Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cardamine trifolia L. - řeřišnice trojlistá v Kraji Vysočina

Řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia), PR Habrová seč [TR], 20.4.2009, foto Josef Komárek
Řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia), PR Habrová seč [TR], 20.4.2009, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Brassicales - Brukvotvaré
  • Čeleď: Brassicaceae - Brukvovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Nepříliš rozsáhlý areál řeřišnice trojlisté je omezen na střední a východní Alpy, s izolovanými výskyty v Karpatech, v Čechách a na Moravě. V rámci ČR roste souvisleji pouze v Novohradských horách. Jedná se o druh vlhčích humózních lesů, především květnatých bučin. Lokality druhu na Vysočině jsou součástí jeho roztroušeného výskytu v pásu od Novohradských hor k Podorličí. Řada relativně početných mikropopulací se nachází v listnatých lesích j. od Nových Syrovic. K dalším recentním lokalitám patří Kloc a Vysoký kámen v okolí Jihlavy. Dosti hojně se dosud řeřišnice trojlistá vyskytuje v komplexu bučin a jasanových olšin Ranského Babylonu ve Žďárských vrších. Na sv. hranici regionu roste tento druh u Chlébského na Svratecku, již za s. hranicí popisovaného území pak v PR Polom v Železných horách. Historické výskyty druhu se nacházejí na Humpolecku, u Malého Beranova, v údolí Brtnice, v Jihlavských vrších u Růžené a v lesích u Heraltic. Mimo květnatých bučin roste řeřišnice trojlistá na Vysočině i v humózních dubohabřinách a také na nezamokřených místech v prameništních jasanových olšinách. Druh je schopen omezeně přežívat i na okrajích kulturních smrčin. Z ohrožujících faktorů je třeba na prvním místě jmenovat nevhodné lesnické hospodaření, především rozsáhlé holoseče a přeměnu porostů na smrkové monokultury. Plošně nevelké populace mohou být citelně poškozeny i změnou vodních poměrů, výstavbou lesních cest a skládkami dřeva.
Mapa výskytu - řeřišnice trojlistá - Cardamine trifolia

Lokality

Řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia), PR V Klučí [JI], 1.5.2011, foto Libor Ekrt
Řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia), PR V Klučí [JI], 1.5.2011, foto Libor Ekrt
Řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia), PR Habrová seč [TR], 20.4.2009, foto Josef Komárek
Řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia), PR Habrová seč [TR], 20.4.2009, foto Josef Komárek

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Cardamine trifolia L. - řeřišnice trojlistá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.