Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Listera ovata (L.) R. Br. - bradáček vejčitý v Kraji Vysočina

Bradáček vejčitý (Listera ovata), NPR Žákova hora [ZR], 10.7.2015, foto Libor Ekrt
Bradáček vejčitý (Listera ovata), NPR Žákova hora [ZR], 10.7.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Bradáček vejčitý je euro-sibiřský druh rozšířený téměř v celé Evropě a vyznívající na Kavkaz a do střední Sibiře. Má širokou ekologickou amplitudu bez vyhraněné vazby na určitá společenstva. Doprovází různé typy luk a lemů, přežívá i v listnatých lesích a také na okrajích cest. Většinou preferuje vlhké, živinami bohaté, hlubší půdy mírně kyselé až zásadité reakce. V České republice je považován za nejběžnějšího zástupce vstavačovitých. Na Vysočině ovšem zdaleka tak hojný není. Početnější výskyt je soustředěn do severní až severovýchodní části regionu a dále se táhne v pásu od Havlíčkova Brodu k Jihlavě a dál a jih až jihozápad na Telečsko a Jemnicko. Překvapivě velmi málo údajů pochází z Třebíčska, a velmi vzácně je udáván také na Pelhřimovsku. Listera ovata roste na Vysočině převážně na zachovalých mezofilních nebo rašelinných až střídavě vlhkých loukách. Výskyty podél cest většinou patří k recentně neověřeným údajům. Na řadě známých lokalit jsou jeho populace velmi malé a čítají jednotlivé rostliny, lokalit s početnými populacemi není mnoho. Z dostupných floristických dat je patrné, že druh poměrně významně ustoupil. Téměř polovina známých lokalit je v současnosti nezvěstná. Důvodem je zřejmě úbytek bohatších mezofilních typů trávníků a lemové vegetace v důsledku intenzivního zemědělského hospodaření, celkové eutrofizace krajiny, ale také ústupu pravidelné seče drobných květnatých luk. V případě vzácnějšího výskytu v olšinách a světlinách listnatých lesů ohrožuje bradáček vejčitý především intenzivní lesní holosečné hospodaření a převod porostů na jehličnaté kultury. V místech vlhkých a rašelinných luk se často jedná o malé populace jednotlivých rostlin, které mohou zanikat i náhodně.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - bradáček vejčitý - Listera ovata

Lokality

Bradáček vejčitý (Listera ovata), NPR Žákova hora [ZR], 10.7.2015, foto Libor Ekrt
Bradáček vejčitý (Listera ovata), NPR Žákova hora [ZR], 10.7.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Listera ovata (L.) R. Br. - bradáček vejčitý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 11. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.