Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et Schult. f. - křivatec český v Kraji Vysočina

Křivatec český pravý (Gagea bohemica), Slavětice [TR], 5.3.2008, foto Luděk Čech
Křivatec český pravý (Gagea bohemica), Slavětice [TR], 5.3.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Liliales - Liliotvaré
  • Čeleď: Liliaceae - Liliovité

Na Vysočině pouze G. b. subsp. bohemica.

Ochrana a ohrožení

  • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Křivatec český je submediteránní druh s velmi disjunktním charakterem rozšíření. Doprovází skalní stepi a xerotermní trávníky na živinami chudých kyselých až neutrálních půdách. Jedná se o typického kalcifóba, který se stanovištím s vyšším obsahem bází vyhýbá. Je to taxonomicky komplikovaný taxon rozpadající se do několika poddruhů. V České republice se téměř výhradně vyskytují pentaploidní cytotypy, u kterých se nevytváření semena a rozmnožují se prakticky jen vegetativně. Nominátní taxon G. bohemica subsp. bohemica je s jistotou znám ze střední Evropy a i zde se vyskytuje disjunktně. Na našem území má dvě arely výskytu, ve středních Čechách v širším okolí Prahy a na jihozápadní Moravě mezi Vranovem nad Dyjí, Znojmem a Brnem. Jihovýchodní okraj Vysočiny představuje významné hraniční území výskytu druhu v praebohemiku. Většinou se jedná o stepní a lesostepní společenstva na hranách říčních údolí. Na řece Oslavě se vyskytuje pod Náměští nad Oslavou a pak dál směrem po proudu na vhodných biotopech. V údolí Jihlavy dosahoval nejvýše na jižní svahy Dřínové hory (např. Dvořák 1924, Suza 1938), zde je dnes již nezvěstný a početné populace začínají až v širším okolí Mohelna. Dále se ostrůvkovitě vyskytuje v údolí Rokytné od Biskupic směrem dál po proudu a v údolí Rouchovanky. Na lesostepních světlinách, na mělkých půdách s nezapojenou vegetací je druh stále relativně hojný a jeho populace bývají početné. Na hlubších půdách xerotermních trávníků většina lokalit zanikla, nebo je zde druh poměrně vzácný. Křivatec český vyžaduje nezapojenou vegetaci a při absenci narušení například pastvou často mizí.
Mapa výskytu - křivatec český - Gagea bohemica

Lokality

Křivatec český pravý (Gagea bohemica), Slavětice [TR], 5.3.2008, foto Josef Komárek
Křivatec český pravý (Gagea bohemica), Slavětice [TR], 5.3.2008, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et Schult. f. - křivatec český v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.