené do indikátorů 1. stupně) jsou zmíněny i druhy nalezené v blízkosti Kraje Vysočina.

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:

= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 

3.5.1) Abecední seznam rákosníčků Vysočiny podle českých jmen

 1. Rákosníček (Donacia aquatica)
 2. Rákosníček (Donacia bicolora)
 3. Rákosníček (Donacia brevicornis)
 4. Rákosníček (Donacia brevitarsis)
 5. Rákosníček (Donacia cinerea)
 6. Rákosníček (Donacia clavipes)
 7. Rákosníček (Donacia crassipes)
 8. Rákosníček (Donacia dentata)
 9. Rákosníček (Donacia impressa)
 10. Rákosníček (Donacia malinovskyi)
 11. Rákosníček (Donacia marginata)
 12. Rákosníček (Donacia obscura)
 13. Rákosníček (Donacia semicuprea)
 14. Rákosníček (Donacia simplex)
 15. Rákosníček (Donacia sparganii)
 16. Rákosníček (Donacia springeri)
 17. Rákosníček (Donacia thalassina)
 18. Rákosníček (Donacia versicolorea)
 19. Rákosníček (Donacia vulgaris)
 20. Rákosníček (Plateumaris braccata)
 21. Rákosníček (Plateumaris consimilis)
 22. Rákosníček (Plateumaris rustica)
 23. Rákosníček (Plateumaris sericea)

 

3.5.2) Abecední seznam rákosníčků Vysočiny podle vědeckých jmen

 1. Donacia aquatica - Rákosníček
 2. Donacia bicolora - Rákosníček
 3. Donacia brevicornis - Rákosníček
 4. Donacia brevitarsis - Rákosníček
 5. Donacia cinerea - Rákosníček
 6. Donacia clavipes - Rákosníček
 7. Donacia crassipes - Rákosníček
 8. Donacia dentata - Rákosníček
 9. Donacia impressa - Rákosníček
 10. Donacia malinovskyi - Rákosníček
 11. Donacia marginata - Rákosníček
 12. Donacia obscura - Rákosníček
 13. Donacia semicuprea - Rákosníček
 14. Donacia simplex - Rákosníček
 15. Donacia sparganii - Rákosníček
 16. Donacia springeri - Rákosníček
 17. Donacia thalassina - Rákosníček
 18. Donacia versicolorea - Rákosníček
 19. Donacia vulgaris - Rákosníček
 20. Plateumaris braccata - Rákosníček
 21. Plateumaris consimilis - Rákosníček
 22. Plateumaris rustica - Rákosníček
 23. Plateumaris sericea - Rákosníček

 

3.5.3) Významné lokality rákosníčků na Vysočině

Vybrané lokality reprezentují území chráněná, dále místa s vysokou diverzitou vodní a mokřadní vegetace ležící mimo zvláště chráněná území a místa s výskytem některých vzácných druhů rákosníčků. Všeobecně lze konstatovat, že o lokalitě vypovídá, vedle přítomnosti indikátorů 1. stupně, rovněž celkový počet zjištěných druhů. Limitem k výběru bylo více než pět druhů rákosníčků na lokalitu, což odráží i pestřejší skladbu rostlin. Pro hodnocení přírodního stavu biotopů byly vybrány rovněž lokality, kde entomologický výzkum byl proveden v posledních letech, resp. po roce 2007. Historické nálezy, které se na lokalitě nepodařilo recentně doložit, jsou hodnotné, ale pro posouzení aktuálního stavu nemají zásadní význam. Příkladem mohou být historické nálezy s lokalitou Přibyslav. Před rokem 1948 zde často sbíral místní rodák Jan Bechyně (1920–1973). Jeho sběry lze datovat hlavně kolem období 2. světové války. Je však záhadou, kde byl zjištěn nejen velký počet druhů rákosníčků (20 druhů), ale i rekordní počet indikátorů 1. stupně (7 druhů), který je shodný s počtem indikátorů 2. stupně (7 druhy) a vyšší než počet zástupců indikátorů 3. stupně (6 druhů).

Z recentních výzkumů je možné vyzdvihnout lokalitu rybníků Doubravníček a Doubravník (celkem 11 druhů rákosníčků, z toho jeden indikátor 1. stupně), PR Ranská jezírka (8 druhů, z toho dva indikátory 1. stupně) nebo PR V Lisovech (6 druhů, z toho jeden indikátor 1. stupně).

 

Tab.: Významné lokality rákosníčků v Kraji Vysočina

Lokalita

Počet druhů

Počet indikátorů

Roky výzkumu

1. stupně

2. stupně

3. stupně

 

Ždírec nad Doubravou; Barchanec (6260)

7

0

4

3

2012

Stonařov; Kružíkova louka (VKP)(6759)

6

0

3

3

2010

Všeradov, Jasné Pole; rybník Januš (6261)

6

0

3

3

2012

Řásná; Velký Pařezitý rybník (PR)(6758)

8

0

4

4

2012 – 2013

Radostín; rybníky Doubravníček (EVL) a Doubravník (6361)

11

1

5

5

2012 – 2014

Opatov; rybník Jinšůvek (6759)

6

0

2

4

2007 – 2012

Mrákotín; lesní rybník 2,5 km západně (6858)

6

0

2

4

2012

Klatovec; Zhejral (NPP/EVL/RBC) (6757)

7

0

3

4

2007 – 2013

Jihlávka; V Lisovech (PR) (6757)

6

1

2

3

2014

Rančířov; Rančířovský Okrouhlík (6659)

9

0

3

6

2010

Vysoká u Jihlavy; Popický rybník (6659)

8

0

2

6

2010

Havlíčkova Borová; Ranská jezírka (PR) (6360)

8

2

3

3

2012 – 2013

Brtnice; Šamonín, tůně (6660)

7

0

3

4

2011

Budeč; Matějovský rybník a Babínský rybník (EVL) a tůně mezi uvedenými rybníky (6461)

7

0

3

4

2009 – 2012

 

3.6) Závěr

V Kraji Vysočina bylo celkem dokladováno 23 druhů rákosníčků. Z tohoto počtu však bylo pět druhů (Donacia brevicornis, D. brevitarsis, D. malinovskyi, D. sparganii) evidovaných již před rokem 1960. Mezi indikátory 1. stupně se řadí osm zjištěných druhů: Donacia brevicornis, D. brevitarsis, D. impressa, D. malinovskyi, D. obscura, D. sparganii, D. springeri, Plateumaris braccata. Do indikátorů 2. stupně se řadí devět zjištěných druhů: Donacia bicolora, D. clavipes, D. crassipes, D. dentata, D. marginata, D. simplex, D. thalassina, D. versicolorea, Plateumaris rustica. Do indikátorů 3. stupně patří šest zjištěných druhů: Donacia aquatica, D. cinerea, D. semicuprea, D. vulgaris, Plateumaris consimilis, P. sericea.

Z lokalit, na kterých byl proveden výzkum v posledních letech, je možné vyzdvihnout např. území s rybníky Doubravníček a Doubravník, kde bylo celkem evidováno 11 druhů rákosníčků, z toho jeden indikátor 1. stupně. Přírodně hodnotná je i lokalita Ranská jezírka (PR) s 8 druhy rákosníčků, z toho jsou dva indikátory 1. stupně. Velice zajímavá je také V Lisovech (PR), kde bylo zjištěno 6 druhů, z toho jeden indikátor 1. stupně.

Z historických výzkumů byla na rákosníčky nejbohatší lokalita Přibyslav, kde před rokem 1948 často sbíral entomolog Jan Bechyně. V okolí Přibyslavi bylo zjištěno 20 druhů rákosníčků, z toho 7 indikátorů 1. stupně.

 

3.7) Literatura

 • BECHYNĚ J., 1945: Příspěvek k poznání našich mandelinek. (Additamenta ad cognitionem Phytophagorum centralieuropaeorum). Entomologické Listy 8: 87–91 (in Czech, Latin summary).
 • BEZDĚK J. et MLEJNEK R., 2016: Icones insectorum Europae centralis. Coleoptera: Megalopodidae, Orsodacnidae, Chrysomelidae: Donaciinae, Criocerinae. Folia Heyrovskana, Series B 27: 1–63.
 • BIEŃKOWSKI A. O., 1999: Mating behaviour in Donaciinae (Coleoptera, Chrysomelidae). Pp. 411–420. In: COX M. L. (ed.): Advances in Chrysomelidae Biology 1. Backhuys Publishing, Leiden, 671 pp.
 • BIEŃKOWSKI A. O., 2011: Zhuki-listoedy (Coleoptera, Chrysomelidae) evropeyskoy chasti Rossii. [The Leaf Beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) of the European Part of Russia]. Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 534 pp. (in Russian).
 • BIEŃKOWSKI A. O., 2014: Zhizn’ listoedov-raduzhnits (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae). [The Life of Leaf Beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae)]. Muchametov G. V., Livny, 380 pp. (in Russian).
 • BOLLOW H., 1940: Donacia springeri Müll. (Col. Chrysom.), eine für Deutschland neue Käferart. Mitteilungen Münchner Entomologischen Gesellschaft 30: 556–559.
 • Bordy B., Doguet S. et Debreuil M., 2012: Les Donaciinae de France (Coleoptera, Chrysomelidae). Rutilans & Magellanes, Villelongue-dels-Monts, 92 pp.
 • BRANDL P., 1977: Meldungen der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen. Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 26: 62–64.
 • GEISER R., 1979: 7. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen. Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 28: 33–44.
 • KAVKA M., 2012: Rákosníčci (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) Kutnohorska. (Reed Beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) of the Kutná Hora region). Elateridarium 6: 67–77 (in Czech, English abstract and summary).
 • KIPPENBERG H., 1967: Donacia springeri Müll. in Nordtirol. Entomologische Blätter 63: 48–49.
 • KUBÁT K. [ed.], 2002: Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha, 928 pp. (in Czech).
 • MLEJNEK R. et KŘIVAN V., 2016: Stanovení bioindikačních hodnot rákosníčků (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) evidovaných v České republice, včetně jejich aktuálního rozšíření a bionomických charakteristik (Assessment of the bioindicator value of the reed beetles (Coleptera: Chrysomelidae: Donaciinae) recorded in the Czech Republic, with a review of their recent distribution and bionomic characteristics). Klapalekiana 52: 127–360 (in Czech, English abstract and summary).
 • OLSUFJEV G. V., 1913: (Donacia malinowskii Ahr. (Coleoptera, Chrysomelidae). Sa vie et ses habitudes). Russian Entomological Review 13 (2): 285–289 (in Russian, French title).
 • PRUNER L. et MÍKA P., 1996: Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. (List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system). Klapalekiana 32 (Supplementum): 1–115 (in Czech, English abstract and summary).
 • WARCHAŁOWSKI A., 1985: Chrysomelidae. Stonkowate (Insecta: Coleoptera). Podrodzina Donaciinae Kirby, 1837 - Rzęsielnice. [Chrysomelidae. Leaf beetles (Insecta: Coleoptera). Subfamily Donaciinae Kirby, 1837 - reed beetles]. Fauna Polski (Warszawa) 10: 66–165 (in Polish).

 

4) Systematický přehled brouků Vysočiny

Kompletně jsou zpracovány pouze skupiny střevlíkovitých (Carabidae), tesaříkovitých (Cerambycidae) a rákosníčků (Donaciinae).

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Podkmen: Šestinozí = šestinožci (Hexapoda)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Brouci (Coleoptera)
Podřád: Masožraví (Adephaga)
Čeleď: Střevlíkovití (Carabidae)
Podřád: Všežraví (Polyphaga)
Čeleď: Tesaříkovití (Cerambycidae)
Čeleď: Mandelinkovití (Chysomelidae)
Podčeleď: Rákosníčci (Donaciinae)

 

Seznam, výskyt a rozšíření vybraných skupin brouků (Coleoptera) v Kraji Vysočina, a to střevlíkovitých (Carabidae), tesaříkovitých (Cerambycidae) a rákosníčků (Donaciinae), bylo zpracováno v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny. Výstupem je komentovaný seznam všech druhů z těchto skupin zjištěných v Kraji Vysočina, seznam literatury týkající se jejich výskytu na Vysočině, mapky současného a historického rozšíření a přehled nejvýznamnějších lokalit Kraje Vysočina. Druhový přehled a rozšíření bylo v rámci projektu sestaveno z dat získaných terénním průzkumem, excerpcí literatury i zpracováním dostupných dosud nepublikovaných dat. V rámci projektu byly vydány brožury informující o střevlících, tesařících a rákosníčcích Vysočiny. Výsledky projektu budou postupně prezentovány také na tomto webu.

Odborný garant: Ing. Václav Křivan (realizováno v rámci partnerství projektu s ČSOP Kněžice a ve spolupráci s dalšími odborníky: Ing. Jiří Vávra, Ing. Lukáš Skořepa, Roman Mlejnek).

 

