Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Přírodní rozmanitost Vysočiny

Realizátor projektu:

Partneři projektu:

Spolupracující instituce:

Termín realizace:

prosinec 2014 - duben 2017

Náklady na projekt:

12 078 205 Kč

Financování projektu:

Projekt je podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (č. EHP-CZ02-OV-1-013-2014) s výší příspěvku 10 870 384 Kč. Projekt spolufinancuje Pobočka ČSO na Vysočině, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ZO ČSOP Kněžice a Muzeum Vysočiny Jihlava.

EHP-fondy_Logo.jpg

Shrnutí projektu:

Projekt „Přírodní rozmanitost Vysočiny“ byl zaměřen na implementaci národních strategií ochrany přírody a biodiverzity v úzké spolupráci s místními a regionálními institucemi, veřejností a neziskovým sektorem. Cílem projektu bylo zaplnit dosavadní mezery ve znalostech, které chybí pro kvalifikované rozhodování týkající se ochrany biodiverzity v Kraji Vysočina. V rámci projektu byla shromažďována data o biodiverzitě 18 vybraných taxonomických skupin organismů a vznikly podklady potřebné pro rozhodování a systematický přístup v ochraně biodiverzity. Důležitým výstupem bylo zpracování výskytu a rozšíření vybraných skupin organismů v Kraji Vysočina se zaměřením na vzácné, chráněné a ohrožené druhy.

Ve spolupráci s několika institucemi a řadou odborníků byly v rámci projektu podrobně zpracovány následující skupiny organismů (v odkazech jsou postupně prezentovány dosažené výsledky):

 

Během projektu byly shromážděny údaje o historickém či současném výskytu pro 6 599 taxonů z vybraných studovaných skupin organismů.

Taxonomická skupina Celkový počet taxonů Regionálně vyhubené, vymizelé či nezvěstné taxony
Ptáci 320 2
Obojživelníci 15 0
Motýli 2 278 59
Brouci – střevlíkovití 328 1
Brouci – tesaříkovití 147 2
Brouci – rákosníčci 23 0
Mravenci  87 1
Vážky 60 1
Chvostoskoci 125 0
Mnohonožky 43 0
Stonožky 38 7
Suchozemští stejnonožci 23 1
Pancířníci 284 0
Sekáči 24 0
Pavouci 629 33
Žížaly 26 2
Měkkýši 163 14
Houby (makromycety vybraných biotopů) 1 059 ?
Mechorosty (vybraných biotopů) 344 0
Cévnaté rostliny (významné taxony) 583 85
Celkem 6 599 208

 

V rámci publicity projektu byly:

V rámci výsledků projektu byly dále publikovány online:

  • Vodní měkkýši Vysočiny (Luboš Beran, Malacologica Bohemoslovaca 16: 44-76, PDF ke stažení).