Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Staphylea pinnata L. - klokoč zpeřený v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Klokoč zpeřený roste především ve východní Evropě, odkud vyznívá do střední Evropy a na jih do střední Itálie. Exklávně se vyskytuje v Anatolii a kavkazské oblasti, kde se prolíná s druhem S. colchica. Na našem území se za původní považuje pouze v teplých oblastech Moravy, výskyty v Čechách jsou pravděpodobně druhotné. Klokoč zpeřený je rostlinou suťových lesů a lesních plášťů vyskytující se zejména na severně až severozápadně orientovaných svazích v inverzních polohách. Vzácněji roste lemech teplomilných doubrav a v krasových oblastech v hlubokých puklinách skal. Původní výskyt zasahuje na Vysočinu vzácně v údolí Jihlavy u Kramolína pod kótou Hrádek (např. Čech 2004 herb. Čech) a pak v oblasti Velké skály u Lhánic (např. not. Čech 2002). Kromě výše uvedených recentních údajů pochází z Vysočiny ještě dva historické, potenciálně primární výskyty uváděné ze smíšeného lesa při trati Číchov-Přibyslavice v údolí Jihlavy (Hruby 1923) a v údolí mezi Křástkovým mlýnem a Číchovem (Hruby 1923). Ostatní lokality známé z dostupných floristických dat pochází z výsadeb v obcích, zahradách a parcích. Také výskyt na Šeptouchovských skalách u Ledče nad Sázavou (Faltys 1991 NDOP) lze vzhledem k poloze mimo oblast předpokládaného původního výskytu považovat za druhotný. Klokoč zpeřený je ohrožen především necitlivým, zejména holosečným lesním hospodařením a obnovou spojenou s výsadbou jehličnatých dřevin. Významnou roli hraje také omezení až likvidace lesních plášťů. Recentním lokalitám v údolí Jihlavy je z tohoto pohledu potřeba věnovat pozornost, aby nedošlo k jejich zbytečné likvidaci.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - klokoč zpeřený - Staphylea pinnata

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Staphylea pinnata L. - klokoč zpeřený v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.