Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex dioica L. - ostřice dvoudomá v Kraji Vysočina

Ostřice dvoudomá (Carex dioica), PR V Lisovech [JI], 28.6.2006, foto Luděk Čech
Ostřice dvoudomá (Carex dioica), PR V Lisovech [JI], 28.6.2006, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C1b = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice dvoudomá je evropským druhem suboreálního rozšíření. Jedná se o typického průvodce minerotrofních rašelinišť a rašelinných luk. V minulosti byl její výskyt v České republice roztroušený nebo až lokálně hojný, zejména v oblastech s výskytem vhodných biotopů jako jsou jižní Čechy, Českomoravská vrchovina, Dokesko aj. (Grulich & Řepka in Kaplan et al. 2015). V současné době patří k nejohroženějším druhům ostřic flóry ČR (Grulich in Lepší et. al. 2013). Tento stav velmi dobře dokumentuje i situace na Vysočině. Carex dioica zde byla známá z řady lokalit ve Ždárských a Jihlavských vrších. Mimo tato území známe jen ojedinělé údaje od Libice nad Doubravou (Vitoušek 1887 BRNU), obce Velký Rybník na Humpolecku (Mladý 1974 in Skalický & Štech 2000) a Studnic u Telče (Rybníček & Rybníčková 1970, Růžička 1975 MJ). Vzhledem k její nenápadnosti, vysoké koncentraci minerotrofních rašelinišť a pramenišť na Vysočině a jejich jen omezené prozkoumanosti v minulosti lze předpokládat, že počet lokalit byl řádově vyšší. Většina lokalit ovšem nevratně zanikla nebo byla poškozena při odvodnění krajiny v průběhu 70. a počátku 80. let 20. století. Ostřice dvoudomá je konkurenčně velmi slabá a extrémně citlivá na konkurenční změny v prostředí a změny vodního režimu (odvodnění, přemokření). Vyžaduje krátkostébelnou vegetaci s vysokým zastoupením mechového patra s omezeným výskytem konkurenčně silných druhů rašeliníků. Tento typ vegetace zmizel i z řady současných jinak zachovalých rašelinných lokalit: Recentně Carex dioica přežívá jen na pěti lokalitách ve Ždárských vrších (PP Louky v Jeníkově, PP Návesník, PR Řeka, PR Pod Kamenným vrchem, PP Louky u Černého lesa) a dvou lokalitách v Jihlavských vrších (PR V Lisovech, PR U potoků). Její populace jsou převážně velmi slabé a některé balancují na hranici vymření. Je ohrožena i drobnými změnami v sukcesních procesech rašeliništní vegetace, které současně praktikovaný běžný způsob kosení většinou nedokáže zastavit. Pro podporu populací Carex dioica je potřeba výrazněji narušit drn a mechové patro s dominantními rašeliníky a obnovit mikromozaiku zvodnělých plošek. Podpora a zachování populací Carex dioica na Vysočině je velkou výzvou ochrany přírody v současnosti a blízké budoucnosti.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - ostřice dvoudomá - Carex dioica

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex dioica L. - ostřice dvoudomá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.