Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Linum tenuifolium L. - len tenkolistý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Liliales - Liliotvaré
  • Čeleď: Liliaceae - Liliovité

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Len tenkolistý je především evropským druhem se submediteránně laděným rozšířením. Roste v pásu od Španělska do východní Evropy a proniká přes Anatolii až ke Kaspickému moři. V České republice se vyskytuje v nejteplejších oblastech Čech a Moravy s bázemi bohatším podložím. Roste na výslunných stepních stráních a suchých mezích, většinou v rozvolněné vegetaci s nezapojeným drnem. Na Vysočinu zasahuje nebo v minulosti zasahoval v praebohemiku na jihovýchodní okraj Třebíčska, konkrétně v údolí Jihlavy od Koněšína po Mohelno (např. Picbauer 1906 Ondráčková 1964 ZMT, not. Čech 2002), v údolí Oslavy u Skřipského mlýna (Jičínský 1920 ZMT) a na jižním svahu Kraví hory (Dvořák 1922), v údolí Rokytné a v údolí Rouchovanky, nad Piruchtovým mlýnem (Suza 1932). Výše směrem k Třebíči byl již jeho výskyt zřejmě ojedinělý (Rudíkov: Hruby 1923), nebo se šířil podél trati (od Náměště nad Oslavou po studenecké nádraží, Suza 1934). Recentně je známý jediný výskyt na drobné sprašové převěji na Mohelenské hadcové stepi (not. Čech 2002). Zejména v údolí Jihlavy byl ve srovnání s minulostí ústup druhu dramatický. Příčinou zmizení druhu je pravděpodobně zatopení některých lokalit Dalešickou přehradou. Výrazný ústup ale způsobila redukce až zánik stepní vegetace na sprašových převějích na hranách a svazích údolí. Část těchto enkláv přirozeně zarostla dřevinami, část mohla být zalesněna, v řadě případů stávající stepní či lesostepní vegetace mohlo dojít k zániku populací silným zapojením drnu stepních trávníků vlivem dlouhodobé absence pravidelné pastvy nebo náletu dřevin na místa s bohatší půdou. Dnes patří len tenkolistý k nejvzácnějším a nejohroženějším druhům hadcové stepi u Mohelna.
Mapa výskytu - len tenkolistý - Linum tenuifolium

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Linum tenuifolium L. - len tenkolistý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.