Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Péče o přírodu

Přírodní bohatství Vysočiny je typickou ukázkou stovky a v některých případech i tisíce let trvající koexistence přírodního prostředí a tradičních hospodářských aktivit lidských komunit. V moderní společnosti, kde tradiční využívání krajiny ustoupilo do pozadí, se ovšem objevuje potřeba pravidelnou péči o přírodovědně cenné lokality zajistit. Jelikož bez péče dochází v řadě případů k dramatickému ochuzení přírodního bohatství. Přicházíme o unikátní lokality s výjimečnými biotopy a některým druhům hrozí jejich vymizení. Ostatně v mnoha případech již k tomu došlo a některé přírodní fenomény jsou na Vysočině nenávratně ztraceny (zánik lokalit, vyhubení či vymizení některých druhů).

Pro zachování hodnotných lokalit jsou vyhlašována zvláště chráněná území a každé z nich má zpracován svůj plán péče, podle kterého se řídí správci těchto území. Těmito správci jsou v našem regionu Krajský úřad Kraje Vysočina, Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a Správa Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Tyto instituce mají na starost také péči o zvláště chráněné druhy. Některé aspekty ochrany přírody mají na starost obce s rozšířenou působností (např. péče o významné krajinné prvky a památné stromy) či obecní úřady (např. péče o dřeviny).

Na péči o přírodu se vedle veřejných institucí podílejí i neziskové organizace či jednotlivci. Těmto aktivitám se věnuje také Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině a její členové. Vedle pravidelné péče o vybrané lokality se snažíme u lokalit poškozených v minulosti nevhodnými zásahy o jejich revitalizace. Nejvýznamější naší akcí byla revitalizace rašeliniště v přírodní rezervaci Chvojnov, která se stala za rok 2015 vítězným projektem v tématické oblasti adaptačních opatření přispívající ke zmírňování dopadů klimatických změn cestou revitalizace krajiny (v soutěži pořádané Ministerstvem životního prostředí ČR, Masarykovou univerzitou a Integra Consulting s.r.o.).

Společně s dalšími partnery jsme se podíleli na ochranářských zásazích na následujících lokalitách:

Pro péči o vybrané lokality mohou být zřizovány tzv. „pozemkové spolky“. Jeden z nich funguje také při Pobočce České společnosti ornitologické na Vysočině a jmenuje se Pozemkový spolek Gallinago.

 

Pozemkový spolek Gallinago

Pozemkový spolek Gallinago při Pobočce České společnosti ornitologické na Vysočině se věnuje praktické péči o významná stanoviště vzácných, ohrožených či regionálně významných druhů různých organismů. Za tímto účelem získáváme zájmové pozemky také do svého vlastnictví, nájmu či výpůjčky. Specializujeme se na péči o hnízdiště bekasiny otavní (Gallinago gallinago), která hnízdní na rašelinných a podmáčených loukách. Takovéto louky představují biotop řady dalších chráněných a ohrožených druhů. Aby louka zůstala loukou je zapotřebí její pravidelné kosení, jinak postupně zaroste dřevinami či zde převládne několik málo konkurenčně silných druhů. Původní druhové bohatství se ztratí a vzácné druhy vymizí.

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině vlastní pozemky na následujících lokalitách:

V posledních letech jsme se dále podíleli na pravidelné péči či jednorázových zásazích (viz přehled projektů) na následujících lokalitách:

 

Péče o vybrané druhy

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině se zabývá také cílenou ochranou a péčí o vybrané druhy. Vytváříme nové hnízdní příležitosti a domlouváme ochranu hnízd před rušením či jejich zničením.

Cíleně jsme se zabývali zejména následujícími druhy (viz přehled projektů):

 

Zapojte se do ochrany hnízdišť

  • Zapojte se do ochrany hnízd vybraných druhů ptáků v lesích (zejména čáp černý, orel mořský, luňák červený, včelojed lesní, jestřáb lesní, ostříž lesní, výr velký, sýc rousný, kulíšek nejmenší, holub doupňák, volavka popelavá). Podívejte se na souhrnné výsledky z roku 2019 (PDF ke stažení).
  • Zapojte se do ochrany doupných a jinak pro ptáky významných stromů v lesích, což je za stávající kůrovcové kalamity na Vysočině mimořádně důležité. Video ke zhlédnutí je zde.
    • Ochranu ptáků v lesích a značení doupných stromů na Vysočině koordinuje Ivo Hertl (hertlatlas.cz, tel. 604 328 834).
  • Zapojte se do ochrany hnízd čejek chocholatých (případně kulíků říčních) na zemědělských pozemcích. Podívejte se na výsledky z roku 2020 (PDF ke stažení). Na Vysočině koordinuje Petra Hulvová (petra.hlavacovaseznam.cz, tel. 777 974 848).
  • Zapojte se do ochrany hnízd motáků lužních na zemědělských pozemcích. Podívejte se na výsledky z roku 2015 (PDF ke stažení). Na Vysočině koordinuje Ivan Kunstmüller (pygargusseznam.cz, tel. 608 537 539).

 

 

Nálezy zraněných ptáků na Vysočině hlaste/předávejte do záchranné stanice Pavlov (Pavlov u Ledče nad Sázavou, www.stanicepavlov.cz, zachranazviratstanicepavlov.cz, tel. 734 309 798 - Zbyšek Karafiát).

 

Podezřelé nálezy uhynulých živočichů, kde lze předpokládat jejich otravu, hlaste celorepublikové koordinátorce Kláře Hlubocké (hlubockabirdlife.cz, tel. 606 412 422).

 

Nálezy uhynulých ptáků pod dráty el. vedení a pod el. sloupy na Vysočině zadávejte do AVIFu a hlaste Václavu Hlaváčovi (vaclav.hlavacnature.cz) - ideálně zaslat polohu a fotodokumentaci mrtvého jedince a příslušného místa, zejména daného sloupu, kde k úrazu došlo.

 

Zájemci si mohou požádat o malý členský grant ČSO, viz www.birdlife.cz/pro-cleny-cso/male-clenske-granty.