Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Marasmius curreyi Berk. & Broome - špička Curreyova v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: Homobasidiomycetes - Houby vyšší stopkovýtrusné
  • Řád: Agaricales - Lupenaté

Uvedené taxonomické skupiny jsou ve skutečnosti pouze morfologickými skupinami, které zahrnují vzhledově podobné druhy. Stávající taxonomie hub je složitější a není příliš ustálená.

Ochrana a ohrožení

  • NE = Neklasifikovaný druh červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)
  • Regionálně významný druh

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofismus: SGR = Saprotrof graminikolní (vázaný na odumřelé anebo tlející zbytky a) trav /Poaceae/, jako např. zástupce rodu třtina /Calamagrostis/, chrastice /Phalaris/, rákos /Phragmites/, b) orobincovitých /Typhaceae/, jako např. zástupce rodu orobinec /Typha/, c) sítinovitých /Juncaceae/, jako např. zástupce rodu sítina /Juncus/ nebo d) šáchorovitých /Cyperaceae/, jako např. zástupce rodu ostřice /Carex/, suchopýr /Eriophorum/ a skřípina /Scirpus/).
  • Nelesní druh

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - špička Curreyova - Marasmius curreyi

Lokality

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Marasmius curreyi Berk. & Broome - špička Curreyova v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (17. 12. 2018).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.