Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Měkkýši Vysočiny

Luboš Beran, Jan Myšák, Jaroslav Hlaváč (2017)
 
1) Vodní měkkýši Vysočiny
2) Suchozemští plži Vysočiny
3) Seznam měkkýšů (Mollusca) Vysočiny
3.1) Systematický přehled měkkýšů Vysočiny
3.2) Abecední seznam měkkýšů Vysočiny podle českých jmen
3.3) Abecední seznam měkkýšů Vysočiny podle vědeckých jmen
4) Popularizační letáčky:
4.1) Vodní měkkýši Vysočiny (Luboš Beran, PDF ke stažení)

4.2) Suchozemští plži Vysočiny (Jan Myšák, PDF ke stažení)

 

1) Vodní měkkýši Vysočiny

Luboš Beran (2017)

Komentovaný seznam vodních měkkýšů Vysočiny včetně mapek historického i současného rozšíření a bibliografie byly publikovány a jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF:

Beran L., 2017: Vodní měkkýši Vysočiny. [Freshwater molluscs of Vysočina Region (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca 16: 44-76.
http://mollusca.sav.sk/pdf/16/16.Beran3.pdf

 

1.1) Významné lokality vodních měkkýšů v Kraji Vysočina

Na území Kraje Vysočina není známa žádná lokalita vodních měkkýšů, která by měla celorepublikový význam. Nicméně na Vysočině existuje několik lokalit, které mají význam jako lokality početnějších populací vzácných či ohrožených druhů vodních měkkýšů. Jedná se především o vodní toky. Níže jsou uvedeny ve stručném přehledu:

 1. Sázava mezi hranicí Kraje Vysočina a Středočeského kraje a Havlíčkovým Brodem. V tomto úseku byl jako na jediném místě na Vysočině zjištěn výskyt škebličky ploché (Pseudanodonta complanata) a zřejmě se zde vyskytuje i zbytková populace evropsky významného velevruba tupého (Unio crassus). Oba druhy se vyskytují i v části toku ve Středočeském kraji (Sázava v části úseku ve Středočeském kraji je i evropsky významnou lokalitou pro druh Unio crassus
 2. Martinický potok, Rokytná, Želivka, Oslava, Hejlovka. Lokality s různě velkými populacemi evropsky významného velevruba tupého. Jedná se o nejvýznamnější lokality tohoto druhu v Kraji Vysočina. V případě Rokytné se jedná pouze o část populace, která se vyskytuje i v úseku ležícím v Jihomoravském kraji. Bohužel ve všech případech se jedná zřejmě o málo početné a rozptýlené populace.
 3. Olšanský potok (též Řečice) nad VN Nová Říše. Jediná lokalita vzácné hrachovky říční (Pisidium amnicum).
 4. Jankovský potok. Jediná lokalita na Vysočině s výskytem perlorodky říční (Margaritifera margaritifera). Bohužel jedná se již o vymírající populaci.
 5. VN Vřesník, VN Trnávka. Vodní nádrže s výskytem kružníka severního (Gyraulus acronicus).             
 6. Rybníky Tuksa a Sýkora u Krasoňova. Mezotrofní rybníky s vysokou průhledností, bohatými společenstvy vodních měkkýšů a neobvyklým výskytem bahenky Viviparus viviparus.
 7. Rybník Řeka. Rybník s významnou populací vzácnější a zranitelné lištovky lesklé (Segmentina nitida). Nicméně zcela jistě významnější z pohledu suchozemských resp. mokřadních druhů měkkýšů díky výskytu početné populace vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri). 
 8. VN Švihov (Želivka). Jedná se sice o umělou vodní nádrž, nicméně na řadě míst obývanou bohatými a početnými malakocenózami.  

