Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex davalliana Sm. - ostřice davallova v Kraji Vysočina

Ostřice Davallova (Carex davalliana), PR Niva Doubravy [HB], 11.6.2006, foto Luděk Čech
Ostřice Davallova (Carex davalliana), PR Niva Doubravy [HB], 11.6.2006, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Poales - Lipnicotvaré
 • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

 • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Ostřice Davallova je evropským endemitem s centrem rozšíření ve střední Evropě. Jedná se o druh slatinných a rašelinných luk a pramenišť v místech s bázemi bohatším podložím nebo vývěry spodních vod. U nás je hojnější v Čechách, na Moravě je podstatně vzácnější (Grulich & Řepka in Kaplan et al. 2015). Na Vysočině je velmi vzácná. Početnější skupina lokalit je soustředěna pouze na severní okraj území na předhůří Ždárských vrchů a Železných hor, kde navazuje na hojnější výskyt ve východních Čechách. Na zbytku území je výskyt druhu ojedinělý. V současnosti existují dvě recentní lokality u Arnolce na Jihlavsku (Čech et al. 2006, Ekrt 2011 MJ). V minulosti mohl být početnější výskyt v okolí Třeště, ale konkrétní údaje jsou zde známy jen ze dvou lokalit. Stále existuje pouze lokalita u Lovětínského rybníka (Černohous & Procházka 1979, Růžička 1996 MJ, Ekrtová & Ekrt 2013 MJ). Ojedinělé výskyty na Ledečsku (Leština u Světlé, Faltysová 1991) a u Lipnice nad Sázavou (Faltys 1984, 1986 NDOP) jsou dnes již nezvěstné. Carex davalliana je konkurenčně slabý druh, který reaguje velmi špatně na změny vodního režimu v souvislosti s odvodněním lokalit, ale také na sukcesní změny na lokalitách v důsledku absence pravidelného hospodaření. Z těchto důvodů v posledních desetiletích stále ustupuje. Na Vysočině není úbytek lokalit tak dramatický jako v jiných částech státu. Na druhou stranu se zdá, že při razantní obnově sukcesními pochody zaniklých lokalit, má druh potenciál k úspěšné regeneraci. Takto byla úspěšně obnoven výskyt na lokalitě za Lovětínským rybníkem východně Třeště v letech 2012–2014 (not. E. Ekrtová).
Mapa výskytu - ostřice davallova - Carex davalliana

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex davalliana Sm. - ostřice davallova v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.