Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Žížaly Vysočiny

Václav Pižl (2017)

Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

V rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny proběhlo zpracování výskytu a rozšíření žížalovitých (Annelida, Lumbricidae) v Kraji Vysočina.

Kritický rozbor dostupných literárních zdrojů ukázal, že této významné skupině půdních živočichů byla v minulosti na území současného Kraje Vysočina věnována pouze malá pozornost. Nejstarší zmínky nalezneme v Monografii československých dešťovek publikované v roce 1935 Lvem Černosvitovem (Černosvitov 1935), v níž autor uvedl výskyt šesti nejběžnějších zástupců žížalovitých na Českomoravské vrchovině. Později byla data o nálezech žížal zveřejněna ještě v dalších deseti publikacích, z nichž však pouze dvě byly specificky zaměřeny na faunisticko-cenologický průzkum žížal: Horník (1972) studoval společenstva žížal v pěti typech lesních ekosystémů na území Špičáku a Zajonc a kol. (1981) zpracovali materiál žížalovitých získaný z osmi agroekosystémů nacházejících se nedaleko obce Samšín a samoty Houskův mlýn. Celkově referují publikované práce o výskytu 14 druhů žížal na 12 lokalitách. Znalosti o rozšíření žížal v zájmovém území obohatila rešerše nepublikovaných zdrojů, především výstupů několika studií autora tohoto příspěvku provedených v letech 1995 – 2014, a determinace dosud nezpracovaného materiálu ze sbírek Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR (510 záznamů), které poskytly údaje o výskytu celkem 18 druhů na 22 lokalitách.

Nejvýznamnější zdroj informací o rozšíření žížalovitých na vymezeném území jsou však výsledky inventarizačního průzkumu, který proběhl v letech 2015 a 2016 na celkem 36 lokalitách, většinou maloplošných zvláště chráněných územích, z nichž pro 33 nebyla do té doby dostupná žádná data. Průzkumné terénní práce zahrnovaly především individuální sběry žížal na příhodných mikrostanovištích, prosevy opadu i dalších substrátů a jejich následnou tepelnou extrakci v laboratoři. Na 15 lokalitách byl rovněž uskutečněn odchyt žížal do dlouhodobě exponovaných padacích zemních pastí. Běhen tohoto průzkumu byl získán materiál čítající celkem 2 662 jedinců, ve kterém byli determinováni zástupci 24 druhů a poddruhů žížal, z nichž 6 bylo v Kraji Vysočina nalezeno poprvé.

Z výsledků projektu vyplývá, že v Kraji Vysočina bylo dosud zaznamenáno celkem 26 taxonů žížalovitých, avšak výskyt 2 druhů nebyl v posledních 40 letech ověřen. K nim patří i jediný druh (Helodrilus oculatus) zařazený mezi ohrožené (jako zranitelný) podle aktuálního červeného seznamu žížalovitých ČR. Ten nebyl recentně nalezen ani přes intenzivní výzkum na historických lokalitách. K faunisticky význačným či zajímavým lze řadit nálezy následujících žížal:

 • Dendrobaena cognettii – velmi drobný epigeický druh, jehož výskyt byl dosud na území České republiky zaznamenán pouze na třech lokalitách, vždy po jedné v CHKO Podyjí, NP Šumava a v CHKO Brdy.
 • Allolobophoridella eiseni – převážně subkortikolní druh vázaný na pralesní a původní listnaté porosty.
 • Fitzingeria platyura – vzácná a v ČR jen ostrůvkovitě rozšířená anektická žížala.
 • Dendrobaena attemsi, D. illyrica a D. vejdovskyi – tři acidotolerantní epigeické druhy, které se ve střední Evropě vyskytují zejména v kyselých půdách sudetských pohoří.
 • Kritodrilus mrazeki – xero- a termotolerantní druh, u kterého je potěšitelný nález nové lokality, neboť tento druh byl dosud v Kraji Vysočina znám pouze z NPR Mohelenská hadcová step.