 

2) Suchozemští plži Vysočiny

Jaroslav Hlaváč, Jan Myšák (2017)

2.1) Metodika

Seznam suchozemských plžů a jejich historické i současné rozšíření v Kraji Vysočina bylo zpracováno na základě dostupných publikovaných i nepublikovaných dat a doplněno terénním průzkumem. Průzkum na nových lokalitách proběhl na základě standardní metodiky dle Ložka (1956), která zahrnuje ruční sběry a odběry vzorků půdní hrabanky a listové opadanky pro podchycení druhů milimetrových rozměrů. Na zvodnělých stanovištích byly vzorky zpracovány metodou mokrých výplavů (podle Horsáka 2003). Během vegetační sezóny 2015 panovala na celém území ČR velká vedra s minimálními srážkovými úhrny. Vedra a srážkový deficit kulminoval zejména během letních měsíců, což zapříčinilo jev, kdy se terestričtí měkkýši uchylovali k letní hibernaci a hledali úkryt hlouběji v půdě. V podzimních měsících došlo k několika srážkovým událostem, nicméně během terénních průzkumů bylo shledáno, že půdní profil je přesto vyschlý a ani tyto srážky výrazně nenapomohly k vyšší aktivitě terestrických měkkýšů. Ve větším množství než obvyklém byly nacházeny prázdné schránky uhynulých plžů. Nazí plži, kteří jsou během suchých období zranitelnější ve srovnání s ulitnatými plži, byli nalézáni jen sporadicky. Stanoviště na zkoumaných lokalitách tak byla vybírána s důrazem na co nejvyšší vlhkost.

 

Ekologie měkkýšů

Podle svých ekologických nároků jsou měkkýši rozděleni do čtyř hlavních ekologických skupin A, B, C a D, v rámci nich do dalších deseti skupin a několika podskupin (podle Ložka 1964, viz Tab. 1).

 

Tab. 1: Ekologické charakteristiky a rozdělení měkkýšů podle jejich nároků do ekologických skupin (podle Ložka 1964).

Hlavní ekologické skupiny: A – les (všeobecně), B – bezlesí , C – les/bezlesí, D – mokřady, vody.

Ekologické skupiny: 1 W – les (sensu stricto); 2 – převážně les, místy polootevřená až otevřená stanoviště [W(M) – středně vlhká, W(s) – suchá, W(H) – vlhká]; 3 W(h) – vlhký les, luh; 4 – otevřená suchá stanoviště [S – všeobecně, XC – vápencové skály, S(W) – zčásti zastíněná]; 5 O – otevřená stanoviště všeobecně (vlhké louky až stepi); lesy i bezlesí: 6 X – převážně suché; 7 – středně nebo různě vlhké (Me – všeobecně, Wf – středně vlhké skály, suťové lesy); 8 H – převážně vlhké; 9 P – mokřady, břehy; 10 – vodní stanoviště (S – stojaté vody, Q – prameny, F – tekoucí vody, P – bažiny, močály, Pp – periodické vody).

Ekologická skupina

A

1

W

2

W(M)

W(s)

W(H)

3

W(h)

B

4

S

XC

S(W)

5

O

C

6

X

7

Me

Wf

8

H

D

9

P

10

F

S

P

Pp

Q

 

První skupina 1W zahrnuje přísně lesní druhy, které se jen výjimečně vyskytují mimo les (např. nad horní hranicí lesa). Do druhé skupiny patří rovněž lesní druhy, které se sice vyskytují převážně v lese, ale mohou osídlit i jiné biotopy, zejména mezofilní [W(M)] a sušší křovinné biotopy [W(s)] nebo se jedná o vlhkomilné druhy [W(H)]. Silně vlhkomilné lesní druhy sdružujeme do třetí skupiny W(h). Tu představují takové druhy, které se převážně vyskytují ve vlhkých lesích a luzích.

Ekologické skupiny 4 a 5 sdružují druhy hlavní ekologické skupiny B, tedy druhy, které jsou všeobecně vázány na bezlesá (otevřená) stanoviště. Ekologické skupiny 6, 7 a 8 jsou druhy lesa i bezlesí, nejsou přesně vyhraněny jejich nároky na přítomnost, resp. absenci lesa i otevřených stanovišť. Nejpočetněji je v rámci hlavní ekologické skupiny C druhově zastoupena ekologická skupina 7Me, která sdružuje druhy se středními nároky, často se jedná o euryekní druhy. Ekologická skupina 8H zahrnuje druhy, které i přes svoje vyšší nároky na vlhkost nemusí být bezprostředně vázány na mokřadní biotopy. Takové druhy mohou žít jak na vlhkých lesních místech, tak i na otevřených vlhkých stanovištích.

