Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ptáci Vysočiny

Vojtěch Kodet [ed.] (2017)

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Z Kraje Vysočina jsou z volné přírody k dispozici údaje o výskytu 317 druhů ptáků. Po odečtení uprchlíků ze zajetí nebo chovu (12 druhů) a druhů považovaných pouze za náhodné zatoulance, u kterých existuje méně jak 10 záznamů z Vysočiny a které na území kraje nehnízdili ani v minulosti (76 druhů), nám vychází 229 druhů alespoň v určitém období pravidelně či nepravidelně se vyskytujících v tomto regionu.

Počty volně žijících druhů ptáků v Kraji Vysočina:

  • H = Pravidelně hnízdící: 133 druhů
  • h = Nepravidelně hnízdící: 24 druhů
  • h† = Hnízdící v minulosti: 17 druhů
  • T = Pravidelně protahující: 147 druhů
  • t = Nepravidelně protahující: 53 druhů
  • Z = Pravidelně zimující: 68 druhů
  • z = Nepravidelně zimující: 25 druhů
  • A = Zatoulanec (ojedinělé záznamy i od r. 1950): 73 druhů, z nichž 5 hnízdilo v minulosti
  • B = Zatoulanec (ojedinělé záznamy pouze do r. 1949): 8 druhů
  • U = Uprchlíci ze zajetí nebo chovu (nejsou součástí avifauny ČR): 12 druhů

Z volně žijících ptáků zaznamenaných v Kraji Vysočina patří mezi zvláště chráněné druhy podle stávající legislativy 117 druhů, z nichž je 31 druhů kriticky ohrožených, 56 druhů silně ohrožených a 30 druhů ohrožených. Na Vysočině bylo dosud zjištěno celkem 143 druhů ptáků, kteří jsou zařazeni do červeného seznamu ptáků ČR (Šťastný et Bejček 2003), přičemž 9 druhů je regionálně vymizelých, 28 kriticky ohrožených, 31 ohrožených, 47 zranitelných, 15 téměř ohrožených a 13 málo dotčených. Podle regionálního červeného seznamu ptáků Vysočiny (Kodet 2017) je 8 druhů regionálně vymizelých, 59 druhů regionálně kriticky ohrožených, 24 druhů regionálně ohrožených, 25 druhů regionálně zranitelných, 21 druhů regionálně téměř ohrožených a zbylých 59 druhů regionálně nejméně dotčených, které patří v Kraji Vysočina mezi běžně hnízdící široce rozšířené druhy.

V rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny proběhlo zpracování výskytu a rozšíření ptáků v Kraji Vysočina. Dostupné historické údaje byly doplněny terénními průzkumy, při kterých byly použity také metody nových informačních technologií s využitím akustických záznamníků a jejich následné zpracování spektrogramovou analýzou. Pořízené zvukové nahrávky jsou archivovány pro případné další využití, studium, budoucí srovnávání apod. Získané výsledky se staly podkladem pro aktualizaci regionálního červeného seznamu ptáků Vysočiny a aktualizaci regionálního indexu červeného seznamu ptáků Vysočiny. Byla aktualizována bibliografie týkající se výskytu ptáků v Kraji Vysočina a byl sestaven přehled ornitologicky nejvýznamnějších lokalit Kraje Vysočina. Na projektu se podíleli členové Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině a další spolupracovníci. Výsledky budou postupně prezentovány a doplňovány také na tomto webu.

Autorský kolektiv: Realizováno Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině, odborným garantem je Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., a spoluautory jsou členové organizace Ivan Kunstmüller, Ing. Dana Kodetová, Ing. Vladimír Mikule, Ph.D., Ing. Ivo Hertl, Ph.D., Tomáš Kněžíček, Filip Hruška, Ing. Ondřej Štěrba, Miloslav Dušek, Mgr. Jana Hejtmánková, Mgr. Petra Hlaváčová, Ing. Martin Tejkal, Martin Štěrba, Jaromír Čejka, Josef Příhoda, Mgr. Dana Rymešová, Ph.D., Jaroslav Svoboda, Jiří Zeman, Tomáš Skříček, Matina Štěpánková, Ing. Ivan Zídek, Josef Krejz, Tibor Neskromnik, Markéta Rychlá, Josef Chobot, Pavel Hobza, Ing. Zbyšek Karafiát, Ph.D., Petr Tichý, MVDr. Vojtěch Mrlík, CSc., Daniel Stejskal, Pavel Koubek, Bc. Michael Fiala, RNDr. Aleš Toman, Ing. Václav Prášek, Elena Kameníková a ve spolupráci s dalšími odborníky: Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., Mgr. Vlasta Škorpíková, Ing. Václav Křivan.

