Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Drosera rotundifolia L. - rosnatka okrouhlolistá v Kraji Vysočina

Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), Odranec [ZR], 18.7.2014, foto Luděk Čech
Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), Odranec [ZR], 18.7.2014, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
 • Čeleď: Droseraceae - Rosnatkovité

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Rosnatka okrouhlolistá je široce rozšířený druh s cirkumtemperátním rozšířením na severní polokouli. Jedná se o typický druh rašelinných stanovišť, případně mokrých písků. Roste na extrémních stanovištích s vysokou hladinou podzemní vody a nízkou hladinou živin. Na našem území je výskyt Drosera rotundifolia soustředěn do horských poloh a vyšších oblastí mezofytika s přítomností rašelinných stanovišť (Kaplan in Kaplan et al. 2017a). Vysočina patřila vedle jižních Čech a Dokeska k centrům výskytu druhu v ČR. V minulosti se zde druh vyskytoval hojně ve vyšších polohách, ale řada lokalit byla známá i v níže položených oblastech. Druh chyběl pouze v nejteplejší jihovýchodní části území. Dramatický ústup druhu způsobilo především rozsáhlé odvodnění krajiny a likvidace rašelinných a slatinných lokalit, ale také ústup tradičních forem hospodaření a eutrofizace zachovalých biotopů. Drosera rotundifolia je konkurenčně slabý druh, který nedokáže dlouhodobě přežívat v zapojených a vzrostlých porostech dalších cévnatých rostlin nebo pod náletem dřevin. Svou roli v ústupu druhu sehrálo také intenzivní rybniční hospodaření spojené se silnou eutrofizací a vyhrnováním rybníků. Kompletně rosnatka zmizela zejména z nižších oblastí. Recentně je známá zejména z nejvýše položených území Vysočiny na jihozápadě a v oblasti Ždárských vrchů. I v případě Žďárských vrchů je však patrný silný úbytek lokalit a zmenšování populací na tradičních lokalitách. Rosnatka zcela mizí z vlhkých zrašelinělých luk v okolích obcí a samot a přežívá už jen na rašeliništích, kde je odkázána na cílený management . V současnosti je ohrožená zejména absencí důkladně prováděné seče rašelinných lokalit případně náletem dřevin a celkovou eutrofizací lokalit. Velmi pozitivně reaguje na občasné narušení rašelinné vegetace.
Mapa výskytu - rosnatka okrouhlolistá - Drosera rotundifolia

Lokality

Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), PR Rašeliniště Kaliště [JI], 14.6.2011, foto Libor Ekrt
Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), PR Rašeliniště Kaliště [JI], 14.6.2011, foto Libor Ekrt

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Drosera rotundifolia L. - rosnatka okrouhlolistá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (13. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.