Hlavní ekologická skupina D sdružuje druhy mokřadní a vodní. V ekologické skupině 9P jsou zahrnuty silně vlhkomilné druhy žijící na mokřadech, podél břehů vodotečí nebo stojatých vodních ploch. Je pro ně charakteristické, že vždy vyžadují co nejstabilnější hydrologické podmínky bez výraznějšího kolísání hladiny podzemní vody. Všechny vodní druhy, plži i mlži – ekologická skupina 10, jsou rozděleny do několika vyhraněných nebo přechodných podskupin. Základní podskupiny jsou stojaté vody (S), prameny (Q), tekoucí vody (F), bažiny a močály (P) a periodické vody (Pp). Je nutno upozornit, že ne všechny vodní druhy měkkýšů lze vždy přiřadit do vyhraněné podskupiny, často dochází ke kombinaci jednotlivých podskupin, kde je naznačeno, kterou z podskupin daný druh preferuje. Například, řadíme-li druh Galba truncatula (bahnatka malá) do podskupiny SQPp, znamená to, že druh je schopen žít ve vodách stojatých, v pramenech, ale i ve vodách periodických. Vyjádření značky v závorce indikuje podřadný výskyt na daných typech stanovišť, např. F(S) značí častější výskyt ve vodách tekoucích, ve vodách stojatých méně častý.

 

2.2) Významné lokality suchozemských plžů v Kraji Vysočina

2.2.1) Lokality suchozemských plžů celorepublikového významu

Jedná se o naleziště druhů Vertigo geyeri a V. lilljeborgi, které mimo Vysočinu v ČR téměř neznáme.

 

2.2.2) Lokality suchozemských plžů regionálního významu

Jedná se o naleziště 3 a více druhů z červeného seznamu ČR v kategoriích ohrožený (EN) či zranitelný (VU) anebo naleziště druhů z červeného seznamu ČR v kategoriích ohrožený (EN) či zranitelný (VU), které mají na Vysočině 3 a méně známých lokalit.

 

3) Seznam měkkýšů (Mollusca) Vysočiny

Z území Kraje Vysočina je znám výskyt 163 druhů měkkýšů. Jedná se o 114 druhů suchozemských plžů, 27 vodních plžů a 22 vodních mlžů.

 

3.1) Systematický přehled měkkýšů Vysočiny

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:
= výskyt v letech 1850 - 1950
= výskyt v letech 1951 - 2000
= výskyt v letech 2001 - 2016

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Podkmen: Schránkovci (Conchifera)
Třída: Plži (Gastropoda)
Čeleď: Bahenkovití (Viviparidae)
Čeleď: Jehlovkovití (Aciculidae)
Čeleď: Bahnivkovití (Bithyniidae)
Čeleď: Praménkovití (Hydrobiidae)
Čeleď: Člunicovití (Acroloxidae)
Čeleď: Plovatkovití (Lymnaeidae)
Čeleď: Levatkovití (Physidae)
Čeleď: Okružákovití (Planorbidae)
Čeleď: Síměnkovití (Carychiidae)
Čeleď: Jantarkovití (Succineidae)
Čeleď: Oblovkovití (Cochlicopidae)
Čeleď: Soudkovkovití (Orculidae)
Čeleď: Zrnovkovití (Pupillidae)
Čeleď: Údolníčkovití (Valloniidae)
Čeleď: Vrkočovití (Vertiginidae)
Čeleď: Hladovkovití (Enidae)
Čeleď: Závornatkovití (Clausiliidae)
Čeleď: Bezočkovití (Ferussaciidae)
Čeleď: Boděnkovití (Punctidae)
Čeleď: Vrásenkovití (Discidae)
Čeleď: Zemounkovití (Gastrodontidae)
Čeleď: Kuželíkovití (Euconulidae)
Čeleď: Zemounovití (Zonitidae)
Čeleď: Sklovatkovití (Daudebardiidae)
Čeleď: Skleněnkovití (Vitrinidae)
Čeleď: Slimákovití (Limacidae)
Čeleď: Slimáčkovití (Agriolimacidae)
Čeleď: Bledničkovití (Boettgerillidae)
Čeleď: Plzákovití (Arionidae)
Čeleď: Keřovkovití (Bradybaenidae)
Čeleď: Vlahovkovití (Hygromiidae)
Čeleď: Hlemýžďovití (Helicidae)
Třída: Mlži (Bivalvia)
Čeleď: Perlorodkovití (Margaritiferidae)
Čeleď: Velevrubovití (Unionidae)
Čeleď: Okružankovití (Sphaeriidae)
Čeleď: Slávičkovití (Dreissenidae)

