Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex limosa L. - ostřice bažinná v Kraji Vysočina

Ostřice bažinná (Carex limosa), PR Doupský a Bažantka [JI], 14.5.2007, foto Luděk Čech
Ostřice bažinná (Carex limosa), PR Doupský a Bažantka [JI], 14.5.2007, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Poales - Lipnicotvaré
 • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Syn.: Ostřice mokřadní

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Ostřice bažinná je široce cirkumtemperátně až cirkumboreálně rozšířeným druhem severní polokoule. V Evropě leží těžiště rozšíření ve Skandinávii a evropské části Ruska, ve střední Evropě to jsou výše položené oblasti. Jejím typickým biotopem jsou vrchovištní šlenky a některé vzácné typy přechodových rašelinišť a rašelinných luk, na kterých vyhledává silně zvodnělá místa. V České republice roste především na rašeliništích v pohraničních pohořích, dále pak na Dokesku a Třeboňsku. Výskyty na Vysočině jsou omezeny na nejvýše položené oblasti Ždárských a Jihlavských vrchů. Zatímco ve Žďárských vrších je z území jz. Velkého Dářka (Faltys 1990) nezvěstná; její lokalita v severní cípu Pilského rybníka u Žďáru nad Sázavou (Klika & Šmarda 1944, Rybníček 1974) byla zničena stavbou vodní nádrže Pilská. V Jihlavských vrších ostřice bažinná roste stále na třech lokalitách, konkrétně v PR V Lisovech (např. Rybníček 1974, Ekrtová et al. 2015a), v PR Rašeliniště Kaliště (např. Růžička 1963 MJ, Ekrtová et al. 2015b) a v PR Rašeliniště Bažantka (např. Klika & Šmarda 1944, Ekrtová et al. 2015c). Dvě známé lokality v této oblasti nenávratně zanikly – Smrkovský rybník u Řásné (např. Rybníček & Rybníčková 1966, Růžička 1975 MJ) a rašeliniště na okraji obce Horní Dubenky (Rybníček & Rybníčková 1966). Na všech třech recentních lokalitách velmi dobře prosperuje, zejména v PR Rašeliniště Kaliště je populace početná a bohatá. V posledních letech se její početnost významně zvýšila v PR V Lisovech a v PR Rašeliniště Bažantka, kde je jednoznačně patrná pozitivní reakce na významné zkvalitnění provedené seče a obnovu mikrostruktury rašeliništních společenstev. Hlavní ohrožení nadále představuje narušení vodního režimu lokalit a absence pravidelné seče. To posléze vede ke ztrátě zvodnělých ploch a rozvolněnější vegetace cévnatých rostlin i mechorostů a končí etablováním porostů dřevin nebo nežádoucích expanzních druhů. Vzhledem k nadstandardní péči věnované v posledních letech zmiňovaným lokalitám Carex limosa na Vysočině, nejsou populace tohoto výjimečně vzácného druhu aktuálně ohroženy zánikem.
Mapa výskytu - ostřice bažinná - Carex limosa

Lokality

Ostřice bažinná (Carex limosa), PR Doupský a Bažantka [JI], 18.6.2014, foto Libor Ekrt
Ostřice bažinná (Carex limosa), PR Doupský a Bažantka [JI], 18.6.2014, foto Libor Ekrt
Ostřice bažinná (Carex limosa), PR V Lisovech [JI], 20.8.2013, foto Josef Komárek
Ostřice bažinná (Carex limosa), PR V Lisovech [JI], 20.8.2013, foto Josef Komárek

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex limosa L. - ostřice bažinná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (11. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.