Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Teucrium chamaedrys L. - ožanka kalamandra v Kraji Vysočina

Ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), Šemíkovice [TR], 26.6.2012, foto Luděk Čech
Ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), Šemíkovice [TR], 26.6.2012, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ožanka kalamandra je submediteránní druh s těžištěm rozšíření v Evropě (zejm jz., j, jv.), dále v navazující části Malé Asie po Kavkaz a severní Irán a v severní Africe. Jedná se o rostlinu suchých výslunných strání, lesních lemů a světlin v teplomilných lesích především na bázemi bohatších půdách. Na našem území leží těžiště rozšíření druhu v termofytiku, nejhojněji roste v Českém krasu, Českém středohoří a na jižní Moravě. V mezofytika se vyskytuje vzácněji zejména na kontaktu s temofytikem. Na Vysočině je to typický průvodce praebohemika a za hranice Třebíčska vyznívá jen ojediněle (Zvolenovice u Telče, Šuhájková-Uhlířová 1966). Na Třebíčsku je ožanka kalamandra přítomna roztroušeně zejména na jihu až jihovýchodě v souvislosti s údolím Jihlavy, Oslavy, Rokytné, Rouchovanky a jejich přítoků. Druhá výraznější enkláva se vyskytuje v návaznosti na povodí Želetavky. I přesto, že má Teucrium chamaedrys ve výše popsaném regionu stále početnou skupinu lokalit, lze jej považovat za částečně ustupující druh. Porosty Teucrium chamaedrys jsou často vázány na zachovalé květnaté lesní lemy a světliny v listnatých lesích původního druhového složení. Na těchto typech biotopů jsou ohroženy zejména intenzivním lesnictvím (převod původních listnatých porostů na jehličnaté kultury) a ruderalizací či zánikem lesních lemů v důsledku splachů z polí nebo zalesněním okrajových částí lesů. Na travnatých nelesních biotopech je výskyt ožanky kalamandry zase ohrožen expanzí dřevin nebo jiných problematických ruderálních druhů v důsledku absence pravidelné pastvy či seče, nebo zalesněním. Stanoviště s výskytem Teucrium chamaedrys patří často z pohledu ochrany přírody mezi významné prvky v krajině, které je žádoucí zachovat.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - ožanka kalamandra - Teucrium chamaedrys

Lokality

Ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Teucrium chamaedrys L. - ožanka kalamandra v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 1. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.