Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex pulicaris L. - ostřice blešní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C2t = ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C2 = silně ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice blešní je typickým suboceanickým druhem doprovázejícím rašelinné, slatinné a střídavě vlhké louky. Českou republikou probíhá východní hranice jejího souvislého rozšíření. Západní a jižní Čechy a západní polovina Vysočiny patří k centrům rozšíření druhu v České republice. Na Vysočině je výskyt Carex pulicaris soustředěn do vyšších poloh v jihozápadní a centrální části území a v západní a severní části Ždárských vrchů a na úpatí Železných hor (Grulich & Řepka in Kaplan et al. 2015). Na Vysočině typicky doprovází krátkostébelné oligotrofní rašelinné louky a minerotrofní prameniště. Dříve se jednalo v západní polovině území o zcela běžný druh, který masově ustoupil v důsledku totální devastace lokalit intenzivní zemědělkou výrobou anebo kvůli ústupu pravidelného hospodaření na mokřadních a vlhkých loukách. Jedná se o drobnou rostlinu, která špatně snáší konkurenci vysokobylinných druhů a celkově zástin v důsledku sukcese dřevin. Totální ústup je patrný především v nižších polohách, kde zanikla nenávratně většina cenných mokřadních lokalit. Na některých místech však po obnově pravidelné, kvalitně provedené seče dochází k postupné regeneraci jejích populací a dobře přežívá i v částečně odvodněných, ale pravidelně kosených a nehnojených loukách.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - ostřice blešní - Carex pulicaris

Lokality

Ostřice blešní (Carex pulicaris), PR Rašeliniště Kaliště [JI], 14.7.2014, foto Libor Ekrt
Ostřice blešní (Carex pulicaris), PR Rašeliniště Kaliště [JI], 14.7.2014, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex pulicaris L. - ostřice blešní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.