----------------------

Seznam brouků (Coleoptera) Vysočiny

 1. Abax carinatus (Duftschmid, 1812) – čtvercoštítník
 2. Abax ovalis (Duftschmid, 1812) – čtvercoštítník
 3. Abax parallelepipedus (Piller & Mitterpacher, 1783) – čtvercoštítník černý
 4. Abax parallelus (Duftschmid, 1812) – čtvercoštítník rovnoběžný
 5. Abdera affinis (Paykull, 1799)
 6. Abdera flexuosa (Paykull, 1799)
 7. Abraeus perpusillus (Marsham, 1802) – mršník
 8. Acalles camelus (Fabricius, 1792) – nosatec
 9. Acalles echinatus (Germar, 1824) – nosatec
 10. Acalles fallax Boheman, 1844 – nosatec
 11. Acallocrates colonnellii Bahr, 2003 – nosatec
 12. Acalyptus sericeus Gyllenhal, 1836 – nosatec
 13. Acanthocinus aedilis (Linaeus, 1758) – kozlíček dazule
 14. Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792) – kozlíček
 15. Acidota crenata (Fabricius, 1792) – drabčík
 16. Acidota cruentata (Mannerheim, 1831) – drabčík krvavý
 17. Acilius canaliculatus (Nicolai, 1822) – potápník žlábkovaný
 18. Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758) – potápník rýhovaný
 19. Aclypea opaca (Linnaeus, 1758) – mrchožrout zploštělý
 20. Acmaeodera degener (Scopoli, 1763) – stébelník modrokrový
 21. Acmaeoderella flavofasciata (Piller & Mitterpacher, 1783) – krasec
 22. Acritus hopffgarteni Reitter, 1878 – mršník
 23. Acritus minutus (Herbst, 1791) – mršník
 24. Acrotona parvula (Mannerheim, 1830) – drabčík
 25. Acrulia inflata (Gyllenhal, 1813) – plocháč
 26. Actenicerus siaelandicus (O. F. Müller, 1764) – kovařík mlhový
 27. Acupalpus exiguus Dejean, 1829
 28. Acupalpus flavicollis (Sturm, 1825)
 29. Acupalpus interstitialis Reitter, 1884
 30. Acupalpus luteatus (Duftschmid, 1812)
 31. Acupalpus maculatus (Schaum, 1860)
 32. Acupalpus meridianus (Linnaeus, 1761)
 33. Acupalpus parvulus (Sturm, 1825)
 34. Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) – slunéčko dvoutečné
 35. Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758) – slunéčko desetitečné
 36. Aderus populneus (Creutzer, 1796)
 37. Adoxus obscurus (Linnaeus, 1758) – písařík révový
 38. Adrastus limbatus (Fabricius, 1776) – kovařík
 39. Adrastus montanus (Scopoli, 1763) – kovařík
 40. Adrastus pallens (Fabricius, 1792) – kovařík
 41. Adrastus rachifer (Fourcroy, 1785) – kovařík
 42. Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1793) – roháček vrubounovitý
 43. Agabus affinis (Paykull, 1798) – potápník
 44. Agabus biguttatus (Olivier, 1795) – potápník
 45. Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767) – potápník dvouskvrnný
 46. Agabus congener (Thunberg, 1794) – potápník
 47. Agabus guttatus (Paykull, 1798) – potápník
 48. Agabus melanarius Aubé, 1836 – potápník
 49. Agabus nebulosus (Forster, 1771) – potápník
 50. Agabus paludosus (Fabricius, 1801) – potápník
 51. Agabus sturmii (Gyllenhal, 1808) – potápník
 52. Agabus undulatus (Schrank, 1776) – potápník
 53. Agabus unguicularis (C.G. Thomson, 1867) – potápník
 54. Agapanthia dahli (Richter, 1821)
 55. Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884
 56. Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775)
 57. Agapanthia violacea (Fabricius, 1775)
 58. Agathidium badium Erichson, 1845
 59. Agathidium laevigatum Erichson, 1845
 60. Agathidium nigripenne (Fabricius, 1792)
 61. Agathidium varians Beck, 1817
 62. Agelastica alni (Linnaeus, 1758) – bázlivec olšový
 63. Agonum afrum (Duftschmid, 1812) – střevlíček
 64. Agonum angustatum Dejean, 1828 – střevlíček
 65. Agonum dolens (C. R. Sahlberg, 1827) – střevlíček
 66. Agonum duftschmidi (Schmidt, 1994) – střevlíček
 67. Agonum ericeti (Panzer, 1809) – střevlíček
 68. Agonum fuliginosum (Panzer, 1809) – střevlíček
 69. Agonum gracile Sturm, 1824 – střevlíček
 70. Agonum gracilipes (Duftschmid, 1812) – střevlíček
 71. Agonum lugens (Duftschmid, 1812) – střevlíček
 72. Agonum marginatum (Linnaeus, 1758) – střevlíček vroubený
 73. Agonum micans (Nicolai, 1822) – střevlíček
 74. Agonum muelleri (Herbst, 1784) – střevlíček
 75. Agonum piceum (Linnaeus, 1758) – střevlíček
 76. Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) – střevlíček šestitečný
 77. Agonum thoreyi Dejean, 1828 – střevlíček
 78. Agonum versutum Sturm, 1824 – střevlíček
 79. Agonum viduum (Panzer, 1797) – střevlíček ojedinělý
 80. Agrilus angustulus (Illiger, 1803) – polník úzký
 81. Agrilus ater (Linnaeus, 1767) – polník topolový
 82. Agrilus auricollis Kiesenwetter, 1857 – polník jilmový (= polník lipový)
 83. Agrilus aurichalceus L. Redtenbacher, 1849 – polník malinový
 84. Agrilus betuleti (Ratzeburg, 1837) – polník březový
 85. Agrilus biguttatus (Fabricius, 1777) – polník dvojtečný
 86. Agrilus convexicollis L. Redtenbacher, 1849 – polník
 87. Agrilus cuprescens (Ménétriés, 1832) – polník
 88. Agrilus cyanescens Ratzeburg, 1837 – polník zimolezový
  • Agrilus cyanescens subsp. cyanescens – polník zimolezový pravý
 89. Agrilus graecus Obenberger, 1916 – polník
 90. Agrilus graminis Laporte de Castelnau & Gory, 1837 – polník
 91. Agrilus hyperici (Creutzer, 1799) – polník třezalkový
 92. Agrilus laticornis (Illiger, 1083) – polník širokorohý
 93. Agrilus litura Kiesenwetter, 1857 – polník
 94. Agrilus obscuricollis Kiesenwetter, 1857 – polník
 95. Agrilus olivicolor Kiesenwetter, 1857 – polník habrový
 96. Agrilus pratensis (Ratzeburg, 1837) – polník luční
 97. Agrilus sinuatus (Olivier, 1790) – polník stromový
 98. Agrilus subauratus Gebler, 1833 – polník
 99. Agrilus sulcicollis Lacordaira, 1803 – polník
 100. Agrilus suvorovi Obenberger, 1935 = Agrilus suvorovi subsp. populneus Schaefer, 1946 – polník Suvorovův
 101. Agrilus viridis (Linnaeus, 1758) – polník zelenavý
 102. Agrilus viscivorus Bílý, 1991 – polník
 103. Agriotella picipennis (Bach, 1852) – kovařík
 104. Agriotes acuminatus (Stephens, 1830) – kovařík
 105. Agriotes brevis Candéze, 1863 – kovařík malý
 106. Agriotes gallicus Boisduval & Lacordaire, 1835 – kovařík
 107. Agriotes lineatus (Linnaeus, 1767) – kovařík obilní
 108. Agriotes obscurus (Linnaeus, 1758) – kovařík tmavý
 109. Agriotes pilosellus (Schönherr, 1817) – kovařík pýřitý
 110. Agriotes sputator (Linnaeus, 1758) – kovařík locikový
 111. Agriotes ustulatus (Schaller, 1783) – kovařík začoudlý
 112. Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758) – myšák šedý
 113. Ahasverus advena (Waltl, 1832) – lesák bludný
 114. Airaphilus elongatus (Gyllenhal, 1813)
 115. Aizobius sedi (Germar, 1818)
 116. Aleochara binotata Kraatz, 1856 – výslunník
 117. Aleochara bipunctata – výslunník
 118. Aleochara bipustulata (Linnaeus, 1761) – výslunník dvoutečný
 119. Aleochara brevipennis Gravenhorst, 1806 – výslunník
 120. Aleochara curtula (Goeze, 1777) – výslunník hnědokrový
 121. Aleochara erythroptera Gravenhorst, 1806 – výslunník
 122. Aleochara spadicea (Erichson, 1837) – výslunník
 123. Aleochara tristis Gravenhorst, 1806 – výslunník
 124. Alianta incana (Erichson, 1837) – drabčík
 125. Allecula morio (Fabricius, 1787) – hřebenočlenec smolový (= květomil smolový)
 126. Allecula rhenana Bach, 1856 – hřebenočlenec (= květomil)
 127. Aloconota gregaria (Erichson, 1839) – drabčík
 128. Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775)
 129. Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797) – potemník stájový
 130. Alphitophagus bifasciatus (Say, 1823) – potemník drobný
 131. Altica lythri Aubé, 1843 – dřepčík
 132. Altica oleracea (Linnaeus, 1758) – dřepčík zelený
 133. Amara aenea (De Geer, 1774) – kvapník kovový
 134. Amara apricaria (Paykull, 1790) – kvapník
 135. Amara aulica (Panzer, 1797) – kvapník skvostný
 136. Amara bifrons (Gyllenhal, 1810) – kvapník
 137. Amara communis (Panzer, 1797) – kvapník toulavý
 138. Amara consularis (Duftschmid, 1812) – kvapník
 139. Amara convexior Stephens, 1828 – kvapník
 140. Amara cursitans C. Zimmermann, 1832 – kvapník
 141. Amara curta Dejean, 1828 – kvapník
 142. Amara equestris (Duftschmid, 1812) – kvapník
 143. Amara eurynota (Panzer, 1796) – kvapník širohřbetý
 144. Amara familiaris (Duftschmid, 1812) – kvapník hladký
 145. Amara fulva (O.F. Müller, 1776) – kvapník žlutý
 146. Amara gebleri Dejean, 1831 – kvapník
 147. Amara ingenua (Duftschmid, 1812) – kvapník
 148. Amara littorea C.G. Thomson, 1857 – kvapník
 149. Amara lucida (Duftschmid, 1812) – kvapník
 150. Amara lunicollis Schiödte, 1837 – kvapník
 151. Amara majuscula Chaudoir, 1850 – kvapník
 152. Amara makolskii Roubal, 1923 – kvapník
 153. Amara montivaga Sturm, 1825 – kvapník
 154. Amara nitida Sturm, 1825 – kvapník
 155. Amara ovata (Fabricius, 1792) – kvapník vejčitý
 156. Amara plebeja (Gyllenhal, 1810) – kvapník
 157. Amara pulpani Kult, 1949 – kvapník
 158. Amara sabulosa (Audinet-Serville, 1821) – kvapník
 159. Amara similata (Gyllenhal, 1810) – kvapník široký
 160. Amara spreta Dejean, 1831 – kvapník
 161. Amara tibialis (Paykull, 1798) – kvapník
 162. Amara tricuspidata Dejean, 1831 – kvapník
 163. Amblystomus niger (Heer, 1838)
 164. Amischa analis (Gravenhorst, 1802) – drabčík
 165. Ampedus aethiops (Lacordaire, 1835) – kovařík
 166. Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758) – kovařík
 167. Ampedus brunnicornis Germar, 1844 – kovařík
 168. Ampedus cardinalis (Schioedte, 1865) – kovařík
 169. Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817) – kovařík
 170. Ampedus elongatulus (Fabricius, 1787) – kovařík
 171. Ampedus erythrogonus (P.W.J. Müller, 1821) – kovařík
 172. Ampedus melanurus Mulsant & Guillebeau, 1855 – kovařík
 173. Ampedus nemoralis Bouwer, 1980 – kovařík
 174. Ampedus nigerrimus (Lacordaire, 1835) – kovařík
 175. Ampedus nigrinus (Herbst, 1784) – kovařík
 176. Ampedus nigroflavus (Goeze, 1777) – kovařík
 177. Ampedus pomonae (Stephens, 1830) – kovařík
 178. Ampedus pomorum (Herbst, 1784) – kovařík
 179. Ampedus praeustus (Fabricius, 1792) – kovařík
 180. Ampedus rufipennis (Stephens, 1830) – kovařík
 181. Ampedus sanguineus (Linnaeus, 1758) – kovařík krvavý
 182. Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776) – kovařík černoskvrnný
 183. Ampedus sinuatus Germar, 1844 – kovařík
 184. Ampedus triangulum (Dorn, 1925) – kovařík
 185. Amphicyllis globiformis (C. R. Sahlberg, 1833) – lanýžovník
 186. Amphicyllis globus (Fabricius, 1792) – lanýžovník
 187. Amphichroum canaliculatum (Erichson, 1840) – plocháč
 188. Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758) – chroustek letní
 189. Amphotis marginata (Fabricius, 1781)
 190. Anacaena bipustulata (Marsham, 1802) – vodomil
 191. Anacaena globulus (Paykull, 1798) – vodomil
 192. Anacaena limbata (Fabricius, 1792) – vodomil
 193. Anacaena lutescens (Stephens, 1829) – vodomil
 194. Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781)
 195. Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758) – kuloštítník temný
 196. Anaspis brunnipes Mulsant, 1856 – bezhrotník
 197. Anaspis flava (Linnaeus, 1758) – bezhrotník
 198. Anaspis frontalis (Linnaeus, 1758) – bezhrotník žlutočelý
 199. Anaspis rufilabris (Gyllenhal, 1827) – bezhrotník
 200. Anaspis thoracica (Linnaeus, 1758) – bezhrotník
 201. Anaspis varians Mulsant, 1856 – bezhrotník
 202. Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763)
 203. Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1761)
 204. Anatis ocellata (Linnaeus, 1758) – slunéčko velké
 205. Ancistronycha violacea (Paykull, 1798) – páteříček
 206. Anemadus strigosus (Kraatz, 1852)
 207. Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763) – střevlíček ošlejchový
 208. Anidorus nigrinus (Germar, 1842)
 209. Anisarthron barbipes (Schrank, 1781) – huňatoštítník rudonohý
 210. Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787) – nestejnočlenec dvojjamký
 211. Anisodactylus nemorivagus (Duftschmid, 1812) – nestejnočlenec hajní
 212. Anisodactylus signatus (Panzer, 1797) – nestejnočlenec
 213. Anisorus quercus (Götz, 1783)
 214. Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758) – slunéčko devatenáctitečné
 215. Anisotoma axillaris Gyllenhal, 1810 – nestejník
 216. Anisotoma castanea (Herbst, 1791) – nestejník
 217. Anisotoma glabra (Fabricius, 1787) – nestejník
 218. Anisotoma humeralis (Fabricius, 1792) – nestejník ramenoskvrnný
 219. Anisotoma orbicularis (Herbst, 1792) – nestejník
 220. Anisoxya fuscula Illiger, 1798
 221. Anobium inexpectatum Lohse, 1954 – červotoč
 222. Anobium punctatum (De Geer, 1774) – červotoč pronikavý
 223. Anomala dubia (Scopoli, 1763) – listokaz kovový
 224. Anoplodera rufipes (Schaller, 1783) – tesařík rudonohý
 225. Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775)
 226. Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791) – chrobák lesní
 227. Anoplus plantaris (Naezen, 1794) – nosatec
 228. Anoplus roboris Suffrian, 1840 – nosatec
 229. Anostirus castaneus (Linnaeus, 1758) – kovařík žlutý
 230. Anostirus purpureus (Poda, 1761) – kovařík purpurový
 231. Anotylus mutator Lohse, 1963 – drabčík
 232. Anotylus tetracarinatus (Block, 1799) – drabčík
 233. Anthaxia candens (Panzer, 1787) – květokras třešňový
 234. Anthaxia fulgurans (Schrank, 1787) – květokras blýskavý
 235. Anthaxia godeti Laporte de Castelnau & Gory, 1847 – květokras Godetův
 236. Anthaxia helvetica Stierlin, 1868 – květokras švýcarský
 237. Anthaxia morio (Fabricius, 1792) – květokras černohnědý
 238. Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758) – květokras lesknavý
 239. Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758) – květokras čtyřtečný
 240. Anthaxia salicis (Fabricius, 1776) – květokras vrbový
 241. Anthaxia semicuprea Küster, 1851 – květokras
 242. Anthaxia similis (Saunders, 1781) – květokras
 243. Anthaxia suzannae Théry, 1942 – květokras
 244. Antherophagus canescens Grouvelle, 1916
 245. Antherophagus pallens (Linnaeus, 1758)
 246. Anthicus antherinus (Linnaeus, 1761) – květiník
 247. Anthobium atrocephalum (Gyllenhal, 1827) – květožil
 248. Anthobium melanocephalum (Illiger, 1794) – květožil
 249. Anthobium unicolor (Marsham, 1802) – květožil
 250. Anthocomus coccineus – bradavičník
 251. Antholinus analis (Panzer, 1796) – bradavičník
 252. Anthonomus bituberculatus C.G. Thomson, 1868 – květopas
 253. Anthonomus pedicularis (Fabricius, 1798) – květopas
 254. Anthonomus phyllocola (Herbst, 1795) – květopas
 255. Anthonomus piri Kollar, 1837 – květopas hrušňový
 256. Anthonomus pomorum (Linnaeus, 1758) – květopas jabloňový
 257. Anthonomus rectirostris (Linnaeus, 1758) – květopas peckový
 258. Anthonomus rubi (Herbst, 1795) – květopas jahodový
 259. Anthophagus angusticollis (Mannerheim, 1830) – květožrout
 260. Anthophagus caraboides (Linnaeus, 1758) – květožrout skořepinatý
 261. Anthracus consputus (Duftschmid, 1812)
 262. Anthracus longicornis (Schaum, 1857)
 263. Anthrenus fuscus Olivier, 1789 – rušník tmavý
 264. Anthrenus museorum (Linnaeus, 1761) – rušník muzejní
 265. Anthrenus pimpinellae Fabricius, 1775 – rušník bedrníkový
 266. Anthrenus scrophulariae (Linnaeus, 1758) – rušník krtičníkový
 267. Anthrenus verbasci (Linnaeus, 1767) – rušník diviznový
 268. Anthribus albinus (Linnaeus, 1758) – větevníček bělavý
 269. Anthribus nebulosus Forster, 1771 – větevníček obláčkový
