Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Noccaea caerulescens (J. Presl et C. Presl) F. K. Mey. - penízek modravý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Brassicales - Brukvotvaré
  • Čeleď: Brassicaceae - Brukvovité

V ČR pouze N. c. subsp. caerulescens. Syn.: Thlaspi caerulescens

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Penízek modravý je evropským endemitem rostoucím ostrůvkovitě v hornatých oblastech západní a střední Evropy, východních Alp a ojediněle i ve Velké Británii. V severní Evropě je zavlečený a zdomácnělý. Jedná se o druh luk a pastvin, keřnatých strání a lemů. Často je vázaný na údolí řek a potoků, ale doprovázet může i travnaté okraje komunikací. Podobně jako jinde v Evropě, také v České republice je jeho výskyt ostrůvkovitý. Výrazně hojnější je v Čechách, na Moravě je vzácný nebo chybí. Početný výskyt je soustředěn především do západních, severních a středních Čech odkud je podél Vltavy rozšířený do jižních Čech. Také na Vysočině výskyt druhu kopíruje říční údolí, konkrétně Jihlavy od jejího horního toku a na něj navazujícího povodí až po oblast prabohemika a výběžek Panonského termofytika u Mohelna. Podstatně vzácnější je výskyt v údolí Oslavy. Zatímco v údolí Jihlavy a na jejích přítocích je výskyt druhu stále relativně hojný, v širším okolí penízek modravý chybí, nebo je recentně nezvěstný. V některých případech se může jednat o druhotně zavlečený výskyt, například podél komunikací, v obcích apod. Dál je penízek modravý znám ze severozápadní části regionu od Chotěboře a Havlíčkova Brodu směrem na západ. Zde se ovšem jedná až na jedinou výjimku (Ostrov u Ledče nad Sázavou, not. Čech 2007) o recentně nezvěstné výskyty. V řadě případů se pravděpodobně jednalo o druhotné výskyty. Zcela ojedinělé jsou údaje o výskytu druhu ve Žďárských vrších (např. PP Suché kopce, Juřička 2008 MJ; Žďár nad Sázavou, u žel. trati, Sádecký 1973 MJ). Ohrožení populací penízku modravého spočívá především ve ztrátě vhodných nelesních stanovišť, které často zarůstají dřevinami, jsou uměle zalesňovány, nebo se silně ruderalizují splachy živin z okolích zemědělských kultur v kombinaci s absencí pravidelné pastvy a seče. Na druhou stranu druh dokáže přežívat na okrajích mírně zemědělsky intenzifikovaných luk, což mu dává šanci se dlouhodobě udržet v krajině bez speciální péče ochrany přírody.
Mapa výskytu - penízek modravý - Noccaea caerulescens

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Noccaea caerulescens (J. Presl et C. Presl) F. K. Mey. - penízek modravý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.