Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Mechorosty Vysočiny

Regionální červený seznam rašeliništních mechorostů Českomoravské vrchoviny

Táňa Štechová, Eva Holá, Alžběta Manukjanová (2017)

Pod aktivními odkazy jsou k dispozici komentované výsledky aktuálního rozšíření daného druhu na Českomoravské vrchovině ve formátu PDF.

 

1) Abecední seznam podle českých jmen v rámci jednotlivých kategorií ohrožení

rCR - Regionálně kriticky ohrožené druhy:

rEN - Regionálně ohrožené druhy:

rVU - Regionálně zranitelné druhy:

rLR-nt - Druhy regionálně blízké ohrožení:

rLC-att - Druhy regionálně vyžadující pozornost:

 

2) Abecední seznam podle latinských jmen v rámci jednotlivých kategorií ohrožení

rCR - Regionálně kriticky ohrožené druhy:

rEN - Regionálně ohrožené druhy:

rVU - Regionálně zranitelné druhy:

rLR-nt - Druhy regionálně blízké ohrožení:

rLC-att - Druhy regionálně vyžadující pozornost:

 

V rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny je zpracováván seznam a komentovaný regionální červený seznam mechorostů rašelinišť a skalních stanovišť Vysočiny. Druhy skalních stanovišť budou získány komplexním průzkumem 14 vybraných potenciálně bryologicky významných lokalit. Výstupem průzkumů bude seznam všech zjištěných druhů mechorostů na jednotlivých lokalitách a komentovaný přehled vzácných, chráněných a regionálně významných druhů. Součástí výstupu bude souhrnně zpracovaný seznam literatury týkající se studovaných lokalit a excerpce dostupné historické i současné literatury. Komentovaný seznam vzácných, chráněných a regionálně významných druhů mechorostů Kraje Vysočina vázaných na rašeliniště bude doplněn mapkami rozšíření těchto druhů z více jak sto rašeliništních lokalit. Vzhledem k dosud nedostatečné prozkoumanosti zájmového území nelze v rámci krátkodobého projektu vytvořit kompletní seznam všech mechorostů Kraje Vysočina. Sběr základních dat a podrobnější zpracování mechorostů rašelinišť a skalních stanovišť však bude jedním z podkladů pro vytvoření takového přehledu v budoucnu. V rámci projektu bude vydána popularizační skládačka informující o mechorostech Vysočiny. Nejpozději během dubna 2017 budou výsledky projektu prezentovány také na tomto webu.

 

Mechorosty skalních stanovišť

Svatava Kubešová

V rámci práce na seznamu a červeném seznamu mechorostů skalních stanovišť Vysočiny byl proveden komplexní terénní průzkum vybraných lokalit v regionu a zpracování historických údajů. Bylo opakovaně navštíveno 14 předem vybraných potenciálně bryologicky významných lokalit. V terénu byly pořízeny seznamy nalezených druhů a odebrány vzorky pro následnou determinaci. Pomocí mikroskopů probíhá preparace a determinace mechorostů. Dosud bylo shromážděno více jak 1 000 vzorků mechorostů (vzorky nutné pro determinaci a pro dokladování výskytů). Výsledky jsou průběžně zapisovány do pracovní databáze nálezů (MS Access). Probíhá prověřování a shromažďování literárních pramenů, tzn. publikovaných článků i nepublikovaných výzkumných zpráv. Průběžně excerpujeme tyto literární údaje do databáze literárních údajů (MS Access). Jedná se zejména o floristické práce Podpěry, Šmardy a práce o rozšíření játrovek od Dudy a Váni či vybraných mechů od Pospíšila. V březnu 2016 byly prezentovány první výsledky na odborném semináři v Telči Přírodní rozmanitost a ochrana přírody na Vysočině referátem Kubešová S., Novotný I., Procházková J. & Táborská M.: Mechorosty – první přiblížení. V recenzovaném periodiku Bryonora, který vydává Bryologicko-lichenologická sekce České botanické společnosti, vyšel v červnu 2016 článek Kučera a kol.: Zajímavé bryofloristické nálezy XXV (PDF), kde publikujeme nálezy dvouhrotce zeleného (Dicranum viride, NT) ze dvou dosud neznámých lokalit. Připravujeme publikaci dalších nálezů v této rubrice časopisu Bryonora pro prosincové vydání. Během terénních prací je fotograficky dokumentován charakter prostředí a výskyt jednotlivých druhů mechorostů.

 

Rašeliništní mechorosty

Táňa Štechová

Podklady pro vytvoření Komentovaného červeného seznamu rašeliništních mechorostů Českomoravské vrchoviny byly získány kompletní excerpcí údajů z Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP AOPK ČR). Získané údaje byly kriticky zhodnoceny. Dále byla excerpována data ze starší literatury (převážně autoři K. Rybníček a I. Růžička) i z novějších bryofloristických prací (zprávy z inventarizačních průzkumů, terénních exkurzí a kurzů). Bylo navštíveno přes 30 rašelinišť, z nichž byl pořízen soupis nalezených mechorostů. V jarních měsících roku 2016 bylo navštíveno několik lokalit, na kterých byl v předchozím roce bryologický průzkum nedostatečný kvůli extrémnímu suchu. Byly tak zpřesněny některé neúplné údaje. Proběhla mikroskopická determinace odebraných vzorků. Doklady vzácných taxonů byly uloženy v herbářové sbírce. Výsledky terénního průzkumu jsou velmi pozitivní, bylo nalezeno několik nových lokalit vzácných a ohrožených druhů mechorostů a zpřesnily se údaje o rozšíření dalších cca 15 rašeliništních druhů patřících do kategorie druhů blízkých ohrožení. Byla pořízena řada detailních fotografií mechorostů, které budou doplňovat texty týkající se konkrétních druhů. Výše zmíněné údaje poskytly dostatečné informace o počtu a velikostech populací rašeliništních mechorostů v cílovém území a mohl být vytvořen Regionální červený seznam rašeliništních mechorostů Českomoravské vrchoviny, v němž jsou druhy zařazeny do 5 kategorií ohrožení podle mezinárodních kritérií IUCN. Ke každému z těchto druhů vznikají krátké komentáře pojednávající o ekologii a biologii druhů, jejich ohrožení, rozšíření (včetně mapy) a velikosti populací. Hotové texty jsou průběžně doplňovány. V recenzovaném periodiku Bryonora vyšel v červnu 2016 článek Kučera a kol.: Zajímavé bryofloristické nálezy XXV (PDF), kde jsou publikovány nejvýznamnější nálezy mechorostů, které byly v cílovém území v roce 2015 nově objeveny.

Aktuálně je k dispozici 800 údajů o výskytu jednotlivých taxonů. Z průběžných výsledků zatím vyplývá, že v Kraji Vysočina bude 44 druhů rašeliništních mechorostů zařazeno do regionálního červeného seznamu. Mezi zvláště chráněné druhy podle navrhované novely vyhlášky č. 395/1992 Sb. patří 7 druhů. Podle aktuálního červeného seznamu mechorostů ČR je 13 druhů ohrožených (kriticky ohrožené, ohrožené a zranitelné druhy). V připravovaném regionálním červeném seznamu rašeliništních mechorostů Vysočiny jsou 4 druhy regionálně kriticky ohrožené, 4 druhy regionálně ohrožené, 5 druhů regionálně zranitelných, 13 druhů regionálně téměř ohrožených a 18 druhů regionálně vyžadujících pozornost.

