Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Colchicum autumnale L. - ocún jesenní v Kraji Vysočina

Ocún jesenní (Colchicum autumnale), PP Křižník [ZR], 30.8.2013, foto Libor Ekrt
Ocún jesenní (Colchicum autumnale), PP Křižník [ZR], 30.8.2013, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ocún jesenní je evropským druhem, jehož rozšíření se táhne od severního Španělska a Britských ostrovů na Balkán. Provází vlhké až slatinné louky a lesy v luzích na hlubokých hlinitých zásaditých až slabě kyselých půdách. Velmi hojný je v severní a východní části ČR. Naopak v jižní a západní části státu je vzácný nebo zcela chybí. To je i případ Vysočiny. Roztroušený výskyt tu kopíruje severní, východní a jihovýchodní hranici území. Jinde je výskyt zcela výjimečný a většinou v současnosti nezvěstný. Vzácně se objevují i výsadby (např. Bukovské rybníčky u Třeště). Početná skupina dnes nezvěstných lokalit pravděpodobně souvisí s devastací luk technickými melioracemi a následnou zemědělskou intenzifikací. Zanikaly především jednotlivé výskyty v okrajových částech rozšíření druhu. Ochrana populací ocúnu jesenního spočívá především v zachování vlhkých až slatinných luk a v jejich pravidelné seči. Ocún může dlouhodobě přežívat v podrostu olšin a náletových dřevin, ale špatně reaguje na jejich odvodnění a silné zapojení konkurenčně silnými druhy.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - ocún jesenní - Colchicum autumnale

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Colchicum autumnale L. - ocún jesenní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.