Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Inula britannica L. - oman britský v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Oman britský je v Eurasii široce rozšířený od Francie po Japonsko. V České republice se jedná o teplomilný druh, který se roztroušeně až místy hojně vyskytuje v teplých oblastech Čech a Moravy. Najdeme jej zejména na střídavě vlhkých loukách na těžkých, živinami bohatých půdách. Snáší i slabě zasolená místa. Často se nachází i na ruderálních stanovištích, například v příkopech cest nebo na rumištích. Na Vysočině se vyskytuje roztroušeně až vzácně v severní polovině regionu, kde je ale v současnosti vesměs nezvěstný, a na Třebíčsku. Dosud roste na Svratecku u přehradní nádrže Vír (např. Lustyk 2008) a u Švařce (např. not Čech 2009). Na Třebíčsku je recentních údajů více, ale také zde je z dostupných dat patrné, že druh značně ustoupil. Ojedinělý údaj na Telečsku v údolí Želetavky u Krasonic (např. not. Ekrtová 2016) navazuje na roztroušený výskyt na jihu Třebíčska. Oman britský roste na Vysočině zejména v lemových společenstvech teplejších listnatých lesů a na druhově bohatých loukách a pastvinách na hlubokých, bázemi bohatších půdách. Ruderální stanoviště se zdají být spíše vzácnější a většinou patří vzhledem ke svému přechodnému charakteru k aktuálně neověřeným nebo zcela zaniklým lokalitám. Z regionálního pohledu se jedná o cenný a vzácný druh. Je ohrožen zejména zánikem květnatých lemových společenstev silnou ruderalizací, sukcesí dřevin a absencí pravidelného hospodaření v lučních společenstvech.
Mapa výskytu - oman britský - Inula britannica

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Inula britannica L. - oman britský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.