 270. Aphanisticus elongatus Villa, 1835
 271. Aphanisticus pusillus (Olivier, 1790)
 272. Aphidecta obliterata (Linnaeus, 1758) – slunéčko lesní
 273. Aphodius ater (De Geer, 1774) – hnojník černý
 274. Aphodius biguttatus Germar, 1824 – hnojník
 275. Aphodius citellorum Semenov & Medvedev, 1928 – hnojník
 276. Aphodius corvinus Erichson, 1848 – hnojník
 277. Aphodius depressus (Kugelann, 1792) – hnojník stlačený
 278. Aphodius distinctus (O. F. Müller, 1776) – hnojník pestrý
 279. Aphodius erraticus (Linnaeus, 1758) – hnojník bloudivý
 280. Aphodius fasciatus (Olivier, 1789) – hnojník
 281. Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758) – hnojník obecný
 282. Aphodius foetens (Fabricius, 1787) – hnojník
 283. Aphodius fossor (Linnaeus, 1758) – hnojník hrabavý
 284. Aphodius granarius (Linnaeus, 1767) – hnojník zrnitý
 285. Aphodius haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758) – hnojník rudořitný
 286. Aphodius luridus (Fabricius, 1775) – hnojník černavý
 287. Aphodius maculatus Sturm, 1800 – hnojník
 288. Aphodius obliteratus Panzer, 1823 – hnojník
 289. Aphodius prodromus (Brahm, 1790) – hnojník jarní
 290. Aphodius pusillus (Herbst, 1789) – hnojník drobný
 291. Aphodius rufipes (Linnaeus, 1758) – hnojník rudonohý
 292. Aphodius rufus (Moll, 1782) – hnojník červený
 293. Aphodius scrutator (Herbst, 1789) – hnojník zkoumavý
 294. Aphodius sordidus (Fabricius, 1775) – hnojník
 295. Aphodius sphacelatus (Panzer, 1798) – hnojník
 296. Aphodius sticticus (Panzer, 1798) – hnojník tečkovaný
 297. Aphodius subterraneus (Linnaeus, 1758) – hnojník podzemní
 298. Aphodius zenkeri (Germar, 1813) – hnojník Zenkerův
 299. Aphthona atrocaerulea (Stephens, 1831) – dřepčík
 300. Aphthona cyparissiae (Koch, 1803) – dřepčík
 301. Aphthona euphorbiae (Schrank, 1781) – dřepčík pryšcový
 302. Aphthona nigriscutis Foudras, 1859 – dřepčík
 303. Aphthona venustula Kutschera, 1861 – dřepčík
 304. Apion cruentatum Walton, 1844 – nosatčík
 305. Apion frumentarium (Linnaeus, 1758) – nosatčík
 306. Aplocnemus impressus (Marsham, 1802)
 307. Aplocnemus nigricornis (Fabricius, 1792)
 308. Aploderus caelatus (Gravenhorst, 1802) – drabčík
 309. Aplotarsus incanus (Gyllenhal, 1827) – kovařík
 310. Apoderus coryli (Linnaeus, 1758) – zobonoska lísková
 311. Apteropeda orbiculata (Marsham, 1802)
 312. Aptinus bombarda (Illiger, 1800) – prskavec výbušný
 313. Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758) – tesařík hnědý
 314. Archarius crux (Fabricius, 1777) – nosatec
 315. Archarius pyrrhoceras (Marsham, 1802) – nosatec
 316. Archarius salicivorus (Paykull, 1792) – nosatec
 317. Aridius nodifer (Westwood, 1839) – hlodník
 318. Aromia moschata (Linnaeus, 1758) – tesařík pižmový
 319. Arpedium quadrum (Gravenhorst, 1806) – drabčík
 320. Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1761) – šídlatec
 321. Asaphidion pallipes (Duftschmid, 1812) – šídlatec
 322. Asemum striatum (Linnaeus, 1758) – tesařík pruhovaný
 323. Aspidapion aeneum (Fabricius, 1775) – nosatčík měděný
 324. Aspidiphorus orbiculatus (Gyllenhal, 1808)
 325. Astenus gracilis (Paykull, 1789) – třebulovník
 326. Astenus lyonessius (Joy, 1908) – třebulovník
 327. Astenus procerus (Gravenhorst, 1806) – třebulovník
 328. Atheta arctica (C. G. Thomson, 1856) – drabčík
 329. Atheta clientua (Erichson, 1839) – drabčík
 330. Atheta coriaria (Kraatz, 1856) – drabčík
 331. Atheta crassicornis (Fabricius, 1792) – drabčík
 332. Atheta debilis (Erichson, 1837) – drabčík
 333. Atheta debiloides A.Strand, 1962 – drabčík
 334. Atheta elongatula (Gravenhorst, 1802) – drabčík
 335. Atheta episcopalis Bernhauer, 1910 – drabčík
 336. Atheta excisa (Eppelsheim, 1883) – drabčík
 337. Atheta fallaciosa (Sharp, 1869) – drabčík
 338. Atheta fungi (Gravenhorst, 1806) – drabčík houbový
 339. Atheta gagatina (Baudi di Selve, 1848) – drabčík
 340. Atheta graminicola (Gravenhorst, 1806) – drabčík
 341. Atheta laevana (Mulsant & Rey, 1852) – drabčík
 342. Atheta malleus Joy, 1913 – drabčík
 343. Atheta melanocera (C. G. Thomson, 1856) – drabčík
 344. Atheta obtusangula Joy, 1913 – drabčík
 345. Atheta talpa (Heer, 1841) – drabčík
 346. Atholus bimaculatus (Linnaeus, 1758) – mršník
 347. Athous bicolor (Goeze, 1777) – kovařík
 348. Athous haemorrhoidlis (Fabricius, 1801) – kovařík narudlý
 349. Athous subfuscus (O.F. Müller, 1767) – kovařík hladký
 350. Athous vittatus (Fabricius, 1792) – kovařík páskovaný
 351. Athous zebei Bach, 1854 – kovařík
 352. Atomaria alpina Heer, 1841 – maločlenec
 353. Atomaria atricapilla Stephens, 1830 – maločlenec
 354. Atomaria fuscata (Schönherr, 1808) – maločlenec
 355. Atomaria fuscicollis Mannerheim, 1852 – maločlenec
 356. Atomaria mesomela (Herbst, 1792) = Atomaria mesomelaena (Herbst, 1792) – maločlenec
 357. Atomaria nigriventris Stephens, 1830 – maločlenec
 358. Atomaria pusilla (Paykull, 1798) – maločlenec
 359. Atrecus affinis (Paykull, 1789) – drabčík
 360. Atrecus longiceps (Fauvel, 1873) – drabčík
 361. Attagenus pellio (Linnaeus, 1758) – kožojed skvrnitý
 362. Attagenus punctatus (Scopoli, 1772) – kožojed tečkovaný
 363. Attalus analis (Panzer, 1796)
 364. Attelabus nitens (Scopoli, 1763) – zobonoska dubová
 365. Auletobius sanguisorbae (Schrank, 1798)
 366. Aulonothroscus brevicollis (Bonvouloir, 1859)
 367. Aulonothroscus laticollis (Rybiński, 1896)
 368. Autalia rivularis (Gravenhorst, 1802) – drabčík
 369. Axinopalpis gracilis (Krynicky, 1832)
 370. Axinotarsus marginalis (Laporte de Castelnau, 1840)
 371. Axinotarsus ruficollis (Olivier, 1790) – bradavičník rudokrký
 372. Badister bullatus (Schrank, 1798) – poutník dvojskvrnný
 373. Badister collaris Motschulsky, 1844 – poutník
 374. Badister dilatatus Chaudoir, 1837 – poutník
 375. Badister dorsiger (Duftschmid, 1812) – poutník
 376. Badister lacertosus Sturm, 1815 – poutník
 377. Badister meridionalis Puel, 1925 – poutník
 378. Badister peltatus (Panzer, 1796) – poutník
 379. Badister sodalis (Duftschmid, 1812) – poutník
 380. Badister unipustulatus Bonelli, 1813 – poutník
 381. Bagous diglyptus Boheman, 1845
 382. Bagous frit (Herbst, 1795)
 383. Bagous longitarsis C.G. Thomson, 1868
 384. Bagous lutulentus (Gyllenhal, 1813)
 385. Bagous tempestivus (Herbst, 1795)
 386. Bagous tubulus Caldara & O'Brien, 1994
 387. Baris artemisiae (Panzer, 1794) – loděc úhledný
 388. Baris lepidii (Germar, 1823) – loděc vesnovkový
 389. Barynotus obscurus (Fabricius, 1775) – listopas temný
 390. Barypeithes albinae Formánek, 1903
 391. Barypeithes pellucidus (Boheman, 1843)
 392. Barypeithes vallestris Hampe, 1870
 393. Batophila rubi (Paykull, 1790)
 394. Batrisus formicarius Aubé, 1833 – drabčík
 395. Bembidion articulatum (Panzer, 1796) – šídlatec
 396. Bembidion assimile Gyllenhal, 1810 – šídlatec přizpůsobený
 397. Bembidion azurescens (Dalla Torre, 1877) – šídlatec
 398. Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779) – šídlatec dvouskvrnný
 399. Bembidion bruxellense Wesmael, 1835 – šídlatec
 400. Bembidion decorum (Zenker in Panzer, 1801) – šídlatec
 401. Bembidion deletum Audinet-Serville, 1821 – šídlatec
 402. Bembidion dentellum (Thunberg, 1787) – šídlatec
 403. Bembidion doris (Panzer, 1797) – šídlatec
 404. Bembidion femoratum Sturm, 1825 – šídlatec
 405. Bembidion fumigatum (Duftschmid, 1812) – šídlatec
 406. Bembidion gilvipes Sturm, 1825 – šídlatec
 407. Bembidion guttula (Fabricius, 1792) – šídlatec
 408. Bembidion humerale Sturm, 1825 – šídlatec
 409. Bembidion illigeri Netolitzky, 1914 – šídlatec
 410. Bembidion inoptatum Schaum, 1857 – šídlatec
 411. Bembidion lampros (Herbst, 1784) – šídlatec
 412. Bembidion laticolle (Motschulsky, 1844) – šídlatec
 413. Bembidion litorale (A.G. Olivier, 1790) – šídlatec
 414. Bembidion lunulatum (Fourcroy, 1785) – šídlatec
 415. Bembidion mannerheimii – šídlatec
 416. Bembidion minimum (Fabricius, 1792) – šídlatec
 417. Bembidion monticola Sturm, 1825 – šídlatec
 418. Bembidion nigricorne Gyllenhal, 1827 – šídlatec
 419. Bembidion obliquum Sturm, 1825 – šídlatec
 420. Bembidion obtusum Audinet-Serville, 1821 – šídlatec
 421. Bembidion octomaculatum (Goeze, 1777) – šídlatec
 422. Bembidion properans (Stephens, 1828) – šídlatec
 423. Bembidion punctulatum Drapiez, 1820 – šídlatec tečkovaný
 424. Bembidion pygmaeum – šídlatec
 425. Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1761) – šídlatec
 426. Bembidion quadripustulatum Audinet-Serville, 1821 – šídlatec skvrnitý
 427. Bembidion semipunctatum (Donovan, 1806) – šídlatec
 428. Bembidion stephensii (Crotch, 1866) – šídlatec Stephensův
 429. Bembidion subfasciatum Chaudoir, 1850 – šídlatec
 430. Bembidion tenellum Erichson, 1837 – šídlatec
 431. Bembidion tetracolum Say, 1823 – šídlatec
 432. Bembidion tibiale (Duftschmid, 1812) – šídlatec
 433. Bembidion varium (A.G. Olivier, 1795) – šídlatec různobarvý
 434. Bemidion tetracolum Say, 1823 – šídlatec
 435. Berosus frontifoveatus Kuwert, 1888 – trnorožec
 436. Berosus signaticollis (Charpentier, 1825) – trnorožec
 437. Betulapion simile (Kirby, 1811) – nosatčík březový
 438. Bibloporus bicolor (Denny, 1825) – drabčík
 439. Bisnius fimetarius (Gravenhorst, 1802) – lejnomil
 440. Bisnius palmi (Smetana, 1955) – lejnomil
 441. Bitoma crenata (Fabricius, 1775) – dřevožrout zejkovaný
 442. Blaps mortisaga (Linnaeus, 1758) – smrtník obecný
 443. Blemus discus (Fabricius, 1792)
 444. Blethisa multipunctata (Linnaeus, 1758)
 445. Bolitobius castaneus (Stephens, 1832) – drabčík
 446. Bolitobius cingulatus Mannerheim, 1831 – drabčík
 447. Bolitobius inclinans (Gravenhorst, 1806) – drabčík
 448. Bolitochara obliqua Erichson, 1837 – drabčík
 449. Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767) – hubopas síťkovaný
 450. Boragogethes symphyti (Heer, 1841)
 451. Bostrichus capucinus (Linnaeus, 1758) – korovník dubový
 452. Bothrideres bipunctatus (Gmelin in Linnaeus, 1790) = Bothrideres contractus (Fabricius, 1792)
 453. Bothynoderes affinis (Schrank, 1781) – rýhonosec páskovaný
 454. Bradybatus kellneri Bach, 1854
 455. Bradycellus caucasicus (Chaudoir, 1846)
 456. Bradycellus csikii Laczó, 1912
 457. Bradycellus harpalinus (Audinet-Serville, 1821)
 458. Bradycellus ruficollis (Stephens, 1828)
 459. Bradycellus verbasci (Duftschmid, 1812)
 460. Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758) – prskavec větší
 461. Brachinus explodens Duftschmid, 1812 – prskavec menší
 462. Brachinus psophia Audinet-Serville, 1821 – prskavec modrozelený
 463. Brachonyx pineti (Paykull, 1792) – nosatec borový
 464. Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758) – listopas borový
 465. Brachygluta fossulata (Reichenbach, 1816) – kulokyčelník hrabavý
 466. Brachygluta haematica (Reichenbach, 1816) – kulokyčelník
 467. Brachygonus megerlei (Lacordaire, 1835) – kovařík
 468. Brachyleptura maculicornis (De Geer, 1775)
 469. Brachypera dauci (Olivier, 1807)
 470. Brachypera zoilus (Scopoli, 1763)
 471. Brachypterolus pulicarius (Linnaeus, 1758)
 472. Brachypterus glaber (Newman, 1834)
 473. Brachypterus urticae (Fabricius, 1792)
 474. Brachysomus echinatus (Bonsdorff, 1785)
 475. Brachytarsus nebulosus – větevníček obláčkový
 476. Brachytemnus porcatus (Germar, 1824)
 477. Brassicogethes aeneus (Fabricius, 1775) – blýskáček řepkový
 478. Brassicogethes coracinus (Sturm, 1845) – blýskáček
 479. Brassicogethes viridescens (Fabricius, 1787) – blýskáček
 480. Bruchela suturalis (Fabricius, 1792) – zrnokaz
 481. Bruchidius ater (Marsham, 1802) – zrnokaz akátový
 482. Bruchidius marginalis (Fabricius, 1775) – zrnokaz
 483. Bruchidius picipes (Germar, 1824) – zrnokaz
 484. Bruchidius unicolor (Olivier, 1775) – zrnokaz jednobarvý
 485. Bruchidius varius (Olivier, 1795) – zrnokaz žlutorohý
 486. Bruchus affinis Frölich, 1799 – zrnokaz
 487. Bruchus atomarius (Linnaeus, 1761) – zrnokaz černý
 488. Bruchus loti Paykull, 1800 – zrnokaz
 489. Bryaxis curtisii (Leach, 1817) – drabčík
 490. Bryaxis puncticollis (Denny, 1825) – drabčík
 491. Buprestis haemorrhoidalis Herbst, 1780 – krasec
 492. Buprestis octoguttata Linnaeus, 1758 – krasec osmiskvrnný
 493. Buprestis rustica Linnaeus, 1758 – krasec lesní
 494. Byctiscus betulae (Linnaeus, 1758) – zobonoska révová
 495. Byctiscus populi (Linnaeus, 1758) – zobonoska topolová
 496. Byrrhus arietinus Steffahny, 1842 – vyklenulec
 497. Byrrhus fasciatus (Forster, 1771) – vyklenulec svazčitý
 498. Byrrhus pilula (Linnaeus, 1758) – vyklenulec kulovitý
  • Byrrhus pilula subsp. pilula (Linnaeus, 1758) – vyklenulec kulovitý pravý
 499. Byrrhus pustulatus (Forster, 1771)
 500. Bythinus burrellii Denny, 1825 – drabčík Burrellův
 501. Bythinus macropalpus Aubé, 1833 – drabčík
 502. Byturus ochraceus (L.G. Scriba, 1790) – malinovník šedý
 503. Byturus tomentosus (De Geer, 1774) – malinovník plstnatý
 504. Cacotemnus rufipes (Fabricius, 1792) – červotoč červenonohý
 505. Caenocara bovistae (Hoffmann, 1803) – červotoč
 506. Caenocara subglobosum (Mulsant & Rey, 1864) – červotoč
 507. Caenorhinus aequatus (Linnaeus, 1767) – zobonoska jablečná
 508. Caenorhinus mannerheimi (Hummel, 1823) – zobonoska
 509. Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767) – kovařík
 510. Calamobius filum (Rossi, 1790)
 511. Calathus ambiguus (Paykull, 1790) – rýhonožec
 512. Calathus cinctus Motschulsky, 1850 – rýhonožec
 513. Calathus erratus (C.R. Sahlberg, 1827) – rýhonožec
 514. Calathus fuscipes (Goeze, 1777) – rýhonožec
 515. Calathus fuscipes fuscipes (Goeze, 1777) – rýhonožec
 516. Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) – rýhonožec černohlavý
 517. Calathus micropterus (Duftschmid, 1812) – rýhonožec
 518. Callidium aeneum (De Geer, 1775) – tesařík kovový
 519. Callidium violaceum (Linnaeus, 1758) – tesařík fialový
 520. Callistus lunatus (Fabricius, 1775) – střevlíček lunoskvrnný
 521. Calodera uliginosa Erichson, 1837 – drabčík
 522. Calodromius spilotus (Illiger, 1798)
 523. Calomicrus circumfusus (Marsham, 1802) – bázlivec
 524. Calomicrus pinicola (Duftschmid, 1825) – bázlivec tmavý
 525. Calopus serraticornis (Linnaeus, 1758) – podeševník pilorohý
 526. Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758) – krajník hnědý
 527. Calosoma maderae (Fabricius, 1775) – krajník zlatotečný
 528. Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) – krajník pižmový
 529. Calvia decemguttata (Linnaeus, 1767) – slunéčko desetiskvrnné
 530. Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758) – slunéčko čtrnáctiskvrnné
 531. Calvia quindecimguttata (Fabricius, 1777) – slunéčko patnáctiskvrnné
 532. Cantharis annularis Ménétriés, 1836 – páteříček
 533. Cantharis bicolor – páteříček
 534. Cantharis decipiens Baudi di Selve, 1871 – páteříček
 535. Cantharis figurata Mannerheim, 1843 – páteříček
 536. Cantharis fulvicollis – páteříček
 537. Cantharis fusca (Linnaeus, 1758) – páteříček sněhový
 538. Cantharis lateralis Linnaeus, 1758 – páteříček
 539. Cantharis livida Linnaeus, 1758 – páteříček modravý
 540. Cantharis nigricans (O.F. Müller, 1776) – páteříček černavý
 541. Cantharis obscura Linnaeus, 1758 – páteříček tmavý
 542. Cantharis pagana Rosenhauer, 1846 – páteříček
