Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Rhynchospora alba (L.) Vahl - hrotnosemenka bílá v Kraji Vysočina

Hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), PR Chvojnov [JI], 19.7.2012, foto Luděk Čech
Hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), PR Chvojnov [JI], 19.7.2012, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Poales - Lipnicotvaré
 • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Hrotnosemenka bílá je cirkumpolární druh s rozsáhlým disjunktním areálem. Jeho těžiště se nachází v Evropě mimo její nejsevernější části a Středomoří, roztroušené výskyty se táhnou přes Kavkaz a Sibiř až na Sachalin a japonské ostrovy, druh roste také v Severní Americe. Výskyt této vytrvalé trsnaté rostliny je v ČR omezen na několik oblastí, především na Dokesko, okolí Chebu, Třeboňsko a přilehlou jz. část Českomoravské vrchoviny. Na Vysočině byla hrotnosemenka bílá i v minulosti velmi vzácná. Nečetné lokality se nacházejí (resp. nacházely) pouze v jz. části regionu na Jihlavsku. Z blíže neurčeného okolí Telče ji uvádí J. Schlosser (Schlosser 1843). K dalším lokalitám patřilo rašeliniště u Smrkovského rybníka mezi Řásnou a Vanovem. Hrotnosemenka zde rostla ještě v 60. letech 20. století (Rybníček & Rybníčková 1966, Rybníček 1974). Během botanického průzkumu I. Růžičky přibližně o desetiletí později zde již druh nebyl ověřen a v letech 1976–1978 byla převážná část lokality zničena pozemkovými úpravami (Růžička 1987a). Poněkud nejasný je údaj K. Rybníčka o výskytu hrotnosemenky z fytocenologického snímku od Kaliště (Rybníček 1964). V žádné další práci manželů Rybníčkových se zmínka o výskytu druhu v tomto prostoru již neobjevila a tak nelze vyloučit ani chybu v popisu snímků. Na rašeliništi u Milíčova (PR Na Oklice) kde hrotnosemenku objevil I. Růžička (Růžička 1989), byl tento taxon naposledy ověřen zřejmě v roce 1994 (Čech in Růžička, Čech & Lacina 1997). Jedinou recentní lokalitou této rostliny v regionu tak zůstává PR Chvojnov u Dušejova, kde se stále udržuje nevelká, ale živatoschopná populace (např. Ekrtová et al. 2014d). Hrotnosemenka bílá roste na trvale vlhkých oligotrofních stanovištích se stálým vodním režimem. Jedná se o konkurenčně slabý druh raných sukcesních stadií rašelinišť, vázaný obvykle na drobné zamokřené sníženiny či okraje vodních ploch. Ze sukcesně pokročilejší rašeliništní vegetace druh ustupuje, což může být urychleno např. eutrofizací nebo absencí potřebných disturbancí. To zřejmě způsobilo vymizení hrotnosemenky z lokality Na Oklice. K udržení druhu je proto potřebné mimo obvyklého pravidelného kosení také odstraňovat konkurenční druhy rostlin a vytvářet vhodná mikrostanoviště na úrovni hladiny vodního sloupce v půdním profilu.
Mapa výskytu - hrotnosemenka bílá - Rhynchospora alba

Lokality

Hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), PR Chvojnov [JI], 19.7.2012, foto Luděk Čech
Hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), PR Chvojnov [JI], 19.7.2012, foto Luděk Čech

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Rhynchospora alba (L.) Vahl - hrotnosemenka bílá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 7. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.