Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ryby Vysočiny

Seznam ryb (Osteichthyes) Kraje Vysočina

 1. Abramis brama – cejn velký [LC]
  • Abramis brama × Rutilus rutilus [hybrid]
 2. Alburnoides bipunctatus – ouklejka pruhovaná [VU]
 3. Alburnus alburnus – ouklej obecná [LC]
 4. Ameiurus nebulosus – sumeček americký [NA, v ČR nepůvodní]
 5. Anguilla anguilla – úhoř říční [EW, na Vysočině nepůvodní]
 6. Barbatula barbatula – mřenka mramorovaná [LC]
 7. Barbus barbus – parma obecná [NT]
 8. Blicca bjoerkna – cejnek malý [LC]
 9. Carassius auratus – karas zlatý [NA, v ČR nepůvodní]
 10. Carassius carassius – karas obecný [CR]
 11. Carassius gibelio – karas stříbřitý [NA, v ČR nepůvodní, invazní]
 12. Chondrostoma nasus – ostroretka stěhovavá [VU]
 13. Cobitis elongatoides – sekavec podunajský [EN]
 14. Coregonus maraena – síh maréna [NE, na Vysočině nepůvodní]
 15. Coregonus peled – síh peleď [NA, v ČR nepůvodní]
 16. Cottus gobio - vranka obecná [NT]
 • Cottus gobio × poecilopus – vranka obecná × pruhoploutvá
 1. Cottus poecilopus – vranka pruhoploutvá [NT]
 2. Ctenopharyngodon idella – amur bílý [NA, v ČR nepůvodní]
 3. Cyprinus carpio f. domestica – kapr obecný domestikovaný [nepůvodní]
 4. Esox lucius – štika obecná [LC]
 5. Gasterosteus aculeatus – koljuška tříostná [NA, v ČR nepůvodní]
 6. Gobio gobio – hrouzek obecný [LC]
 7. Gymnocephalus cernua – ježdík obecný [LC]
 8. Hucho hucho – hlavatka podunajská (= hlavatka obecná) [EW, nepůvodní]
 9. Hypophthalmichthys molitrix – tolstolobik bílý [NA, v ČR nepůvodní]
 10. Hypophthalmichthys nobilis – tolstolobec pestrý [NA, v ČR nepůvodní]
 11. Leucaspius delineatus – slunka obecná [CR]
 12. Leuciscus aspius – bolen dravý [LC]
 13. Leuciscus idus – jelec jesen [NT]
 14. Leuciscus leuciscus – jelec proudník [LC]
 15. Lota lota – mník jednovousý [NT]
 16. Misgurnus fossilis – piskoř pruhovaný [EN]
 17. Oncorhynchus mykiss – pstruh duhový [NA, v ČR nepůvodní]
 18. Perca fluviatilis – okoun říční [LC]
 19. Phoxinus phoxinus - střevle potoční [VU]
 20. Pseudorasbora parva – střevlička východní [NA, v ČR nepůvodní, invazní]
 21. Rhodeus amarus – hořavka duhová [NT]
 22. Rutilus rutilus – plotice obecná [LC]
 23. Salmo trutta – pstruh obecný [LC]
  • Salmo trutta m. fario – pstruh obecný potoční
 24. Salvelinus fontinalis – siven americký [NA, v ČR nepůvodní]
 25. Sander lucioperca – candát obecný [LC]
 26. Scardinius erythrophthalmus – perlín ostrobřichý [LC]
 27. Silurus glanis – sumec velký [LC]
 28. Squalius cephalus – jelec tloušť [LC]
 29. Thymallus thymallus – lipan podhorní [VU]
 30. Tinca tinca – lín obecný [VU]
 31. Vimba vimba – podoustev říční [VU]

 

Vysvětlivky

Za názvem druhu jsou uvedeny kategorie ohrožení podle národního červeného seznamu (Chobot et Němec 2017):

 • EX = vyhynulý (extinct)
 • RE = regionálně vyhynulý (regionally extinct)
 • EW = vymizelý ve volné přírodě (extinct in the wild)
 • CR = kriticky ohrožený (critically endangered)
 • EN = ohrožený (endangered)
 • VU = zranitelný (vulnerable)
 • NT = téměř ohrožený (near threatened)
 • DD = nedostatečné údaje (data deficient)
 • LC = nejméně dotčený (least concern)
 • NA = nevhodný pro hodnocení (not applicable)
 • NE = nevyhodnocený

 

Literatura

AOPK ČR, 2008: Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy NATURA 2000.

AOPK ČR, 2017: Regionální akční plán pro střevli potoční (Phoxinus phoxinus) na Vysočině.

Chobot K. et Němec M. [ed.], 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda, Praha, 34: 1–182.

 

Přehled taxonů je sestaven z dostupné literatury a z Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR. V rámci Vysočiny nebyla tato skupina dosud podrobně zpracována. Uvítáme případná doplnění k této skupině v rámci Vysočiny, která můžete zasílat na e-mail vysocina(zavinac)birdlife.cz. Zapojte se a pomozte nám mapovat přírodu s využitím mobilní aplikace BioLog.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.