 

3.2) Abecední seznam měkkýšů Vysočiny podle českých jmen

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:
= výskyt v letech 1850 - 1950
= výskyt v letech 1951 - 2000
= výskyt v letech 2001 - 2016

 1. Aksamítka sametová (Causa holosericea)
 2. Bahenka pruhovaná (Viviparus viviparus)
 3. Bahnatka malá (Galba truncatula)
 4. Bahnivka rmutná (Bithynia tentaculata)
 5. Bezočka šídlovitá (Cecilioides acicula)
 6. Blatenka tmavá (Stagnicola corvus)
 7. Blednička útlá (Boettgerilla pallens)
 8. Blyštivka rýhovaná (Nesovitrea hammonis)
 9. Blyštivka skleněná (Nesovitrea petronella)
 10. Boděnka malinká (Punctum pygmaeum)
 11. Člunice jezerní (Acroloxus lacustris)
 12. Člunka pravohrotá (Ferrissia fragilis)
 13. Drobnička válcovitá (Truncatellina cylindrica)
 14. Hladovka horská (Ena montana)
 15. Hlemýžď pruhovaný (Helix thessalica)
 16. Hlemýžď zahradní (Helix pomatia)
 17. Hrachovka čárkovaná (Pisidium tenuilineatum)
 18. Hrachovka hrbolatá (Pisidium henslowanum)
 19. Hrachovka lesklá (Pisidium nitidum)
 20. Hrachovka malinká (Pisidium personatum)
 21. Hrachovka obecná (Pisidium casertanum)
 22. Hrachovka obrácená (Pisidium supinum)
 23. Hrachovka otupená (Pisidium subtruncatum)
 24. Hrachovka prosná (Pisidium milium)
 25. Hrachovka říční (Pisidium amnicum)
 26. Hrachovka severní (Pisidium hibernicum)
 27. Hrachovka tupá (Pisidium obtusale)
 28. Hrotice obrácená (Balea perversa)
 29. Chlupatka jednozubá (Petasina unidentata)
 30. Jantarka obecná (Succinea putris)
 31. Jantarovka úhledná (Oxyloma elegans)
 32. Jantařička podlouhlá (Succinella oblonga)
 33. Jehlovka hladká (Platyla polita)
 34. Kalonoska chlumní (Merdigera obscura)
 35. Kamomil říční (Ancylus fluviatilis)
 36. Keřnatka vrásčitá (Euomphalia strigella)
 37. Keřovka plavá (Fruticicola fruticum)
 38. Kružník bělavý (Gyraulus albus)
 39. Kružník malý (Gyraulus parvus)
 40. Kružník severní (Gyraulus acronicus)
 41. Kružník žebernatý (Gyraulus crista)
 42. Kuželík drobný (Euconulus fulvus)
 43. Kuželík tmavý (Euconulus praticola)
 44. Kýlnatec čočkovitý (Hippeutis complanatus)
 45. Levatka říční (Physa fontinalis)
 46. Levohrotka ostrá (Physella acuta)
 47. Lištovka lesklá (Segmentina nitida)
 48. Mnohozubka evropská (Laciniaria plicata)
 49. Modranka karpatská (Bielzia coerulans)
 50. Nábělka karpatská (Plicuteria lubomirskii)
 51. Nádolka nadmutá (Vestia turgida)
 52. Oblovka drobná (Cochlicopa lubricella)
 53. Oblovka lesklá (Cochlicopa lubrica)
 54. Okrouhlice rybničná (Musculium lacustre)
 55. Okružák ploský (Planorbarius corneus)
 56. Okružanka rohovitá (Sphaerium corneum)
 57. Ostnatka trnitá (Acanthinula aculeata)
 58. Ostroústka bezzubá (Columella edentula)
 59. Ostroústka drsná (Columella aspera)
 60. Páskovka hajní (Cepaea nemoralis)
 61. Páskovka keřová (Cepaea hortensis)
 62. Páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis)
 63. Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera)
 64. Písečník novozélandský (Potamopyrgus antipodarum)
 65. Plamatka lesní (Arianta arbustorum)
 66. Plovatka bahenní (Lymnaea stagnalis)
 67. Plzák alpský (Arion obesoductus)
 68. Plzák hajní (Arion silvaticus)
 69. Plzák hnědý (Arion fuscus)
 70. Plzák lesní (Arion rufus)
 71. Plzák španělský (Arion vulgaris)
 72. Plzák zahradní (Arion distinctus)
 73. Plzák žíhaný (Arion circumscriptus)
 74. Plzák žlutopruhý (Arion fasciatus)
 75. Plžík žlutý (Malacolimax tenellus)
 76. Podkornatka žíhaná (Lehmannia marginata)
 77. Praménka rakouská (Bythinella austriaca)
 78. Řasnatka břichatá (Macrogastra ventricosa)
 79. Řasnatka lesní (Macrogastra plicatula)
 80. Řasnatka nadmutá (Macrogastra tumida)
