Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Sparganium natans L. - zevar nejmenší v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Poales - Lipnicotvaré
 • Čeleď: Sparganiaceae - Zevarovité

Syn.: Sparganium minimum

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Zevar nejmenší má cirkumpolární rozšíření, roste v severní části Evropy, Asie a Severní Ameriky. Vytrvalá mokřadní rostlina se v ČR vyskytuje velmi roztroušeně především ve středních polohách, poněkud častější je na Třeboňsku, v z. Čechách a na Dokesku; v karpatské části Moravy naopak chybí. Na Vysočině jde o velmi vzácný druh, vázaný na okraje jezírek a rybníků ve větších nadmořských výškách. Ve Ždárských vrších existuje početná populace z. nejmenšího v PR Ranská jezírka, kde roste na březích zatopených těžních jam a důlních propadlin po středověké a novověké hornické činnosti. Další lokality se nacházely v Jihlavských vrších, odkud je druh uváděn již z 19. století od Horních Dubenek (Reichardt in Pokorny 1852). Relativně dlouho se druh vyskytoval na břehu jednoho z rybníčků v údolí Telčského potoka z. od Vanůvku (Diener 1941 MJ, Diener 1958, Růžička 1973 MJ). V roce 1976 však byla lokalita zcela zničena při melioracích (Růžička 1987). Dobře zachována zůstala další lokalita v Jihlavských vrších, rašelinná výtopa Olešského rybníka (Řepka 1982 BRNM, Řepka 1984), kde však byl druh později několikrát marně hledán a dosud nebyl ověřen. V roce 2009 nalezl L. Čech z. nejmenší v s. části PR Rašeliniště Kaliště u Jihlávky (Čech 2009 herb. Čech, Čech in Hadinec & Lustyk 2011, Ekrtová et al. 2015b). Izolovaným nálezem mimo oreofytikum Žďárských a Jihlavských vrchů je historický údaj od Hojkova na Jihlavsku (Ambrož 1925). Druh roste v oligotrofních mělkých vodách na zrašelinělých březích tůní a rybníků, popř. v příkopech a prohlubních na rašeliništích. Na vhodných místech vytváří souvislé vzplývavé porosty, v zastíněných tůních však obvykle málo kvete. Početná a vitální populace v Ranských jezírkách je ohrožena postupným zarůstáním a zastiňováním okrajů tůní a těžních jam a budou zde v blízké budoucnosti potřeba aktivní ochranářská opatření, především uvolnění dřevin a narušení zapojené bylinné vegetace. Potřebné péči o malou a ohroženou populaci v PR Rašeliniště Kaliště v současnosti brání velmi nevstřícný postoj vlastníka pozemků a její budoucnost je přinejmenším nejistá.
Mapa výskytu - zevar nejmenší - Sparganium natans

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Sparganium natans L. - zevar nejmenší v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.