Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Leersia oryzoides (L.) Sw. - tajnička rýžovitá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Tajnička rýžovitá je široce rozšířená v Americe a v Evropě, kde roste souvisle kromě severních a jižních oblastí. Z Evropy disjunktivně vyznívá na Kavkaz a do střední Asie. Jedná se o mokřadní trávovitou rostlinu na našem území vázanou na rybniční oblasti a nivy větších řek. Velmi často doprovází mělké litorály rybníků s kolísající hladinou vody a delší dobu obnažená dna rybníků. Vyskytuje se roztroušeně až vzácně v Čechách, na Moravě je vzácnější, až na výjimky chybí v horských polohách. Na Vysočině je známá řada lokalit v západní polovině území a v rybničních oblastech na Žďársku a Velkomeziřičsku. Výskyt je soustředěn do středních poloh, v nižších oblastech chybí, nebo je vzácný. V dostupných floristických datech převažují recentní údaje, recentně neověřených údajů není mnoho. Tento trend je pravděpodobně důsledkem systematického průzkumu rybničních a jiných mokřadů na Vysočině v posledních dvou desetiletích. Je velmi pravděpodobné, že dříve byla tajnička rýžovitá na Vysočině mnohem hojnější, ale přehlížená. Dnes jsou její lokality vzhledem k intenzivními hospodářskému využívání rybníků často přechodné a většinou se jedná o malé populace. Vyhovují ji občasné letnění rybníků a kolísání vodní hladiny ve vegetačním období. Často bývá zaznamenána v pokročilejší fázi sukcese obnažených rybničních den, nebo v litorálech rybníků se zakleslou vodní hladinou a nízkou rybí obsádkou.
Mapa výskytu - tajnička rýžovitá - Leersia oryzoides

Lokality

Tajnička rýžovitá (Leersia oryzoides), Plačkov, kolénko [PE], 24.8.2013, foto Josef Komárek
Tajnička rýžovitá (Leersia oryzoides), Plačkov, kolénko [PE], 24.8.2013, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Leersia oryzoides (L.) Sw. - tajnička rýžovitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.