Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Chvostoskoci Vysočiny

Peter Čuchta, 2017

Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

V rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny proběhlo zpracování výskytu a rozšíření chvostoskoků (Collembola) v Kraji Vysočina. Výstupem je komentovaný seznam všech druhů chvostoskoků zjištěných v Kraji Vysočina. Součástí výstupu je souhrnně zpracovaný seznam literatury týkající se jejich výskytu na vymezeném území. Pro všechny zjištěné taxony byly zpracovány mapky současného výskytu a byl sestaven přehled nejvýznamnějších lokalit Kraje Vysočina. Součástí projektu bylo doplnění druhového přehledu a aktuálního rozšíření terénním průzkumem a excerpcí dostupné historické i současné literatury. Výsledky projektu budou postupně prezentovány na tomto webu.

Odborný garant: RNDr. Peter Čuchta, Ph.D., realizováno ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.

Metodika terénních sběrů a zpracování materiálu

Pro zachycení co největší diverzity chvostoskoků se na zkoumaných lokalitách odebíraly kvalitativní vzorky různých substrátů, jako např. opad listnatých i jehličnatých dřevin, svrchní humusová vrstva půdy, trsy mechů, trouch atd., pro podchycení co nejširšího spektra heterogenity stanoviště. Vzorky byly poté zpracovány metodou Tullgrenova extraktoru. Získaní zástupci půdní mezofauny byli roztříděni podle taxonomických skupin. Chvostoskoci byli instalováni do trvalých mikroskopických preparátů pro účely determinace. Preparáty byly připravené standardní metodou: odbarvení v 1% hydroxidu draselném (KOH), zprůhlednění v roztoku chloralfenolu a následná fixace jedinců v médiu dle Swanna. Determinace na druhové úrovni proběhla za použití světelného mikroskopu s fázovým kontrastem a současných taxonomických klíčů.

Seznam chvostoskoků (Collembola) Kraje Vysočina

Legenda k mapám zjištěného výskytu na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Podkmen: Šestinozí = šestinožci (Hexapoda)
Třída: Skrytočelistní (Entognatha)
Řád: Chvostoskoci (Collembola)
Podřád: Entomobryomorpha (Entomobryomorpha)
Čeleď: Huňatkovití (Entomobryidae)
Podčeleď: Entomobryinae (Entomobryinae)
Podčeleď: Lepidocyrtinae (Lepidocyrtinae)
Podčeleď: Orchesellinae (Orchesellinae)
Čeleď: Olověnkovití (Tomoceridae)
Podčeleď: Tomocerinae (Tomocerinae)
Čeleď: Poskokovití (Isotomidae)
Podčeleď: Anurophorinae (Anurophorinae)
Podčeleď: Isotominae (Isotominae)
Podčeleď: Pachyotominae (Pachyotominae)
Podčeleď: Proisotominae (Proisotominae)
Podřád: Poduromorpha (Poduromorpha)
Čeleď: Hypogastruridae (Hypogastruridae)
Čeleď: Larvěnkovití (Onychiuridae)
Podčeleď: Onychiurinae (Onychiurinae)
Čeleď: Neanuridae (Neanuridae)
Podčeleď: Frieseinae (Frieseinae)
Podčeleď: Pseudachorutinae (Pseudachorutinae)
Čeleď: Odontellidae (Odontellidae)
Čeleď: Tullbergiidae (Tullbergiidae)
Podčeleď: Stenaphorurinae (Stenaphorurinae)
Podčeleď: Tullbergiinae (Tullbergiinae)
Podřád: Srostločlenky (Symphypleona)
Čeleď: Arrhopalitidae (Arrhopalitidae)
Čeleď: Katiannidae (Katiannidae)
Čeleď: Podrepkovití (Sminthuridae)
Podčeleď: Sminthurinae (Sminthurinae)
Podčeleď: Sphyrothecinae (Sphyrothecinae)
Čeleď: Sminthurididae (Sminthurididae)
Podřád: Zrněnky (Neelipleona)
Čeleď: Zrněnkovití (Neelidae)