Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lilium martagon L. - lilie zlatohlavá v Kraji Vysočina

Lilie zlatohlavá (Lilium martagon), Kosov [JI], 21.6.2007, foto Luděk Čech
Lilie zlatohlavá (Lilium martagon), Kosov [JI], 21.6.2007, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Lilie zlatohlávek je euro-sibiřským druhem rozšířeným v pásu od Španělska přes střední, jižní a východní Evropu až po střední Sibiř. V nižších polohách doprovází Lilium martagon listnaté a smíšené lesy, v horách roste na loukách a horských vysokobylinných nivách. Vždy vyhledává humózní, živinami bohaté, hlinité půdy, hojnější je na bázemi bohatých podkladech. V České republiceroste roztroušeně od nížin do hor, vyhýbá se jen oblastem s absencí listnatých lesů anebo přítomností silně acidofilních, neúživných podkladů. Z těchto důvodů je také na Vysočině její výskyt omezený. Zcela chybí v západní části regionu. Nejpočetnější výskyt je soustředěn do oblasti praebohemika, kde doprovází zejména humózní suťové lesy a dubohabřiny na svazích řek a potoků. Druhá početnější skupina lokalit je soustředěna v okolí Havlíčkova Brodu, zde zejména v údolí Sázavy a Šlapanky, Chotěboře a západního okraje Žďárských vrchů. Početnější výskyt je také vázaný na údolí Jihlavy v širším okolí města Jihlavy. Na ostatním území se lilie zlatohlávek vyskytuje spíše ojediněle až ostrůvkovitě na vhodných lokalitách humózních listnatých lesů (např. údolí Svratky), v některých případech i zámeckých parcích, kde může mít její výskyt i původní charakter. Přestože to nemusí být z mapy rozšíření druhu na Vysočině jednoznačně patrné, při bližším pohledu druh v porovnání s minulostí zřejmě výrazně ustoupil (snad s výjimkou říčních údolí prabohemica na Třebíčsku). Hlavní příčinou je převod listnatých humózních lesů na kultury jehličnatých dřevin, zejména smrku, které hájový podrost včetně Lilium martagon spolehlivě likvidují. I dnes představuje intenzivní hospodaření v lesích nejvýznamnější ohrožení druhu na stávajících lokalitách.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - lilie zlatohlavá - Lilium martagon

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Lilium martagon L. - lilie zlatohlavá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.