Během posledních dvou let v době trvání projektu patří mezi nejvýznamnější nálezy jedna nová lokalita kriticky ohroženého druhu Helodium blandowii - Netín: Pod Vrkočem (F. Lysák), jedné nové lokality kriticky ohroženého druhu Sphagnum platyphyllum - Křižánky: jihovýchodní okraj obce, niva Svratky (T. Peterka), jedné nové lokality ohroženého druhu Paludella squarrosa - Šimpach: PP Kejtovské louky (T. Štechová, E. Holá), jedné nové lokality zranitelného druhu Calliergon giganteum - Šimpach: PP Kejtovské louky (T. Štechová, E. Holá) a tří nových lokalit zranitelného druhu Hamatocaulis vernicosus - Lipnice nad Sázavou: Váhy (T. Štechová, A. Manukjanová); Proseč-Obořiště: PP Rašelinná louka u Proseče (T. Štechová, E. Holá); Velké Janovice: Údolí Janovického potoka (T. Štechová, E. Holá, A. Manukjanová).

 

Autorský kolektiv: Odborným garantem skalních a lesních mechorostů je RNDr. Svatava Kubešová, ve spolupráci s dalšími odborníky: RNDr. Ivan Novotný. Odborným garantem rašeliništních mechorostů je RNDr. Táňa Štechová, Ph.D., ve spolupráci s dalšími odborníky: Mgr. Eva Holá, Mgr. Alžběta Manukjanová.

 

Vybrané mechorosty (Bryophytae) Kraje Vysočina

Legenda k mapám zjištěného výskytu na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 

A) Systematický přehled (v přípravě)

B) Abecední seznam podle českých jmen

C) Abecední seznam podle latinských jmen

 

A) Systematický přehled

Říše: Rostliny (Plantae)
Podříše: Vyšší rostliny (Embryobionta)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Třída: M (m)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Řád: Čtyřzoubkotvaré (Tetraphidales)
Čeleď: Čtyřzoubkovité (Tetraphidaceae)
Řád: Dvouhrotcotvaré (Dicranales)
Čeleď: Bělomechovité (Leucobryaceae)
Čeleď: Dřípovičníkovité (Schistostegaceae)
Čeleď: Dvouhrotcovité (Dicranaceae)
Čeleď: Krondlovkovité (Fissidentaceae)
Čeleď: Útlovláskovité (Ditrichaceae)
Řád: Krčankotvaré (Diphysciales)
Čeleď: Krčankovité (Diphysciaceae)
Řád: Ploníkotvaré (Polytrichales)
Čeleď: Ploníkovité (Polytrichaceae)
Řád: Prutníkotvaré (Bryales)
Čeleď: Klamonožkovité (Aulacomniaceae)
Čeleď: Prutníkovité (Bryaceae)
Řád: Šikouškotvaré (Buxbaumiales)
Čeleď: Šikouškovité (Buxbaumiaceae)
Řád: Štěrbovkotvaré (Andreaeales)
Čeleď: Štěrbovkovité (Andreaeaceae)

-

Říše: Rostliny (Plantae)
Podříše: Vyšší rostliny (Embryobionta)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Třída: Rašeliníky (Sphagnopsida)
Řád: Rašeliníkotvaré (Sphagnales)
Čeleď: Rašeliníkovité (Sphagnaceae)

 

