Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Salvia verticillata L. - šalvěj přeslenitá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Lamiaceae - Hluchavkovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Šalvěj přeslenitá roste souvisle od západní Evropy po Ural, na jih po Balkán a Kavkaz. Disjunktivně vyznívá do jižní Skandinávie. Ve střední Evropě je to rostlina výslunných až subxerotermních stanovišť. Doprovází suché až mezofilní trávníky, lokálně se může také šířit podél komunikací, na úhorech a železničních náspech. V termofytiku Čech i Moravy se vyskytuje celkem hojně, v mezofytiku je vázána na teplejší polohy. Do chladnějších území bývá spíše zavlékána. Na Vysočině reprezentuje šalvěj přeslenitá typický teplomilný prvek rostoucí zpravidla v regionálně zajímavé teplomilné vegetaci, často vázané na bázemi bohatší podklady. Vyskytuje se lokálně na západním okraji regionu, zejména v povodí Doubravy, v podhůří Železných hor a západní straně Žďárských vrchů. V moravské části regionu pak na Svratecku a v širší oblasti v údolí Oslavy, Jihlavy a Želetavky, ale i jinde na západním Třebíčsku a Náměšťsku. Na základě dostupných dat je ale patrný podstatný ústup. Recentně není potvrzen výskyt kolem údolí Sázavy a Želivky, řada lokalit zmizela i na Jihlavsku, Třebíčsku a Svratecku. Ústup druhu je především důsledkem zániku subxerotermních travnatých strání a mezí, které v důsledku absence pravidelné seče a pastvy zarostly křovinami, byly zalesněny nebo silně ruderalizovány splachy z okolních intenzivně využívaných luk a polí. Ochrana spočívá především v pravidelné péči o jeho stanoviště. Velmi dobře prospívá a regeneruje po obnově pastvy i seče.
Mapa výskytu - šalvěj přeslenitá - Salvia verticillata

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Salvia verticillata L. - šalvěj přeslenitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.