 81. Řemeník svinutý (Bathyomphalus controtus)
 82. Síměnka nejmenší (Carychium minimum)
 83. Síměnka trojzubá (Carychium tridentatum)
 84. Sítovka blyštivá (Aegopinella nitens)
 85. Sítovka čistá (Aegopinella pura)
 86. Sítovka suchomilná (Aegopinella minor)
 87. Skalnice kýlnatá (Helicigona lapicida)
 88. Skelnatka drnová (Oxychilus cellarius)
 89. Skelnatka hladká (Oxychilus glaber)
 90. Skelnatka stlačená (Oxychilus depressus)
 91. Skelnatka západní (Oxychilus draparnaudi)
 92. Skelnička průhledná (Vitrea crystallina)
 93. Skelnička průzračná (Vitrea diaphana)
 94. Skelnička stažená (Vitrea contracta)
 95. Skelnička zjizvená (Vitrea subrimata)
 96. Skleněnka průsvitná (Vitrina pellucida)
 97. Sklovatka krátkonohá (Daudebardia brevipes)
 98. Sklovatka rudá (Daudebardia rufa)
 99. Slávička mnohotvárná (Dreissena polymorpha)
 100. Slimáček balkánský (Deroceras turcicum)
 101. Slimáček evropský (Deroceras sturanyi)
 102. Slimáček hladký (Deroceras laeve)
 103. Slimáček lesní (Deroceras praecox)
 104. Slimáček polní (Deroceras agreste)
 105. Slimáček síťkovaný (Deroceras reticulatum)
 106. Slimáčnice lesní (Eucobresia nivalis)
 107. Slimáčnice průhledná (Eucobresia diaphana)
 108. Slimáčník horský (Semilimax kotulae)
 109. Slimáčník táhlý (Semilimax semilimax)
 110. Slimák největší (Limax maximus)
 111. Slimák popelavý (Limax cinereoniger)
 112. Slimákovec pestrý (Limacus flavus)
 113. Soudkovka žebernatá (Sphyradium doliolum)
 114. Srstnatka chlupadá (Trochulus hispidus)
 115. Srstnatka západní (Trochulus sericeus)
 116. Suchomilka obecná (Xerolenta obvia)
 117. Svinutec běloústý (Anisus leucostoma)
 118. Svinutec zploštělý (Anisus vortex)
 119. Škeble asijská (Sinanodonta woodiana)
 120. Škeble rybničná (Anodonta cygnea)
 121. Škeble říční (Anodonta anatina)
 122. Škeblička plochá (Pseudanodonta complanata)
 123. Terčovník vroubený (Planorbis planorbis)
 124. Trojlaločka pyskatá (Helicodonta obvoluta)
 125. Trojzubka stepní (Chondrula tridens)
 126. Údolníček drobný (Vallonia pulchella)
 127. Údolníček šikmý (Vallonia excentrica)
 128. Údolníček žebernatý (Vallonia costata)
 129. Uchatka nadmutá (Radix auricularia)
 130. Uchatka široká (Radix ampla)
 131. Uchatka toulavá (Radix labiata)
 132. Uchatka vejčitá (Radix balthica)
 133. Velevrub malířský (Unio pictorum)
 134. Velevrub nadmutý (Unio tumidus)
 135. Velevrub tupý (Unio crassus)
 136. Vlahovka narudlá (Monachoides incarnatus)
 137. Vrásenka okrouhlá (Discus rotundatus)
 138. Vrásenka orlojovitá (Discus perspectivus)
 139. Vrásenka pomezní (Discus ruderatus)
 140. Vrkoč Geyerův (Vertigo geyeri)
 141. Vrkoč horský (Vertigo alpestris)
 142. Vrkoč lesní (Vertigo pusilla)
 143. Vrkoč malinký (Vertigo pygmaea)
 144. Vrkoč mnohozubý (Vertigo antivertigo)
 145. Vrkoč rašelinný (Vertigo lilljeborgi)
 146. Vrkoč rýhovaný (Vertigo substriata)
 147. Vrkoč útlý (Vertigo angustior)
 148. Vřetenatka obecná (Alinda biplicata)
 149. Vřetenka šedivá (Bulgarica cana)
 150. Vřetenovka hladká (Cochlodina laminata)
 151. Vřetenovka rovnoústá (Cochlodina orthostoma)
 152. Závornatka drsná (Clausilia dubia)
 153. Závornatka křížatá (Clausilia cruciata)
 154. Závornatka kyjovitá (Clausilia pumila)
 155. Závornatka malá (Clausilia rugosa)
 156. Zemoun skalní (Aegopis verticillus)
 157. Zemounek lesklý (Zonitoides nitidus)
 158. Zrnovka mechová (Pupilla muscorum)
 159. Zrnovka třízubá (Pupilla triplicata)
 160. Zrnovka žebernatá (Pupilla sterrii)
 161. Zuboústka trojzubá (Isognomostoma isognomostomos)
 162. Žebernatěnka drobná (Ruthenica filograna)
 163. Žihlobytka stinná (Urticicola umbrosus)

