Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Utricularia intermedia Hayne - bublinatka prostřední v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C1t = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • A = regionálně vyhynulý nebo nezvěstný taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Bublinatka prostřední má cirkumpolární rozšíření, v Evropě roste souvisle v její s. části včetně Skandinávie, roztroušeně pak ve stř. a z. Evropě. Výskyty v Asii sahají až na Kamčatku a Kurily, na severoamerickém kontinentu roste v pásu od Aljašky až po Newfoundland. Vytrvalá vodní rostlina patří do skupiny bublinatek s diferencovanými prýty, zelenými vodními a nezelenými kořenujícími v substrátu. Druh se v současnosti v ČR vyskytuje pouze na Třeboňsku, starší nálezy jsou i z jiných území, např. ze z. a s. Čech a z Opavska. Historicky byl druh nalezen i na Vysočině. Během fytocenologických průzkumů rašelinišť na Českomoravské vrchovině zaznamenal b. prostřední K. Rybníček na přechodovém rašeliništi u Dušejova a také na svahovém rašeliništi u Jezdovic (Rybníček 1964, Rybníček & Rybníčková 1972). Taxon se na obou lokalitách vyskytoval ve společenstvu mělkých rašelinných oligotrofních tůněk as. Scorpidio scorpioidis-Utricularietum. Nálezy nebyly bohužel dokladovány a později již nebyly ověřeny, mj. díky rychlé sukcesi rašelinišť, v jejichž těsném okolí probíhalo plošné odvodňování. Nález od Jezdovic byl dokonce zpochybněn s tím, že šlo o záměnu s bublinatkou menší (Černohous & Procházka 1979). K problému se následně K. Rybníček vyjádřil a možnost záměny rozhodně vyloučil (Rybníček 1981). Společenstvo mělkých tůněk a šlenků s bublinatkami patří k iniciálním stadiím minerotrofních rašelinišť a je velmi zranitelné změnou vodního režimu (slábnutí pramenů) a eutrofizací. Lokalita u Jezdovic (dnešní PP Jezdovické rašeliniště) je již značně degradovaná a vyhynula zde již i bublinatka menší. Stav rašeliniště u Dušejova (PR Chvojnov) je podstatně lepší, společenstvo rašelinných tůněk s bublinatkou menší je zde stále ještě fragmentárně zachováno a nedávno zde proběhly úspěšné zásahy k obnovení vodního režimu. Vzhledem k dlouhému časovému odstupu je však nutno b. prostřední považovat v regionu za vyhynulý druh.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - bublinatka prostřední - Utricularia intermedia

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Utricularia intermedia Hayne - bublinatka prostřední v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (16. 8. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.