Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lunaria rediviva L. - měsíčnice vytrvalá v Kraji Vysočina

Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), PP Peperek [ZR], 27.4.2014, foto Luděk Čech
Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), PP Peperek [ZR], 27.4.2014, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Měsíčnice vytrvalá je pouze evropským druhem rostoucím především ve střední a východní Evropě. Na západ exklávně vyznívá do střední Francie a Pyrenejí, na sever do nejjižnější Skandinávie a na severovýchod až téměř na Ural. Jedná se o druh suťových a roklinových lesů rostoucí na humózních a živinami bohatých půdách. V horách může být měsíčnice součástí vysokobylinné karové vegetace. V České republice je její výskyt soustředěn do středních a vyšších poloh, hlavně v územích s členitým reliéfem na severním až severovýchodním okraji našeho území a jinde ostrůvkovitě v místech přítomnosti vhodných biotopů. Tento trend velmi dobře kopíruje situace na Vysočině. Měsíčnice vytrvalá je známá především z jednotlivých lokalit v okolí Třeště (např. Velký Špičák) a Jihlavy (např. Vysoký kámen) a odtud se její roztroušený až vzácný výskyt táhne severním směrem k Havlíčkovu Brodu, kde je udávána z několika lokalit v návaznosti na údolí Sázavy. Další početná skupina floristických záznamů o výskytu měsíčnice pochází z údolí Želivky a Sázavy u Ledče nad Sázavou, od Chotěboře na úpatí Železných hor a ze západní a jihozápadní části Žďárských vrchů. Běžnější je druh na Svratecku. Naopak ojedinělé lokality jsou známy na Pelhřimovsku (např. PR Křemešník) nebo na Třebíčsku (v údolí Želetavky – např. Filippov 2014 NDOP, údolí Bihanky – Hanáková 2008 NDOP, údolí Jihlavy v Třebíči – Dichtl ZMT). Z dostupných floristických dat je znatelný ústup druhu, v některých případech se může jednat pouze o absenci recentních dat, ale většina v současnosti nezvěstných výskytů pravděpodobně zanikla s devastací původních listnatých lesů na humózních stanovištích, které byly převedeny na kultury jehličnatých dřevin, zejména smrku. Také v dnešní době představuje intenzivní holosečné lesní hospodaření největší ohrožení populací mimo maloplošných zvláště chráněných území.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - měsíčnice vytrvalá - Lunaria rediviva

Lokality

Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), PP Peperek [ZR], 27.4.2014, foto Luděk Čech
Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), PP Peperek [ZR], 27.4.2014, foto Luděk Čech
Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), NPR Velký Špičák [JI], 7.5.2006, foto Libor Ekrt
Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), NPR Velký Špičák [JI], 7.5.2006, foto Libor Ekrt

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Lunaria rediviva L. - měsíčnice vytrvalá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (9. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.