B) Abecední seznam podle českých jmen

 1. Baňatka aksamitová (Brachytheciastrum velutinum)
 2. Baňatka bělavá (Brachythecium albicans)
 3. Baňatka draslavá (Brachythecium salebrosum)
 4. Baňatka ladní (Brachythecium campestre)
 5. Baňatka Mildeova (Brachythecium mildeanum)
 6. Baňatka obecná (Brachythecium rutabulum)
 7. Baňatka potoční (Brachythecium rivulare)
 8. Baňatka pravá (Sciuro-hypnum plumosum)
 9. Baňatka Starkeova (Sciuro-hypnum starkii)
 10. Baňatka štěrková (Brachythecium glareosum)
 11. Baňatka Tommasiniho (Brachythecium tommasinii)
 12. Baňatka topolová (Sciuro-hypnum populeum)
 13. Baňatka zakřivená (Sciuro-hypnum reflexum)
 14. Baňatka zkrácená (Sciuro-hypnum curtum)
 15. Bařinatka nažloutlá (Straminergon stramineum)
 16. Bařinatka obrovská (Calliergon giganteum)
 17. Bařinatka srdčitá (Calliergon cordifolium)
 18. Bažinník kostrbatý (Paludella squarrosa)
 19. Bělomech sivý (Leucobryum glaucum)
 20. Bělomech skalní (Leucobryum juniperoideum)
 21. Bělovec úhledný (Pseudotaxiphyllum elegans)
 22. Bělozubka ocáskovitá (Leucodon sciuroides)
 23. Bezvláska vlnkatá (Atrichum undulatum)
 24. Bezžilka největší (Aneura maxima)
 25. Brvitec chlupatý (Ptilidium ciliare)
 26. Brvitec překrásný (Ptilidium pulcherrimum)
 27. Břehovec hlínožlutý (Hygrohypnella ochracea)
 28. Čepejřnatka mnohoplodá (Pylaisia polyantha)
 29. Čepičatka obecná (Encalypta vulgaris)
 30. Čepičatka točivá (Encalypta streptocarpa)
 31. Čeřitka statná (Rhytidium rugosum)
 32. Čtyřzoubek průzračný (Tetraphis pellucida)
 33. Děrkavka dlouhozobá (Grimmia longirostris)
 34. Děrkavka Donnova (Grimmia donniana)
 35. Děrkavka Hartmanova (Grimmia hartmanii)
 36. Děrkavka chluponosná (Grimmia trichophylla)
 37. Děrkavka Mühlenbeckova (Grimmia muehlenbeckii)
 38. Děrkavka poduškovitá (Grimmia pulvinata)
 39. Děrkavka vejčitá (Grimmia ovalis)
 40. Drabík stromkovitý (Climacium dendroides)
 41. Drobnička (Cephaloziella sp.)
 42. Drobnička Hampeova (Cephaloziella hampeana)
 43. Drobnička hvězdovitá (Cephaloziella stellulifera)
 44. Drobnička načervenalá (Cephaloziella rubella)
 45. Drobnička něžná (Cephaloziella elachista)
 46. Drobnička Starkeova (Cephaloziella divaricata)
 47. Dřevomilka různolistá (Callicladium haldanianum)
 48. Dřípovičník zpeřený (Schistostega pennata)
 49. Dvouhrotcovka lámavá (Dicranodontium denudatum)
 50. Dvouhrotec bahenní (Dicranum bonjeanii)
 51. Dvouhrotec čeřitý (Dicranum polysetum)
 52. Dvouhrotec hnědožlutý (Dicranum fulvum)
 53. Dvouhrotec chlumní (Dicranum montanum)
 54. Dvouhrotec chvostnatý (Dicranum scoparium)
 55. Dvouhrotec tuhý (Dicranum tauricum)
 56. Dvouhrotec výhončitý (Dicranum flagellare)
 57. Dvouhrotec zelený (Dicranum viride)
 58. Dvouhroteček hroznovitý (Dicranella staphylina)
 59. Dvouhroteček naryšavělý (Dicranella rufescens)
 60. Dvouhroteček různotvárný (Dicranella heteromalla)
 61. Dvouhroteček Schreberův (Dicranella schreberiana)
 62. Hájovka chluponosná (Cirriphyllum piliferum)
 63. Hedvábitec pravý (Homalothecium sericeum)
 64. Hedvábitec žlutý (Homalothecium lutescens)
 65. Hrubožebrec proměnlivý (Palustriella commutata)
 66. Hrubožebrec tuhý (Palustriella decipiens)
 67. Jamuška drobná (Blasia pusilla)
 68. Jílovka luční (Breidleria pratensis)
 69. Kadeřavec (Ulota sp.)
 70. Kadeřavec Bruchův (Ulota bruchii)
 71. Kadeřavec obecný (Ulota crispa)
 72. Kápěnka Donnova (Seligeria donniana)
 73. Kapraďovka podhořankovitá (Plagiochila porelloides)
 74. Kapraďovka sleziníkovitá (Plagiochila asplenioides)
 75. Károvka hrotitá (Calliergonella cuspidata)
 76. Károvka Lindbergova (Calliergonella lindbergii)
 77. Klaminka dlouholistá (Anomodon longifolius)
 78. Klaminka keříčkovitá (Anomodon viticulosus)
 79. Klaminka ztenčená (Anomodon attenuatus)
 80. Klamonožka bahenní (Aulacomnium palustre)
 81. Klamonožka hlávkoplodá (Aulacomnium androgynum)
 82. Klanozoubek (Schistidium sp.)
 83. Klanozoubek obecný (Schistidium apocarpum)
 84. Klanozoubek potoční (Schistidium rivulare)
 85. Klanozoubek silnochlupý (Schistidium crassipilum)
 86. Klanozoubek statný (Schistidium robustum)
 87. Klanozubka prosvítavá (Dichodontium pellucidum)
 88. Klenice načervenalá (Bryoerythrophyllum recurvirostrum)
 89. Konardia hustotrsá (Conardia compacta)
 90. Kornice slezská (Herzogiella seligeri)
 91. Kostrbatec řemenatý (Rhytidiadelphus loreus)
 92. Kostrbatec tříkoutý (Rhytidiadelphus triquetrus)
 93. Kostrbatec větevnatý (Rhytidiadelphus subpinnatus)
 94. Kostrbatec zelený (Rhytidiadelphus squarrosus)
 95. Kovanec plochý (Frullania dilatata)
 96. Krčanka listnatá (Diphyscium foliosum)
 97. Kroknice spojená (Metzgeria conjugata)
 98. Kroknice vidličnatá (Metzgeria furcata)
 99. Krondlovka klamná (Fissidens dubius)
 100. Krondlovka netíkovitá (Fissidens adianthoides)
 101. Krondlovka prutníkovitá (Fissidens bryoides)
 102. Krondlovka tisolitá (Fissidens taxifolius)
 103. Kroucenec šídlovitý (Tortula subulata)
 104. Kroucenec zední (Tortula muralis)
 105. Kryjnice (Calypogeia sp.)
 106. Kryjnice Meylanova (Calypogeia integristipula)
 107. Kryjnice Neesova (Calypogeia neesiana)
 108. Kryjnice švédská (Calypogeia suecica)
 109. Kryjnice zaříznutá (Calypogeia fissa)
 110. Křehutka dvouzubá (Chiloscyphus coadunatus)
 111. Křehutka menší (Chiloscyphus minor)
 112. Křehutka obecná pravá (Chiloscyphus polyanthos)
 113. Křehutka různolistá (Chiloscyphus profundus)
 114. Křehutka špičatá (Chiloscyphus cuspidatus)
 115. Křepenka bledá (Cephalozia leucantha)
 116. Křepenka dvoulaločná (Cephalozia bicuspidata)
 117. Křepenka prostřední (Cephalozia lunulifolia)
 118. Křídlečka kadeřavá (Hymenoloma crispulum)
