Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Iris sibirica L. - kosatec sibiřský v Kraji Vysočina

Kosatec sibiřský (Iris sibirica), PP Pod Kazbalem [HB], 29.5.2011, foto Luděk Čech
Kosatec sibiřský (Iris sibirica), PP Pod Kazbalem [HB], 29.5.2011, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
 • Čeleď: Iridaceae - Kosatcovité

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Souvislý areál kosatce sibiřského sahá od střední Evropy až na Sibiř k povodí Obu, ojedinělé lokality jsou i v z. Francii a na Kavkaze. Výskyt v ČR je velmi roztroušený, zvýšená koncentrace lokalit je v jz. a j. Čechách, v úvalech j. Moravy a některých místech střední a s. Moravy. Je to typická rostlina slatinných a vlhkých luk jen zřídka zasahující do oreofytika. Naprostá většina recentních populací na Vysočině se nachází v s. a sz. části Havlíčkobrodska a ve Žďárských vrších. Populace jsou obvykle relativně malé, tvořené pouze několika trsy. Výjimku představuje pouze PP Pod Kazbalem, kde roste několik desítek ramet, které se postupně rozrůstají. Mimo toto území rostl ještě nedávno jediný trs kosatce sibiřského u regulovaného potoka Nedveky v. od Moravských Budějovic (Šmarda 2001 NDOP). Ostatní populace na Telčsku, Jihlavsku a Humpolecku již většinou zanikly. Atraktivní rostlina bývá často vysazována v zahradách a parcích a občas zplaňuje, v některých případech nelze vyloučit ani záměrné vysazování do přírody. Kosatec sibiřský roste na vlhkých a střídavě vlhkých loukách, typicky na opuštěných lesních loučkách. K zajímavým stanovištím druhu patří drobné lesní vlhčiny v hadcových borech Ranského masivu. Kosatec ohrožuje především odvodňování a zalesňování vlhkých luk. Je schopen poměrně dlouho přežívat na nekosených loukách a odolává i řidšímu zástinu listnatými dřevinami. Část populací se nachází ve zvláště chráněných územích (mimo již zmíněné PP Pod Kazbalem také PP Hroznětínská louka) resp. má odpovídající péči. Aktivní ochrana velmi malých populací mimo ZCHÚ je problematická a až na výjimky neprobíhá.
Mapa výskytu - kosatec sibiřský - Iris sibirica

Lokality

Kosatec sibiřský (Iris sibirica), PP Pod Kazbalem [HB], 29.5.2011, foto Luděk Čech
Kosatec sibiřský (Iris sibirica), PP Pod Kazbalem [HB], 29.5.2011, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Iris sibirica L. - kosatec sibiřský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (11. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.