Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Iris variegata L. - kosatec různobarvý v Kraji Vysočina

Kosatec pestrý (Iris variegata), Šemíkovice, Cibuluška [TR], 31.5.2012, foto Luděk Čech
Kosatec pestrý (Iris variegata), Šemíkovice, Cibuluška [TR], 31.5.2012, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
  • Čeleď: Iridaceae - Kosatcovité

Ochrana a ohrožení

  • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Nevelký areál druhu zaujímá střední a jv. Evropu s těžištěm v panonské oblasti, na západ zasahuje do Bavorska a východním směrem na Ukrajinu. V ČR se tato atraktivní teplomilná rostlina vyskytuje nejvíce na j. Moravě, roztroušeně v západomoravském praebohemiku, v okolí Brna a velmi vzácně zasahuje na střední Moravu. Na Vysočinu proniká kosatec různobarvý údolím Rokytné. Několik desítek bohatě kvetoucích jedinců roste na výslunné skalní terásce v blízkosti Výrovy skály u Šemíkovic (Čech 2006, Čech 2012 ZMT). Velmi roztroušená je populace na hřbetu jv. od kóty Cibuluška u Přešovic, kde se kvetoucí exempláře vyskytují již jen velmi zřídka (např. Ondráčková 1990 ZMT, Grulich 2011 in Grulich 2014). Nejvýše proti proudu Rokytné byl druh zaznamenán na stráni nad Újezdským mlýnem u Litovan (Suza 1932, Sutorý & Ondráčková 1993 in Koblížek 1998). Ojedinělým historickým nálezem zůstává údaj z údolí Oslavy u Tasova (Dvořák 1932). Lokality v regionu představují typickou škálu stanovišť druhu, jako jsou skalní terásky, lesní lemy, drobné lesní světliny a světlé doubravy. Ačkoliv kosatec různobarvý snáší i polostín v lesním prostředí, tak v těchto podmínkách velmi málo kvete a roztroušené exempláře nejsou příliš vitální. Druh je ohrožen především zánikem lesních světlin a postupným zapojováním dřívějších světlých lesů. Tento proces je velmi zřetelný především v lokalitě Cibuluška, kde se kosatec vyskytuje v bývalých dubových pařezinách, převedených na nepravé kmenoviny s vyšším a dlouhodobějším zástinem.
Mapa výskytu - kosatec různobarvý - Iris variegata

Lokality

Kosatec pestrý (Iris variegata), Šemíkovice, Cibuluška [TR], 31.5.2012, foto Luděk Čech
Kosatec pestrý (Iris variegata), Šemíkovice, Cibuluška [TR], 31.5.2012, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Iris variegata L. - kosatec různobarvý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.