Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Inula oculus-christi L. - oman oko kristovo v Kraji Vysočina

Oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), Mohelno [TR], 20.6.2006, foto Luděk Čech
Oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), Mohelno [TR], 20.6.2006, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Oman oko Kristovo je ponticko-panonský druh, který je rozšířen v jv. Evropě, na Balkánu, v okolí Černého moře a zasahuje až do s. Íránu. V ČR se tento teplomilný taxon vyskytuje pouze v některých oblastech na j. Moravě, mj. také na vhodných stanovištích v údolích řek západomoravského praebohemika. Na Vysočině se nachází pouze několik málo lokalit v údolí Jihlavy a Oslavy. Historicky byl zaznamenán u zříceniny hradu Holoubek u Plešic (Suza 1930). V nevelké populaci roste oman oko Kristovo na skále nad levým břehem Jihlavy mezi Mohelnem a Lhánicemi (Chytrý & Vicherek 1996, Čech 2006 ZMT). Nedávno byl taxon nalezen také na stepní světlině pod zříceninou hradu Kraví hora u Kuroslep (Čech 2009 ZMT). Zajímavý je starší údaj o nepůvodním výskytu druhu na venkovském sklepě ve Svépravicích na Pelhřimovsku (Čábera 1969). Oman oko Kristovo roste na skalních stepích a stepních světlinách v teplomilných doubravách na mělkých kamenitých půdách typu rendzin, kde preferuje bazické podklady. Tyto plochy jsou ohroženy zarůstáním a zapojováním dřevinného patra. Z regionálního hlediska velmi vzácný druh vyžaduje zvýšenou pozornost z hlediska ochrany přírody. Recentní lokalita u Kuroslep je součástí PR Údolí Oslavy a Chvojnice a prozatím lze její stav označit jako vyhovující. Nevelkou populaci u Mohelna potenciálně ohrožují expandující křoviny a již zde zčásti proběhly potřebné ochranářské zásahy.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - oman oko kristovo - Inula oculus-christi

Lokality

Oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), Mohelno [TR], 20.6.2006, foto Luděk Čech
Oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), Mohelno [TR], 20.6.2006, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Inula oculus-christi L. - oman oko kristovo v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.