Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Campanula glomerata L. - zvonek klubkatý v Kraji Vysočina

Zvonek klubkatý (Campanula glomerata), Šemíkovice, Knížecí seč [TR], 14.8.2016, foto Libor Ekrt
Zvonek klubkatý (Campanula glomerata), Šemíkovice, Knížecí seč [TR], 14.8.2016, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Jednotlivé poddruhy v rámci druhu nerozlišovány.

Ochrana a ohrožení

  • C2b = ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Zvonek klubkatý je euroasijským druhem, v ČR se vyskytuje v termofytiku a v teplejším mezofytiku, kde roste ve světlých lesích, lesních okrajích a na stráních na slabě kyselých až neutrálních hlinitých půdách. Současné rozšíření na Vysočině vytváří dvě výraznější arely a několik ojedinělých výskytů. V sz. části regionu se nachází několik populací na vložkách krystalických vápenců u Ledče nad Sázavou a také u Ježova nad Želivkou. Relativně častější je druh v nejteplejší části Vysočiny v údolích Jihlavy, Rokytné a Rouchovanky. Zde se nachází řada lokálních populací, obvykle na hadcích nebo na sprašových hlínách. Na sprašové návěji byl zvonek klubkatý nedávno nalezen i u Radkova nedaleko Telče (Ekrt 2013 MJ). Další recentní údaje představují obvykle izolované nálezy bez jasnější vazby na substrát, např. u Syrova, Hříběcí, Smrčné u Jihlavy, Milíkova a Holubí Zhoře. Vzhledem k okolnostem některých nálezů nelze zcela vyloučit, že se jedná o rostliny vysazené či zplanělé (blízkost sídel, křížek u polní cesty apod.). Historicky se zvonek klubkatý vyskytoval také na Humpolecku (Čábera 1969), u Helenína (Ambrož 1929d), na více místech v okolí Třebíče, u Náramče (Veselský 1935 ZMT) a u Moravských Budějovic (např. Güttler 1927). V regionu druh roste na různých typech stanovišť, od teplomilných doubrav přes lesní lemy a světlé křoviny až po širokolisté suché trávníky. Hlavním ohrožením druhu je postupný zánik otevřených bezlesých stanovišť při absenci tradiční péče (sukcesí a zalesňováním), v lesích pak přeměny porostů v jehličnaté monokultury a postupné zapojování a mezofytizace řídkých lesů se světlinami.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - zvonek klubkatý - Campanula glomerata

Lokality

Zvonek klubkatý (Campanula glomerata), Šemíkovice, Knížecí seč [TR], 14.8.2016, foto Libor Ekrt
Zvonek klubkatý (Campanula glomerata), Šemíkovice, Knížecí seč [TR], 14.8.2016, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Campanula glomerata L. - zvonek klubkatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.