 543. Cantharis pallida Goeze, 1777 – páteříček
 544. Cantharis paludosa Fallén, 1807 – páteříček
 545. Cantharis paradoxa Hicker, 1960 – páteříček
 546. Cantharis pellucida (Fabricius, 1792) – páteříček
 547. Cantharis quadripunctata (O.F. Müller, 1776) – páteříček
 548. Cantharis rufa Linnaeus, 1758 – páteříček červený
 549. Cantharis rustica Fallén, 1807 – páteříček lesní
 550. Carabus arcensis Herbst, 1784 = Carabus arvensis Herbst, 1784 – střevlík polní
 551. Carabus auronitens Fabricius, 1792 – střevlík zlatolesklý
  • Carabus auronitens subsp. auronitens Fabricius, 1792 – střevlík zlatolesklý pravý
 552. Carabus cancellatus Illiger, 1798 – střevlík měděný
  • Carabus cancellatus subsp. cancellatus Illiger, 1798 – střevlík měděný pravý
  • Carabus cancellatus subsp. excisus Dejean, 1826 – střevlík
 553. Carabus convexus Fabricius, 1775 – střevlík vypouklý
 554. Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 – střevlík kožitý
  • Carabus coriaceus subsp. coriaceus Linnaeus, 1758 – střevlík kožitý pravý
 555. Carabus glabratus Paykull, 1790 – střevlík hladký
 556. Carabus granulatus Linnaeus, 1758 – střevlík zrnitý
 557. Carabus hortensis Linnaeus, 1758 – střevlík zahradní
 558. Carabus intricatus Linnaeus, 1761 – střevlík vrásčitý
 559. Carabus irregularis Fabricius, 1792 – střevlík nepravidelný
 560. Carabus linnaei Panzer, 1810 – střevlík Linnéův
 561. Carabus nemoralis O.F.Müller, 1821 – střevlík hajní
 562. Carabus nitens Linnaeus, 1758 – střevlík lesklý
 563. Carabus problematicus Herbst, 1786 – střevlík řetízkový
  • Carabus problematicus subsp. problematicus Herbst, 1786 – střevlík řetízkový pravý
 564. Carabus scheidleri Panzer, 1799 – střevlík Scheidlerův
  • Carabus scheidleri subsp. helleri Ganglbauer, 1892 – střevlík Scheidlerův Hellerův
  • Carabus scheidleri subsp. scheidleri Panzer, 1799 – střevlík Scheidlerův pravý
 565. Carabus ullrichii Germar, 1824 – střevlík Ullrichův
  • Carabus ullrichii subsp. ullrichii Germar, 1824 – střevlík Ullrichův pravý
 566. Carabus violaceus Linnaeus, 1758 – střevlík fialový
  • Carabus violaceus subsp. violaceus Linnaeus, 1758 – střevlík fialový pravý
 567. Carcinops pumilio (Erichson, 1834) – mršník
 568. Cardiophorus asellus Erichson, 1840 – kovařík
 569. Cardiophorus discicollis (Herbst, 1806) – kovařík
 570. Cardiophorus erichsoni Buysson, 1901 – kovařík
 571. Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763) – kovařík
 572. Cardiophorus nigerrimus Erichson, 1840 – kovařík
 573. Cardiophorus ruficollis (Linnaeus, 1758) – kovařík
 574. Cardiophorus rufipes (Goeze, 1777) = Cardiophorus goezei Sánchez-Ruiz, 1996 - kovařík lesklý
 575. Cardiophorus vestigialis Erichson, 1840 – kovařík
 576. Carpelimus corticinus (Gravenhorst, 1806) – drabčík
 577. Carpelimus pusillus (Gravenhorst, 1802) – drabčík
 578. Carpelimus rivularis (Motschulsky, 1860) – drabčík
 579. Carphoborus minimus (Fabricius, 1798) – lýkohub malý
 580. Carpophilus hemipterus (Linnaeus, 1758) – lesknáček fíkový
 581. Cassida denticollis Suffrian, 1844 – štítonoš
 582. Cassida flaveola Thunberg, 1794 – štítonoš
 583. Cassida leucanthemi Bordy, 1995 – štítonoš
 584. Cassida nebulosa Linnaeus, 1758 – štítonoš skvrnitý
 585. Cassida pannonica Suffrian, 1844 – štítonoš
 586. Cassida rubiginosa O.F. Müller, 1776 – štítonoš
 587. Cassida sanguinolenta O.F. Müller, 1776 – štítonoš
 588. Cassida stigmatica Suffrian, 1844 – štítonoš
 589. Cassida vibex Linnaeus, 1767 – štítonoš černonohý
 590. Cassida viridis Linnaeus, 1758 – štítonoš zelený
 591. Cassida vittata Villers, 1789 – štítonoš červený
 592. Catapion seniculus (W. Kirby, 1808) – nosatčík zúžený
 593. Cathormiocerus spinosus (Goeze, 1777)
 594. Catops coracinus Kellner, 1846
 595. Catops fuliginosus Erichson, 1837
 596. Catops kirbyi (Spence, 1815)
 597. Catops morio (Fabricius, 1787)
 598. Catops nigrita Erichson, 1837
 599. Catops picipes (Fabricius, 1787)
 600. Catops subfuscus Kellner, 1846
 601. Catops tristis (Panzer, 1794)
 602. Celidus equestris (Fabricius, 1781) – bradavičník dvoutečný
 603. Celidus fasciatus (Linnaeus, 1758) – bradavičník páskovaný
 604. Centricnemus leucogrammus (Germar, 1824)
 605. Cephennium carnicum Reitter, 1881 – drabčík
 606. Cephennium thoracicum P.W.J. Müller & Kunze, 1822
 607. Cerambyx cerdo Liinaeus, 1758 – tesařík obrovský
 608. Cerambyx scopolii (Fuesly 1775) – tesařík bukový
 609. Cerapheles terminatus (Ménétriés, 1832)
 610. Ceratapion gibbirostre (Gyllenhal, 1813) – nosatčík
 611. Ceratapion onopordi (W. Kirby, 1808) – nosatčík
  • Ceratapion onopordi subsp. onopordi (W. Kirby, 1808) – nosatčík
 612. Ceratapion penetrans (Germar, 1817) – nosatčík
 613. Ceratomegilla undecimnotata (Schneider, 1792) – slunéčko bodlákové
 614. Cercyon convexiusculus Stephens, 1829 – vodomil
 615. Cercyon haemorrhoidalis (Fabricius, 1775) – vodomil
 616. Cercyon impressus (Sturm, 1807) – vodomil
 617. Cercyon laminatus Sharp, 1873 – vodomil
 618. Cercyon obsoletus (Gyllenhal, 1808) – vodomil
 619. Cercyon ustulatus (Preyssler, 1790) – vodomil
 620. Cerylon fagi C. Brisout de Barneville, 1867
 621. Cerylon ferrugineum Stephens, 1830
 622. Cerylon histeroides (Fabricius, 1792)
 623. Cetonia aurata (Linnaeus, 1758) – zlatohlávek zlatý
 624. Ceutorhynchus alliariae H. Brisout de Barneville, 1860 – krytonosec
 625. Ceutorhynchus assimilis (Paykull, 1792) – krytonosec zelný
 626. Ceutorhynchus barbareae Suffrian, 1847 – krytonosec
 627. Ceutorhynchus carinatus Gyllenhal, 1837 – krytonosec
 628. Ceutorhynchus cochleriae (Gyllenhal, 1813) – krytonosec
 629. Ceutorhynchus contractus (Marsham, 1802) – krytonosec
 630. Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787) – krytonosec
 631. Ceutorhynchus geographicus (Goeze, 1777) – krytonosec
 632. Ceutorhynchus granulicollis C. G. Thomson, 1865 – krytonosec
 633. Ceutorhynchus inaffectatus Gyllenhal, 1837 – krytonosec
 634. Ceutorhynchus levantinus Schultze, 1898 – krytonosec
 635. Ceutorhynchus nanus Gyllenhal, 1837 – krytonosec
 636. Ceutorhynchus napi Gyllenhal, 1837 – krytonosec řepkový
 637. Ceutorhynchus obstrictus (Marsham, 1802) – krytonosec šešulový
 638. Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham, 1802) – krytonosec čtyřzubý
 639. Ceutorhynchus pulvinatus Gyllenhal, 1837 – krytonosec
 640. Ceutorhynchus rapae Gyllenhal, 1837 – krytonosec
 641. Ceutorhynchus sulcicollis (Paykull, 1800) – krytonosec brukvový
 642. Ceutorhynchus syrites Germar, 1823 – krytonosec
 643. Ceutorhynchus turbatus Schultze, 1903 – krytonosec
 644. Ceutorhynchus typhae (Herbst, 1795) – krytonosec
 645. Ceutorhynchus unguicularis C. G. Thomson, 1871 – krytonosec
 646. Cicindela campestris Linaneus, 1758 – svižník polní
 647. Cicindela hybrida – svižník zvrhlý
 648. Cicindela sylvatica – svižník lesní
 649. Cicindela sylvicola – svižník lesomil
 650. Cicones undatus
 651. Cicones variegatus
 652. Cidnopus pilosus (Leske, 1785)
 653. Cimberis attelaboides (Fabricius, 1787)
 654. Cionus alauda
 655. Cionus hortulans
 656. Cionus longicollis
 657. Cionus olens
 658. Cionus scrophulariae
 659. Cionus thapsus (Fabricius, 1792)
 660. Cionus tuberculosus (Scopoli, 1763)
 661. Cis bidentatus (Olivier, 1790)
 662. Cis boleti
 663. Cis comptus
 664. Cis glabratus
 665. Cis micans
 666. Cis punctulatus
 667. Clambus armadillo
 668. Clambus nigrellus
 669. Clambus pubescens
 670. Clanoptilus elegans (Olivier, 1790)
 671. Clanoptilus geniculatus
 672. Clanoptilus viridis (Fabricius, 1787)
 673. Claviger longicornis
 674. Claviger testaceus – kyjorožec rudý
 675. Cleonis pigra
 676. Cleopus pulchellus
 677. Clerus mutillarius Fabricius, 1775 – pestrokrovečník větší
 678. Clivina collaris
 679. Clivina fossor
 680. Clytra appendicina Lacordaire, 1848
 681. Clytra laeviuscula Ratzeburg, 1837
 682. Clytra quadripunctata (Linnaeus, 1758)
 683. Clytus arietis (Linneus, 1758)
 684. Clytus lama Mulsant, 1847
 685. Clytus tropicus (Panzer, 1795)
 686. Coccidula rufa
 687. Coccidula scutellata
 688. Coccinella hieroglyphica – slunéčko vřesové
 689. Coccinella magnifica – slunéčko mravenčí
 690. Coccinella quinquepunctata – slunéčko pětitečné
 691. Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 – slunéčko sedmitečné
 692. Coccinula quatuordecimpunctata
 693. Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758)
 694. Coccinula rufa
 695. Coeliastes lamii Fabricius, 1792
 696. Coeliastes trifasciatus Bach, 1854
 697. Coeliodes rana (Fabricius, 1787)
 698. Coeliodes transversealbofasciatus (Goeze, 1777)
 699. Coeliodes trifasciatus
 700. Coeliodinus nigritarsis
 701. Coelostoma orbiculare
 702. Colaphus sophiae (Schaller, 1783)
 703. Colenis immunda
 704. Colobicus hirtus Rossi, 1790
 705. Colon latum
 706. Colydium elongatum – dřevožrout
 707. Colydium filiforme – dřevožrout niťovitý
 708. Colymbetes fuscus
 709. Colymbetes striatus
 710. Conopalpus testaceus (Olivier, 1790)
 711. Contacyphon coarctatus
 712. Contacyphon ochraceus
 713. Contacyphon padi
 714. Contacyphon palustris
 715. Contacyphon pubescens
 716. Contacyphon ruficeps
 717. Contacyphon variabilis
 718. Coprophilus striatulus
 719. Coptocephala chalybaea
 720. Coptocephala quadrimaculata
 721. Coptocephala quadripunctata (Linnaeus, 1767)
 722. Coptocephala rubicunda
 723. Coraebus elatus (Fabricius, 1787)
 724. Coraebus undatus (Fabricius, 1787)
 725. Cordalia obscura
 726. Cordicomus gracilis (Panzer, 1797)
 727. Corticaria impressa
 728. Corticaria longicollis
 729. Corticaria longicornis
 730. Corticaria serrata
 731. Corticaria umbillicata
 732. Corticarina fuscula
 733. Corticarina minuta
 734. Corticarina similata
 735. Corticeus bicolor (Olivier, 1790) – kůrař dvojbarvý
 736. Corticeus bicoloroides – kůrař
 737. Corticeus fasciatus – kůrař
 738. Corticeus fraxini Kugelann, 1794 – kůrař jasanový
 739. Corticeus linearis (Fabricius, 1790) – kůrař čárkovaný
 740. Corticeus longulus (Gyllenhal, 1827) – kůrař úzký
 741. Corticeus pini (Panzer, 1799) – kůrař jedlový
 742. Corticeus unicolor Piller & Mitterpacher, 1783 – kůrař maďalový
 743. Cortinicara gibbosa
 744. Cortodera femorata (Fabricius, 1787)
 745. Cortodera humeralis (Schaller, 1783)
 746. Corymbia rubra
 747. Coryssomerus capucinus
 748. Coxelus pictus (Sturm, 1807)
 749. Cratosilis denticollis
 750. Crenitis punctatostriata
 751. Creophilus maxillosus
 752. Crepidodera aurata (Marsham, 1802)
 753. Crepidodera aurea (Geoffroy, 1785)
 754. Crepidodera fulvicornis
 755. Crepidophorus mutilatus
 756. Crioceris asparagi
 757. Crioceris duodecimpunctata
 758. Crioceris quinquepunctata
 759. Cryptarcha strigata (Fabricius, 1787)
 760. Crypticus quisquilius (Linnaeus, 1761)
 761. Cryptocephalus aureolus
 762. Cryptocephalus bameuli
 763. Cryptocephalus biguttatus
 764. Cryptocephalus bilineatus (Linnaeus, 1767)
 765. Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758)
 766. Cryptocephalus cordiger (Linnaeus, 1758)
 767. Cryptocephalus coryli (Linnaeus, 1758)
 768. Cryptocephalus decemmaculatus
 769. Cryptocephalus exiguus
 770. Cryptocephalus flavipes Fabricius, 1781
 771. Cryptocephalus frontalis
 772. Cryptocephalus fulvus Goeze, 1777
 773. Cryptocephalus hypochoeridis (Linnaeus, 1758)
 774. Cryptocephalus chrysopus Gmelin, 1788
 775. Cryptocephalus labiatus (Linnaeus, 1761)
 776. Cryptocephalus laevicollis Gebler, 1830
 777. Cryptocephalus moraei (Linnaeus, 1758)
 778. Cryptocephalus nitidus (Linnaeus, 1758)
 779. Cryptocephalus ocellatus
 780. Cryptocephalus octopunctatus
 781. Cryptocephalus parvulus
 782. Cryptocephalus pini
 783. Cryptocephalus pusillus Fabricius, 1777
 784. Cryptocephalus quinquepunctatus
 785. Cryptocephalus saliceti
 786. Cryptocephalus sericeus (Linnaeus, 1758)
 787. Cryptocephalus sexpunctatus (Linnaeus, 1758)
 788. Cryptocephalus signatifrons
 789. Cryptocephalus violaceus Laicharting, 1781
 790. Cryptocephalus vittatus Fabricius, 1775
 791. Cryptolestes duplicatus
 792. Cryptolestes ferrugineus
 793. Cryptophagus cellaris
 794. Cryptophagus dentatus
 795. Cryptophagus distinguendus
 796. Cryptophagus labilis
 797. Cryptophagus nitidulus
 798. Cryptophagus pallidus
 799. Cryptophagus pubescens
 800. Cryptophagus punctipennis
 801. Cryptophagus saginatus
 802. Cryptophagus scanicus
 803. Cryptophagus scutellatus
 804. Cryptophagus subdepressus
 805. Cryptopleurum minutum
 806. Cryptorhynchus lapathi
 807. Crypturgus cinereus – skrytohlod matný
 808. Ctenicera cuprea
 809. Ctenicera pectinicornis
 810. Cteniopus sulphureus (Linnaeus, 1758)
 811. Ctesias serra
 812. Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) – lesák rumělkový
 813. Curculio betulae
 814. Curculio elephas (Gyllenhal, 1836)
 815. Curculio glandium Marsham, 1802
 816. Curculio nucum
 817. Curculio pellitus (Boheman, 1843)
 818. Curculio venosus (Gravenhorst, 1807)
 819. Curculio vicetinus
 820. Curculio villosus Fabricius, 1781
 821. Cyanostolus aeneus (Richter, 1820)
 822. Cybister lateralimarginalis – křepčík obroubený
 823. Cychramus luteus
 824. Cychramus variegatus (Herbst, 1792)
 825. Cychrus attenuatus (Fabricius, 1792) – střevlík zúžený
 826. Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758) – střevlík nosatý
 827. Cylindromorphus filum (Gyllenhal, 1817)
 828. Cylindronotus aeneus (Scopoli, 1763)
 829. Cylindronotus dermestoides (Illiger, 1798)
 830. Cylindronotus laevioctostriatus
 831. Cyllodes ater (Herbst, 1792)
 832. Cymbiodyta marginella
 833. Cymindis angularis Gyllenhal, 1810
 834. Cymindis axillaris
 835. Cymindis cingulata Dejean, 1825
 836. Cymindis humeralis (Fourcroy, 1785)
 837. Cymindis miliaris (Fabricius, 1801)
 838. Cynegetis impunctata
 839. Cypha longicornis
 840. Cyphocleonus dealbatus
 841. Cyphon sp.
 842. Cyrtanaspis phalerata
 843. Cytilus sericeus
 844. Dacne bipustulata Thunberg, 1784
 845. Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758)
 846. Danacea nigritarsis (Küster, 1851)
 847. Danacea pallipes (Panzer, 1793)
 848. Dapsa denticollis (Germar, 1817)
 849. Dasytes aerosus
 850. Dasytes cyaneus (Fabricius, 1775)
 851. Dasytes fusculus
 852. Dasytes niger
 853. Dasytes obscurus
 854. Dasytes plumbeus (O.F. Müller, 1776)
 855. Dasytes virens
 856. Datonychus angulosus
 857. Datonychus melanostictus
 858. Datonychus paszlavszkyi
 859. Deinopsis erosa
 860. Deleaster dichrous
 861. Demetrias atricapillus (Linnaeus, 1758)
 862. Demetrias imperialis
 863. Demetrias monostigma Samouelle, 1819
 864. Dendroctonus micans – lýkohub smrkový
 865. Dendrophagus crenatus
 866. Dendrophilus punctatus
 867. Dendrophilus pygmaeus
 868. Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1771) – housenkář čtyřtečný
 869. Denticollis linearis (Linnaeus, 1758)
 870. Denticollis rubens
 871. Deporaus betulae (Linnaeus, 1758)
 872. Dermestes frischii Kugelann, 1792
 873. Dermestes laniarius
 874. Dermestes lardarius Linnaeus, 1758
 875. Dermestes murinus Linnaeus, 1758
 876. Dermestes undulatus Brahm, 1790
 877. Dermestoides sanguinicollis
 878. Derocrepis rufipes (Linnaeus, 1758)
 879. Deronectes platynotus
 880. Diabrotica virgifera
 881. Diaclina fagi (Panzer, 1799)
 882. Diachromus germanus
