Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Juncus squarrosus L. - sítina kostrbatá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Juncaceae - Sítinovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Sítina kostrbatá je typický subatlantský druh, její areál zaujímá především z. Evropu a j. Skandinávii a roztroušený výskyt zasahuje až do evropské části Ruska. V ČR je tato vytrvalá a hustě trsnatá sítina rozšířena především v okrajových pohořích Čech, na Moravě je výrazně vzácnější. Výskyt na Vysočině je omezen pouze na Žďárské vrchy a jejich nejbližší okolí. Recentní lokality se nacházejí především ve vyšších polohách a na západním okraji pohoří, na lokalitách v okolí Nového Města na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem v poslední době již dosti ustoupila. Typickým stanovištěm druhu jsou vlhčí nízkostébelné smilkové trávníky, velmi často na přechodu k rašelinným loukám, vždy na chudých kyselých půdách. Upřednostňuje místa s řidším zápojem rostlin nebo mírně narušované plochy, jako jsou pěšiny či okraje travnatých cest a příkopů. Sítina kostrbatá je ohrožena postupným zarůstáním neobhospodařovaných smilkových trávníků, zvyšováním zápoje expanzivních trav a dřevin a také zalesňováním opuštěných luk. Část populací se nachází ve zvláště chráněných územích či jiných lokalitách s odpovídající péčí (např. PR Niva Doubravy, NPR Radostínské rašeliniště), přesto i na nich se početnost populací v posledních letech snižuje.
Mapa výskytu - sítina kostrbatá - Juncus squarrosus

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Juncus squarrosus L. - sítina kostrbatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.