Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Polygala major Jacq. - vítod větší v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Fabales - Bobotvaré
  • Čeleď: Polygalaceae - Vítodovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Vítod větší je panonsko-mediteránní druh, který roste ve střední a jv. Evropě, na východě zasahuje do Zakavkazí a na v. pobřeží Černého moře. Českou republikou prochází severní hranice areálu tohoto teplomilného vytrvalého druhu, jenž se vyskytuje pouze na j. Moravě. Hranice areálu prochází i nejteplejší jv. částí Vysočiny v údolí řek západomoravského praebohemika na Třebíčsku. Vítod větší roste recentně na několika lokalitách na území hadcového ostrova u Mohelna a Dukovan v údolí Jihlavy (např. Jičínský 1922 ZMT, not. Čech 2003–2015). Izolovanou lokalitou jsou suché trávníky na hadcích za hřbitovem v Biskupicích u Hrotovic (např. Šmarda 2001 ZMT). Vazba na hadcové podloží není úplná, neboť druh v regionu roste také na uloženinách spraší a sprašových hlín. Mimo suchomilné trávníky a bohaté bylinné lemy se vítod větší objevuje rovněž na světlinách teplomilných doubrav a světlých lesů a na travnatých okrajích lesních cest. Taxon je ohrožen především zarůstáním bezlesých stanovišť a postupnou mezofytizací a houstnutím světlých rozvolněných lesů. Část populací se nachází v okrajových částech NPR Mohelenská hadcová step a PR Dukovanský mlýn, management těchto ploch je však dosud spíše nedostatečný.
Mapa výskytu - vítod větší - Polygala major

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Polygala major Jacq. - vítod větší v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.