 119. Křídlečka zprohýbaná (Dicranoweisia cirrata)
 120. Křivonožka vehnutá (Campylopus introflexus)
 121. Křižítka břichatá (Lophozia ventricosa)
 122. Křižítka břichatá lesní (Lophozia ventricosa var. silvicola)
 123. Křižítka břichatá pravá (Lophozia ventricosa var. ventricosa)
 124. Křižítka protáhlá (Lophoziopsis longidens)
 125. Křižítka sudetská (Pseudolophozia sudetica)
 126. Křižítka vykrojená (Lophoziopsis excisa)
 127. Kýlnatka bažinná (Scapania paludicola)
 128. Kýlnatka drobná (Scapania curta)
 129. Kýlnatka hajní (Scapania nemorea)
 130. Kýlnatka stinná (Scapania umbrosa)
 131. Kýlnatka zavlažovaná (Scapania irrigua)
 132. Kýlnatka zvlněná (Scapania undulata)
 133. Lazovec čistý (Pseudoscleropodium purum)
 134. Lesklec čeřitý (Plagiothecium undulatum)
 135. Lesklec dlouholistý (Plagiothecium latebricola)
 136. Lesklec dutolistý (Plagiothecium cavifolium)
 137. Lesklec křivolistý (Plagiothecium curvifolium)
 138. Lesklec lesní (Plagiothecium nemorale)
 139. Lesklec příjemný (Plagiothecium laetum)
 140. Lesklec svrasklý (Plagiothecium succulentum)
 141. Lesklec zubatý (Plagiothecium denticulatum)
 142. Lesklec zubatý vlnkatý (Plagiothecium denticulatum var. undulatum)
 143. Loděnka smáčklá (Taxiphyllum wissgrillii)
 144. Lžičník tupolistý (Nyholmiella obtusifolia)
 145. Mechovec Sommerfeltův (Campylophyllopsis sommerfeltii)
 146. Mechovec vápencový (Campylophyllopsis calcarea)
 147. Měchýřočepka hruškovitá (Physcomitrium pyriforme)
 148. Měchýřočepka široústá (Physcomitrium eurystomum)
 149. Měřík bodlavý (Plagiomnium cuspidatum)
 150. Měřík čeřitý (Plagiomnium undulatum)
 151. Měřík hvězdovitý (Mnium stellare)
 152. Měřík kulatoplodý (Rhizomnium pseudopunctatum)
 153. Měřík osténkatý (Mnium spinulosum)
 154. Měřík oválný (Plagiomnium ellipticum)
 155. Měřík pilovitý (Mnium marginatum)
 156. Měřík prostřední (Plagiomnium medium)
 157. Měřík příbuzný (Plagiomnium affine)
 158. Měřík tečkovaný (Rhizomnium punctatum)
 159. Měřík trnitý (Mnium spinosum)
 160. Měřík trsnatý (Mnium hornum)
 161. Měřík vyvýšený (Plagiomnium elatum)
 162. Měřík zobanitý (Plagiomnium rostratum)
 163. Nitkovec vlasovitý (Blepharostoma trichophyllum)
 164. Obrutka vykrojená (Marsupella emarginata)
 165. Omšenka ohrnutá (Anastrepta orcadensis)
 166. Palčice hrotitá (Tritomaria quinquedentata)
 167. Paprutka nicí (Pohlia nutans)
 168. Paprutka trpká (Pohlia cruda)
 169. Paprutka Wahlenbergova (Pohlia wahlenbergii)
 170. Pározub svinutý (Didymodon ferrugineus)
 171. Pározub tuhý (Didymodon rigidulus)
 172. Pařezovec křivolistý (Nowellia curvifolia)
 173. Pažitník stinný (Hylocomiastrum umbratum)
 174. Pěknice plstnatá (Trichocolea tomentella)
 175. Pérovec hřebenitý (Ptilium crista-castrensis)
 176. Plazivec obecný (Isothecium alopecuroides)
 177. Plazivec útlý (Isothecium myosuroides)
 178. Plevinka plazivá (Lepidozia reptans)
 179. Ploníček aloeovitý (Pogonatum aloides)
 180. Ploníček pohárovitý (Pogonatum urnigerum)
 181. Ploník horský (Polytrichastrum alpinum)
 182. Ploník chluponosný (Polytrichum piliferum)
 183. Ploník jalovcový (Polytrichum juniperinum)
 184. Ploník menší (Polytrichum perigoniale)
 185. Ploník obecný (Polytrichum commune)
 186. Ploník štíhlý (Polytrichum longisetum)
 187. Ploník tuhý (Polytrichum strictum)
 188. Ploník zanedbaný (Polytrichum pallidisetum)
 189. Ploník ztenčený (Polytrichum formosum)
 190. Plstnatec rašelinný (Helodium blandowii)
 191. Pobřežnice Neesova (Pellia neesiana)
 192. Pobřežnice obecná (Pellia epiphylla)
 193. Podhořanka plocholistá (Porella platyphylla)
 194. Poparka dlouhoštětá (Meesia longiseta)
 195. poparka třířadá (Meesia triquetra)
 196. Porostnice mnohotvárná (Marchantia polymorpha)
 197. Potočník nízký (Hygroamblystegium humile)
 198. Potočník ponořený (Hygroamblystegium tenax)
 199. Potočník říční (Hygroamblystegium fluviatile)
 200. Pramenička obecná (Fontinalis antipyretica)
 201. Prchavička lesklá (Pseudephemerum nitidum)
 202. Prostozubka niťovitá (Pterigynandrum filiforme)
 203. Prstenatka plazivá (Platygyrium repens)
 204. Pruhovka nestálá (Rhabdoweisia fugax)
 205. Pruhovka vroubkovaná (Rhabdoweisia crenulata)
 206. Prutníček hruškovitý (Leptobryum pyriforme)
 207. Prutník (Bryum sp.)
 208. Prutník bledý (Bryum pallens)
 209. Prutník červenající (Bryum rubens)
 210. Prutník drnatý (Bryum caespiticium)
 211. Prutník hvězdovitý (Bryum pseudotriquetrum)
 212. Prutník hvězdovitý dvouletý (Bryum pseudotriquetrum var. bimum)
 213. Prutník chluponosný (Bryum capillare)
 214. Prutník chluponosný agg. (Bryum capillare agg.)
 215. Prutník moravský (Bryum moravicum)
 216. Prutník stříbřitý (Bryum argenteum)
 217. Prutník zední (Bryum radiculosum)
 218. Psízubec bradatý (Cynodontium strumiferum)
 219. Psízubec Bruntonův (Cynodontium bruntonii)
 220. Psízubec mnohoplodý (Cynodontium polycarpon)
 221. Rašeliník bradavčitý (Sphagnum papillosum)
 222. Rašeliník červený (Sphagnum rubellum)
 223. Rašeliník člunkolistý (Sphagnum palustre)
 224. Rašeliník Girgensohnův (Sphagnum girgensohnii)
 225. Rašeliník hnědý (Sphagnum fuscum)
 226. Rašeliník kostrbatý (Sphagnum squarrosum)
 227. Rašeliník křivolistý (Sphagnum fallax)
 228. Rašeliník lesklý (Sphagnum subnitens)
 229. Rašeliník měkký (Sphagnum molle)
 230. Rašeliník modřínový (Sphagnum contortum)
 231. Rašeliník ostrolistý (Sphagnum capillifolium)
 232. Rašeliník pětiřadý (Sphagnum quinquefarium)
 233. Rašeliník prostřední (Sphagnum magellanicum)
 234. Rašeliník splývavý (Sphagnum inundatum)
 235. Rašeliník statný (Sphagnum russowii)
 236. Rašeliník středový (Sphagnum centrale)
 237. Rašeliník střecholistý (Sphagnum affine)
