Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Thelypteris palustris Schott - kapradiník bažinný v Kraji Vysočina

Kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), PR V Lisovech [JI], 28.6.2006, foto Luděk Čech
Kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), PR V Lisovech [JI], 28.6.2006, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Monilophyta - Kapradiny
 • Třída: - Polypodiopsida
 • Řád: Polypodiales - Osladičotvaré
 • Čeleď: Thelypteridaceae - Kapradiníkovité

Ochrana a ohrožení

 • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Kapradiník bažinný roste v širokém temperátním pásu Severní polokoule od západní Evropy po střední Asii, dále disjunktivně v severní Indii, východní Asii, Japonsku, na Novém Zélandu, v severní Africe a východní části Severní Ameriky. V České republice roste Thelypteris palustris v územích s hojným zastoupením slatinných mokřadů – bažinných olšin, vrbin a slatin zejména na Dokesku, Královéhradecku, Pardubicku, Třeboňsku a na jihovýchodní Moravě, jinde se vyskytuje vzácně až velmi vzácně (Ekrt in Kaplan et al. 2017b). Na Vysočině se jedná o druh velmi vzácný vyskytující se v současné době zejména v západní polovině regionu. Na Ledečsku roste u obce Kynice (naposledy např. Šafářová 2010 NDOP) a u obce Zboží (naposledy např. Gerža 2011 NDOP), na Havlíčkobrodsku u Bečkova rybníka nedaleko Šachotína (např. Čech 2005 MJ, Maštěra 2009 NDOP) u Hybrálce (např. Berka & Čech 2007 NDOP) a v Jihlavských vrších v PR Kaliště, PR V Lísovech (řada údajů) u rybníka Horní Mrzatec u Lhotky (Ekrt 2009 MJ) historicky byl známý ve Žďárských vrších od Krucemburka (Havelka 1896, Šmarda 1943b), dále u Bohdaleckého rybníka u Bohdalova (např. Havelka 1896, Šmarda 1943b) a u Čáslavic nad Blatnou Hrází (Sutorý 1990 BRNM). Výskyt druhu v litorálu Jezdovického rybníka na Třešťsku je nejasný (Gerža 2004 NDOP). Na lokalitě roste početná populace Dryopteris cristata, ale kapradiník bažinný se zde opakovaně potvrdit nepodařilo. Je možné, že údaj vznikl záměnou za D. cristata, ovšem vzhledem k charakteru biotopu nelze výskyt T. palustris vyloučit. Velká část stávajících lokalit byla nalezena až v posledních ca 15 letech. Jelikož druh se v regionu vyskytuje vzácně a byl zřejmě přehlížen. Historických, recentně neověřených lokalit je poměrně málo. Kapradiník bažinný je ohrožen zejména celkovou devastací mokřadních biotopů velkoplošnou meliorací, k jakým docházelo zejména v minulosti. Většina současných populací není rozsáhlá. V případech, kdy byly malé populace vázané na mokřady v litorálech rybníků mohlo dojít z likvidaci populací při vyhrnování rybníků. Současné době může být výskyt druhu ohrožen zejména masivní eutrofizací v povodí a na rybnících anebo nevhodně provedeným odbahněním nebo budováním tůní a rybníků na předem dostatečně neprověřených plochách.
Mapa výskytu - kapradiník bažinný - Thelypteris palustris

Lokality

Kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), PR V Lisovech [JI], 9.6.2013, foto Libor Ekrt
Kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), PR V Lisovech [JI], 9.6.2013, foto Libor Ekrt
Kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), PR V Lisovech [JI], 28.6.2006, foto Luděk Čech
Kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), PR V Lisovech [JI], 28.6.2006, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Thelypteris palustris Schott - kapradiník bažinný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.