 

3.2) Abecední seznam měkkýšů Vysočiny podle vědeckých jmen

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:
= výskyt v letech 1850 - 1950
= výskyt v letech 1951 - 2000
= výskyt v letech 2001 - 2016

 1. Acanthinula aculeata - Ostnatka trnitá
 2. Acroloxus lacustris - Člunice jezerní
 3. Aegopinella minor - Sítovka suchomilná
 4. Aegopinella nitens - Sítovka blyštivá
 5. Aegopinella pura - Sítovka čistá
 6. Aegopis verticillus - Zemoun skalní
 7. Alinda biplicata - Vřetenatka obecná
 8. Ancylus fluviatilis - Kamomil říční
 9. Anisus leucostoma - Svinutec běloústý
 10. Anisus vortex - Svinutec zploštělý
 11. Anodonta anatina - Škeble říční
 12. Anodonta cygnea - Škeble rybničná
 13. Arianta arbustorum - Plamatka lesní
 14. Arion circumscriptus - Plzák žíhaný
 15. Arion distinctus - Plzák zahradní
 16. Arion fasciatus - Plzák žlutopruhý
 17. Arion fuscus - Plzák hnědý
 18. Arion obesoductus - Plzák alpský
 19. Arion rufus - Plzák lesní
 20. Arion silvaticus - Plzák hajní
 21. Arion vulgaris - Plzák španělský
 22. Balea perversa - Hrotice obrácená
 23. Bathyomphalus controtus - Řemeník svinutý
 24. Bielzia coerulans - Modranka karpatská
 25. Bithynia tentaculata - Bahnivka rmutná
 26. Boettgerilla pallens - Blednička útlá
 27. Bulgarica cana - Vřetenka šedivá
 28. Bythinella austriaca - Praménka rakouská
 29. Carychium minimum - Síměnka nejmenší
 30. Carychium tridentatum - Síměnka trojzubá
 31. Causa holosericea - Aksamítka sametová
 32. Cecilioides acicula - Bezočka šídlovitá
 33. Cepaea hortensis - Páskovka keřová
 34. Cepaea nemoralis - Páskovka hajní
 35. Cepaea vindobonensis - Páskovka žíhaná
 36. Clausilia cruciata - Závornatka křížatá
 37. Clausilia dubia - Závornatka drsná
 38. Clausilia pumila - Závornatka kyjovitá
 39. Clausilia rugosa - Závornatka malá
 40. Cochlicopa lubrica - Oblovka lesklá
 41. Cochlicopa lubricella - Oblovka drobná
 42. Cochlodina laminata - Vřetenovka hladká
 43. Cochlodina orthostoma - Vřetenovka rovnoústá
 44. Columella aspera - Ostroústka drsná
 45. Columella edentula - Ostroústka bezzubá
 46. Daudebardia brevipes - Sklovatka krátkonohá
 47. Daudebardia rufa - Sklovatka rudá
 48. Deroceras agreste - Slimáček polní
 49. Deroceras laeve - Slimáček hladký
 50. Deroceras praecox - Slimáček lesní
 51. Deroceras reticulatum - Slimáček síťkovaný
 52. Deroceras sturanyi - Slimáček evropský
 53. Deroceras turcicum - Slimáček balkánský
 54. Discus perspectivus - Vrásenka orlojovitá
 55. Discus rotundatus - Vrásenka okrouhlá
 56. Discus ruderatus - Vrásenka pomezní
 57. Dreissena polymorpha - Slávička mnohotvárná
 58. Ena montana - Hladovka horská