Druhově i početně nejbohatší společenstva žížal lze nalézt v lužních lesích, na zalesněných březích toků a rovněž ve starých listnatých porostech s prameništi. K nejzajímavějším lokalitám patří:

Výstupem je komentovaný seznam všech druhů žížal zjištěných v Kraji Vysočina a souhrnně zpracovaný seznam literatury týkající se jejich výskytu na vymezeném území. Pro všechny zjištěné taxony byly zpracovány mapky současného i historického výskytu.

Odborný garant: Doc. RNDr. Václav Pižl, CSc., realizováno ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.

 

Seznam žížal (Opisthopora) Kraje Vysočina

V Kraji Vysočina bylo zjištěno 26 taxonů žížal.

Legenda k mapám zjištěného výskytu na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 

A) Systematický přehled (v přípravě)

B) Abecední seznam podle českých jmen

C) Abecední seznam podle latinských jmen

 

A) Systematický přehled

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Třída: Opaskovci (Clitellata)
Podtřída: Máloštětinatci (Oligochaeta)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Čeleď: Žížalovití (Lumbricidae)

 

B) Abecední seznam podle českých jmen

 1. Žížala (Allolobophoridella eiseni)
 2. Žížala (Aporrectodea caliginosa)
 3. Žížala (Aporrectodea rosea subsp. bimastoides)
 4. Žížala (Aporrectodea trapezoides)
 5. Žížala (Dendrobaena attemsi)
 6. Žížala (Dendrobaena auriculata)
 7. Žížala (Dendrobaena cognetii)
 8. Žížala (Dendrobaena illyrica)
 9. Žížala (Dendrobaena octaedra)
 10. Žížala (Dendrobaena vejdovskyi)
 11. Žížala (Dendrodrilus rubidus)
 12. Žížala (Dendrodrilus subrubicundus)
 13. Žížala (Eisenia andrei)
 14. Žížala (Fitzingeria platyura subsp. platyura)
 15. Žížala (Helodrilus oculatus)
 16. Žížala (Kritodrilus mrazeki)
 17. Žížala (Lumbricus castaneus)
 18. Žížala (Octolasion tyrtaeum)
 19. Žížala červená (Lumbricus rubellus)
 20. Žížala hnojní (Eisenia fetida)
 21. Žížala mléčná (Octolasion lacteum)
 22. Žížala obecná (Lumbricus terrestris)
 23. Žížala obojživelná (Eiseniella tetraedra)
 24. Žížala růžová (Aporrectodea rosea)
 25. Žížala svítivá (Eisenia lucens)
 26. Žížala zelená (Allolobophora chlorotica)

 

C) Abecední seznam podle latinských jmen

 1. Allolobophora chlorotica - Žížala zelená
 2. Allolobophoridella eiseni - Žížala
 3. Aporrectodea caliginosa - Žížala
 4. Aporrectodea rosea - Žížala růžová
 5. Aporrectodea rosea subsp. bimastoides - Žížala
 6. Aporrectodea trapezoides - Žížala
 7. Dendrobaena attemsi - Žížala
 8. Dendrobaena auriculata - Žížala
 9. Dendrobaena cognetii - Žížala
 10. Dendrobaena illyrica - Žížala
 11. Dendrobaena octaedra - Žížala
 12. Dendrobaena vejdovskyi - Žížala
 13. Dendrodrilus rubidus - Žížala
 14. Dendrodrilus subrubicundus - Žížala
 15. Eisenia andrei - Žížala
 16. Eisenia fetida - Žížala hnojní
 17. Eisenia lucens - Žížala svítivá
 18. Eiseniella tetraedra - Žížala obojživelná
 19. Fitzingeria platyura subsp. platyura - Žížala
 20. Helodrilus oculatus - Žížala
 21. Kritodrilus mrazeki - Žížala
 22. Lumbricus castaneus - Žížala
 23. Lumbricus rubellus - Žížala červená
 24. Lumbricus terrestris - Žížala obecná
 25. Octolasion lacteum - Žížala mléčná
 26. Octolasion tyrtaeum - Žížala