Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cerinthe minor L. - voskovka menší v Kraji Vysočina

Voskovka menší (Cerinthe minor), Krasonice [JI], 28.5.2015, foto Libor Ekrt
Voskovka menší (Cerinthe minor), Krasonice [JI], 28.5.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Boraginales - Brutnákotvaré
  • Čeleď: Boraginaceae - Brutnákovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Voskovka menší je euroasijský druh s kontinentálně laděným rozšířením, které se táhne od j. Ruska a Malé Asie přes střední a jihovýchodní Evropu do jv. Francie. Ve střední Evropě reprezentuje Cerinthe minor typický lemový a xerofylní druh většinou vázaný na neutrální a bázemi bohaté podloží. V České republice se vyskytuje roztroušeně až místy hojně v nižších polohách Čech a Moravy. Ve výše položených oblastech je druh většinou vázaný na bázemi bohaté substráty. Také na Vysočině se vyskytuje v níže položených oblastech a to především na Třebíčsku a okrajově na Svratecku, kam druh vyznívá z jižní Moravy. Ojedinělé výskyty jsou známé ze západního a severního okraje Havlíčkobrodska, ty už však navazují na početnější výskyt v České křídové tabuli. Mimo výše uvedené oblasti jsou známé již jen dva náhodné historické nálezy u Jihlavy na vojenské střelnici (Ambrož 1929) a na lesní cestě u Poděšína nedaleko Polné (1986 in Růžička et al. 1968–2011). Výskyt voskovky na Vysočině většinou souvisí s bázemi bohatším substrátem podloží (vložky krystalickým vápenců, opuky, sprašové převěje apod.). Voskovka menší nemá na Vysočině jednoznačnou stanovištní preferenci, většinou roste v lemech suchých křovin a listnatých lesů, na osypech bývalých vápencových lůmků, v suchých pastvinách a na výslunných okrajích polních a lesních cest. Pro úspěšné přežívání potřebuje druh pravidelné narušení stanoviště. Celkově je to v současnosti druh velmi vzácný. Bohatých populací není mnoho a často na lokalitě nacházíme jen několik málo rostlin. Z dostupných dat je patrné, že druh z praebohemika částečně ustoupil. Důvodem může být ztráta mírně narušených výslunných ploch v lemech i travinné vegetaci. Druh velmi dobře reaguje na pasení, po kterém se někdy až masově šíří.
Mapa výskytu - voskovka menší - Cerinthe minor

Lokality

Voskovka menší (Cerinthe minor), Krasonice, vápencový lom u Maškova mlýna [JI], 28.5.2015, foto Libor Ekrt
Voskovka menší (Cerinthe minor), Krasonice, vápencový lom u Maškova mlýna [JI], 28.5.2015, foto Libor Ekrt
Voskovka menší (Cerinthe minor), NPP Švařec [ZR], 24.4.2008, foto Josef Komárek
Voskovka menší (Cerinthe minor), NPP Švařec [ZR], 24.4.2008, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Cerinthe minor L. - voskovka menší v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (3. 8. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.