Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Sesleria caerulea (L.) Ard. - pěchava vápnomilná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Pěchava vápnomilná je evropský endemit, jehož centrum rozšíření leží v perialpské oblasti, odkud disjunktivně vyznívá směrem na západ a východ až do Karpat, severního Polska, Britských ostrovů a Pyrenejí. Jedná se o světlomilný druh vázaný na našem území především na skalnaté nelesní stepní stráně, nebo světlé rozvolněné lesy na skalnatých svazích na vápencových, nebo vzácněji jiných bázemi bohatých horninách v českém i moravském termofytiku a navazujících oblastech mezofytika. Na Vysočinu zasahuje pouze okrajově v oblasti Mohelna, Lhánic a Dukovan. Vyskytuje se zde spíše v malých populacích na řadě míst hadcového ostrova v údolí Jihlavy a jejích přítoků. Historicky je znám z hráze Dalešické přehradní nádrže (Řepka 1995 ZMT), kam se zřejmě dostal přesunem z některého ze zatopených míst. Pěchava vápnomilná je druhem do jisté míry reliktních stanovišť primárního bezlesí na skalnatých místech v průlomových údolích aj. Ovšem tyto plochy byly pravděpodobně již od pravěku ovlivněny lidskou činností, která omezovala potenciální rozvoj lesní porostů. Proto v současné době je řada populací ohrožena zástinem v důsledku postupující sukcese dřevin nejen na stepích, ale i ve vegetaci světlých teplomilných doubrav a borů na skalních hranách. V řadě případů by populacím pěchavy velmi prospěl návrat ke tradičním hospodářským postupům formujícím světlé lesy a lesostepní porosty (pastva, vysekávání mlaziny, pařezení, toulavá seč).
Mapa výskytu - pěchava vápnomilná - Sesleria caerulea

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Sesleria caerulea (L.) Ard. - pěchava vápnomilná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.