Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ochrana našich nejohroženějších biotopů - mokřadů a stepí - prostřednictvím pozemkových spolků

 

Realizátor projektu:

Český svaz ochránců přírody

Partneři projektu:

Termín realizace:

2015 - 2016

Náklady na projekt:

10 275 623 Kč; z toho náklady Pobočky ČSO na Vysočině: 739 832 Kč.

Místo realizace:

Pobočka ČSO na Vysočině má na v rámci projektu na starost 7 lokalit v okrese Jihlava v Kraji Vysočina (mapa lokalit).

Předmět projektu:

Mokřadní a „stepní“ (tedy přesněji řečeno xerotermní a subxerotermní) biotopy patří k druhově nejzajímavějším, zároveň však k nejohroženějším společenstvům střední Evropy. Řada z nich je v péči či dokonce vlastnictví pozemkových spolků. Projekt je realizován Českým svazem ochránců přírody společně se třinácti partnery – jedenácti pozemkovými spolky, Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka a kolegy z norské neziskové organizace Naturvernforbundet i Buskerud. Těžištěm projektu je praktická péče o padesát vybraných lokalit, součástí jsou však i výzkumné aktivity, výměna zkušeností s norskými partnery a na závěr odborná konference. Pobočka ČSO na Vysočině se svým Pozemkovým spolkem Gallinago se v rámci projektu podílí na péči o 7 rašeliništních likalit na Jihlavsku (Hajnice, Chvojnov, Ještěnice, Nad Svitákem, Pod Trojanem, U Šeredů, V Hati) a spolupracuje s Výzkumným ústavem vodohospodářským na zpracování hydrogeologické studie na 6 vybraných rašeliništních likalitách Jihlavska (NPR Zhejral, NPP Jankovský potok, PR Doupský a Bažantka, PR Chvojnov, PR Na Oklice, PR Šimanovské rašeliniště).

 

Lokality zařazené do projektu:

Hajnice

Hajnice je rozsáhlým komplexem velmi kvalitních lučních společenstev u obce Šimanov v okrese Jihlava. Jedná se o prostorovou mozaiku vlhkých pcháčových až rašelinných luk, které ostrůvkovitě na sušších místech přecházejí ve vegetaci podhorských smilkových trávníků. Jedná se o dlouhodobě obhospodařované, druhově bohaté porosty, často s nepřerušenou kontinuitou hospodaření. Nacházíme zde velmi bohaté populace dříve běžných, ale v důsledku devastace vlhkých a živinami chudých luk v krajině dnes vzácných a ohrožených druhů jako je prstnatec májový, všivec lesní, hnědásek rozrazilový nebo bekasina otavní. Lokalita je chráněna jako přírodní památka. V rámci projektu byla prováděna mozaikovitá seč pro podporu druhově pestrých mokřadních lučních společenstev a na ně vázané druhy a pomístní redukce náletových dřevin zarůstajících louky.

 

Chvojnov

Chvojnov představuje cennou lokalitu rašeliništní vegetace nadregionálního významu, která se nachází v mělkém údolí Jedlovského potoka v nadmořské výšce okolo 610 m nad mořem u obce Dušejov v okrese Jihlava. Lokalita je z části chráněna jako přírodní rezervace. V rámci projektu byla prováděna mozaikovitá seč pro podporu druhově pestrých mokřadních lučních společenstev a na ně vázané druhy. Navázali jsme tak na projekt Revitalizace rašeliniště v PR Chvojnov, který jsme realizovali v předchozích letech.

 

Ještěnice

Ještěnice je ukázkou svahového rašelinného prameniště na oligotrofních podkladech vrcholové části Jihlavských vrchů u Horních Dubenek v okrese Jihlava. Jedná se o rozlohou nevelké bezlesí uzavřené za tří stran v lesním komplexu. Nelesní rašelinné a luční biotopy jsou zčásti zasažené různě zapojenými nálety bříz, smrků a mokřadních vrbin. Lokalita je chráněna jako přírodní památka a je významná bohatou populací typického reliktního rašeliništního a regionálně vzácného druhu klikvy bahenní. V rámci projektu byla prováděna mozaikovitá seč pro podporu druhově pestrých mokřadních lučních společenstev a na ně vázané druhy a pomístní redukce náletových dřevin zarůstajících louky.

