Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Scilla bifolia subsp. bifolia var. drunensis (Speta) Trávn. - ladoňka dvoulistá pravá rakouská v Kraji Vysočina

Ladoňka dvoulistá pravá rakouská (Scilla bifolia subsp. bifolia var. drunensis), PP Hluboček [TR], 13.4.2007, foto Luděk Čech
Ladoňka dvoulistá pravá rakouská (Scilla bifolia subsp. bifolia var. drunensis), PP Hluboček [TR], 13.4.2007, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Drobný taxon v rámci taxonomicky komplikované skupiny Scilla bifolia agg.

Ochrana a ohrožení

  • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C2b = ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Ladoňka dvoulistá je taxonomicky komplikovaný druh s výraznou mezipopulační variabilitou. Je rozšířena v Evropě od severního Španěldka po Rumunsko a Bulharsko. Přesnější areálové vymezení je závislé na taxonomickém pojetí, které je komplikováno existencí více ploidních stupňů v rámci jednotlivých populací. V České republice je tento vzácný taxon částečně geneticky diferenciován, což je dáno rozdílnou migrační historií populací a jejich historickou vzájemnou izolací. Scilla bifolia var. drunensis se velmi vzácně a ostrůvkovitě vyskytuje v údolích Jihlavy a Rokytné a v oblasti Drahanské vrchoviny a na Znojemsku. Na Vysočině je známa z údolí Jihlavy u Vladislavy, kde se v minulosti pravděpodobně vyskytovala hojněji. Zachována zůstala jen nepatrná populace v PP Hluboček (např. not. Čech 2007, not. Křivan 2015). Z populace mezi Koněšínem a Plešicemi se také zachoval pouze nepatrný fragment v dubohabřině na březích Dalešické přehradní nádrže (např. Ekrtová & Ekrt 2015b). Lokality v údolí Jihlavy u Mohelna (Trávníček in Štěpánková 2010) a Slavětic (Slavětický mlýn, Trávníček in Štěpánková 2010) jsou recentně nezvěstné a zřejmě zanikly. Poslední recentní lokalita leží Pod Velkou skálou u Lhánic (not. Čech 2010). Ojedinělý výskyt u obce Lípa nedaleko Havlíčkova Brodu (not. Růžička) je pravděpodobně druhotný a nejasného původu. Populace ladoňky dvoulisté zanikly především budováním přehradních nádrží. V současnosti je ohrožuje především nevhodné lesní hospodaření s preferencí pěstování smrku a ruderalizace lemové vegetace podél koryta řeky i lesních porostů (PP Hluboček). Ladoňka dvoulistá je druh mimořádně vzácný, nejen v rámci Vysočiny a zasloužil by si cílenou pozornost ochrany přírody.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - ladoňka dvoulistá pravá rakouská - Scilla bifolia subsp. bifolia var. drunensis

Lokality

Ladoňka dvoulistá pravá rakouská (Scilla bifolia subsp. bifolia var. drunensis), Plešice, Staré Duby [TR], 10.4.2015, foto Libor Ekrt
Ladoňka dvoulistá pravá rakouská (Scilla bifolia subsp. bifolia var. drunensis), Plešice, Staré Duby [TR], 10.4.2015, foto Libor Ekrt
Ladoňka dvoulistá pravá rakouská (Scilla bifolia subsp. bifolia var. drunensis), Plešice, Staré Duby [TR], 10.4.2015, foto Libor Ekrt
Ladoňka dvoulistá pravá rakouská (Scilla bifolia subsp. bifolia var. drunensis), Plešice, Staré Duby [TR], 10.4.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Scilla bifolia subsp. bifolia var. drunensis (Speta) Trávn. - ladoňka dvoulistá pravá rakouská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.