 59. Eucobresia diaphana - Slimáčnice průhledná
 60. Eucobresia nivalis - Slimáčnice lesní
 61. Euconulus fulvus - Kuželík drobný
 62. Euconulus praticola - Kuželík tmavý
 63. Euomphalia strigella - Keřnatka vrásčitá
 64. Ferrissia fragilis - Člunka pravohrotá
 65. Fruticicola fruticum - Keřovka plavá
 66. Galba truncatula - Bahnatka malá
 67. Gyraulus acronicus - Kružník severní
 68. Gyraulus albus - Kružník bělavý
 69. Gyraulus crista - Kružník žebernatý
 70. Gyraulus parvus - Kružník malý
 71. Helicigona lapicida - Skalnice kýlnatá
 72. Helicodonta obvoluta - Trojlaločka pyskatá
 73. Helix pomatia - Hlemýžď zahradní
 74. Helix thessalica - Hlemýžď pruhovaný
 75. Hippeutis complanatus - Kýlnatec čočkovitý
 76. Chondrula tridens - Trojzubka stepní
 77. Isognomostoma isognomostomos - Zuboústka trojzubá
 78. Laciniaria plicata - Mnohozubka evropská
 79. Lehmannia marginata - Podkornatka žíhaná
 80. Limacus flavus - Slimákovec pestrý
 81. Limax cinereoniger - Slimák popelavý
 82. Limax maximus - Slimák největší
 83. Lymnaea stagnalis - Plovatka bahenní
 84. Macrogastra plicatula - Řasnatka lesní
 85. Macrogastra tumida - Řasnatka nadmutá
 86. Macrogastra ventricosa - Řasnatka břichatá
 87. Malacolimax tenellus - Plžík žlutý
 88. Margaritifera margaritifera - Perlorodka říční
 89. Merdigera obscura - Kalonoska chlumní
 90. Monachoides incarnatus - Vlahovka narudlá
 91. Musculium lacustre - Okrouhlice rybničná
 92. Nesovitrea hammonis - Blyštivka rýhovaná
 93. Nesovitrea petronella - Blyštivka skleněná
 94. Oxychilus cellarius - Skelnatka drnová
 95. Oxychilus depressus - Skelnatka stlačená
 96. Oxychilus draparnaudi - Skelnatka západní
 97. Oxychilus glaber - Skelnatka hladká
 98. Oxyloma elegans - Jantarovka úhledná
 99. Petasina unidentata - Chlupatka jednozubá
 100. Physa fontinalis - Levatka říční
 101. Physella acuta - Levohrotka ostrá
 102. Pisidium amnicum - Hrachovka říční
 103. Pisidium casertanum - Hrachovka obecná
 104. Pisidium henslowanum - Hrachovka hrbolatá
 105. Pisidium hibernicum - Hrachovka severní
 106. Pisidium milium - Hrachovka prosná
 107. Pisidium nitidum - Hrachovka lesklá
 108. Pisidium obtusale - Hrachovka tupá
 109. Pisidium personatum - Hrachovka malinká
 110. Pisidium subtruncatum - Hrachovka otupená
 111. Pisidium supinum - Hrachovka obrácená
 112. Pisidium tenuilineatum - Hrachovka čárkovaná
 113. Planorbarius corneus - Okružák ploský
 114. Planorbis planorbis - Terčovník vroubený
 115. Platyla polita - Jehlovka hladká
 116. Plicuteria lubomirskii - Nábělka karpatská
 117. Potamopyrgus antipodarum - Písečník novozélandský
 118. Pseudanodonta complanata - Škeblička plochá