 238. Rašeliník širolistý (Sphagnum platyphyllum)
 239. Rašeliník třásnitý (Sphagnum fimbriatum)
 240. Rašeliník tučný (Sphagnum auriculatum)
 241. Rašeliník tupolistý (Sphagnum obtusum)
 242. Rašeliník úzkolistý (Sphagnum angustifolium)
 243. Rašeliník Warnstorfův (Sphagnum warnstorfii)
 244. Rohozec trojlaločný (Bazzania trilobata)
 245. Rohozub nachový (Ceratodon purpureus)
 246. Rokyt (Hypnum reptile)
 247. Rokyt Andoův (Hypnum andoi)
 248. Rokyt cypřišovitý (Hypnum cupressiforme)
 249. Rokyt cypřišovitý vydutý (Hypnum cupressiforme var. lacunosum)
 250. Rokýtek obecný (Amblystegium serpens)
 251. Rokýtek vlhkomilný (Pseudocampylium radicale)
 252. Rokytnatka nejjemnější (Serpoleskea confervoides)
 253. Rokytnatka útlá (Pseudoamblystegium subtile)
 254. Rokytník skvělý (Hylocomium splendens)
 255. Rourkatec bradavčitý (Syntrichia papillosa)
 256. Rourkatec obecný (Syntrichia ruralis)
 257. Rourkatec poduškovitý (Syntrichia virescens)
 258. Rovnozub čárkovitý (Orthodontium lineare)
 259. Rožeňka dutolistá (Lejeunea cavifolia)
 260. Různolístek nestejnokřídlý (Heterocladium heteropterum)
 261. Různolístek nestejnokřídlý var. flaccidum (Heterocladium heteropterum var. flaccidum)
 262. Růžoprutník růžovitý (Rhodobryum roseum)
 263. Řásnice krátkozobá (Loeskeobryum brevirostre)
 264. Řetízkovec žilnatý (Pseudoleskeella nervosa)
 265. Sečovka Hatcherova (Barbilophozia hatcheri)
 266. Sečovka Kunzeova (Schljakovia kunzeana)
 267. Sečovka plavuňovitá (Barbilophozia lycopodioides)
 268. Sečovka štíhlá (Orthocaulis attenuatus)
 269. Sečovka vousatá (Barbilophozia barbata)
 270. Síťovenka poduškovitá (Coscinodon cribrosus)
 271. Sourubka hladká (Alleniella complanata)
 272. Sourubka tupolistá (Alleniella besseri)
 273. Srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)
 274. Srpnatka háčkovitá (Sanionia uncinata)
 275. Srpnatka mnohosnubná (Drepanocladus polygamus)
 276. Srpnatka plavuňovitá (Drepanocladus lycopodioides)
 277. Srpnatka splývavá (Warnstorfia fluitans)
 278. Srpnatka třířadá (Drepanocladus trifarius)
 279. Stejnozoubek mnohoplodý (Leskea polycarpa)
 280. Stěkovec mnohodílný (Riccardia multifida)
 281. Stěkovec prstnatý (Riccardia palmata)
 282. Stěkovec široký (Riccardia latifrons)
 283. Stěkovec vykrajovaný (Riccardia chamedryfolia)
 284. Straniplodka střídavolistá (Pleuridium subulatum)
 285. Straniplodka šídlovitá (Pleuridium acuminatum)
 286. Stromkovec ocáskovitý (Thamnobryum alopecurum)
 287. Struhatka zploštělá (Radula complanata)
 288. Sušinec pobřežní (Leptodictyum riparium)
 289. Svojnice nadmutá (Gymnocolea inflata)
 290. Šikoušek bezlistý (Buxbaumia aphylla)
 291. Širožebrec dlouholistý (Paraleucobryum longifolium)
 292. Štěrbovka skalní (Andreaea rupestris)
 293. Štěrbovka skalní var. rupestris (Andreaea rupestris var. rupestris)
 294. Štírovec dutolistý (Scorpidium scorpioides)
 295. Štírovec prostřední (Scorpidium cossonii)
 296. Šurpek bledý (Orthotrichum pallens)
 297. Šurpek číšovitý (Orthotrichum cupulatum)
 298. Šurpek hladkoplodý (Orthotrichum striatum)
 299. Šurpek chluponosný (Orthotrichum diaphanum)
 300. Šurpek nízký (Orthotrichum pumilum)
 301. Šurpek odchylný (Orthotrichum anomalum)
 302. Šurpek ohrnutý (Orthotrichum urnigerum)
 303. Šurpek otevřený (Orthotrichum patens)
 304. Šurpek tenkožeberný (Orthotrichum affine)
 305. Šurpek úhledný (Orthotrichum speciosum)
 306. Šurpek vlákénkatý (Orthotrichum lyellii)
 307. Šurpek žlutý (Orthotrichum stramineum)
 308. Těhovec bezžebrý (Hedwigia ciliata)
 309. Těhovec bezžebrý var. leucophaea (Hedwigia ciliata var. leucophaea)
 310. Tenkozubka válcovitá (Trichodon cylindricus)
 311. Termovka (Weissia sp.)
 312. Termovka kadeřavá (Weissia longifolia)
 313. Termovka zelená (Weissia controversa)
 314. Travník Schreberův (Pleurozium schreberi)
 315. Trněnka odstálá (Oxyrrhynchium hians)
 316. Trněnka prodloužená (Kindbergia praelonga)
 317. Trněnka pruhovaná (Eurhynchium striatum)
 318. Trněnka Schleicherova (Oxyrrhynchium schleicheri)
 319. Trněnka Zetterstedtova (Eurhynchium angustirete)
 320. Trsenka kopinatá (Liochlaena lanceolata)
 321. Ústěnka bledá (Solenostoma hyalinum)
 322. Ústěnka vroubená (Solenostoma gracillimum)
 323. Útlovláska obecná (Ditrichum heteromallum)
 324. Útlovláska zprohýbaná (Ditrichum flexicaule)
 325. Vijozub nachýlený (Tortella inclinata)
 326. Vijozub zkroucený (Tortella tortuosa)
 327. Vlahovka drnatá (Philonotis caespitosa)
 328. Vlahovka prameništní (Philonotis fontana)
 329. Vlahovka vápnomilná (Philonotis calcarea)
 330. Vlasolistec vlhkomilný (Tomentypnum nitens)
 331. Vousatěnka nehetnatá (Barbula unguiculata)
 332. Zásovník válcovitý (Oxystegus tenuirostris)
 333. Zdvojenka bělavá (Diplophyllum albicans)
 334. Zelenka hvězdovitá (Campylium stellatum)
 335. Zkrutek vláhojevný (Funaria hygrometrica)
 336. Zobanitka jehlicovitá (Rhynchostegium riparioides)
 337. Zobanitka zední (Rhynchostegium murale)
 338. Zoubkočepka jehlovitá (Racomitrium aciculare)
 339. Zoubkočepka kosmatá (Racomitrium lanuginosum)
 340. Zoubkočepka maloplodá (Racomitrium microcarpon)
 341. Zoubkočepka různořadá (Racomitrium heterostichum)
 342. Zoubkočepka sudetská (Racomitrium sudeticum)
 343. Zoubkočepka svazčitá (Racomitrium fasciculare)
 344. Zpeřenka jedlová (Abietinella abietina)
 345. Zpeřenka ozdobná (Thuidium recognitum)
 346. Zpeřenka Philibertova (Thuidium assimile)
 347. Zpeřenka půvabná (Thuidium delicatulum)
 348. Zpeřenka tamaryšková (Thuidium tamariscinum)
 349. Zploštělec sleziníkový (Homalia trichomanoides)
 350. Žilnatka převislá (Antitrichia curtipendula)

