Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lythrum hyssopifolia L. - kyprej yzopolistý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • C2b = ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • D2 = nedokonale známý taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Kyprej yzopolistý je široce rozšířený druh rostoucí souvisle v Evropě (vyjma její severní části), odkud roste až do střední Asie. Disjunktně se však vyskytuje v řadě dalších regionů v Africe, Americe a Austrálii. Jedná se o rostlinu doprovázející osluněná, narušovaná, slatinná až zasolená mokřadní stanoviště jakými jsou obnažená rybniční dna, mokřadní až střídavě vlhké louky, okraje polních cest a strouhy v loukách, ale také přeplavované ruderální plochy. V České republice roste vzácně až roztroušeně, především v českém a moravském termofytiku a teplejších oblastech mezofytika, zejména pak v oblastech s výskytem zasolených půd. Na Vysočině se vyskytuje velmi vzácně až ojediněle a vždy je vázán na obnažená dna rybníků. Zaznamenán byl na dvou lokalitách v rybniční oblasti u Bohdalova, na rybnících Dolnomlýnský (Lysák 2005 NDOP) a Podvesník (např. Čech 2001 MJ, Doležalová 2015 NDOP), dále na rybníce Dívka u Hamrů nad Sázavou (Němcová 2004) a rybníce Horní Jilmík u Hodic na Třešťsku (např. Čech 2005 MJ). Jediný historický údaj pochází z Vlkovského rybníka u Vlkova na východním okraji regionu. Jelikož s výjimkou poslední uvedené lokality neznáme z Vysočiny historické údaje o výskytu tohoto druhu, je pravděpodobné, že se vzácně objevuje až v posledních desetiletích v souvislosti s intenzivním hospodařením na rybnících a do vyšších poloh může být zavlékán například s krmivem.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - kyprej yzopolistý - Lythrum hyssopifolia

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Lythrum hyssopifolia L. - kyprej yzopolistý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.