 883. Diaperis boleti (Linnaeus, 1756) – potemník houbový
 884. Dibolia cryptocephala
 885. Dibolia rugulosa
 886. Dibolia schillingi
 887. Dicerca alni (Fischer von Waldheim, 1824) – krasec olšový
 888. Dicerca berolinensis (Herbst, 1779) – krasec
 889. Dicronychus cinereus (Herbst, 1784)
 890. Dicronychus equiseti
 891. Dicronychus rubripes (Germar, 1824)
 892. Dictyoptera aurora (Herbst, 1784)
 893. Dienerella clathrata
 894. Dienerella elongata
 895. Dienerella filiformis
 896. Dicheirotrichus placidus
 897. Dicheirotrichus rufithorax (C.R. Sahlberg, 1827)
 898. Dinaraea linearis
 899. Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)
 900. Dinothenarus fossor
 901. Dinothenarus pubescens
 902. Diplapion stolidum
 903. Diplocoelus fagi
 904. Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798)
 905. Dolichosoma lineare (Rossi, 1792)
 906. Dolichus halensis
 907. Donacia aquatica
 908. Donacia bicolora
 909. Donacia cinerea
 910. Donacia clavipes
 911. Donacia crassipes
 912. Donacia dentata
 913. Donacia emicuprea Panzer, 1796
 914. Donacia impressa
 915. Donacia marginata
 916. Donacia obscura
 917. Donacia semicuprea
 918. Donacia simplex
 919. Donacia thalassina
 920. Donacia versicolorea
 921. Donacia vulgaris
 922. Donus comatus
 923. Donus oxalis
 924. Dorcatoma dresdensis
 925. Dorcatoma minor
 926. Dorcatoma punctulata
 927. Dorcatoma robusta Strand, 1938
 928. Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) – roháček kozlík
 929. Dorytomus melanophthalmus
 930. Dorytomus suratus
 931. Dorytomus taeniatus
 932. Dorytomus villosulus
 933. Doydirhynchus austriacus
 934. Drapetes mordelloides
 935. Drasterius bimaculatus
 936. Dreposcia umbrina
 937. Drilus concolor Ahrens, 1812
 938. Dromaeolus barnabita (A. & G.B. Villa, 1838)
 939. Dromius agilis (Fabricius, 1787)
 940. Dromius angustus Brullé, 1834
 941. Dromius fenestratus (Fabricius, 1794)
 942. Dromius kuntzei
 943. Dromius linearis
 944. Dromius quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)
 945. Dromius schneideri
 946. Drusila canaliculata
 947. Drusilla canaliculata
 948. Dryocoetes autographus – kůrovec pařezový
 949. Dryocoetes villosus (Fabricius, 1792) – kůrovec dubový
 950. Dryophillus pusillus
 951. Dryophilus anobioides
 952. Dryophilus pusillus
 953. Dryophthorus corticalis (Paykull, 1792)
 954. Dryops auriculatus
 955. Dryops griseus
 956. Drypta dentata (Rossi, 1790)
 957. Dyschiriodes aeneus
 958. Dyschiriodes agnatus
 959. Dyschiriodes bonellii
 960. Dyschiriodes globosus
 961. Dyschiriodes nitidus
 962. Dyschiriodes politus
 963. Dyschiriodes tristis
 964. Dyschirius digitatus
 965. Dyschirius globosus
 966. Dytiscus circumcinctus – potápník opásaný
 967. Dytiscus circumflexus – potápník ohnutý
 968. Dytiscus latissimus – potápník široký
 969. Dytiscus marginalis – potápník vroubený
 970. Ebaeus appendiculatus
 971. Ebaeus flavicornis
 972. Ebaeus praeoccupatus
 973. Ebaeus thoracicus
 974. Elaphrus aureus
 975. Elaphrus cupreus
 976. Elaphrus riparius
 977. Elaphrus uliginosus
 978. Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 – kovařík rezavý
 979. Elateroides dermestoides
 980. Eledona agricola (Herbst, 1783)
 981. Ellescus bipunctatus
 982. Elmis aenea
 983. Elmis maugetii
 984. Elodes minuta
 985. Elodes pseudominuta
 986. Emphylus glaber
 987. Emus hirtus – drabčík huňatý
 988. Enalodroma hepatica
 989. Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758) – pýchavkovník červcový
 990. Enicmus atriceps
 991. Enicmus histrio
 992. Enicmus rugosus
 993. Enicmus transversus
 994. Enicopus hirtus (Linnaeus, 1767)
 995. Ennearthron cornutum
 996. Enochrus affinis
 997. Enochrus bicolor
 998. Enochrus coarctatus
 999. Enochrus fuscipennis
 1000. Enochrus melanocephalus
 1001. Enochrus ochropterus
 1002. Enochrus quadripunctatus
 1003. Enochrus testaceus
 1004. Epaphius secalis (Paykull, 1790)
 1005. Ephistemus globulus
 1006. Ephistemus reitteri
 1007. Epitrix atropae
 1008. Epitrix pubescens
 1009. Epuraea ?aestiva
 1010. Epuraea aestiva
 1011. Epuraea distincta
 1012. Epuraea longula
 1013. Epuraea marseuli
 1014. Epuraea melanocephala
 1015. Epuraea neglecta
 1016. Epuraea pallescens
 1017. Epuraea pygmaea
 1018. Epuraea unicolor
 1019. Epuraea variegata
 1020. Ernobius abietis
 1021. Ernobius mollis (Linnaeus, 1758)
 1022. Ernobius nigrinus
 1023. Ernoporicus fagi – korohlod bukový
 1024. Euaesthetus ruficapillus
 1025. Euastethus ruficapillus
 1026. Eubria palustris
 1027. Eucinetus haemorrhoidalis
 1028. Eucnemis capucina Ahrens, 1812
 1029. Euconnus hirticollis
 1030. Euconnus pubicollis
 1031. Euglenes oculatus
 1032. Euglenes pygmaeus
 1033. Eumolpus asclepiadeus (Pallas, 1776)
 1034. Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777)
 1035. Euplectus nanus
 1036. Euplectus piceus
 1037. Euplectus signatus
 1038. Eurosomides minor (Rossi, 1792)
 1039. Euryporus picipes
 1040. Eurythyrea quercus (Herbst, 1780) – krasec dubový
 1041. Euryusa castanoptera
 1042. Eusomus ovulum Germar, 1824
 1043. Eusphalerum longipenne
 1044. Eusphalerum minutum
 1045. Eusphalerum rectangulum
 1046. Eusphalerum sorbi
 1047. Eustrophus dermestoides
 1048. Eutrichapion ervi
 1049. Eutrichapion viciae (Paykull, 1800)
 1050. Evodinus clathratus
 1051. Exapion compactum
 1052. Exapion difficile
 1053. Exocentrus adspersus (Mulsant, 1846)
 1054. Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767)
 1055. Exocentrus punctipennis Mulsant & Guillebeau, 1856
 1056. Exochomus quadripustulatus
 1057. Exomias pellucidus
 1058. Fastuolina fastuosa (Scopoli, 1763)
 1059. Formicomus pedestris (Rossi, 1790)
 1060. Furcipus rectirostris (Linnaeus, 1758)
 1061. Gabrius breviventer (= pennatus)
 1062. Gabrius osseticus
 1063. Gabrius pennatus
 1064. Gabrius splendidulus
 1065. Gabrius trossulus
 1066. Galeruca pomonae Scopoli, 1763
 1067. Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758)
 1068. Galerucella lineola (Fabricius, 1781)
 1069. Galerucella pusilla
 1070. Galerucella tenella
 1071. Gasterocercus depressirostris (Fabricius, 1792)
 1072. Gastrallus immarginatus
 1073. Gastrallus laevigatus
 1074. Gastrophysa polygoni (Linnaeus, 1758)
 1075. Gastrophysa viridula (DeGeer, 1775)
 1076. Gaurotes virginea (Linnaeus, 1758)
 1077. Genistogethes carinulatus
 1078. Geostiba circellaris
 1079. Geotrupes spiniger – chrobák
 1080. Geotrupes stercorarius – chrobák velký
 1081. Geotrupes vernalis – chrobák jarní = chrobák hladký
 1082. Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759)
 1083. Glischrochilus hortensis
 1084. Glischrochilus quadriguttatus (Fabricius, 1776)
 1085. Glischrochilus quadripunctatus
 1086. Glischrochilus quadrisignatus
 1087. Globicornis corticalis
 1088. Glocianus distinctus
 1089. Glocianus punctiger
 1090. Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758) – zdobenec zelenavý
 1091. Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) – zdobenec proměnlivý
 1092. Gnypeta carbonaria
 1093. Gonioctena decemnotata (Marsham, 1802)
 1094. Gonioctena quinquepunctata (Fabricius, 1787)
 1095. Gonioctena viminalis
 1096. Gonodera luperus (Herbst, 1783)
 1097. Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831)
 1098. Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)
 1099. Grammoptera ustulata (Schaller, 1783)
 1100. Graphoderus austriacus
 1101. Graphoderus cinereus
 1102. Graphoderus zonatus
 1103. Graptodytes pictus
 1104. Graptus triguttatus
 1105. Graptus triguttatus vau
 1106. Grynocharis oblonga (Linnaeus, 1758)
 1107. Grypus equiseti
 1108. Gymnetron melanarium
 1109. Gymnetron rostellum (Herbst, 1795)
 1110. Gymnetron rotundicolle
 1111. Gyrinus marinus
 1112. Gyrinus substriatus
 1113. Gyrinus suffriani
 1114. Gyrohypnus angustatus
 1115. Gyrohypnus punctulatus
 1116. Gyrophaena boleti
 1117. Gyrophaena joyioides
 1118. Gyrophaena minima
 1119. Gyrophaena nana
 1120. Gyrophaena strictula
 1121. Habrocerus capillaricornis
 1122. Hadrobregmus pertinax
 1123. Hadroplontus litura
 1124. Hadroplontus trimaculatus
 1125. Haliplus flavicollis
 1126. Haliplus fluviatilis
 1127. Haliplus fulvus
 1128. Haliplus heydeni
 1129. Haliplus immaculatus
 1130. Haliplus lineatocollis
 1131. Haliplus obliquus
 1132. Haliplus ruficollis
 1133. Haliplus sibiricus
 1134. Hallomenus binotatus
 1135. Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758)
 1136. Halyzia sedecimpunctata
 1137. Hapalaraea pygmaea
 1138. Haplotarsus incanus
 1139. Harmonia axyridis (Pallas, 1773) – slunéčko východní
 1140. Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763) – slunéčko čtyřtečné
 1141. Harpalus affinis (Schrank, 1781)
 1142. Harpalus atratus Latreille, 1804
 1143. Harpalus autumnalis
 1144. Harpalus calceatus (Duftschmid, 1812)
 1145. Harpalus caspius
 1146. Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812)
 1147. Harpalus froelichii
 1148. Harpalus griseus (Panzer, 1796)
 1149. Harpalus honestus
 1150. Harpalus laevipes Zetterstedt, 1828
 1151. Harpalus latus (Linnaeus, 1758)
 1152. Harpalus luteicornis (Duftschmd, 1812)
 1153. Harpalus modestus Dejean, 1829
 1154. Harpalus picipennis
 1155. Harpalus progrediens
 1156. Harpalus pumilus Sturm, 1818
 1157. Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812)
 1158. Harpalus rufipalpis Sturm, 1818
 1159. Harpalus rufipes (De Geer, 1774)
 1160. Harpalus serripes (Quensel in Schönherr, 1806)
 1161. Harpalus signaticornis (Duftschmid, 1812)
 1162. Harpalus smaragdinus (Duftschmid, 1812)
 1163. Harpalus subcylindricus Dejean, 1829
 1164. Harpalus tardus (Panzer, 1797)
 1165. Harpalus tenebrosus Dejean, 1829
 1166. Harpalus xanthopus winkleri Schauberger, 1923
 1167. Hedobia pubescens (Olivier, 1790)
 1168. Helochares obscurus
 1169. Helophorus aquaticus
 1170. Helophorus asperatus
 1171. Helophorus brevipalpis
 1172. Helophorus croaticus
 1173. Helophorus flavipes
 1174. Helophorus granularis
 1175. Helophorus griseus
 1176. Helophorus minutus
 1177. Helophorus nanus
 1178. Helophorus nubilus Fabricius, 1776
 1179. Helophorus obscurus
 1180. Helophorus pumillo
 1181. Hemicoelus canaliculatus
 1182. Hemicoelus fulvicornis (Sturm, 1837)
 1183. Hemicrepidius hirtus (Herbst, 1784)
 1184. Hemicrepidius niger (Linnaeus, 1758)
 1185. Hemitrichapion pavidum
 1186. Hermeophaga mercurialis (Fabricius, 1792)
 1187. Hesperus rufipennis
 1188. Heterhelus scutellaris
 1189. Heterhelus solani
 1190. Heterocerus fenestratus
 1191. Heterothops dissimilis
 1192. Heterothops quadripunctulus
 1193. Hexarthrum exiguum (Boheman, 1838)
 1194. Hippodamia septemmaculata
 1195. Hippodamia tredecimpunctata
 1196. Hippodamia variegata
 1197. Hippuriphila modeeri
 1198. Hirticomus hispidus (Rossi, 1792)
 1199. Hispa atra Linnaeus, 1767
 1200. Hister helluo
 1201. Hister illigeri
 1202. Hister unicolor
 1203. Holobus flavicornis
 1204. Hololepta plana – mršník plochý
 1205. Holotrichapion pisi
 1206. Holotrichapion pullum
 1207. Homalota plana
 1208. Hoplia philanthus (Fuessly, 1775)
 1209. Hoplia praticola
 1210. Hydaticus continentalis
 1211. Hydaticus seminiger
 1212. Hydaticus transversalis
 1213. Hydnobius spinipes
 1214. Hydraena britteni
 1215. Hydraena excisa
 1216. Hydraena gracilis
 1217. Hydraena gracilis gracilis
 1218. Hydraena melas
 1219. Hydraena minutissima
 1220. Hydraena nigrita
 1221. Hydraena palustris
 1222. Hydraena pulchella
 1223. Hydraena riparia
 1224. Hydraena saga
 1225. Hydrobius fuscipes
 1226. Hydroglyphus geminus
 1227. Hydrochara caraboides
 1228. Hydrochara flavipes
 1229. Hydrochus crenatus
 1230. Hydrochus ignicollis
 1231. Hydronomus alismatis
 1232. Hydrophilus aterrimus – vodomil černolesklý
 1233. Hydrophilus piceus – vodomil černý
 1234. Hydroporus angustatus
 1235. Hydroporus discretus
 1236. Hydroporus erythrocephalus
 1237. Hydroporus incognitus
 1238. Hydroporus marginatus
 1239. Hydroporus melanarius
 1240. Hydroporus memnonius
 1241. Hydroporus neglectus
 1242. Hydroporus nigrita
 1243. Hydroporus palustris
 1244. Hydroporus planus
 1245. Hydroporus scalesinaus
 1246. Hydroporus striola
 1247. Hydroporus tristis
 1248. Hydroporus umbrosus
 1249. Hydrothassa glabra
 1250. Hydrothassa marginella
 1251. Hydrovatus cuspidatus
 1252. Hygronoma dimidiata
 1253. Hygrotus decoratus
 1254. Hygrotus impressopunctatus
 1255. Hygrotus inaequalis
 1256. Hygrotus nigrolineatus
 1257. Hylastes angustatus
 1258. Hylastes ater (Paykull, 1800)
 1259. Hylastes cunicularius Erichson, 1836
 1260. Hylecoetus dermestoides – lesan hnědý
 1261. Hylesinus crenatus
 1262. Hylesinus oleiperda (Fabricius, 1792)
 1263. Hylis cariniceps
 1264. Hylis foveicollis
 1265. Hylobius abietis (Linnaeus, 1758)
 1266. Hylobius excavatus
 1267. Hylobius pinastri
 1268. Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758) – tesařík krovový
 1269. Hylurgops palliatus (Gyllenhal, 1813)
 1270. Hylurgus ligniperda
 1271. Hymenalia rufipes (Fabricius, 1792) – blanočlenec červenonohý
 1272. Hypebaeus flavipes
 1273. Hypera meles
 1274. Hypera miles
 1275. Hypera nigrirostris (Fabricius, 1775)
 1276. Hypera plantaginis
 1277. Hypera postica
 1278. Hypera rumicis
 1279. Hypera venusta
 1280. Hypera viciae
 1281. Hyperaspis campestris
 1282. Hyperaspis reppensis (Herbst, 1783)
 1283. Hyperisus plumbeum
 1284. Hyphydrus ovatus
 1285. Hypnoidus riparius
 1286. Hypocassida subferruginea
 1287. Hypoganus inunctus
 1288. Hyppodamia variegata
 1289. Hypulus quercinus
 1290. Chaetarthria seminulum
 1291. Chaetocnema aerosa
 1292. Chaetocnema aridula
 1293. Chaetocnema concinna
 1294. Chaetocnema conducta
 1295. Chaetocnema hortensis
 1296. Chaetocnema chlorophana
 1297. Chaetocnema mannerheimii
 1298. Chaetocnema picipes
 1299. Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) – krasec měďák
 1300. Charagmus gressorius
 1301. Charagmus griseus
 1302. Charopus concolor (Fabricius, 1801)
 1303. Charopus flavipes
 1304. Charopus graminicola (Dejean, 1833)
 1305. Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758)
 1306. Chilocorus renipustulatus
 1307. Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787)
 1308. Chlaenius spoliatus
 1309. Chlaenius tristis (Schaller, 1783)
 1310. Chlaenius vestitus (Paykull, 1790)
 1311. Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763)
 1312. Chlorophorus herbstii (Brahm, 1790)
 1313. Chlorophorus sartor (O.F. Müller, 1766)
 1314. Chlorophorus varius (O.F. Müller, 1766)
 1315. Choleva oblonga
 1316. Choleva spadicea
 1317. Choleva sturmi
 1318. Chonostropheus tristis
 1319. Choragus sheppardi Kirby, 1819
 1320. Chrysanthia geniculata
 1321. Chrysanthia geniculata geniculata
 1322. Chrysanthia viridissima (linnaeus, 1758)
 1323. Chrysobothris affinis (Fabricius, 1794) – krasec šestitečný
 1324. Chrysobothris igniventris Reitter, 1895 – krasec
 1325. Chrysolina analis
 1326. Chrysolina coerulans (L. G. Scriba, 1791)
 1327. Chrysolina cuprina (Duftschmid, 1825)
 1328. Chrysolina fuliginosa galii
 1329. Chrysolina herbacea
 1330. Chrysolina hyperici (Forster, 1771)
 1331. Chrysolina oricalcia (O. F. Müller, 1776)
 1332. Chrysolina polita (Linnaeus, 1758)
