Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Myosotis stenophylla Knaf - pomněnka úzkolistá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Boraginales - Brutnákotvaré
  • Čeleď: Boraginaceae - Brutnákovité

Ochrana a ohrožení

  • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Pomněnka úzkolistá je ostrůvkovitě rozšířena ve střední Evropě, mimo ČR se vyskytuje v j. Polsku, Rakousku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajině. V ČR roste velmi vzácně na reliktních lokalitách v termofytiku a nižších polohách mezofytika a na řadě míst již vyhynula. Tento vytrvalý druh se na Vysočině vyskytoval na hadcích v okolí Mohelna a Dukovan, odkud existuje řada údajů (např. Staré hory, Jičínský 1949 ZMT; proti Dukovanskému mlýnu, Ondráčková 1966 ZMT). Nejdéle se zachovala populace v dnešní PR Dukovanský mlýn (Ondráčková 1996). Některé lokality zřejmě zanikly pod hladinou VN Mohelno a výskyt v PR Dukovanský mlýn se delší dobu nedaří ověřit, vyloučený však stále není. V roce 2008 objevil L. Čech menší prosperující populaci pomněnky úzkolisté na hadcové ostrožně nedaleko Rouchovan (Čech in Hadinec & Lustyk 2009), která byla později několikrát ověřena (např. Grulich 2011 in Grulich 2014). Taxon zde roste na světlinách řídkého smíšeného lesa na hadcovém svahu nedaleko pozůstatků středověkého hrádku. Jen mírně odlišný je charakter lokality Dukovanský mlýn, kde se jedná o peridalpidský hadcový bor na sz. svahu nad VN Mohelno. V obou případech jsou substrátem sušší skeletovité půdy s vyšším obsahem bází. Pomněnka úzkolistá je ohrožena změnami stanovistních poměrů, především postupným zapojováním dřevinného i bylinného patra a zastíněním. Mimo plošné eutrofizace způsobila tyto pochody především absence tradičního hospodaření ve světlých lesích (vytínání, lesní pastva) a v případě lokality Dukovanský mlýn zřejmě také změna mikroklimatu vlivem existence vodní nádrže. Ověření populace u Dukovan a zajištění účinné podpory pomněnky úzkolisté v regionu je naléhavý úkol botaniků a ochrany přírody.
Mapa výskytu - pomněnka úzkolistá - Myosotis stenophylla

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Myosotis stenophylla Knaf - pomněnka úzkolistá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (17. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.