Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Mokřady

Mokřady představují nejpestřejší biotopy, na které je vázána největší rozmanitost druhů. Přijměte pozvání k návštěvě některých mimořádně významných, ale i těch méně významnějších, mokřadů na Vysočině, mezi které patří zejména rašeliniště, rybníky a vodní toky.

 

Závěrečné zprávy z revitalizací lokalit:

 

Avifauna vybraných lokalit:

 

Průzkumy vybraných rašelinných a podmáčených luk na Vysočině:

 

Vzácné a ohrožené druhy rašelinných a vlhkých luk na Vysočině

Proč pečovat o rašelinné a vlhké louky?

Ochrana hnízdišť bekasiny otavní

 

Metodiky:

AOPK ČR, 2008: Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy NATURA 2000.

AOPK ČR, 2009: Raci v České republice.

AOPK ČR, 2011: Biotopy našich obojživelníků a jejich management.

AOPK ČR, 2017: Regionální akční plán pro střevli potoční (Phoxinus phoxinus) na Vysočině.

AOPK ČR, 2020: Ochrana a zlepšování morfologického stavu vodních toků: Revitalizace, dílčí vodohospodářská opatření, podpora renaturačních procesů.

Chytrý M., Kučera T. et Kočí M. [ed.], 2010: Katalog biotopů České republiky. – 2. upr. a rozš. vyd., AOPK ČR, Praha: 1–445.