 

C) Abecední seznam podle latinských jmen

 1. Abietinella abietina - Zpeřenka jedlová
 2. Alleniella besseri - Sourubka tupolistá
 3. Alleniella complanata - Sourubka hladká
 4. Amblystegium serpens - Rokýtek obecný
 5. Anastrepta orcadensis - Omšenka ohrnutá
 6. Andreaea rupestris - Štěrbovka skalní
 7. Andreaea rupestris var. rupestris - Štěrbovka skalní var. rupestris
 8. Aneura maxima - Bezžilka největší
 9. Anomodon attenuatus - Klaminka ztenčená
 10. Anomodon longifolius - Klaminka dlouholistá
 11. Anomodon viticulosus - Klaminka keříčkovitá
 12. Antitrichia curtipendula - Žilnatka převislá
 13. Atrichum undulatum - Bezvláska vlnkatá
 14. Aulacomnium androgynum - Klamonožka hlávkoplodá
 15. Aulacomnium palustre - Klamonožka bahenní
 16. Barbilophozia barbata - Sečovka vousatá
 17. Barbilophozia hatcheri - Sečovka Hatcherova
 18. Barbilophozia lycopodioides - Sečovka plavuňovitá
 19. Barbula unguiculata - Vousatěnka nehetnatá
 20. Bazzania trilobata - Rohozec trojlaločný
 21. Blasia pusilla - Jamuška drobná
 22. Blepharostoma trichophyllum - Nitkovec vlasovitý
 23. Brachytheciastrum velutinum - Baňatka aksamitová
 24. Brachythecium albicans - Baňatka bělavá
 25. Brachythecium campestre - Baňatka ladní
 26. Brachythecium glareosum - Baňatka štěrková
 27. Brachythecium mildeanum - Baňatka Mildeova
 28. Brachythecium rivulare - Baňatka potoční
 29. Brachythecium rutabulum - Baňatka obecná
 30. Brachythecium salebrosum - Baňatka draslavá
 31. Brachythecium tommasinii - Baňatka Tommasiniho
 32. Breidleria pratensis - Jílovka luční
 33. Bryoerythrophyllum recurvirostrum - Klenice načervenalá
 34. Bryum argenteum - Prutník stříbřitý
 35. Bryum caespiticium - Prutník drnatý
 36. Bryum capillare - Prutník chluponosný
 37. Bryum capillare agg. - Prutník chluponosný agg.
 38. Bryum moravicum - Prutník moravský
 39. Bryum pallens - Prutník bledý
 40. Bryum pseudotriquetrum - Prutník hvězdovitý
 41. Bryum pseudotriquetrum var. bimum - Prutník hvězdovitý dvouletý
 42. Bryum radiculosum - Prutník zední
 43. Bryum rubens - Prutník červenající
 44. Bryum sp. - Prutník
 45. Buxbaumia aphylla - Šikoušek bezlistý
 46. Callicladium haldanianum - Dřevomilka různolistá
 47. Calliergon cordifolium - Bařinatka srdčitá
 48. Calliergon giganteum - Bařinatka obrovská
 49. Calliergonella cuspidata - Károvka hrotitá
 50. Calliergonella lindbergii - Károvka Lindbergova
 51. Calypogeia fissa - Kryjnice zaříznutá
 52. Calypogeia integristipula - Kryjnice Meylanova
 53. Calypogeia neesiana - Kryjnice Neesova
 54. Calypogeia sp. - Kryjnice
 55. Calypogeia suecica - Kryjnice švédská
 56. Campylium stellatum - Zelenka hvězdovitá
 57. Campylophyllopsis calcarea - Mechovec vápencový
 58. Campylophyllopsis sommerfeltii - Mechovec Sommerfeltův
 59. Campylopus introflexus - Křivonožka vehnutá
 60. Cephalozia bicuspidata - Křepenka dvoulaločná
 61. Cephalozia leucantha - Křepenka bledá
 62. Cephalozia lunulifolia - Křepenka prostřední
 63. Cephaloziella divaricata - Drobnička Starkeova
 64. Cephaloziella elachista - Drobnička něžná
 65. Cephaloziella hampeana - Drobnička Hampeova
 66. Cephaloziella rubella - Drobnička načervenalá
 67. Cephaloziella sp. - Drobnička
 68. Cephaloziella stellulifera - Drobnička hvězdovitá
 69. Ceratodon purpureus - Rohozub nachový
 70. Cirriphyllum piliferum - Hájovka chluponosná
 71. Climacium dendroides - Drabík stromkovitý
 72. Conardia compacta - Konardia hustotrsá
 73. Coscinodon cribrosus - Síťovenka poduškovitá
 74. Cynodontium bruntonii - Psízubec Bruntonův
 75. Cynodontium polycarpon - Psízubec mnohoplodý
 76. Cynodontium strumiferum - Psízubec bradatý
 77. Dicranella heteromalla - Dvouhroteček různotvárný
 78. Dicranella rufescens - Dvouhroteček naryšavělý
 79. Dicranella schreberiana - Dvouhroteček Schreberův
 80. Dicranella staphylina - Dvouhroteček hroznovitý
 81. Dicranodontium denudatum - Dvouhrotcovka lámavá
 82. Dicranoweisia cirrata - Křídlečka zprohýbaná
 83. Dicranum bonjeanii - Dvouhrotec bahenní
 84. Dicranum flagellare - Dvouhrotec výhončitý
 85. Dicranum fulvum - Dvouhrotec hnědožlutý
 86. Dicranum montanum - Dvouhrotec chlumní
 87. Dicranum polysetum - Dvouhrotec čeřitý
 88. Dicranum scoparium - Dvouhrotec chvostnatý
 89. Dicranum tauricum - Dvouhrotec tuhý
 90. Dicranum viride - Dvouhrotec zelený
 91. Didymodon ferrugineus - Pározub svinutý
 92. Didymodon rigidulus - Pározub tuhý
 93. Dichodontium pellucidum - Klanozubka prosvítavá
 94. Diphyscium foliosum - Krčanka listnatá
 95. Diplophyllum albicans - Zdvojenka bělavá
 96. Ditrichum flexicaule - Útlovláska zprohýbaná
 97. Ditrichum heteromallum - Útlovláska obecná
 98. Drepanocladus lycopodioides - Srpnatka plavuňovitá
 99. Drepanocladus polygamus - Srpnatka mnohosnubná
 100. Drepanocladus trifarius - Srpnatka třířadá
 101. Encalypta streptocarpa - Čepičatka točivá
 102. Encalypta vulgaris - Čepičatka obecná
 103. Eurhynchium angustirete - Trněnka Zetterstedtova
 104. Eurhynchium striatum - Trněnka pruhovaná
 105. Fissidens adianthoides - Krondlovka netíkovitá
 106. Fissidens bryoides - Krondlovka prutníkovitá
 107. Fissidens dubius - Krondlovka klamná
 108. Fissidens taxifolius - Krondlovka tisolitá
 109. Fontinalis antipyretica - Pramenička obecná
 110. Frullania dilatata - Kovanec plochý
 111. Funaria hygrometrica - Zkrutek vláhojevný
 112. Grimmia donniana - Děrkavka Donnova
 113. Grimmia hartmanii - Děrkavka Hartmanova
 114. Grimmia longirostris - Děrkavka dlouhozobá
 115. Grimmia muehlenbeckii - Děrkavka Mühlenbeckova
 116. Grimmia ovalis - Děrkavka vejčitá
 117. Grimmia pulvinata - Děrkavka poduškovitá