 

Nad Svitákem

Lokalita Nad Svitákem leží v okrese Jihlava západně od obce Milíčov podél toku Milíčovského potoka nad rybníkem Sviták. Představuje typickou ukázku komplexu údolního rašeliniště a bočních svahových pramenišť a rašelinných luk zasažených dlouhodobou absencí pravidelné péče. Podél gradientu vlhkosti vyznívají rašelinná společenstva ve vlhké pcháčové louky až podhorské smilkové trávníky. Poměrně bohatě je zde zastoupena křovinná vegetace mokřadních vrbin a porostů náletových dřevin vzniklých sukcesí na původních rašelinných a vlhkých loukách. Nezanedbatelnou část lokality tvoří degradované porosty původních rašelinných a lučních společenstev, které vlivem dlouhodobé absence seče a přísunu nežádoucích živin ztratily původní charakter. Na západním okraji území jsou tyto porosty navíc místy značně ruderalizované. Lokalita je chráněna jako přírodní rezervace. V rámci projektu byla prováděna mozaikovitá seč pro podporu druhově pestrých mokřadních lučních společenstev a na ně vázané druhy.

 

Rašeliniště Pod Trojanem

Rašeliniště Pod Trojanem je poměrně rozsáhlou a zachovalou nelesní enklávou různě bázemi bohaté rašeliništní a mokřadní vegetace uzavřené v lesním komplexu podél nivy Jiřínského potoka mezi Hlávkovem a Šimanovem v okrese Jihlava. Rostlinná společenstva jsou zasažena různou mírou sukcese dřevin a celkové degradace v důsledku delší absence pravidelného hospodaření a eutrofizace splachy z výše položených částí povodí. Lokalita je zajímavá výskytem regionálně významného prstnatce Fuchsova a dalších vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. V rámci projektu byla prováděna mozaikovitá seč pro podporu druhově pestrých mokřadních lučních společenstev a na ně vázané druhy.

 

U Farského lesa (V Hati)

Lokalita U Farského lesa (též zvaná V Hati) je zachovalou mozaikou rašelinných, vlhkých a krátkostébelných luk podél přirozeného gradientu vlhkosti umístěných v mělké pramenné míse jednoho z bezejmenných přítoků Hejnického potoka mezi obcemi Branišov a Kalhov v okrese Jihlava. Část mokřadních a lučních společenstev je vlivem dlouhodobé absence hospodaření zarostlá mokřadními vrbinami a náletem dalších dřevin. Nejzajímavější částí lokality je bázemi bohaté rašelinné prameniště s výskytem vzácného glaciálního mechorostu srpnatky fermežové a dalších druhů. V rámci projektu byla prováděna mozaikovitá seč pro podporu druhově pestrých mokřadních lučních společenstev a na ně vázané druhy.

 

U Šeredů

Lokalita U Šeredů je typickou ukázkou mokřadních biotopů vázaných na širokou nivu Maršovského potoka a mírné svahy při jejím okraji u obce Zbilidy v okrese Jihlava. Je zde přítomný typický gradient od mokřadních porostů s trvale vysokou hladinou spodní vody až po střídavě vlhké až suché krátkostébelné trávníky. Nacházíme zde rašelinnou čočku se společenstvy oligotrofních přechodových rašelinišť až mezotrofních rašelinných mokřadů, společenstva svahových rašelinných pramenišť a mozaiku vlhkých pcháčových luk a krátkostébelných podhorských trávníků. Lokalita překvapila výskytem reliktního vrkoče rašelinného. V rámci projektu byla prováděna mozaikovitá seč pro podporu druhově pestrých mokřadních lučních společenstev a na ně vázané druhy.

 

Webové stránky projektu (konečného příjemce)

 

Financování projektu:

Projekt (č. EHP-CZ02-0V-1-043-2015) je podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska; výše příspěvku: 9 248 060 Kč; z toho pro Pobočku ČSO na Vysočině: 665 849 Kč.

 

EEA.jpg CSOP.jpg