 1333. Chrysolina rufa (Duftschmid, 1825)
 1334. Chrysolina sanguinolenta
 1335. Chrysolina sturmi (Westhoff, 1882)
 1336. Chrysolina umbratilis
 1337. Chrysolina varians
 1338. Chrysomela cuprea
 1339. Chrysomela populi Linnaeus, 1758
 1340. Chrysomela tremulae
 1341. Chrysomela vigintipunctata Scopoli, 1763
 1342. Idolus picipennis (Bach, 1852)
 1343. Ilybius ater
 1344. Ilybius crassus
 1345. Ilybius fenestratus
 1346. Ilybius fuliginosus
 1347. Ilybius guttiger
 1348. Ilybius chalconatus
 1349. Ilybius quadriguttatus
 1350. Ilybius subaeneus
 1351. Ilybius subtilis
 1352. Ilyobates nigricollis
 1353. Involvulus caeruleus (De Geer, 1775)
 1354. Involvulus cupreus (Linnaeus, 1758)
 1355. Ipidia binotata
 1356. Ips acuminatus – lýkožrout vrcholkový
 1357. Ips cembrae (Heer, 1836) – lýkožrout modřínový
 1358. Ips duplicatus – lýkožrout severský
 1359. Ips sexdentatus (Börner, 1776) – lýkožrout borový
 1360. Ips typographus (Linnaeus, 1758) – lýkožrout smrkový
 1361. Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793)
 1362. Ischnomera caerulea (Linnaeus, 1758)
 1363. Ischnomera cinerascens (Pandellé, 1867)
 1364. Ischnomera cinerascens cinerascens
 1365. Ischnomera cyanea
 1366. Ischnomera sanguinicollis
 1367. Ischnopoda constricta
 1368. Ischnopterapion loti
 1369. Ischnopterapion virens (Herbst, 1797)
 1370. Ischnosoma longicornis
 1371. Isochnus foliorum (O. F. Müller, 1776)
 1372. Isomira murina (Linnaeus, 1758)
 1373. Isorhipis marmottani
 1374. Isorhipis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835)
 1375. Ixapion variegatum (Wencker, 1864)
 1376. Judolia cerambyciformis
 1377. Kalcapion pallipes
 1378. Kateretes pedicularius
 1379. Korynetes caeruleus (De Geer, 1775)
 1380. Korynetes ruficornis
 1381. Labidostomis humeralis (Schneider, 1792)
 1382. Labidostomis longimana (Linnaeus, 1761)
 1383. Laccobius bipunctatus
 1384. Laccobius minutus
 1385. Laccophilus hyalinus
 1386. Laccophilus minutus
 1387. Laccophilus poecilus
 1388. Lacon querceus (Herbst, 1784) – myšák zlatopásý
 1389. Laemophloeus monilis
 1390. Lagria atripes Mulsant, 1855
 1391. Lagria hirta (Linnaeus, 1758)
 1392. Lachnaia sexpunctata (Scopoli, 1763)
 1393. Lamia textor – kozlíček vrbový
 1394. Lamiogethes atramentarius
 1395. Lamiogethes bidens
 1396. Lamiogethes brunnicornis
 1397. Lamiogethes ochropus
 1398. Lamiogethes pedicularius
 1399. Lamprobyrrhulus nitidus
 1400. Lamprodila decipiens – krasec
 1401. Lamprodila rutilans – krasec lipový
 1402. Lamprohiza splendidula
 1403. Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767)
 1404. Larinus carlinae
 1405. Larinus iaceae
 1406. Larinus obtusus
 1407. Larinus pollinis (Laicharting, 1781)
 1408. Larinus sturnus
 1409. Larinus turbinatus
 1410. Larinus turbinatus Gyllenhal, 1835
 1411. Lasioderma redtenbacheri
 1412. Lasiorhynchites cavifrons
 1413. Lasiorhynchites coeruleocephalus (Schaller, 1783)
 1414. Lasiorhynchites olivaceus (Gyllenhal, 1833)
 1415. Lathrobium brunnipes
 1416. Lathrobium fulvipenne
 1417. Lathrobium longulum
 1418. Lathrobium pallidum
 1419. Lathrobium terminatum
 1420. Lathropus sepicola (P. F. J. Müller, 1821)
 1421. Latridius consimilis
 1422. Latridius hirtus Gyllenhal, 1827
 1423. Latridius minutus
 1424. Lebia cruxminor (Linnaeus, 1758)
 1425. Lebia chlorocephala
 1426. Leioderus kollari L. Redtenbacher, 1849
 1427. Leiodes brunnea
 1428. Leiodes flavescens
 1429. Leiodes obesa
 1430. Leiodes polita
 1431. Leiopus linnei Wallin, Nylander, Kwamme, 2009
 1432. Leiopus nebulosus
 1433. Leiosoma cribrum
 1434. Leiosoma deflexum (Panzer, 1795)
 1435. Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758)
 1436. Leistus piceus
 1437. Leistus rufomarginatus (Duftschmid, 1812)
 1438. Leistus terminatus
 1439. Lema cyanella
 1440. Leperisinus fraxini (Panzer, 1799) – lýkohub jasanový
 1441. Lepirus capucinus (Schaller, 1783)
 1442. Leptacinus batychrus
 1443. Leptacinus sulcifrons
 1444. Leptinotarsa decemlineata
 1445. Leptophloeus alternans
 1446. Leptura aethiops
 1447. Leptura quadrifasciata (Linnaeus, 1758)
 1448. Leptusa pulchella
 1449. Lepyrus capucinus
 1450. Lesteva longoelytrata
 1451. Lesteva punctata
 1452. Licinus cassideus
 1453. Licinus depressus
 1454. Ligniodes suturatus Fairmaire, 1859
 1455. Lignyodes enucleator
 1456. Lignyodes suturatus
 1457. Lilioceris lilii (Scopoli, 1763)
 1458. Lilioceris merdigera (Linnaeus, 1758)
 1459. Limnebius papposus
 1460. Limnebius stagnalis
 1461. Limnebius truncatellus
 1462. Limnius perrisi
 1463. Limnius volckmari
 1464. Limnobaris dolorosa
 1465. Limnobaris rusio
 1466. Limnobaris t-album
 1467. Limnobaris t-album atriplicis
 1468. Limnoxenus niger
 1469. Limobius borealis (Paykull, 1792)
 1470. Limoniscus violaceus – kovařík fialový
 1471. Limonius aeneoniger
 1472. Limonius minutus (Linnaeus, 1758)
 1473. Limonius poneli Leseigneur & Mertlik, 2007
 1474. Linaeidea aenea (Linnaeus, 1758)
 1475. Liodopria serricornis
 1476. Liogluta alpestris nitidula
 1477. Liophloeus lentus
 1478. Liophloeus tessulatus (O.F. Müller, 1776)
 1479. Liopterus haemorrhoidalis
 1480. Liparus coronatus – klikoroh lemovaný
 1481. Liparus germanus – klikoroh skvrnitý
 1482. Lissodema cursor (Gyllenhal, 1813)
 1483. Lissodema denticolle
 1484. Litargus balteatus
 1485. Litargus connexus (Fourcroy, 1785)
 1486. Lixus angustus – rýhonosec
 1487. Lixus bardanae – rýhonosec
 1488. Lixus cardui Olivier, 1807 – rýhonosec
 1489. Lixus fasciculatus – rýhonosec
 1490. Lixus filiformis – rýhonosec
 1491. Lixus iridis – rýhonosec zelený
 1492. Lixus ochraceus – rýhonosec
 1493. Lixus paraplecticus – rýhonosec štíhlý
 1494. Lixus punctiventris – rýhonosec
 1495. Lixus rubicundus – rýhonosec
 1496. Lixus vilis – rýhonosec
 1497. Lochmaea capreae (Linnaeus, 1758)
 1498. Lochmaea crataegi (Forster, 1771)
 1499. Lochmaea suturalis
 1500. Lomechusa emarginata
 1501. Longitarsus anchusae
 1502. Longitarsus ballotae
 1503. Longitarsus cerinthes
 1504. Longitarsus exoletus
 1505. Longitarsus exsoletus
 1506. Longitarsus helvolus
 1507. Longitarsus kutscherai
 1508. Longitarsus luridus
 1509. Longitarsus melanocephalus
 1510. Longitarsus nasturtii
 1511. Longitarsus nigrofasciatus
 1512. Longitarsus noricus
 1513. Longitarsus pratensis
 1514. Longitarsus pulmonariae
 1515. Longitarsus salviae
 1516. Longitarsus succineus
 1517. Longitarsus suturellus
 1518. Longitarsus tabidus (Fabricius, 1775)
 1519. Lordithon lunulatus
 1520. Lordithon striatus
 1521. Lordithon thoracicus
 1522. Lordithon trinotatus
 1523. Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)
 1524. Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) – roháč obecný
 1525. Luperus luperus (Sulzer, 1776)
 1526. Luperus xanthopoda (Schrank, 1781)
 1527. Lycoperdina bovistae (Fabricius, 1792)
 1528. Lycoperdina succincta (Linnaeus, 1767)
 1529. Lyctus linearis (Goeze, 1777)
 1530. Lygistopterus sanguineus (Linnaeus, 1758)
 1531. Lymexylon navale
 1532. Lythraria salicariae
 1533. Macronychus tuberculatus
 1534. Magdalis armigera (Fourcroy, 1785)
 1535. Magdalis barbicornis (Latreille, 1804)
 1536. Magdalis carbonaria (Linnaeus, 1761)
 1537. Magdalis cerasi (Linnaeus, 1758)
 1538. Magdalis exarata (Brisout, 1862)
 1539. Magdalis flavicornis (Gyllenhal, 1836)
 1540. Magdalis frontalis (Gyllenhal, 1827)
 1541. Magdalis linearis (Gyllenhal, 1827)
 1542. Magdalis nitida
 1543. Magdalis phlegmatica (Herbst, 1797)
 1544. Magdalis rufa Germar, 1824
 1545. Magdalis ruficornis (Linnaeus, 1758)
 1546. Magdalis violacea (Linnaeus, 1758)
 1547. Malachius aeneus (Linnaeus, 1758)
 1548. Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758)
 1549. Malachius rubidus Erichson, 1840
 1550. Malthinus biguttatus
 1551. Malthinus flaveolus
 1552. Malthodes flavoguttatus
 1553. Malthodes guttifer
 1554. Malthodes hexacanthus
 1555. Malthodes marginatus
 1556. Malvapion malvae
 1557. Mantura chrysanthemi
 1558. Margarinotus brunneus
 1559. Margarinotus neglectus
 1560. Margarinotus purpurascens
 1561. Margarinotus striola succicola
 1562. Margarinotus terricola
 1563. Masoreus wetterhallii
 1564. Mecinus pyraster
 1565. Medon brunneus
 1566. Medon piceus
 1567. Megasternum concinnum
 1568. Megatoma undata (Linnaeus, 1758)
 1569. Melandrya barbata
 1570. Melanophila cyanea (Fabricius, 1775)
 1571. Melanophila formaneki Jakobson, 1912
 1572. Melanotus brunnipes (Germar, 1824)
 1573. Melanotus castanipes (Paykull, 1800)
 1574. Melanotus crassicollis
 1575. Melanotus punctolineatus (Pelerin, 1829)
 1576. Melanotus villosus
 1577. Melasis buprestoides (Linnaeus, 1761)
 1578. Melasoma populi
 1579. Meligethes aeneus
 1580. Meligethes atratus
 1581. Meligethes czwalinai
 1582. Meligethes denticulatus
 1583. Meligethes geniculatus
 1584. Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 – majka obecná
 1585. Meloe rugosus Marsham, 1802 – majka svraštělá
 1586. Meloe scabriusculus Brandt & Erichson, 1832 – majka
 1587. Meloe violaceus Marsham, 1802 – majka fialová
 1588. Melolontha hippocastani – chroust maďalový
 1589. Melolontha melolontha – chroust obecný
 1590. Menesia bipunctata
 1591. Mesosa curculionoides (Linnaeus, 1761)
 1592. Mesosa nebulosa (Fabricius, 1781)
 1593. Metacantharis discoidea
 1594. Metacantharis haemorrhoidalis (Fabricius, 1792)
 1595. Metopsia clypeata
 1596. Metopsia similis
 1597. Miarus ajugae (Herbst, 1798)
 1598. Miarus campanulae
 1599. Micrambe abietis
 1600. Microbregma emarginatum
 1601. Microcara testacea
 1602. Microlestes maurus
 1603. Microlestes maurus (Sturm, 1827)
 1604. Microlestes minutulus (Goeze, 1777)
 1605. Microplontus campestris
 1606. Microscydmus minimus
 1607. Minyops carinatus
 1608. Minyops variolosus
 1609. Mniophila muscorum
 1610. Mogulones abbreviatulus (Fabricius, 1792)
 1611. Mogulones crucifer
 1612. Mogulones euphorbiae
 1613. Mogulones geographicus
 1614. Mogulones pallidicornis (C. Brisout de Barneville, 1860)
 1615. Mogulones raphani
 1616. Molops elatus (Fabricius, 1801)
 1617. Molops piceus (Panzer, 1793)
 1618. Molops piceus piceus
 1619. Molorchus minor (Linnaeus, 1758)
 1620. Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1800)
  • Monochamus galloprovincialis subsp. pistor (Olivier, 1795)
 1621. Monotoma angusticollis
 1622. Monotoma conicicollis
 1623. Monotoma longicollis
 1624. Monotoma picipes
 1625. Mordella aculeata
 1626. Mordella brachyura
 1627. Mordella holomelaena
 1628. Mordellistena acuticollis
 1629. Mordellistena brevicauda
 1630. Mordellistena humeralis
 1631. Mordellistena neuwaldeggiana (Panzer, 1796)
 1632. Mordellistena pumila
 1633. Mordellistena variegata
 1634. Mordellochroa abdominalis
 1635. Morychus aeneus (Fabricius, 1775)
 1636. Mycetaea subterranea
 1637. Mycetina cruciata (Schaller, 1783)
 1638. Mycetochara axillaris (Paykull, 1799) – hubojed lopatkoskvrnný
 1639. Mycetochara flavipes – hubojed
 1640. Mycetochara humeralis – hubojed dvouskvrnný
 1641. Mycetochara maura (Fabricius, 1792) – hubojed čárkovaný
 1642. Mycetophagus atomarius (Fabricius, 1787)
 1643. Mycetophagus fulvicollis (Fabricius, 1792)
 1644. Mycetophagus multipunctatus Fabricius, 1782
 1645. Mycetophagus piceus
 1646. Mycetophagus populi
 1647. Mycetophagus quadriguttatus
 1648. Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1767)
 1649. Mycetoporus clavicornis
 1650. Mycetoporus lepidus
 1651. Mycetoporus punctus
 1652. Mycterus curculioides
 1653. Myllaena dubia
 1654. Myniops variolosus
 1655. Myrrha octodecimguttata (Linnaeus, 1758)
 1656. Myzia oblongoguttata (Linnaeus, 1758)
 1657. Nalassus dermestoides
 1658. Nanophyes brevis
 1659. Nanophyes marmoratus
 1660. Nargus anisotomoides
 1661. Nargus wilkini
 1662. Neatus picipes (Herbst, 1797)
 1663. Nebria brevicollis (Fabricius, 1792)
 1664. Necrobia rufipes
 1665. Necrobia violacea (Linnaeus, 1758)
 1666. Necrodes littoralis
 1667. Necydalis maior
 1668. Necydalis ulmi
 1669. Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)
 1670. Nehemitropia lividipennis
 1671. Neliocarus faber
 1672. Nemadus colonoides
 1673. Nemonyx lepturoides
 1674. Nemozoma elongatum Linnaeus, 1761
 1675. Neobisnius procerulus
 1676. Neocoenorrhinus germanicus
 1677. Neocoenorrhinus minutus (Herbst, 1797)
 1678. Neocoenorrhinus pauxillus
 1679. Neocrepidodera brevicollis
 1680. Neocrepidodera femorata
 1681. Neocrepidodera ferruginea
 1682. Neocrepidodera transversa
 1683. Neohilara subterranea
 1684. Neomida haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) – přílbovník červený
 1685. Neophytobius quadrinodosus
 1686. Nephus bipunctatus
 1687. Nephus quadrimaculatus
 1688. Nephus redtenbacheri
 1689. Neuraphes angulatus
 1690. Neuraphes elongatulus
 1691. Neuraphes plicicollis
 1692. Nicrophorus humator Olivier, 1790
 1693. Nicrophorus investigator
 1694. Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758)
 1695. Nicrophorus vespilloides
 1696. Nitidula bipunctata (Linnaeus, 1758)
 1697. Nosodendron fasciculare
 1698. Nossidium pilosellum
 1699. Notaris acridulus
 1700. Notaris aethiops
 1701. Notaris aterrima
 1702. Noterus clavicornis
 1703. Noterus crassicornis
 1704. Nothodes parvulus (Panzer, 1799)
 1705. Nothorhina muricata (Fabricius, 1798)
 1706. Notiophilus aestuans Dejean, 1826
 1707. Notiophilus aquaticus
 1708. Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)
 1709. Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812)
 1710. Notiophilus rufipes Curtis, 1829
 1711. Notolaemus castaneus
 1712. Notothecta flavipes
 1713. Notoxus monoceros (Linnaeus, 1761)
 1714. Nudobius lentus
 1715. Oberea erythrocephala
 1716. Oberea linearis
 1717. Oberea oculata
 1718. Oberea pupillata (Gyllenhal, 1817)
 1719. Obrium brunneum (Fabricius, 1792)
 1720. Obrium cantharinum (Linnaeus, 1767)
 1721. Ocalea badia
 1722. Ocypus biharicus
 1723. Ocypus fuscatus
 1724. Ocypus macrocephalus
 1725. Ocypus tenebricosus
 1726. Ocys quinquestriatus
 1727. Odacantha melanura
 1728. Odonteus armiger (Scopoli, 1772) – chrobák ozbrojený
 1729. Oedemera ? virens
 1730. Oedemera croceicollis
 1731. Oedemera femorata (Scopoli, 1763)
 1732. Oedemera flavipes (Fabricius, 1792)
 1733. Oedemera lurida (Marsham, 1802)
 1734. Oedemera monticola
 1735. Oedemera podagrariae (Linnaeus, 1767)
 1736. Oedemera pthysica (Scopoli, 1763)
 1737. Oedemera virescens
 1738. Oenopia conglobata
 1739. Oenopia lyncea
 1740. Oenopia lyncea agnata (Rosenhauer, 1847)
 1741. Ochrosis ventralis
 1742. Ochthephilum fracticorne
 1743. Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758) – mrchožrout znamenaný
 1744. Olibrus aeneus
 1745. Olibrus bimaculatus
 1746. Oligomerus brunneus (Olivier, 1790)
 1747. Olisthopus rotundatus
 1748. Olisthopus sturmii (Duftschmid, 1812)
 1749. Olophrum assimile
 1750. Olophrum piceum
 1751. Omalisus fontisbellaquaei (Geoffroy, 1762)
 1752. Omalium caesum
 1753. Omalium rivulare
 1754. Omalium rugatum
 1755. Omaloplia nigromarginata (Herbst, 1786)
 1756. Omaloplia ruricola
 1757. Omias puberulus
 1758. Omonadus floralis
 1759. Omophlus lividipes Mulsant, 1856
 1760. Omophlus proteus Kirsch, 1869
 1761. Omophron limbatum
 1762. Omosita colon