 118. Grimmia trichophylla - Děrkavka chluponosná
 119. Gymnocolea inflata - Svojnice nadmutá
 120. Hamatocaulis vernicosus - Srpnatka fermežová
 121. Hedwigia ciliata - Těhovec bezžebrý
 122. Hedwigia ciliata var. leucophaea - Těhovec bezžebrý var. leucophaea
 123. Helodium blandowii - Plstnatec rašelinný
 124. Herzogiella seligeri - Kornice slezská
 125. Heterocladium heteropterum - Různolístek nestejnokřídlý
 126. Heterocladium heteropterum var. flaccidum - Různolístek nestejnokřídlý var. flaccidum
 127. Homalia trichomanoides - Zploštělec sleziníkový
 128. Homalothecium lutescens - Hedvábitec žlutý
 129. Homalothecium sericeum - Hedvábitec pravý
 130. Hygroamblystegium fluviatile - Potočník říční
 131. Hygroamblystegium humile - Potočník nízký
 132. Hygroamblystegium tenax - Potočník ponořený
 133. Hygrohypnella ochracea - Břehovec hlínožlutý
 134. Hylocomiastrum umbratum - Pažitník stinný
 135. Hylocomium splendens - Rokytník skvělý
 136. Hymenoloma crispulum - Křídlečka kadeřavá
 137. Hypnum andoi - Rokyt Andoův
 138. Hypnum cupressiforme - Rokyt cypřišovitý
 139. Hypnum cupressiforme var. lacunosum - Rokyt cypřišovitý vydutý
 140. Hypnum reptile - Rokyt
 141. Chiloscyphus coadunatus - Křehutka dvouzubá
 142. Chiloscyphus cuspidatus - Křehutka špičatá
 143. Chiloscyphus minor - Křehutka menší
 144. Chiloscyphus polyanthos - Křehutka obecná pravá
 145. Chiloscyphus profundus - Křehutka různolistá
 146. Isothecium alopecuroides - Plazivec obecný
 147. Isothecium myosuroides - Plazivec útlý
 148. Kindbergia praelonga - Trněnka prodloužená
 149. Lejeunea cavifolia - Rožeňka dutolistá
 150. Lepidozia reptans - Plevinka plazivá
 151. Leptobryum pyriforme - Prutníček hruškovitý
 152. Leptodictyum riparium - Sušinec pobřežní
 153. Leskea polycarpa - Stejnozoubek mnohoplodý
 154. Leucobryum glaucum - Bělomech sivý
 155. Leucobryum juniperoideum - Bělomech skalní
 156. Leucodon sciuroides - Bělozubka ocáskovitá
 157. Liochlaena lanceolata - Trsenka kopinatá
 158. Loeskeobryum brevirostre - Řásnice krátkozobá
 159. Lophozia ventricosa - Křižítka břichatá
 160. Lophozia ventricosa var. silvicola - Křižítka břichatá lesní
 161. Lophozia ventricosa var. ventricosa - Křižítka břichatá pravá
 162. Lophoziopsis excisa - Křižítka vykrojená
 163. Lophoziopsis longidens - Křižítka protáhlá
 164. Marchantia polymorpha - Porostnice mnohotvárná
 165. Marsupella emarginata - Obrutka vykrojená
 166. Meesia longiseta - Poparka dlouhoštětá
 167. Meesia triquetra - poparka třířadá
 168. Metzgeria conjugata - Kroknice spojená
 169. Metzgeria furcata - Kroknice vidličnatá
 170. Mnium hornum - Měřík trsnatý
 171. Mnium marginatum - Měřík pilovitý
 172. Mnium spinosum - Měřík trnitý
 173. Mnium spinulosum - Měřík osténkatý
 174. Mnium stellare - Měřík hvězdovitý
 175. Nowellia curvifolia - Pařezovec křivolistý
 176. Nyholmiella obtusifolia - Lžičník tupolistý
 177. Orthocaulis attenuatus - Sečovka štíhlá
 178. Orthodontium lineare - Rovnozub čárkovitý
 179. Orthotrichum affine - Šurpek tenkožeberný
 180. Orthotrichum anomalum - Šurpek odchylný
 181. Orthotrichum cupulatum - Šurpek číšovitý
 182. Orthotrichum diaphanum - Šurpek chluponosný
 183. Orthotrichum lyellii - Šurpek vlákénkatý
 184. Orthotrichum pallens - Šurpek bledý
 185. Orthotrichum patens - Šurpek otevřený
 186. Orthotrichum pumilum - Šurpek nízký
 187. Orthotrichum speciosum - Šurpek úhledný
 188. Orthotrichum stramineum - Šurpek žlutý
 189. Orthotrichum striatum - Šurpek hladkoplodý
 190. Orthotrichum urnigerum - Šurpek ohrnutý
 191. Oxyrrhynchium hians - Trněnka odstálá
 192. Oxyrrhynchium schleicheri - Trněnka Schleicherova
 193. Oxystegus tenuirostris - Zásovník válcovitý
 194. Paludella squarrosa - Bažinník kostrbatý
 195. Palustriella commutata - Hrubožebrec proměnlivý
 196. Palustriella decipiens - Hrubožebrec tuhý
 197. Paraleucobryum longifolium - Širožebrec dlouholistý
 198. Pellia epiphylla - Pobřežnice obecná
 199. Pellia neesiana - Pobřežnice Neesova
 200. Philonotis caespitosa - Vlahovka drnatá
 201. Philonotis calcarea - Vlahovka vápnomilná
 202. Philonotis fontana - Vlahovka prameništní
 203. Physcomitrium eurystomum - Měchýřočepka široústá
 204. Physcomitrium pyriforme - Měchýřočepka hruškovitá
 205. Plagiochila asplenioides - Kapraďovka sleziníkovitá
 206. Plagiochila porelloides - Kapraďovka podhořankovitá
 207. Plagiomnium affine - Měřík příbuzný
 208. Plagiomnium cuspidatum - Měřík bodlavý
 209. Plagiomnium elatum - Měřík vyvýšený
 210. Plagiomnium ellipticum - Měřík oválný
 211. Plagiomnium medium - Měřík prostřední
 212. Plagiomnium rostratum - Měřík zobanitý
 213. Plagiomnium undulatum - Měřík čeřitý
 214. Plagiothecium cavifolium - Lesklec dutolistý
 215. Plagiothecium curvifolium - Lesklec křivolistý
 216. Plagiothecium denticulatum - Lesklec zubatý
 217. Plagiothecium denticulatum var. undulatum - Lesklec zubatý vlnkatý
 218. Plagiothecium laetum - Lesklec příjemný
 219. Plagiothecium latebricola - Lesklec dlouholistý
 220. Plagiothecium nemorale - Lesklec lesní
 221. Plagiothecium succulentum - Lesklec svrasklý
 222. Plagiothecium undulatum - Lesklec čeřitý
 223. Platygyrium repens - Prstenatka plazivá
 224. Pleuridium acuminatum - Straniplodka šídlovitá
 225. Pleuridium subulatum - Straniplodka střídavolistá
 226. Pleurozium schreberi - Travník Schreberův
 227. Pogonatum aloides - Ploníček aloeovitý
 228. Pogonatum urnigerum - Ploníček pohárovitý
 229. Pohlia cruda - Paprutka trpká
 230. Pohlia nutans - Paprutka nicí
 231. Pohlia wahlenbergii - Paprutka Wahlenbergova
 232. Polytrichastrum alpinum - Ploník horský
