Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex humilis Leyss. - ostřice nízká v Kraji Vysočina

Ostřice nízká (Carex humilis), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 23.4.2015, foto Libor Ekrt
Ostřice nízká (Carex humilis), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 23.4.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • D1 = nejasný případ regionálně nezvěstného či vyhynulého taxonu červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice nízká je evropský druh, disjunktivně se vyskytující až v oblasti západní Sibiře, na Dálném Východě na korejském poloostrově a v Japonsku. Jejím typickým biotopem jsou stepi až lesostepi na skalnatých stráních, světlé doubravy a bory, většinou na mělkých půdách s vyšším obsahem vápníku. Na našem území roste v Českém a Moravském termofytiku a údolími řek vyznívá do navazujících části mezofytika. Tento trend je velmi dobře patrný právě v oblasti Vysočiny, kde ostrůvkovitě doprovází druhově bohatší skalnaté stráně a stepní enklávy v údolí řek Oslavy, Jihlavy, Rouchovanky a Rokytné. Vzácně se také nacházela v místech suchých xerotermních společenstev mimo hlavní říční údolí u Pocoucova severně Třebíče (PP Syenitové skály, Růžička et al. 1975 in Růžička et al. 1968-2011) a u Kamenné (Nováčková 1975). V současnosti je však na těchto lokalitách nezvěstná. Navzdory značnému ústupu lesostepních formací a stepních enkláv v posledních desítkách let, má ostřice stepní v praebohemiku stále řadu lokalit a její populace jsou místy velmi početné. Pro její ochranu je zásadní důsledná stanovištní ochrana zbytků lesostepní a stepní vegetace s důrazem na zachování a aktivní obnovu těchto světlých vegetačních formací.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - ostřice nízká - Carex humilis

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex humilis Leyss. - ostřice nízká v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.