 1763. Omosita depressa
 1764. Omosita discoidea
 1765. Omphalapion hookerorum
 1766. Ontholestes haroldi
 1767. Ontholestes murinus
 1768. Ontholestes tesselatus
 1769. Onthophagus coenobita (Herbst, 1783) – vrubounek mniší
 1770. Onthophagus fracticornis (Preyssler, 1790) – vrubounek Preysslerův
 1771. Onthophagus furcatus (Fabricius, 1781) – vrubounek
 1772. Onthophagus joannae Goljan, 1953 – vrubounek
 1773. Onthophagus lemur – vrubounek
 1774. Onthophagus nuchicornis (Linnaeus, 1758) – vrubounek holorohý
 1775. Onthophagus ovatus (Linnaeus, 1767) – vrubounek malý
 1776. Onthophagus semicornis (Panzer, 1798) – vrubounek polorohý
 1777. Onthophagus similis – vrubounek
 1778. Onthophagus vacca (Linnaeus, 1767) – vrubounek kravský
 1779. Onthophagus verticicornis (Laicharting, 1781) – vrubounek
 1780. Onthophagus vitulus (Fabricius, 1776) – vrubounek syslí
 1781. Onyxacalles pyrenaeus (Boheman, 1844)
 1782. Oodes helopioides (Fabricius, 1792)
 1783. Oomorphus concolor (Sturm, 1807)
 1784. Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1761)
 1785. Ophonus azureus (Fabricius, 1775)
 1786. Ophonus laticollis Mannerheim, 1825
 1787. Ophonus melletii
 1788. Ophonus puncticeps Stephens, 1828
 1789. Ophonus puncticollis (Paykull, 1798)
 1790. Ophonus rufibarbis
 1791. Ophonus schaubergerianus
 1792. Opilo mollis (Linnaeus, 1758) – pestrokrovečník měkký
 1793. Oplosia cinerea
 1794. Oplosia cinerea (Mulsant, 1839)
 1795. Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763)
 1796. Orectochilus villosus
 1797. Oreina cacaliae
 1798. Orchesia fasciata (Illiger, 1798)
 1799. Orchesia luteipalpis
 1800. Orchesia micans (Panzer, 1795)
 1801. Orchesia minor
 1802. Orchesia undulata
 1803. Orchestes betuleti
 1804. Orchestes calceatus
 1805. Orchestes fagi (Linnaeus, 1758)
 1806. Orchestes hortorum
 1807. Orchestes pilosus (Fabricius, 1781)
 1808. Orchestes quercus (Linnaeus, 1758)
 1809. Orchestes rusci
 1810. Orchestes subfasciatus (Gyllenhal, 1835)
 1811. Orobitis cyanea
 1812. Orsodacne cerasi (Linnaeus, 1758)
 1813. Orsodacne humeralis Latreille, 1804
 1814. Orthocis alni
 1815. Orthoperus brunnipes
 1816. Orthoperus punctulatus
 1817. Orthotomicus laricis (Fabricius, 1792)
 1818. Orthotomicus longicollis
 1819. Oryctes nasicornis – nosorožík kapucínek
 1820. Oryctes nasicornis ondrejanus
 1821. Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 – páchník hnědý
 1822. Osphya bipunctata (Fabricius, 1775)
 1823. Othius angustus
 1824. Othius punctulatus
 1825. Otiorhynchus coecus
 1826. Otiorhynchus crataegi
 1827. Otiorhynchus fullo
 1828. Otiorhynchus labilis
 1829. Otiorhynchus ligustici
 1830. Otiorhynchus ovatus
 1831. Otiorhynchus pinastri
 1832. Otiorhynchus raucus (Fabricius, 1777)
 1833. Otiorhynchus scaber (Linnaeus, 1758)
 1834. Otiorhynchus singularis (Linnaeus, 1767)
 1835. Otiorhynchus sulcatus (Fabricius, 1775)
 1836. Otiorhynchus tenebricosus
 1837. Otiorhynchus tristis
 1838. Otiorhynchus uncinatus
 1839. Otiorhynchus velutinus
 1840. Oulema duftschmidi (Redtenbacher, 1874)
 1841. Oulema gallaeciana (Heyden, 1870)
 1842. Oulema melanopus (Linnaeus, 1758)
 1843. Oulema septentrionis
 1844. Oulimnius tuberculatus
 1845. Oxymirus cursor
 1846. Oxyomus silvestris
 1847. Oxyomus sylvestris
 1848. Oxypoda alternans
 1849. Oxypoda annularis
 1850. Oxypoda elongatula
 1851. Oxypoda lividipennis
 1852. Oxypoda spectabilis
 1853. Oxyporus maxillosus
 1854. Oxyporus rufus
 1855. Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784)
 1856. Oxystoma cerdo (Gerstäcker, 1854)
 1857. Oxystoma ochropus (Germar, 1818)
 1858. Oxystoma opeticum
 1859. Oxytelus insecatus
 1860. Oxytelus migrator
 1861. Oxytelus piceus
 1862. Oxytelus rugosus
 1863. Oxytelus sculptus
 1864. Oxythyrea funesta (Poda, 1761) – zlatohlávek tmavý
 1865. Paederus fuscipes
 1866. Paederus litoralis
 1867. Paederus riparius
 1868. Paederus schoenherri
 1869. Pachybrachis hieroglyphicus
 1870. Pachybrachis tessellatus
 1871. Pachylister inaequalis
 1872. Pachyrhinus mustela (Herbst, 1797)
 1873. Pachyta quadrimaculata
 1874. Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781)
 1875. Pachytodes erraticus (Dalman, 1817)
 1876. Palorus depressus – kružec stlačený
 1877. Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775)
 1878. Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1758)
 1879. Paracorymbia maculicornis
 1880. Paradromius linearis (Olivier, 1795)
 1881. Paramecosoma melanocephala
 1882. Paranchus albipes (Fabricius, 1796)
 1883. Paraphotistus impressus
 1884. Paraphotistus impressus impressus
 1885. Paratinus femoralis (Erichson, 1840)
 1886. Parethelcus pollinarius
 1887. Paromalus flavicornis
 1888. Paromalus parallelepipedus
 1889. Patrobus assimilis
 1890. Patrobus atrorufus
 1891. Patrobus septentrionis
 1892. Pedestredorcadion pedestre (Poda, 1761) – kozlíček písečný
 1893. Pediacus depressus
 1894. Pedius longicollis
 1895. Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767)
 1896. Pelenomus olssoni
 1897. Pelenomus quadrituberculatus
 1898. Peltis ferruginea
 1899. Peltodytes caesus
 1900. Pentaphyllus testaceus (Hellwig, 1792) – pětičlenec žlutohnědý
 1901. Perapion curtirostre
 1902. Perapion marchicum
 1903. Perapion violaceum (W. Kirby, 1808)
 1904. Perileptus areolatus
 1905. Phaedon armoraciae
 1906. Phaedon cochleariae
 1907. Phaenops cyanea – krasec borový
 1908. Phaenops formaneki
 1909. Phaeochrotes pudens (Gyllenhal, 1833)
 1910. Phalacrus corruscus
 1911. Pheletes aeneoniger (De Geer, 1774)
 1912. Pheletes quercus (Olivier, 1790)
 1913. Philonthus albipes
 1914. Philonthus atratus
 1915. Philonthus carbonarius
 1916. Philonthus cognatus
 1917. Philonthus cognatus (= fuscipennis)
 1918. Philonthus cruentatus
 1919. Philonthus debilis
 1920. Philonthus decorus
 1921. Philonthus fimetarius
 1922. Philonthus fumarius
 1923. Philonthus lepidus
 1924. Philonthus politus
 1925. Philonthus quisquiliarius
 1926. Philonthus succicola
 1927. Philonthus umbratilis
 1928. Philonthus varians
 1929. Philonthus varius
 1930. Philorhizus crucifer
 1931. Philorhizus notatus
 1932. Philorhizus sigma
 1933. Phloeocharis subtilissima
 1934. Phloeonomus punctipennis
 1935. Phloeophagus lignarius (Marsham, 1802)
 1936. Phloeophagus thomsoni
 1937. Phloeophthorus rhododactylus
 1938. Phloeosinus aubei (Perris, 1855)
 1939. Phloeosinus thujae
 1940. Phloeostiba plana
 1941. Phloiotrya rufipes
 1942. Phosphaenus hemipterus
 1943. Phosphaenus hemipterus (Geoffroy, 1762)
 1944. Phosphuga atra (Linnaeus, 1758)
 1945. Phratora atrovirens
 1946. Phratora vitellinae (Linnaeus, 1758)
 1947. Phratora vulgatissima
 1948. Phyllobius arborator
 1949. Phyllobius argentatus (Linnaeus, 1758)
 1950. Phyllobius betulinus (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
 1951. Phyllobius glaucus (Scopoli, 1763)
 1952. Phyllobius impar Des Gozis, 1882
 1953. Phyllobius incanus Gyllenhal, 1834
 1954. Phyllobius maculicornis Germar, 1824
 1955. Phyllobius oblongus Linnaeus, 1758)
 1956. Phyllobius pomaceus Gyllenhal, 1834
 1957. Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758)
 1958. Phyllobius roboretanus
 1959. Phyllobius seladonius
 1960. Phyllobius vespertinus
 1961. Phyllobius virideaeris
 1962. Phyllobius viridicollis
 1963. Phyllobrotica quadrimaculata (Linnaeus, 1758)
 1964. Phyllodrepa nigra
 1965. Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758) – listokaz zahradní
 1966. Phyllotreta astrachanica
 1967. Phyllotreta atra
 1968. Phyllotreta cruciferae (Goeze, 1777)
 1969. Phyllotreta nigripes (Fabricius, 1775)
 1970. Phyllotreta ochripes
 1971. Phyllotreta striolata (Fabricius, 1803)
 1972. Phyllotreta tetrastigma
 1973. Phyllotreta undulata
 1974. Phyllotreta vittula (L. Redtenbacher, 1849)
 1975. Phymatodes alni (Linnaeus, 1767) – tesařík
 1976. Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758) – tesařík skladištní
 1977. Phytobaenus amabilis
 1978. Phytobius leucogaster
 1979. Phytoecia coerulescens (Scopoli, 1763)
 1980. Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758)
 1981. Phytoecia nigricornis
 1982. Phytoecia pustulata (Schrank, 1776)
 1983. Pidonia lurida
 1984. Pissodes castaneus
 1985. Pissodes pini (Linnaeus, 1758)
 1986. Pissodes piniphilus (Herbst, 1795)
 1987. Pissodes validirostris
 1988. Pityogenes bidentatus (Herbst, 1784) – lýkožrout dvouzubý
 1989. Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761) – lýkožrout lesklý
 1990. Pityophagus ferrugineus (Linnaeus, 1761)
 1991. Pityophthorus pityographus – lýkožrout obecný
 1992. Pityophthorus pubescens – lýkožrout nejmenší
 1993. Placonotus testaceus (Fabricius, 1787)
 1994. Placusa pumilio
 1995. Plagiodera versicolora (Laicharting, 1781)
 1996. Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)
 1997. Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)
 1998. Plagionotus floralis (Pallas, 1773)
 1999. Plagiosterna aenea
 2000. Platambus maculatus
 2001. Plateumaris consimilis
 2002. Plateumaris rustica
 2003. Plateumaris sericea
 2004. Platycerus caprea (De Geer, 1774) – roháček vrbový
 2005. Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758) – roháček kovový
 2006. Platycis cosnardi
 2007. Platycis minutus
 2008. Platydema violaceum (Fabricius, 1790) – širokáč fialový
 2009. Platyderus rufus
 2010. Platydracus fulvipes
 2011. Platydracus chalcocephalus
 2012. Platydracus latebricola
 2013. Platydracus stercorarius
 2014. Platynaspis luteorubra
 2015. Platynus assimilis (Paykull, 1790)
 2016. Platynus krynickii
 2017. Platynus livens
 2018. Platynus longiventris
 2019. Platypus cylindrus (Fabricius, 1792) – jádrohlod dubový
 2020. Platyrhinus resinosus (J.A. Scopoli, 1763)
 2021. Platysoma compressum
 2022. Platystethus cornutus
 2023. Platystomos albinus
 2024. Plegaderus caesus
 2025. Plegaderus vulneratus
 2026. Pleurophorus caesus
 2027. Plinthus tischeri
 2028. Pocadius adustus
 2029. Pocadius ferrugineus
 2030. Podabrus alpinus
 2031. Podagrica fuscicornis
 2032. Podonta nigrita (Fabricius, 1794) – květomil černý
 2033. Poecilium alni (Linnaeus, 1767)
 2034. Poecilonota rutilans (Fabricius, 1777)
 2035. Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758)
 2036. Poecilus lepidus (Leske, 1787)
 2037. Poecilus sericeus
 2038. Poecilus versicolor (Sturm, 1824)
 2039. Pogonocherus decoratus Fairmaire, 1855
 2040. Pogonocherus fasciculatus (De Geer, 1775)
 2041. Pogonocherus hispidulus
 2042. Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758)
 2043. Pogonocherus ovatus
 2044. Polydrusus cervinus (Linnaeus, 1758)
 2045. Polydrusus corruscus
 2046. Polydrusus formosus
 2047. Polydrusus impar Des Gozis, 1882
 2048. Polydrusus marginatus Stephens, 1831
 2049. Polydrusus mollis (Stroem, 1768)
 2050. Polydrusus pallidus
 2051. Polydrusus picus (Fabricius, 1792)
 2052. Polydrusus pilosus
 2053. Polydrusus ruficornis
 2054. Polydrusus undatus (Fabricius, 1781)
 2055. Porotachys bisulcatus (Nicolai, 1822)
 2056. Porthmidius austriacus (Schrank, 1781)
 2057. Potamophilus acuminatus
 2058. Potosia cuprea (Herbst, 1782)
 2059. Priobium carpini
 2060. Prionocyphon serricornis
 2061. Prionus coriarius (linnaeus, 1758) – tesařík piluna
 2062. Prionychus ater (Fabricius, 1775) – spuchřelík černý
 2063. Prionychus melanarius (Germar, 1813) – spuchřelík
 2064. Procraerus tibialis (Lacordaire, 1835)
 2065. Pronocera angusta
 2066. Propylea quatuordecimpunctata (linnaeus, 1758)
 2067. Prosternon tesselatum (Linnaeus, 1758)
 2068. Prosternon tessellatum
 2069. Protaetia cuprea – zlatohlávek hladký
  • Protaetia cuprea subsp. metallica – zlatohlávek hladký kovový
  • Protaetia cuprea subsp. obscura – zlatohlávek hladký tmavý
 2070. Protaetia marmorata (Fabricius, 1792) – zlatohlávek mramorovaný
 2071. Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) – zlatohlávek skvostný
 2072. Protapion apricans
 2073. Protapion filirostre
 2074. Protapion fulvipes Geoffroy, 1785
 2075. Protapion nigritarse (Kirby, 1808)
 2076. Protapion trifoli (Linnaeus, 1768)
 2077. Protapion trifolii
 2078. Proteinus atomarius
 2079. Psammoecus bipunctatus
 2080. Pselaphus heisei – hmatavec Heiseův
  • Pselaphus heisei subsp. heisei – hmatavec Heiseův pravý
 2081. Pseudanostirus globicollis (Germar, 1843)
 2082. Pseudapion fulvirostre
 2083. Pseudapion rufirostre
 2084. Pseudeuparius sepicola (Fabricius, 1792)
 2085. Pseudoabsidia prolixa
 2086. Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1758) – hrotnatec tesaříkovitý
 2087. Pseudocleonus grammicus
 2088. Pseudomedon obsoletus
 2089. Pseudomyllocerus sinuatus (Fabricius, 1801)
 2090. Pseudoperapion brevirostre (Herbst, 1797)
 2091. Pseudorchestes ermischi
 2092. Pseudorchestes pratensis
 2093. Pseudostenapion simum
 2094. Pseudotomoderus compressicollis
 2095. Pseudotomoderus compressicollis compressicollis
 2096. Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776)
 2097. Psylliodes dulcamarae
 2098. Psylliodes hyoscyami (Linnaeus, 1758)
 2099. Psylliodes chalcomerus (Illiger, 1807)
 2100. Psylliodes chrysocephalus (Linnaeus, 1758)
 2101. Psylliodes instabilis
 2102. Psylliodes napi
 2103. Psylliodes picinus
 2104. Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758)
 2105. Ptenidium pusillum
 2106. Pterostichus aethiops
 2107. Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798)
 2108. Pterostichus burmeisteri
 2109. Pterostichus diligens (Sturm, 1824)
 2110. Pterostichus elongatus
 2111. Pterostichus gracilis
 2112. Pterostichus macer
 2113. Pterostichus melanarius (Illiger, 1798)
 2114. Pterostichus melas
 2115. Pterostichus minor
 2116. Pterostichus niger (Schaller, 1783)
 2117. Pterostichus nigrita (Paykull, 1790)
 2118. Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787)
 2119. Pterostichus ovoideus (Sturm, 1824)
 2120. Pterostichus quadrifoveolatus
 2121. Pterostichus rhaeticus
 2122. Pterostichus strenuus
 2123. Pterostichus taksonyis
 2124. Pterostichus vernalis (Panzer, 1796)
 2125. Pteryngium crenatum
 2126. Ptilinus fuscus
 2127. Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758)
 2128. Ptinomorphus imperialis (Linnaeus, 1967)
 2129. Ptinomorphus regalis
 2130. Ptinus calcaratus
 2131. Ptinus coarcticollis
 2132. Ptinus dubius
 2133. Ptinus fur
 2134. Ptinus pilosus P.W.J. Müller, 1821
 2135. Ptinus rufipes Olivier, 1790
 2136. Ptinus sexpunctatus
 2137. Ptinus schlerethi
 2138. Ptinus subpillosus Sturm, 1837
 2139. Ptomaphagus sericatus
 2140. Pycnomerus terebrans (Olivier, 1790)
 2141. Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761) – červenáček ohnivý
 2142. Pyrochroa serraticornis (Scopoli, 1763) – červenáček pilorohý
 2143. Pyropterus nigroruber
 2144. Pyrrhalta viburni
 2145. Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758)
 2146. Pytho depressus
 2147. Quasimus minutissimus (Germar, 1817)
 2148. Quedius brevis
 2149. Quedius cruentus
 2150. Quedius curtipennis
 2151. Quedius dilatatus
 2152. Quedius fuliginosus
 2153. Quedius limbatus
 2154. Quedius mesomelinus
 2155. Quedius molochinus
 2156. Quedius nitipennis
 2157. Quedius plagiatus
 2158. Quedius scitus
 2159. Quedius truncicola