 233. Polytrichum commune - Ploník obecný
 234. Polytrichum formosum - Ploník ztenčený
 235. Polytrichum juniperinum - Ploník jalovcový
 236. Polytrichum longisetum - Ploník štíhlý
 237. Polytrichum pallidisetum - Ploník zanedbaný
 238. Polytrichum perigoniale - Ploník menší
 239. Polytrichum piliferum - Ploník chluponosný
 240. Polytrichum strictum - Ploník tuhý
 241. Porella platyphylla - Podhořanka plocholistá
 242. Pseudephemerum nitidum - Prchavička lesklá
 243. Pseudoamblystegium subtile - Rokytnatka útlá
 244. Pseudocampylium radicale - Rokýtek vlhkomilný
 245. Pseudoleskeella nervosa - Řetízkovec žilnatý
 246. Pseudolophozia sudetica - Křižítka sudetská
 247. Pseudoscleropodium purum - Lazovec čistý
 248. Pseudotaxiphyllum elegans - Bělovec úhledný
 249. Pterigynandrum filiforme - Prostozubka niťovitá
 250. Ptilidium ciliare - Brvitec chlupatý
 251. Ptilidium pulcherrimum - Brvitec překrásný
 252. Ptilium crista-castrensis - Pérovec hřebenitý
 253. Pylaisia polyantha - Čepejřnatka mnohoplodá
 254. Racomitrium aciculare - Zoubkočepka jehlovitá
 255. Racomitrium fasciculare - Zoubkočepka svazčitá
 256. Racomitrium heterostichum - Zoubkočepka různořadá
 257. Racomitrium lanuginosum - Zoubkočepka kosmatá
 258. Racomitrium microcarpon - Zoubkočepka maloplodá
 259. Racomitrium sudeticum - Zoubkočepka sudetská
 260. Radula complanata - Struhatka zploštělá
 261. Rhabdoweisia crenulata - Pruhovka vroubkovaná
 262. Rhabdoweisia fugax - Pruhovka nestálá
 263. Rhizomnium pseudopunctatum - Měřík kulatoplodý
 264. Rhizomnium punctatum - Měřík tečkovaný
 265. Rhodobryum roseum - Růžoprutník růžovitý
 266. Rhynchostegium murale - Zobanitka zední
 267. Rhynchostegium riparioides - Zobanitka jehlicovitá
 268. Rhytidiadelphus loreus - Kostrbatec řemenatý
 269. Rhytidiadelphus squarrosus - Kostrbatec zelený
 270. Rhytidiadelphus subpinnatus - Kostrbatec větevnatý
 271. Rhytidiadelphus triquetrus - Kostrbatec tříkoutý
 272. Rhytidium rugosum - Čeřitka statná
 273. Riccardia chamedryfolia - Stěkovec vykrajovaný
 274. Riccardia latifrons - Stěkovec široký
 275. Riccardia multifida - Stěkovec mnohodílný
 276. Riccardia palmata - Stěkovec prstnatý
 277. Sanionia uncinata - Srpnatka háčkovitá
 278. Scapania curta - Kýlnatka drobná
 279. Scapania irrigua - Kýlnatka zavlažovaná
 280. Scapania nemorea - Kýlnatka hajní
 281. Scapania paludicola - Kýlnatka bažinná
 282. Scapania umbrosa - Kýlnatka stinná
 283. Scapania undulata - Kýlnatka zvlněná
 284. Sciuro-hypnum curtum - Baňatka zkrácená
 285. Sciuro-hypnum plumosum - Baňatka pravá
 286. Sciuro-hypnum populeum - Baňatka topolová
 287. Sciuro-hypnum reflexum - Baňatka zakřivená
 288. Sciuro-hypnum starkii - Baňatka Starkeova
 289. Scorpidium cossonii - Štírovec prostřední
 290. Scorpidium scorpioides - Štírovec dutolistý
 291. Seligeria donniana - Kápěnka Donnova
 292. Serpoleskea confervoides - Rokytnatka nejjemnější
 293. Schistidium apocarpum - Klanozoubek obecný
 294. Schistidium crassipilum - Klanozoubek silnochlupý
 295. Schistidium rivulare - Klanozoubek potoční
 296. Schistidium robustum - Klanozoubek statný
 297. Schistidium sp. - Klanozoubek
 298. Schistostega pennata - Dřípovičník zpeřený
 299. Schljakovia kunzeana - Sečovka Kunzeova
 300. Solenostoma gracillimum - Ústěnka vroubená
 301. Solenostoma hyalinum - Ústěnka bledá
 302. Sphagnum affine - Rašeliník střecholistý
 303. Sphagnum angustifolium - Rašeliník úzkolistý
 304. Sphagnum auriculatum - Rašeliník tučný
 305. Sphagnum capillifolium - Rašeliník ostrolistý
 306. Sphagnum centrale - Rašeliník středový
 307. Sphagnum contortum - Rašeliník modřínový
 308. Sphagnum fallax - Rašeliník křivolistý
 309. Sphagnum fimbriatum - Rašeliník třásnitý
 310. Sphagnum fuscum - Rašeliník hnědý
 311. Sphagnum girgensohnii - Rašeliník Girgensohnův
 312. Sphagnum inundatum - Rašeliník splývavý
 313. Sphagnum magellanicum - Rašeliník prostřední
 314. Sphagnum molle - Rašeliník měkký
 315. Sphagnum obtusum - Rašeliník tupolistý
 316. Sphagnum palustre - Rašeliník člunkolistý
 317. Sphagnum papillosum - Rašeliník bradavčitý
 318. Sphagnum platyphyllum - Rašeliník širolistý
 319. Sphagnum quinquefarium - Rašeliník pětiřadý
 320. Sphagnum rubellum - Rašeliník červený
 321. Sphagnum russowii - Rašeliník statný
 322. Sphagnum squarrosum - Rašeliník kostrbatý
 323. Sphagnum subnitens - Rašeliník lesklý
 324. Sphagnum warnstorfii - Rašeliník Warnstorfův
 325. Straminergon stramineum - Bařinatka nažloutlá
 326. Syntrichia papillosa - Rourkatec bradavčitý
 327. Syntrichia ruralis - Rourkatec obecný
 328. Syntrichia virescens - Rourkatec poduškovitý
 329. Taxiphyllum wissgrillii - Loděnka smáčklá
 330. Tetraphis pellucida - Čtyřzoubek průzračný
 331. Thamnobryum alopecurum - Stromkovec ocáskovitý
 332. Thuidium assimile - Zpeřenka Philibertova
 333. Thuidium delicatulum - Zpeřenka půvabná
 334. Thuidium recognitum - Zpeřenka ozdobná
 335. Thuidium tamariscinum - Zpeřenka tamaryšková
 336. Tomentypnum nitens - Vlasolistec vlhkomilný
 337. Tortella inclinata - Vijozub nachýlený
 338. Tortella tortuosa - Vijozub zkroucený
 339. Tortula muralis - Kroucenec zední
 340. Tortula subulata - Kroucenec šídlovitý
 341. Trichocolea tomentella - Pěknice plstnatá
 342. Trichodon cylindricus - Tenkozubka válcovitá
 343. Tritomaria quinquedentata - Palčice hrotitá
 344. Ulota bruchii - Kadeřavec Bruchův
 345. Ulota crispa - Kadeřavec obecný
 346. Ulota sp. - Kadeřavec
 347. Warnstorfia fluitans - Srpnatka splývavá
 348. Weissia controversa - Termovka zelená
 349. Weissia longifolia - Termovka kadeřavá
 350. Weissia sp. - Termovka