Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. - pětiprstka žežulník v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C2t = ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Pětiprstka žežulník je široce rozšířený euro-asijský druh rostoucí v pásu od Španělska a Britských ostrovů po východní Asii a Japonsko. Ve střední Evropě je tato orchidej vázaná na druhově bohaté louky a pastviny. V České republice se dříve vyskytovala roztroušeně až vzácně v teplých oblastech, hojnější byla zejména v horských a podhorských oblastí. S intenzifikací zemědělství však dramaticky ustoupila na celém území ČR. Na Vysočině byla početná skupina lokalit vázaná na širší oblast Žďárských vrchů a jejich podhůří a oblast Svratecka na severovýchodním okraji regionu. Mimo tato území jsou známy jen jednotlivé údaje z Havlíčkobrodska, okolí Jihlavy a Třebíčska, pocházející většinou z 19. až první poloviny 20. století. Recentně je v celém regionu velmi vzácná, a roste jen na několika lokalitách ve Ždárských vrších a u Zvole (např. Ekrtová & Ekrt 2013), Švařce (např. not. Čech 1999-2014) a Dolního Čepí (např. Ekrtová & Ekrt 2013) na Svratecku. Zatímco ve Žďárských vrších v současnosti roste zejména ve vegetaci vlhčích až zrašelinělých smilkových luk, na Svratecku v porostu bazifilních širokolistých suchých trávníků sv. Bromion. Populace na lokalitách nebývají početné a často čítají jen několik fertilních rostlin. Pro dlouhodobé přežívání populací G. conopsea je důležitá pravidelná pečlivě provedená seč, případně kombinovaná s občasným přepasením. Druh je ohrožen především, ústupem pravidelného hospodaření, hromaděním stařiny v lučních porostech a zástinem spojeným se zarůstáním původního bezlesí náletem dřevin a křovin. Negativní vliv může mít také opakovaně nevhodný termín seče nebo pastvy, nebo splachy z intenzivně obhospodařovaných zemědělských pozemků.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - pětiprstka žežulník - Gymnadenia conopsea

Lokality

Pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), NPP Švařec [ZR], 15.6.2010, foto Luděk Čech
Pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), NPP Švařec [ZR], 15.6.2010, foto Luděk Čech
Pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), NPP Švařec [ZR], 15.6.2010, foto Josef Komárek
Pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), NPP Švařec [ZR], 15.6.2010, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. - pětiprstka žežulník v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.