Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz - bahnička chudokvětá v Kraji Vysočina

Bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora), PR Řeka [HB], 6.6.2007, foto Luděk Čech
Bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora), PR Řeka [HB], 6.6.2007, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Poales - Lipnicotvaré
 • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A2 = regionálně nezvěstný taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Bahnička chudokvětá je široce rozšířený cirkumtemperátní-boreální mokřadní druh rostoucí v krátkostébelných minerálně bohatých rašeliništích a prameništích, často na narušených místech v iniciálních stádiích slatiništní vegetace. V České republice se vyskytuje vzácně ve středních a nižších polohách (Bureš in Kaplan et al. 2015). Na Vysočině je známý ze Žďárských vrchů, severozápadního Velkomeziříčska, v oblasti severozápadně Jihlavy a roztroušeně v jihozápadní části regionu. Většina lokalit je však již pouze historická. Recentně se bahnička chudokvětá vyskytuje pouze na čtyřech lokalitách většinou ležících v maloplošných ZCHÚ: PR Řeka ve Žďárských vrších (naposledy např. not. Juřička 2012, Peterka 2013), PR Na Oklice (naposledy např. not. Čech 2013, Ekrtová et al. 2015c) a PR Chvojnov (naposledy např. Ekrtová et al. 2014d, not. Ekrtová 2016) na Jihlavsku a u Velkého Netínského rybníka u Netína na Velkomeziříčsku (Lysák 2007 NDOP). Výrazný ústup Eleocharis quinqueflora je spojený s odvodněním rašelinišť a rašelinných luk v regionu, ale také s absencí hospodaření a sukcesními změnami na těchto stanovištích. Vzhledem k nenápadnosti druhu je pravděpodobné, že byl na vhodných biotopech v minulosti rozšířen početněji, než dokládají dostupná floristická data. Ovšem dnes patří do skupiny druhů, jejichž ochrana a podpora posledních přežívajících populací je složitá. Bahnička chudokvětá je vázána na povrchově narušovaná, zvodnělá stanoviště v rašelinných biotopech. Pouze prostá, po povrchu mechorostů vedená seč pro vytváření těchto plošek nestačí. Absence drobných disturbancí v rašelinných biotopech tak vedla k vymizení či výrazné redukci populací. Po narušení zapojeného mechového patra a obnově zvodnělých plošek ovšem okamžitě reagovala výrazným vzestupem početnosti a objevila se i na plochách, kde dříve nebyla pozorována (např. PR Chvojnov, PR Na Oklice, Ekrtová 2015 vlastní pozorování).
Mapa výskytu - bahnička chudokvětá - Eleocharis quinqueflora

Lokality

Bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora), PR Řeka [HB], 6.6.2007, foto Luděk Čech
Bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora), PR Řeka [HB], 6.6.2007, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz - bahnička chudokvětá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.