Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Plateumaris sericea (Linnaeus, 1760) - rákosníček v Kraji Vysočina

Rákosníček Plateumaris sericea, NPR Dářko, foto Václav Křivan
Rákosníček Plateumaris sericea, NPR Dářko, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Coleoptera - Brouci
  • Čeleď: Chysomelidae - Mandelinkovití
  • Podčeleď: Donaciinae - Rákosníčci

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Druh většinou preferuje nezastíněná stanoviště. Doba výskytu se liší podle nadmořské výšky. V nížinách je nejčastější od konce dubna a v květnu, na horách pak v červnu a částečně červenci. Pozoruhodný je rovněž jeho výskyt v září, říjnu a listopadu. Druh se nachází většinou na ostřicích (Carex spp.). U mokřadů v nižších a středních polohách upřednostňuje ostřici pobřežní (Carex riparia) a měchýřkatou (C. vesicaria), na horských rašeliništích pak ostřice ježatou (C. echinata), bažinnou (C. limosa) a zobánkatou (C. rostrata). Častý je rovněž na suchopýru úzkolistém (Eriophorum angustifolium) a zevarech (Sparganium spp.). Sporadicky byl také na listech zblochanu vodního (Glyceria maxima), někdy i ve větším množství. Vzhledem k ostatním druhům rákosníčků z rodu Plateumaris, tento poměrně často létá, což bylo pozorováno u nížinných i horských populací.
  • Polyfágní druh, indikátor 3. stupně.

Výskyt a rozšíření

  • ČR: V České republice má stabilní zastoupení od nížin, kde žije v návaznosti na rybníky, vodní kanály a mrtvá ramena, až po subalpínský výškový stupeň (např. Úpské rašeliniště v Krkonoších nebo rašeliniště na jižní i severní straně Pradědu v Hrubém Jeseníku). Na mnohých lokalitách je velmi hojný (např. NPR Libický luh u Velkého Oseku). V Krkonoších se vyskytuje v nadmořské výšce 1430 m, což je nejvyšší místo s výskytem Donaciinae v České republice.
  • Vysočina: Rovněž i v Kraji Vysočina byl druh dokladován na řadě lokalit, jak v minulosti, tak v době nedávné. Ve Žďárských vrších se podařilo zaznamenat i početný podzimní výskyt aktivních dospělců. Na Radostínském rašeliništi byl pozorován relativně velký počet (30 ex.) ještě koncem října (26.X.2013). Na té samé lokalitě ve druhé polovině srpna (21.VIII.2014) nebyl zaznamenán ani jediný exemplář. Je určitá pravděpodobnost, že někteří jedinci z podzimního období mohou přezimovat.
  • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - rákosníček - Plateumaris sericea

Lokality

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Plateumaris sericea (Linnaeus, 1760) - rákosníček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (25. 6. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.