 119. Punctum pygmaeum - Boděnka malinká
 120. Pupilla muscorum - Zrnovka mechová
 121. Pupilla sterrii - Zrnovka žebernatá
 122. Pupilla triplicata - Zrnovka třízubá
 123. Radix ampla - Uchatka široká
 124. Radix auricularia - Uchatka nadmutá
 125. Radix balthica - Uchatka vejčitá
 126. Radix labiata - Uchatka toulavá
 127. Ruthenica filograna - Žebernatěnka drobná
 128. Segmentina nitida - Lištovka lesklá
 129. Semilimax kotulae - Slimáčník horský
 130. Semilimax semilimax - Slimáčník táhlý
 131. Sinanodonta woodiana - Škeble asijská
 132. Sphaerium corneum - Okružanka rohovitá
 133. Sphyradium doliolum - Soudkovka žebernatá
 134. Stagnicola corvus - Blatenka tmavá
 135. Succinea putris - Jantarka obecná
 136. Succinella oblonga - Jantařička podlouhlá
 137. Trochulus hispidus - Srstnatka chlupadá
 138. Trochulus sericeus - Srstnatka západní
 139. Truncatellina cylindrica - Drobnička válcovitá
 140. Unio crassus - Velevrub tupý
 141. Unio pictorum - Velevrub malířský
 142. Unio tumidus - Velevrub nadmutý
 143. Urticicola umbrosus - Žihlobytka stinná
 144. Vallonia costata - Údolníček žebernatý
 145. Vallonia excentrica - Údolníček šikmý
 146. Vallonia pulchella - Údolníček drobný
 147. Vertigo alpestris - Vrkoč horský
 148. Vertigo angustior - Vrkoč útlý
 149. Vertigo antivertigo - Vrkoč mnohozubý
 150. Vertigo geyeri - Vrkoč Geyerův
 151. Vertigo lilljeborgi - Vrkoč rašelinný
 152. Vertigo pusilla - Vrkoč lesní
 153. Vertigo pygmaea - Vrkoč malinký
 154. Vertigo substriata - Vrkoč rýhovaný
 155. Vestia turgida - Nádolka nadmutá
 156. Vitrea contracta - Skelnička stažená
 157. Vitrea crystallina - Skelnička průhledná
 158. Vitrea diaphana - Skelnička průzračná
 159. Vitrea subrimata - Skelnička zjizvená
 160. Vitrina pellucida - Skleněnka průsvitná
 161. Viviparus viviparus - Bahenka pruhovaná
 162. Xerolenta obvia - Suchomilka obecná
 163. Zonitoides nitidus - Zemounek lesklý

 

Seznam, výskyt a rozšíření měkkýšů v Kraji Vysočina bylo zpracováno v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny. Výstupem je komentovaný seznam všech druhů měkkýšů zjištěných v Kraji Vysočina, včetně bibliografie týkající se výskytu měkkýšů na vymezeném území. Pro všechny taxony byly zpracovány mapky současného a historického rozšíření a byl sestaven přehled malakologicky nejvýznamnějších lokalit Kraje Vysočina. Součástí projektu bylo doplnění výskytu druhů terénním průzkumem a excerpcí dostupné historické i současné literatury.

Odborný garant: RNDr. Luboš Beran, Ph.D. (vodní měkkýši), Mgr. Jan Myšák (suchozemští měkkýši, realizováno ve spolupráci s Geologickým ústavem AV ČR: RNDr. Jaroslav Hlaváč, Ph.D.).