 2160. Quedius xanthopus
 2161. Rhabdorrhynchus seriegranosus
 2162. Rhagium bifasciatum (Fabricius, 1775) – kousavec dvoupásý
 2163. Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) – kousavec korový
 2164. Rhagium mordax (De Geer, 1775) – kousavec hlodavý
 2165. Rhagium sycophanta (Schrank, 1781) – kousavec páskovaný
 2166. Rhagonycha elongata
 2167. Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763)
 2168. Rhagonycha gallica
 2169. Rhagonycha interposita
 2170. Rhagonycha lignosa (O.F.Müller, 1764)
 2171. Rhagonycha limbata
 2172. Rhagonycha lutea (O.F.Müller, 1764)
 2173. Rhagonycha nigriceps
 2174. Rhagonycha nigripes
 2175. Rhagonycha testacea
 2176. Rhagonycha translucida
 2177. Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781) – tesařík dvoubarvý
 2178. Rhamphus pulicarius
 2179. Rhantus consputus
 2180. Rhantus exsoletus
 2181. Rhantus frontalis
 2182. Rhantus grapii
 2183. Rhantus suturalis
 2184. Rhantus suturellus
 2185. Rhaphitropis marchica (Herbst, 1797)
 2186. Rhinocyllus conicus (Frölich, 1792)
 2187. Rhinomias forticornis (Boheman, 1843)
 2188. Rhinoncus castor
 2189. Rhinoncus inconspectus
 2190. Rhinoncus pericarpius
 2191. Rhinoncus perpendicularis
 2192. Rhinusa antirrhini
 2193. Rhinusa bipustulata
 2194. Rhinusa melas
 2195. Rhinusa neta
 2196. Rhinusa tetra (Fabricius, 1792)
 2197. Rhizophagus bipustulatus (Fabricius, 1792)
 2198. Rhizophagus depressus
 2199. Rhizophagus dispar (Paykull, 1800)
 2200. Rhizophagus ferrugineus (Paykull, 1800)
 2201. Rhizophagus nitidulus
 2202. Rhizophagus picipes
 2203. Rhizotrogus aestivus (Olivier, 1789) – chroustek páskovaný
 2204. Rhopalodontus perforatus
 2205. Rhyncolus ater (Linnaeus, 1758)
 2206. Rhyncolus elongatus (Gyllenhal, 1827)
 2207. Rhyncolus reflexus
 2208. Rhyncolus sculpturatus Waltl, 1839
 2209. Rhynchaenus xylostei (Clairville, 1798)
 2210. Rhynchites bacchus (Linnaeus, 1758)
 2211. Rhyssemus germanus
 2212. Rhyzobius chrysomeloides
 2213. Romualdius angustisetulus (Hansen, 1915)
 2214. Romualdius bifoveolatus (Beck, 1817)
 2215. Ropalopus varini
 2216. Rugilus rufipes
 2217. Rugilus subtilis
 2218. Ruteria hypocrita (Boheman, 1837)
 2219. Rutpela maculata (Poda, 1761)
 2220. Sagittogethes distinctus
 2221. Salpingus planirostris (Fabricius, 1787)
 2222. Salpingus ruficollis
 2223. Sapahanus piceus (Laicharting, 1784)
 2224. Saperda carcharias – kozlíček topolový
 2225. Saperda octopunctata (Scopoli, 1772) – kozlíček
 2226. Saperda perforata (Pallas, 1773) – kozlíček
 2227. Saperda populnea (Linnaeus, 1758) – kozlíček osikový
 2228. Saperda punctata (Linnaeus, 1767) – kozlíček jilmový
 2229. Saperda scalaris (Linnaeus, 1758) – kozlíček mramorový
 2230. Saphanus piceus
 2231. Saprinus semistriatus
 2232. Saulcyella schmidti
 2233. Scaphidema metallicum (Fabricius, 1792)
 2234. Scaphidium quadrimaculatum
 2235. Scaphisoma agaricinum
 2236. Scaphisoma boleti
 2237. Scarodytes halensis
 2238. Sciaphilus asperatus (Bonsdorff, 1785)
 2239. Sciaphobus rubi
 2240. Sciodrepoides fumatus
 2241. Sciodrepoides watsoni
 2242. Sciodrepoides watsoni watsoni
 2243. Scirtes hemisphaericus
 2244. Scirtes orbicularis
 2245. Scolytus carpini (Ratzeburg, 1837) – bělokaz habrový
 2246. Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1837) – bělokaz dubový
 2247. Scolytus laevis – bělokaz chlumní
 2248. Scolytus mali (Bechstein, 1805) – bělokaz švestkový
 2249. Scolytus multistriatus (Marsham, 1802) – bělokaz pruhovaný
 2250. Scolytus pygmaeus – bělokaz malý
 2251. Scolytus ratzeburgi Janson, 1856 – bělokaz březový
 2252. Scolytus scolytus – bělokaz jilmový
 2253. Scopaeus laevigatus
 2254. Scraptia fuscula
 2255. Scydmaenus hellwigii
 2256. Scydmaenus rufus
 2257. Scydmaenus tarsatus
 2258. Scymnus abietis
 2259. Scymnus apetzi Mulsant, 1846
 2260. Scymnus ater Kugelann, 1794
 2261. Scymnus femoralis (Gyllenhal, 1827)
 2262. Scymnus frontalis
 2263. Scymnus haemorrhoidalis Herbst, 1797
 2264. Scymnus nigrinus
 2265. Scymnus rubromaculatus
 2266. Scymnus schmidti
 2267. Scymnus suturalis Thunberg, 1795
 2268. Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758)
 2269. Selatosomus latus (Fabricius, 1801)
 2270. Semanotus undatus
 2271. Sepedophilus bipunctatus
 2272. Sepedophilus immaculatus
 2273. Sepedophilus marshami
 2274. Sepedophilus pedicularius
 2275. Sepedophilus testaceus
 2276. Serica brunnea (Linnaeus, 1758) – chroustek hnědý
 2277. Sericoderus lateralis
 2278. Sericus brunneus
 2279. Sericus subaeneus
 2280. Sermylassa halensis
 2281. Sermylassa halensis (Linnaeus, 1767)
 2282. Serropalpus barbatus
 2283. Serropalpus barbatus (Schaller, 1783)
 2284. Schistoglossa curtipennis
 2285. Schistoglossa gemina
 2286. Schistoglossa viduata
 2287. Schizotus pectinicornis (Linnaeus, 1758)
 2288. Siagonium quadricorne
 2289. Sibinia pellucens
 2290. Sibinia phalerata
 2291. Sibinia subelliptica
 2292. Silis ruficollis
 2293. Silpha carinata
 2294. Silpha obscura Linnaeus, 1758
 2295. Silpha tristis
 2296. Silvanoprus fagi
 2297. Silvanus bidentatus
 2298. Silvanus unidentatus (Fabricius, 1792)
 2299. Simo hirticornis (Herbst, 1795)
 2300. Simo variegatus
 2301. Simplocaria semistriata
 2302. Sinodendron cylindricum – roháček bukový
 2303. Sisyphus schaefferi – chrobák vrubounovitý
 2304. Sitaris muralis
 2305. Sitona ambiguus
 2306. Sitona hispidulus
 2307. Sitona hispidus (Linnaeus, 1758)
 2308. Sitona humeralis Stephens, 1831
 2309. Sitona inops
 2310. Sitona languidus
 2311. Sitona lepidus
 2312. Sitona lineatus
 2313. Sitona longulus
 2314. Sitona macularius
 2315. Sitona puncticollis
 2316. Sitona striatellus
 2317. Sitona sulcifrons
 2318. Sitona suturalis
 2319. Sitona waterhousei
 2320. Sitophilus granarius
 2321. Sitophilus oryzae
 2322. Smaragdina affinis (Illiger, 1794)
 2323. Smaragdina aurita
 2324. Smaragdina salicina (Scopoli, 1763)
 2325. Soronia grisea (Linnaeus, 1758)
 2326. Soronia punctatissima
 2327. Sospita vigintiguttata
 2328. Spercheus emarginatus – vodomilek vačnatý
 2329. Spermophagus calystegiae – zrnokaz
 2330. Spermophagus sericeus – zrnokaz trnovníkový
 2331. Sphaeridium scarabaeoides
 2332. Sphaeriestes castaneus
 2333. Sphaerites glabratus
 2334. Sphaeroderma testaceum
 2335. Sphenophorus abbreviatus
 2336. Sphenophorus striatopunctatus
 2337. Sphenoptera antiqua (Illiger, 1803)
 2338. Sphindus dubius
 2339. Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758) – tesařík borový
 2340. Squamapion atomarium
 2341. Stachygethes ruficornis (Marsham, 1802)
 2342. Staphylinus caesareus
 2343. Staphylinus erythropterus
 2344. Staphylinus fulvipennis
 2345. Staphylinus latebricola
 2346. Stegobium paniceum
 2347. Stelidota geminata (Say, 1825)
 2348. Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790)
 2349. Stenagostus rufus (De Geer, 1774)
 2350. Stenhomalus bicolor (Kraatz, 1862)
 2351. Stenichnus collaris
 2352. Stenichnus godarti
 2353. Stenichnus scutellaris
 2354. Stenocarus ruficornis (Stephens, 1831)
 2355. Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758)
 2356. Stenolophus mixtus (Herbst, 1784)
 2357. Stenolophus skrimshiranus
 2358. Stenolophus teutonus
 2359. Stenomax aeneus
 2360. Stenopterapion meliloti
 2361. Stenopterapion tenue (W. Kirby, 1808)
 2362. Stenopterus flavicornis (Küster, 1846)
 2363. Stenopterus rufus (linnaeus, 1767)
 2364. Stenostola dubia (Laicharting, 1784)
 2365. Stenostola ferrea (Schrank, 1776)
 2366. Stenurella bifasciata (Müller, 1766)
 2367. Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)
 2368. Stenurella nigra (Linnaeus, 1758)
 2369. Stenurella septempunctata (Fabricius, 1792)
 2370. Stenus ater
 2371. Stenus bifoveolatus
 2372. Stenus biguttatus
 2373. Stenus bimaculatus
 2374. Stenus bohemicus
 2375. Stenus cicindeloides
 2376. Stenus clavicornis
 2377. Stenus flavipalpis
 2378. Stenus flavipes
 2379. Stenus geniculatus
 2380. Stenus humilis
 2381. Stenus impressus
 2382. Stenus juno
 2383. Stenus ochropus
 2384. Stenus pubescens pubescens
 2385. Stenus similis
 2386. Stephostethus angusticollis
 2387. Stephostethus lardarius (De Geer, 1775)
 2388. Stephostethus rugicollis
 2389. Stereocorynes truncorum
 2390. Stereonychus fraxini
 2391. Stethorus pusillus
 2392. Stictoleptura erythroptera – tesařík
 2393. Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758) – tesařík obecný
 2394. Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781) – tesařík žlutoštítý
 2395. Stilbus atomarius
 2396. Stilbus testaceus
 2397. Stomis pumicatus obenbergeri
 2398. Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758)
 2399. Strophosoma capitatum (De Geer, 1775)
 2400. Strophosomma melanogrammum (Forster, 1771)
 2401. Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758)
 2402. Sulcacis fronticornis
 2403. Suphrodytes dorsalis
 2404. Symbiotes gibberosus
 2405. Synapion ebeninum
 2406. Synaptus filiformis (Fabricius, 1781)
 2407. Synchita humeralis
 2408. Syntomium aeneum
 2409. Syntomus foveatus (Fourcroy, 1785)
 2410. Syntomus obscuroguttatus
 2411. Syntomus pallipes (Dejean, 1825)
 2412. Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1761)
 2413. Synuchus vivalis
 2414. Taeniapion urticarium (Herbst, 1784)
 2415. Tachinus fimetarius
 2416. Tachinus laticollis
 2417. Tachinus pallipes
 2418. Tachinus signatus
 2419. Tachyerges decoratus
 2420. Tachyerges salicis
 2421. Tachyerges stigma (Germar, 1821)
 2422. Tachyporus hypnorum
 2423. Tachyporus chrysomelinus
 2424. Tachyporus nitidulus
 2425. Tachyporus obtusus
 2426. Tachyporus pusillus
 2427. Tachyporus ruficollis
 2428. Tachyporus solutus
 2429. Tachyporus transversalis
 2430. Tachys 4-signatus
 2431. Tachys bistriatus (Duftschmid, 1812)
 2432. Tachys micros (Fischer von Waldheim, 1828)
 2433. Tachyta nana (Gyllenhal, 1810)
 2434. Tachyura diabrachys (Kolenati, 1845)
 2435. Tachyura parvula
 2436. Tanymecus palliatus
 2437. Tanysphyrus lemnae
 2438. Tapeinotus sellatus
 2439. Taphrorychus bicolor
 2440. Taphrotopium sulcifrons
 2441. Tapinotus sellatus
 2442. Tasgius ater
 2443. Tasgius melanarius
 2444. Tasgius morsitans
 2445. Tatianaerhynchites aequatus (Linnaeus, 1767)
 2446. Telmatophilus typhae
 2447. Temnocerus coeruleus
 2448. Temnocerus longiceps
 2449. Temnocerus nanus
 2450. Tenebrio molitor
 2451. Tenebrio obscurus
 2452. Tenebrio opacus Duftschmid, 1812
 2453. Tenebroides mauritanicus (Linnaeus, 1758)
 2454. Tetartopeus terminatus
 2455. Tetratoma ancora Fabricius, 1790
 2456. Tetratoma fungorum Fabricius, 1790
 2457. Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758) – tesařík smrkový
 2458. Tetropium fuscum – tesařík šedohnědý
 2459. Tetropium gabrieli Weise, 1905 – tesařík modřínový
 2460. Tetrops praeusta (Linnaeus, 1758)
 2461. Tetrops praeustus (Linnaeus, 1758)
 2462. Tetrops starkii Chevrolat, 1859
 2463. Thalycra fervida
 2464. Thanasimus femoralis (Zetterstedt, 1828) – pestrokrovečník
 2465. Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758) – pestrokrovečník mravenčí
 2466. Thanatophilus rugosus
 2467. Thanatophilus sinuatus
 2468. Thes bergrothi
 2469. Thyasophila angulata
 2470. Thymalus limbatus
 2471. Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787)
 2472. Tillus elongatus (Linnaeus, 1758) – pestrokrovečník protáhlý
 2473. Timarcha metallica
 2474. Tomicus minor
 2475. Tomicus piniperda
 2476. Tomoxia bucephala
 2477. Trachodes hispidus (Linnaeus, 1758)
 2478. Trachyphloeus alternans
 2479. Trachyphloeus rectus
 2480. Trachys compressus (= subglaber) – kraseček čertkusový
 2481. Trachys fragariae Brisout de Barneville, 1874 – kraseček
 2482. Trachys minutus (Linnaeus, 1758) – kraseček jívový
 2483. Trachys troglodytes – kraseček střízlíkový
 2484. Trechoblemus micros
 2485. Trechus austriacus
 2486. Trechus obtusus
 2487. Trechus pilisensis
 2488. Trechus pilisensis sudeticus
 2489. Trechus pulchellus
 2490. Trechus quadristriatus (Schrank, 1781)
 2491. Trechus rivularis
 2492. Trechus rubens
 2493. Trechus secalis
 2494. Trechus splendens Gemminger & Harold, 1868
 2495. Trechus striatulus
 2496. Trichius fasciatus – zdobenec skvrnitý
 2497. Trichoceble floralis (Olivier, 1790)
 2498. Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758) – pestrokrovečník včelový
 2499. Trichopterapion holosericeum (Gyllenhal, 1833)
 2500. Trichosirocalus barnevillei
 2501. Trichosirocalus troglodytes
 2502. Trichotichnus laevicollis
 2503. Trimium brevicorne
 2504. Trimium carpathicum
 2505. Triphyllus bicolor
 2506. Triplax aenea (Schaller, 1783)
 2507. Triplax rufipes (Fabricius, 1775)
 2508. Triplax russica
 2509. Triplax scutellaris
 2510. Tritoma bipustulata Fabricius, 1775
 2511. Trixagus carinifrons
 2512. Trixagus dermestoides
 2513. Trixagus elateroides
 2514. Trixagus leseigneuri
 2515. Trixagus meybohmi
 2516. Troglops albicans (Linnaeus, 1767)
 2517. Tropinota hirta (Poda, 1761) – zlatohlávek huňatý
 2518. Tropiphorus terricola
 2519. Trox cadaverinus
 2520. Trox sabulosus – hlodáč písečný
 2521. Trox scaber – hlodáč drsný
 2522. Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758) – chrobák hladký
 2523. Tychius aureolus
 2524. Tychius breviusculus
 2525. Tychius junceus
 2526. Tychius kulzeri
 2527. Tychius picirostris
 2528. Tychius pusillus
 2529. Tychius quinquepunctatus
 2530. Tychius rufipennis
 2531. Tychus niger
 2532. Typhaea decipiens Lohse, 1989
 2533. Typhaea stercorea (Linnaeus, 1758)
 2534. Tyrus mucronatus
 2535. Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1758)
 2536. Uleiota planata
 2537. Uleiota planatus (Linnaeus, 1761)
 2538. Uloma culinaris (Linnaeus, 1758) – kmenař trouchový
 2539. Uloma rufa (Piller & Mitterpacher, 1783) – kmenař rudý
 2540. Vadonia livida
 2541. Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)
 2542. Variimorda villosa
 2543. Velleius dilatatus – drabčík sršní
 2544. Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761)
 2545. Vincenzellus ruficollis (Panzer, 1794)
 2546. Wanachia triguttata
 2547. Xantholinus laevigatus
 2548. Xantholinus linearis
 2549. Xantholinus longiventris
 2550. Xantholinus tricolor
 2551. Xestobium rufovillosum (De Geer, 1774)
 2552. Xyleborus dispar – drtník ovocný
 2553. Xyleborus monographus – drtník písařský
 2554. Xyleborus saxeseni – drtník všežravý
 2555. Xyletinus ater
 2556. Xyletinus distinguendus Kofler, 1970
 2557. Xyletinus longitarsis Jansson, 1942
 2558. Xyletinus pectinatus
 2559. Xylocleptes bispinus
 2560. Xylopertha retusa (Olivier, 1790)
 2561. Xyloterus domesticus – dřevokaz bukový
 2562. Xyloterus lineatus – dřevokaz čárkovaný
 2563. Xyloterus signatus – dřevokaz dubový
 2564. Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817)
 2565. Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795)
 2566. Xylotrechus rusticus
 2567. Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777)
 2568. Zacladus geranii (Paykull, 1800)
 2569. Zyras collaris
 2570. Zyras funestus
 2571. Zyras haworthi
 2572. Zyras humeralis
 2573. Zyras laticollis
 2574. Zyras lugens
 2575. Zyras similis

 

Literatura ke stažení

Metodiky:

Průzkumy z Vysočiny:

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.