 

Seznam ptáků (Aves) Kraje Vysočina

Nomenklatura ptáků je použita ve shodě s checklistem ptáků ČR publikovaným Faunistickou komisí České společnosti ornitologické (http://fkcso.cz/cz-list.htm), která se při používání taxonomie a názvosloví řídí doporučeními britské komise British Ornithologists' Union's Records Committee (BOURC) a její taxonomické podkomise, publikovanými v časopise Ibis (www.bou.org.uk).

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:
Současný výskyt (od r. 2001)
= prokázané hnízdění
= výskyt v hnízdním období
= výskyt pouze v mimohnízdním období
Historický výskyt (do r. 2000)
= hnízdění nebo výskyt v hnízdním období
= výskyt pouze v mimohnízdním období

 

Brodiví (Ciconiiformes)

Čápovití (Ciconiidae)

Dlouhokřídlí (Charadriiformes)

Chaluhovití (Stercorariidae)
Dytíkovití (Burhinidae)
Kulíkovití (Charadriidae)
Rackovití (Laridae)
Rybákovití (Sternidae)
Slukovití (Scolopacidae)
Tenkozobcovití (Recurvirostridae)
Ústřičníkovití (Haematopodidae)

Dravci (Accipitriformes)

Jestřábovití (Accipitridae)
Orlovcovití (Pandionidae)

Hrabaví (Galiformes)

Bažantovití (Phasianidae)

Krátkokřídlí (Gruiformes)

Chřástalovití (Rallidae)
Dropovití (Otididae)
Jeřábovití (Gruidae)

Kukačky (Cuculiformes)

Kukačkovití (Cuculidae)

Lelkové (Caprimulgiformes)

Lelkovití (Caprimulgidae)

Měkkozobí (Columbiformes)

Holubovití (Columbidae)

Papoušci (Psittaciformes)

Papouškovití (Psittaculidae)

Pěvci (Passeriformes)

Brhlíkovití (Sittidae)
Brkoslavovití (Bombycillidae)
Budníčkovití (Phylloscopidae)
Cvrčilkovití (Locustellidae)
Drozdovití (Turdidae)
Konipasovití (Motacillidae)
Králíčkovití (Regulidae)
Krkavcovití (Corvidae)
Lejskovití (Muscicapidae)
Mlynaříkovití (Aegithalidae)
Moudivláčkovití (Remizidae)
Pěnicovití (Sylviidae)
Pěnkavovití (Fringillidae)
Pěvuškovití (Prunellidae)
Rákosníkovití (Acrocephalidae)
Skorcovití (Cinclidae)
Skřivanovití (Alaudidae)
Šoupálkovití (Certhiidae)
Špačkovití (Sturinidae)
Střízlíkovití (Troglodytidae)
Strnadovití (Emberizidae)
Sýkořicovití (Panuridae)
Sýkorovití (Paridae)
Ťuhýkovití (Laniidae)
Vlaštovkovití (Hirundinidae)
Vrabcovití (Passeridae)
Zedníčkovití (Tichodromidae)
Žluvovití (Oriolidae)

Plameňáci (Phoenicopteriformes)

Plameňákovití (Phoenicopteridae)

Potápky (Podicipediformes)

Potápkovití (Podicipedidae)

Potáplice (Gaviiformes)

Potáplicovití (Gaviidae)

Sokoli (Falconiformes)

Sokolovití (Falconidae)

Sovy (Strigiformes)

Puštíkovití (Strigidae)
Sovovití (Tytonidae)

Šplhavci (Piciformes)

Datlovití (Picidae)

Srostloprstí (Coraciiformes)

Ledňáčkovití (Alcedinidae)
Mandelíkovití (Coraciidae)
Vlhovití (Meropidae)

Stepokurové (Pterocliformes)

Stepokurovití (Pteroclidae)

Svišťouni (Apodiformes)

Rorýsovití (Apodidae)

Trubkonosí (Procellariiformes)

Buřňáčkovití (Hydrobatidae)
Buřňákovití (Procellariidae)

Veslonozí (Pelecaniformes)

Ibisovití (Threskiornithidae)
Kormoránovití (Phalacrocoracidae)
Pelikánovití (Pelecanidae)
Volavkovití (Ardeidae)

Vrubozobí (Anseriformes)

Kachnovití (Anatidae)

Zoborožci (Bucerotiformes)

Dudkovití (Upupidae)

 

 

Ornitologické záznamy

 

 

Ornitologicky nejvýznamnější lokality Kraje Vysočina