Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Melittis melissophyllum L. - medovník meduňkolistý v Kraji Vysočina

Medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), Slavětice [TR], 8.6.2004, foto Luděk Čech
Medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), Slavětice [TR], 8.6.2004, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C2 = silně ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Medovník meduňkolistý je evropským endemitem rostoucím v pásu od Španělska, Francie a jižní Anglie po západní Ukrajinu a Balkán. Je to zejména za květu nápadná rostlina teplejších listnatých lesů, jejich lemů a křovinatých strání na hlubších, živinami bohatších půdách zásadité až slabě kyselé reakce. V České republice se vyskytuje roztroušeně až vzácně v lesnatých oblastech termofytika a Karpatského mezofytika, v jiných částech mezofytika chybí nebo je vzácný. Na Vysočinu vyznívá výskyt medovníku meduňkolistého z panonského termofytika. Roste v údolí Jihlavy v dolní části Dalešické přehradní nádrže a pod ní (např. Čech 2002, 2003 NDOP) a nad vodní nádrží Mohelno (Broum 2013 NDOP). V údolí Rokytné je výskyt znám na několika lokalitách (např. Ekrtová & Ekrt 2016b) a vzácně i z lesního komplexu u Hrotovic (not. Čech 2008). Izolovaný výskyt v Čikovské doubravě u Čikova má návaznost na údolí Oslavy (např. Čech 2006 ZMT). Zcela ojedinělý je historický údaj o výskytu druhu u obce Lhůta na severním okraji Vysočiny (Chrtek in Slavík 2000) v podhůří Železných hor, který pravděpodobně navazoval na rozšíření druhu ve východních Čechách. Z celkového pohledu je medovník na území Vysočiny velmi vzácný a roste na přírodovědně zajímavých a regionálně významných lesních stanovištích. Ohrožen je především necitlivým lesním hospodařením, zejména převodem listnatých lesů na jehličnaté kultury, degradací lemové vegetace v důsledku eutrofizace a výsadby lesních kultur.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - medovník meduňkolistý - Melittis melissophyllum

Lokality

Medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), Šemíkovice, Knížecí seč [TR], 8.6.2016, foto Libor Ekrt
Medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), Šemíkovice, Knížecí seč [TR], 8.6.2016, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Melittis melissophyllum L. - medovník meduňkolistý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 10. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.